m Geslaagde gymnastiek- uitvoeringen van ttBATO Forum beantwoordde vragen der landbouw-]ongeren Programma Winkelweek 1956 KI BALLEROSPEL KOOPT IN HOLTEN DAN KOOPT U AGENDA Holten heeft waardig offer gebracht voor Hongarije „IN BLIJDE VERWACHTING" AA* fen? icol; No. 48. Jaargang 8. ZATERDAG 1 DECEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD CRK De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Uolten. Telef K 548.1 - 8I4 atioi der Adv.-prijs115 m.m. (a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 De sportvereniging „Bato" gaf het afgelopen weekend in Amicitia met haar afdeling gymnastiek de gebruikelijke jaarlijkse uitvoeringen, die druk bezocht naren en zeer geslaagd genoemd mogen norden. Het programma bevatte nu eens niet de opvoering van een toneelstuk, waardoor de verrichtingen van de gym nasten dikwijls in het gedrang komen, maar de leider, de heer W. Knapen uit Nijverdal, had een indeling gekozen, die naast de oefeningen aan de werktuigen en de ritmische oefeningen der verschil lende afdelingen tal van gevariëerde nummers bevatte. Wij noemen in dit verband het optre den van het jeugdcireus met acrobatiek van de bovenste plank, de drie Augus- ten, de aardige dansjes van de meisjes met gekleurde lichteffecten, de „Parade van de Tinnen soldaatjes", bij „Dior" op de modeshow en niet te vergeten de aardige ballet-solo van Marijke Dijk man. Zo was een programma tot stand ge komen van niet minder dan 22 num mers, dat vlot achter elkaar werd afge werkt en de bezoekers zeer heeft ge boeid. De gymnastiekafdeling van „Bato" mag zich verheugen in tal van afdelin gen van klein tot groot, die in dit pro gramma allemaal op het podium kwa men. De uitvoering van zaterdag werd ge opend door de voorzitter, de heer D. J. Hulsink, die bij de opening er zijn vreug de over uitsprak dat de zaal zo goed bezet was bij dit tweede optreden en in het bijzonder een woord van welkom richtte tot de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar. Het z.g. jeugdcireus gaf vijf nummers, waarin het acrobatisch optreden van Mieke ten Velde en Akke Meinsma met Mej. Mini Veneklaas en de heer W. Kna-j pen wel het hoogtepunt vormden. Maar ook de evenwichtskunstenaars en veer-' plankspringers, alsmede de dressuur- proef van Ms. Willemsen, uitgevoerd door de kleintjes, waren leuk. Drie Augusten brachten een komisch nummer, waar hartelijk om gelachen werd, maar dat ook de nodige lichamelijke oefening bevatte. De jongens- en meisjesafdelingen en de dames- en adspirant-damesafdelingen gaven oefeningen aan de brug, paard- j springen, tremplin-hoogbrug en derge- j lijke te zien. Er was een experimentele oefening voor meisjes ingelast, waarbij deze op de tonen van de muziek hun eigen ritmi- sehe oefening uitvoerden. Een aardig intermezzo vormden „De parade van de tinnen soldaatjes" van de adspirant-dames en „De kaasmarkt te Alkmaar", waarbij een paar alkmaarse kaasdragers de ballen in de vorm van kazen aandroegen voor een ritmische oefening van de hoogste dames-afdeling, met een grappig dialoog. Na de pauze volgden nog verschillen de turn-nummers, een gracieuse mode show bij „Dior" in Parijs, knots- en springkastoefeningen en bijna aan het slot het optreden van Marijke Dijkman, die op de tonen van muziek van Chopin een keurige ballet-solo danste, welke een diepe indruk op de aanwezigen maakte, en eindigde in de bekende creatie van de beroemde Russische danseres Anna Pawlowa „De stervende zwaan". Het was een bijzonder aardig nummer, waarvoor het danseresje door de voor zitter bloemen werden aangeboden. In het begin van de avond kregen de beide acrobaatjes Mieke en Akke voor hun optreden een grote plak chocolade. Bij het ballet-nummer sloot als laatste nummer heel goed aan de ritmische dans oefening van de dames, met lichteffec ten. Voorzitter Hulsink bracht in zijn slot woord dank aan de heren Bouwhuis en Van Bruggen voor de uitstekende ver zorging van het geluid en de verlichting, aan de leden van de volleybal-afdeling voor hun hulp op de beide dagen der uit voering en aan de heer Meinsma, die zich eveneens verdienstelijk maakte. Met de trekking van een uitgebreide verloting werden de avonden besloten. P" kje Voor de forum-avond, welke dinsdag door de landbomv-jöngeren-organisaties „Jong Holten" en de B.D.V. in hotel Mul ler gehouden werd, bestond van de zijde der leden van beide verenigingen een flinke belangstelling. Ook waren er nog een aantal andere bezoekers, o.a. van een zustervereniging uit Bathmen. De zaal bood een gezellige aanblik. Er werden aan het forum, dat be stond uit de dames J. W. Nagelliout-Klij- zing en H.a Sprokkereef en de heren Mr. H. W. Enklaar, G. S. E. Vegter, twintig vragen voorgelegd welke schriftelijk waren ingediend waarvan er echter slechts een negental kon wor den behandeld. Het waren vragen van zeer uiteenlo pende aard, welke onder leiding van de voorzitter van het forum, de heer A. J. Snijders, zo uitvoerig mogelijk werden behandeld, al moest men zich natuurlijk ter wille van de tijd wel enige beperking opleggen. Het forum was o.a. op een desbetref fende vraag unaniem van mening, dat de bestaande bruiloftviering gewor teld in een zeer oude traditie niet al leen een zware financiële last op de schouders van de betrokkenen legt, maar door het groot aantal genodigden ook geen echt familiefeest is. Er zal ge tracht moeten worden tot een meer stijl volle viering van dergelijke familiefees ten te komen en daarvoor zal naar het oordeel van de forum-leden een grotere zelfwerkzaamheid van de bezoekers en meer leiding noodzakelijk zijn. Men meende reeds een kentering ten goede te kunnen waarnemen, waardoor de drinkgewoonten zullen verminderen en meer gezelligheid te verwachten is. Met betrekking tot de vraag of het aanbeveling verdient in Holten een be scheiden badhuis te stichten, nu in vele na de oorlog gebouwde woningen om financiële redenen geen badkamer of douche-inrichting aanwezig is, was het forum van oordeel, dat dit niet zo ge makkelijk te verwezenlijken zal zijn. Wel vond men het wenselijk, dat er in de toekomst in iedere woning en met name in iedere boerderij een douchcel komt, nu de waterleiding en elektrische stroom daarvoor de mogelijkheid bieden. Uitvoerig werd gesproken over de hui dige landbouwpolitiek en de vraag of staken gewettigd is als de regering de huidige wensen van het landbouwschap niet zou inwilligen. De leden van het forum achtten staken verwerpelijk en niet de juiste methode om tot het ver langde doel te geraken, aangezien over leg in de eerste plaats tot het beoogde resultaat moet lijden. Men had echter goede hoop, dat met de wensen van de boeren ten aanzien van betere bestaans voorwaarden in de toekomst meer reke ning zal worden gehouden. Uitvoerig werd ook deze avond nog weer van gedachten gewisseld over het introuwen van jonge mensen bij de ouders op de boerderij, mede in ver band met de opvoeding der kinderen. Hoewel men voor alle gevallen zo maar niet een oplossing zag, was het forum van oordeel, dat de jonge gezinnen meer dan tot nu toe het geval is geweest, zo veel mogelijk een zelfstandig bestaan moeten leiden en zelf de opvoeding der kinderen op zich moeten nemen. Unaniem waren de forum-leden van mening, dat plattelandsmeisjes een be roep moeten kiezen om later niet afhan kelijk te zijn van anderen, waarbij vooral ook de aandacht werd gevestigd op de noodzaak van een goede ontwikkeling. Er werden voorts nog vragen beant woord betreffende uitwassen bij de vie ring van het Sinterklaasfeest, betreffen de de ontwikkeling van de politieke par tijen in de richting van de Engelse en Amerikaanse stelsels, omtrent de vor ming van een culturele commissie voor het 'behartigen van de belangen der jeugdverenigingen en het opstellen van een culturele kalender, en betreffende de organisatie van de plattelandsmeisjes. Aan het slot van de avond bracht de voorzitter van „Jong Holten", de heer Joh. Lubbersen, de forumleden en hun voorzitter dank voor hun bereidheid deze avond te doen slagen. In de aanvang der vergadering had hij o.a. mededeling gedaan, dat achter in de maand januari door de toneelclub uit de beide verenigingen een toneel avond zal worden gegeven met de op voering van het dramatische spel in drie bedrijven: „Klokken luiden voor Annie" van E. J. Weitering. Men zal trachten een bandje te vormen, dat voor de mu zikale omlijsting van het programma zal moeten zorgen. Verder zal in Espelo voor de leden van de O.L.M. en de buurtvereniging door de rijksveeteelt-consulent in Over ijssel, Ir. Jepma, een lezing worden ge houden, waarbij ook vooral de jongeren worden uitgenodigd en is er nog gele genheid voor deelname aan de stalwed- strijd, welke door „Jong Holten" wordt georganiseerd. Van MAANDAG 26 NOVEMBER tot en met DONDERDAG 6 DECEMBER a.s., 12 uur. De Holtense Handelsvereniging organiseert met haar leden kenbaar aan een kaart in de etalage in bovenstaand tijdvak een WINKEL WEEK, gedurende welke de kopers op dezelfde voet als vorige jaren WINKELBONNEN ontvangen. Voor elk bedrag ad f 1.dat men besteedt, ontvangt men 1 winkel bon en voor elke 20 winkelbonnen of besteed bedrag van f20. ontvangt men op onderstaande dagen één deelnemerskaart, waar mede men kan deelnemen aan het (Gedurende de winkelweek worden geen sterbonnen afgegeven). Elke avond, dat het ballerospel plaats vindt (zie onderstaand schema) worden voor honderden guldens aan prijzen uitgeloofd. Bovendien zal 20 van de bruto-opbrengst beschikbaar worden ge steld voor het bouwfonds voor het wijkgebouw van het Groene Kruis. Het programma van de winkelweek luidt: Vrijdag 30 november van 710 uur: BALLEROSPEL in hotel Muller aan de Deventerweg. Muzikale mars van H.M.V. door het dorp. Maandag 3 december van 7—10 uur: BALLEROSPEL in Amicitia. Dinsdag 4 december van 710 uur: BALLEROSPEL in café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek, met muzikale medewerking van II.M.V. Donderdag 6 december van 310 uur: BALLEROSPEL in de Feest zaal van hotel Vosman. (Bij vriezend weer kan niet op muzikale medewerking van H.M.V. gerekend worden). ONS MOTTO LUIDT: VOORDELIG Gedurende de winkelweek zijn alle etalages keurig verlicht en zullen de zaken tot 9 uur geopend zijn. De deelnemende winkeliers worden verzocht de overgebleven bonnen per 100 stuks op donderdag, 6 december, vóór 13 uur in te leveren bij de bestuursleden, de heren E. Dikkers, Joh. Geltink of H. J. Bouwhuis. Nadien worden geen bonnen meer ingenomen. SCHOOL MET DE BIJBEL GAAT GOUDEN JUBILEUM VIEREN. Op 3 januari en volgende dagen gaat de School met de Bijbel haar 50-jarig bestaan herdenken. Er zijn reeds belangrijke voorberei dingen getroffen om deze herdenking op een waardige wijze te doen plaats vinden. Zo is o.m. uit de leden en oud-leden een commissie gevormd voor de aanbie ding van een jubileumgeschenk. Zij heeft getracht alle leden en oud-leerlin gen te bereiken, maar het is niet uitge sloten, dat haar dit niet geheel gelukt is. In een advertentie in dit nummer roept de commissie de leden en oud-leer lingen die nóg niet bezocht zijn, op, als nog hun bijdragen te willen doen toe komen aan een van de daaronder ver melde commissieleden. ZEVENDE PLAATS VOOR SCHONEVELD. Onze plaatsgenoot, de heer H. Schone- veld, lid van de Land. Rijver. „Bergrui- ters", heeft bij de nationale ruiterwed- strijden te Buurse met als inzet de na tionale kampioenstitels van de Kon. Ned. Federatie van Land. Rijverenigin- gen een zeer eervol resultaat behaald, door in de samengestelde wedstrijd met „Invasie" als 7e te eindigen. De samen gestelde wedstrijd bestond uit de onder delen: dressuur, mennen (trekwillig- heidsproef), cross country (lengte 2300 meter, tempo 400 meter per minuut), springconcours (12 sprongen max. hoogte 3.10 m., max. breedte 1.20 m.). Aan deze samengestelde wedstrijd is door de twee beste veelzijdige ruiters uit iedere provincie deelgenomen. IJSCLUB „DE NOORDPOOL" Liefhebbers van de schaatssport ra den- wij aan goede nota te nemen van 'n advertentie van de ijsclub „De Noord pool" in dit nummer, betreffende de kosten verbonden aan het donateurschap der club. TENTOONSTELLING VAN DUIVEN. Op de tentoonstelling die door de Rijssense postduivenvereniging „De Zwaluw" werd georganiseerd, hebben verschillende leden van de Holtense postduivenvereniging „De Bergvliegers" met hun inzendingen mooie successen behaald: Klasse 7 Jonge krasaoffers: IB H. J. Aaftink, 91 punten. Klasse 8 Jonge krasdoffers: 2 H. J. Aaftink, 91 punten; 3b G. Veldhuis, 90 punten. Klasse 12 Jonge rode duiven: 2 W. Aaftink, 90J/2 punten. Klasse 13 Oude bonte doffers: 1 H. J. Aaftink, 92^ punten; 3a G. Veldhuis, 91 punten. Klasse 15 Jonge bonte doffers: la C. W. Reeves, 91 punten. Klasse 18 Late jonge duiven: 1 L. Ga- zan, 89 punten. Mooiste van het geheel: H. J. Aaftink. Mooiste oude doffer: H. J. Aaftink. Mooiste laat jong: L. Gazan. De prijzen bestonden uit luxe artike len en geldbedragen. GESLAAGD. Te Amsterdam is dezer dagen voor het diploma Erkend Rij-instructeur van de Bond van Erkende Rijschoolhouders (B.E.A.) geslaagd onze plaatsgenoot, de heer G. H. Kolkman, Beuseberg 58. JEUGD BOND EEN MIDDAG DE IJZERS ONDER. De Holtense jeugd heeft nog even kunnen profiteren van het ijsvermaak door zaterdagmiddag op de banen van de IJsclub „De Noordpool" de schaat sen onder te binden. Het ijsdek was vrij goed, maar er stond wat te weinig wa ter op de baan, zodat zich hier en daar bom-ijs had gevormd, terwijl op enkele plaatsen de plantengroei boven het ijs uitstak. De snel ingevallen dooi heeft de schaatspret weer naar de achtergrond geschoven. Vrijdagavond 30 nov., 8 uur: In „Ire ne" C.J.M.V. Spreker de heer A. Ste- geman. Onderwerp: „Afbetaling". Zaterdag 1 dec.: Cross country Land. Rijver. „Bergruiters". Zaterdag 1 dec.: Bijeenkomst J.D.G. in hotel Holterman. Spr. de heer J. Rol over „Is de aarde een pannekoek". Leerlingen 3e en 4e kl. u.l.o. van harte welkom. Zaterdag 1 dec.Verwerping bij A. Paal man, Raalterweg. Donderdagavond 6 dec., 8 uur: Herv. Vrouwenver. in „Irene". Zaterdag 8 dec., 7.30 uur: Operette „Lia" in Amicitia. Maandag 10 dec., 7.30 uur: Praatavond van de schoolkring Espelo en de afd. O.L.M. Spr. de heer P. Oosterveld, prov. voedselcommissaris te Zwolle over: „Verantwoorde bedrijfsvoering op onze gemengde bedrijven". School Espelo. Zaterdagavond 1 dec. en woensdag 5 dec., St. NicolaasavondVerwerpen van krentebrood en speculaas enz. bij W. Beldman, Markeloseweg. Zondag 2 dec., 7.30 uur: Jeugddienst in Irene. Voorganger Ds. J. J. Polder vaart van Seheveningen (zie annonce). Woensdag 5 dec.: Sint Nicolaasbal in Amicitia. Aanvang 7.30 uur (zie adv.). Dinsdag 4 dec.: Spreekuur Dr. Tromp Visser, kantoor algem. ziekenfonds, 16.3017 uur (vooruit bespreken). Dinsdag 4 dec.: Buitengewone ledenver gadering Alg-, Ziekenfonds, café Kalf- sterman, 8 uur. Donderdag 6 dec.: Zitting kraamcentrum Deventer, kantoor algem. ziekenfonds, 23 uur. Vrijdag 7 dec., 7.45 uur: Ledenverga dering Partij van de Arbeid, zaal K. ter Horst. Maandag 17 dec., 8 uur: Jaarvergade ring Ver. „Het Groene Kruis". Maandag 17 dec., 7.30 uur: Praatavond O.L.M. ten huize van de heer G. Aan stoot, Borkeld. Spreker de heer A. W. Kreulen, adj.secretaris hoofdbestuur. Donderdag 20 dec., 7.30 uur: Lezing met film in zaal Vosman, over Pluimvee houderij. Spr. de heer G. J. W. Beest man, hoofdass. rijkspluimveeconsulent, voor leden O.L.M., C.B.T.B. en Bedrijfs- ver. Holten. Zaterdag 22 dec.Verwerpen bij A. Paal man, Raalterweg. Vrijdag 21 dec.: Uitvoering Kerstorato rium „Christus' Geboorte", in de Ned. Herv. Kerk, door de Chr. Gem. Zang vereniging „Soli Deo Gloria". Zaterdagavond 1 dec., 7.30 uur. Verwer pen van krentebrood, speculaas enz. bij H. Tuiler, Deventerweg. Vrijdagavond 7 dec., 7.30 uur: Ouder avond School te Dijkerhoek. ACCOUNTANTSKANTOOR POUW - Enterstr. 33 - Rijssen Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag. ff DOELSTELLING NATIONAAL COMITÉ HULPVERLENING HONGAARSE VOLK. De doelstelling van het Nationaal Co mité Hulpverlening Hongaarse Volk te Amsterdam (999) is de volgende: a. de financiering van de zorg voor de thans 2000 vluchtelingen, die in ons land zijn aangekomen tot het ogen blik, waarop zij in onze Nederlandse maatschappij zijn opgenomen; b. naar vermogen hulp te verlenen aan de Hongaarse vluchtelingen in Oos tenrijk en eventueel in andere lan den, waar zij hun toevlucht hebben gezocht, in nauwe samenwerking met de daartoe aangewezen internationale organisaties. Het gironummer van het Nationaal Comité Hulpverlening Hongaarse Volk te Amsterdam is 9 89 De lijstcollecte voor het Hongaarse volk heeft het definitief bedrag van f 8462.opgebracht. Dit bedrag gevoegd bij de opbrengst van de inzameling in de kerken ad f 1200.en de girale stor tingen vormt tesamen een waardige bij drage van rond f 10.000.of gemiddeld circa f 1.90 per inwoner. Er zijn echter miljoenen nodig om in de bittere nood alleen al van de vluch telingen te voorzien, zodat er zeker nog wel eens een beroep op de bevolking zal moeten worden gedaan. Dit-boek van Dr. A. J. M. Lamers gratis bij aankoop van een Baby der m-Set, waarin poeder, zalf. olie. zeep, a f 4.95. Voorradig In Apotheek en Drogisterij. Weten is gerust zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1