Programma Winkelweek 1956 fVti f) MilAliÉ iffifcitnfttlirtii Vwfrili iftifhit itfTiÉnlh Art A BALLEROSPEL KOOPT IN HOLTEN DAN KOOPT U VOORDELIG! 4 PLAATSELIJK NIEUWS 0 m en pi^n weg* AGENDA No. 47. Jaargang 8. ZATERDAG 24 NOVEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTEWS NIEUWSBLAD .tsprijs van die blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal 9 te Holten Teïet"^ nss - e.u Adv.-prijs:!15 m.m.(a contant) f2. Iedere i Van MAANDAG 26 NOVEMBER tot en met DONDERDAG 6 DECEMBER a.s., 12 uur. De Holtense Handelsvereniging organiseert met haar leden kenbaar aan een kaart in de etalage in bovenstaand tijdvak een WINKEL WEEK, gedurende welke de kopers op dezelfde voet als vorige jaren WINKELBONNEN ontvangen. Voor elk bedrag ad f 1.dat men besteedt, ontvangt men 1 winkel bon en voor elke 20 winkelbonnen of besteed bedrag van f 20. ontvangt men op onderstaande dagen één deelnemerskaart, waar mede men kan deelnemen aan het De uitgifte van de winkelbonnen begint op maandag 26 nov. a.s. (Gedurende de winkelweek worden geen sterbonnen afgegeven). Elke avond, dat het ballerospel plaats vindt (zie onderstaand schema) worden voor honderden guldens aan prijzen uitgeloofd. Bovendien zal 20 van de bruto-opbrengst beschikbaar worden ge steld voor het bouwfonds voor het wijkgebouw van het Groene Kruis. Het programma van de winkelweek luidt: Maandag 26 november: Aanvang van de uitgifte der winkelbonnen. Dinsdag 27 november: Officiële opening van de winkelweek door de Edelachtbare Heer Burgemeester, Mr. W. H, Enklaar, in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman, met medewerking van de muziekver. H.M.V. Precies 7.30 uur. Vrijdag 30 november van 710 uur: BALLEROSPEL ia hotel Muller aan de Deventerweg. Muzikale mars van H.M.V. door het dorp. Maandag 3 december van 710 uurBALLEROSPEL in Amicitia. Dinsdag 4 december van 710 uur: BALLEROSPEL in café ,,'t Bonte Paard" te Dijkerhoek, met muzikale medewerking van H.M.V. Donderdag 6 december van 310 uur: BALLEROSPEL in de Feest zaal van hotel Vosman. (Bij vriezend weer kan niet op muzikale medewerking van H.M.V. gerekend worden). ONS MOTTO LUIDT: Gedurende de winkelweek zijn alle etalages keurig verlicht en zullen de zaken vanaf dinsdag a.s. tot 9 uur geopend zijn. 4 4 4 KUNSTCLUB LUISTERDE NAAR LEZING OVER REMBRANDT. In het afgelopen weekend had in Ami citia de 8ste bijeenkomst plaats van de Holtense Kunstclub onder leiding van dokter Nagelhout, aan wiens initiatief verband houdende met diens schil- dersuitwisselingsplan het ontstaan van de club te danken is. Dokter Nagelhout had Mej. H. van Guldener, wetenschappelijk ambtenares van het Rijksmuseum te Amsterdam, be reid gevonden, in het kader van de her denking overal in den lande van de 350e geboortedag van onze beroemdste schil der Rembrandt van Rijn een lezing met lichtbeelden voor de leden van de Kunst club te komen houden. De avond werd geopend door de bur gemeester, Mr. W. H. Enklaar, die er op wees, dat de kunstclub wel'heeft geboft, dat een zo bekend wetenschappelijk me dewerkster van het Rijksmuseum als mej. van Guldener naar Holten heeft willen komen om de leden iets te ver tellen en te tonen van de werken van Rembrandt. In een hartelijk welkomstwoord on derstreepte dokter Nagelhout nog eens de woorden van de burgemeester en schetste hij het totstandkomen van het contact met de inleidster. Mej. van Guldener heeft hierna mede aan de hand van talrijke lichtbeelden de aanwezigen een indruk gegeven van de werken van Rembrandt. Zij betoog de, dat het Rembrandt niet te doen was om een uiterlijke weergave, maar dat het gaat om wat er achter zit. Niet het plaatje is belangrijk, maar er is een an dere reden, waarom 't boeit. Zo ver toonde ze een paar zelfportretten, een jong en een oud, en wees zij er op hoe in het eerste het jong onderzoekende, in alles belangstellende, zelfs enigszins pedante te zien is, terwijl in het laatste het innerlijk beschouwende te lezen valt. In de portretten vindt Rembrandt de ijdelheid van de opdrachtgever niet be langrijk, maar hij probeert het inner lijk te benaderen en bereikt in 't groeps portret de saamhorigheid. Aanvankelijk is het detailtekening, maar hoe langer hoe meer heeft hij ge voeld, dat niet het wezen der d'ingen 'v'ligt in wat je met de ogen kunt zien, maar in- de spanning van de houding, waarbij hij hoe langer hoe meer de na druk legt op de lijn en de vorm en bij de schilderijen op de waarde van de kleur. Rembrandt stond open voor de na tuur. Hetgeen hij zag beschouwde hij niet als doel, maar als middel om de stemming, die hij voelde, te uiten. In de pauze had een verloting plaats, 1 die deze keer in het teken stond van het Rembrandt-jaar. Er werden 5 kunst werken en een 25-tal boeken over de grote meester verloot. Het dankwoord, dat dokter Nagel hout aan het slot van de avond aan het adres van Mej. van Guldener sprak voor haar leerzame lezing, werd door de aan wezigen met een hartelijk applaus on derstreept. V.O.P. SPEELDE VOOR DE V.A.R.A.-AFDELING. TRAININGSCURSUS C.J.V.F.-C.J M.V. Momenteel wordt hier een cursus ge houden voor de CJVF en CJMV, ring Holten. Deze cursus, welke tien lessen bevat en geleid wordt door mej. Duve- kot van Markelo en de heer A. Docter van Nijverdal, heeft tot doel, dat men getraind wordt in het jeugdwerk. De onderwerpen, die in deze lessen behandeld worden, hebben betrekking op Bijbelinleiding, programmasamen stelling, zang etc. Over het onderwerp, dat in de les be handeld is, kan men vragen stellen. Deze vragen worden dan voorgelegd aan een uit enkele cursisten samenge steld forum of worden in discussie groepen behandeld. Ruim 40 jongeren, welke afkomstig zijn uit Bathmen, Markelo en Holten, nemen aan deze cursus deel. OUDERAVOND LAGERE LANDBOUWSCHOOL. Onder voorzitterschap van de voorzit ter van het schoolbestuur, mr. W. H. Enklaar, werd maandag j.l. een ouder avond gehouden van de lagere land bouwschool, die zeer druk bezocht was. In zijn welkomstwoord wees de bur gemeester er op, dat de vorige ouder avonden steeds een spreker en ook ge nodigden aanwezig waren, maar dat de ze avond nu eens door de school zelf verzorgd was. Het hoofd der school, de heer A. J. Snijders, besprak de vraag „Is het land bouw onderwijs te theoretisch?". Hij meende deze vraag grotendeels ontkennend te moeten beantwoorden. De boer moet namelijk het hoe en waarom kennen van z'n praktisch handelen en daarvoor is theoretisch inzicht noodza kelijk. Het landbouwonderwijs is op de praktijk gericht en het moet zich aan passen aan de behoefte van de streek. De boer spreekt gauw van theorie als hij bepaalde methoden zelf niet op zijn bedrijf toepast, maar daarom mag de nodige kennis niet achterwege blijven. De heer Snijders legde de nadruk nog eens sterk op de noodzaak van een goe de ontwikkeling van de jonge boer en beval aan, dat de jongens na het door lopen van de lagere landbouwschool nog de landbouwwinterschool te bezoeken. Hij gaf o.m. een uiteenzetting van de op handen zijnde reorganisatie van het lager landbouwonderwijs, die in 5 jaar haar beslag moet krijgen. Na de pauze werd een film vertoond van het Ministerie van Landbouw, ge titeld: „Jong geleerd, oud gedaan", waarin de toeschouwers worden gecon fronteerd met het nieuwe handvaardig- heidsonderwijs. Aan het slot van de bijeenkomst wer den nog een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de causerie van de heer Snijders en bracht de voorzitter de leer krachten, de heren A. J. Snijders, D. J. Bulsink en Douma dank voor hun arbeid in het belang van het onderwijs. AUTO REED WAGEN AAN Doordat de bestuurder van een per sonenauto, de heer J. J. de K. uit Hil versum, donderdagmorgen omstreeks kwart over negen verblind werd door de zon, reed hij in de Oranjestraat achter op de met een paard bespannen wagen van de landbouwer B. S. uit Markelo. Deze viel van de wagen en werd in de woning van de heer Drent binnengedragen, waar dokter Nagel hout. constateerde, dat de aanrijding voor hem, behoudens enkele ontvellin gen, goed was afgelopen. Het paard sloep op hol en werd bij de Borkelds- weg, enige kilometers verder, gegre pen. Beide voertuigen werden licht be schadigd. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: tas; gewicht; handschoen; damesvest; stoel; zadeldek; korte he renregenjas; muntbiljet; paar dames handschoenen; fles wijn; theedoek. Verloren: gymnastiekschoen; zilver bon; dameshandschoen; motorhandsch.; 2 groentemandjes; schooltas m. inhoud; grolse want; zwarte portemonnaie. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 05483-352. IRENE ZAL GOED VERWARMD WORDEN. De Kerkeraad der Herv. kerk ver zoekt ons mede te delen, dat de kerk diensten zondag niet door de koude ge stagneerd behoeven te zijn, aangezien het gebouw „Irene" mede in verband met de Doopsbediening verwarmd zal zijn. GEZELLIGE FEESTAVOND VAN DE MOTORCLUB. De Motor- en Automobielclub „De Holterbergorganiseerde zaterdagavond voor haar leden in Amicitia een zeer geslaagde feestavond, welke door veie leden en hun dames bezocht was. Het cabaretgezelschap Pierre Duro uit Hengelo bracht een cabaret- en va riété-programma onderde titel „Va riaties', waaraan medewerkten de Gel derse radio-artist Wim van den Berg als Willem uut den Achterhoek, Ria Wan ne t, accordeoniste, Jeane van Amels- voort, voordrachtkunstenaresse, en Pier re Duro als goochelaar en leider van het gezelschap. De drie eerstgenoemden brachten een vlot programma van muziek, zang en voordraent, waardoor zij reeds terstond een volledig contact met de zaal had den. In een aardige transformatie bracht Jeane van Ameisvoort drie grootmoe ders uit verschillende tijdperken, waar bij de laatste uit het atoomtijdperk, wel in schrille tegenstelling staat tot het geen wij ons gemeenlijk van een oma voorstellen. Pierre Duro had een belangrijk aan deel in het welslagen van de avond door zijn goochelkunst, waaraan hij ook en kele personen uit de zaal liet medewer ken. Op werkelijk verbluffende wijze verbrandde hij een uit het publiek af komstige zilverbon van een gulden, wel ke hij later uit een doosje, dat in het publiek was afgegeven, te voorschijn toverde. Ook op andere wijze zorgde hij voor tal van aardige verrassingen. De voorzitter van de motorclub, de heer Joh. van Geenhuizen, had aan het begin van de avond een woord van dank gebracht aan de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, die de eerste helft van de avond aanwezig was en aan de plaatselijke po litie, voor de grote medewerking, welke men steeds mag ondervinden bij de or ganisatie van oriënteringsritten, ver- keerscursussen, enz. De leden van de club krijgen slechts sporadisch een bon netje van de politie, dank zij de uitste kende lessen in veilig verkeer, welke van de club uitgaan. Hij spoorde de aan wezigen dan ook aan deze verkeerscur- sussen geregeld te volgen. Het gezel schap bracht hij dank voor het geboden programma. Met een gezellig bal onder leiding van de heer Beijers en muziek van de heren Wieldraaier en Pouw werd deze feest avond besloten. VOEDING VAN PEUTER EN KLEUTER In de bijeenkomst van de afd. Dijker- hoek van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen, welke donderdagavond onder leiding van de presidente, me vrouw J. Witmer-Huber, in de zaal van ,,'t Bonte Paard" gehouden werd, heeft mej. Rottink, lerares bij de dienst voor huishoudelijke voorlichting ten plattelande, een lezing met lichtbeel den gehouden over het onderwerp„De voeding van de peuter en de kleuter". Na eerst een uiteenzetting te hebben gegeven van de samenstelling van ons voedsel in het algemeen, waarbij o.m. de eiwitten, mineralen, vitaminen enz. ter sprake kwamen, heeft inleidster in 't bizonder de voeding voor jonge kin deren behandeld. Zij heeft er daarbij nog eens op gewezen hoe noodzakelijk het is. dat kinderen regelmatig melk drinken en vooral 't gebruik van bruin- brood, roggebrood en peulvruchten warm aanbevolen. Het gebruik van wit tebrood zou zij bij voorkeur achterwe ge laten. Na de pauze werd door haar 'n film vertoond, getiteld: „Goede voeding, ge zonde mensen". Zij wees daarbij op de mogelijkheid tot het inrichten van cur sussen terzake van huishoudelijke voor lichting. Besloten werd een kookcursus te or ganiseren, waarvoor zich in de verga dering 10 dames" opgaven en waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen. De cursus zal, wanneer zich 16 cursisten hebben opgegeven, op een nader be kend te maven plaats in Dij erhoek ge geven worden. Na het vertrek van mej. Rottink, die door de presidente dank was gebracht voor haar leerzame causerie, werden nog enkele huishoudelijke aangelegen heden besproken en werd o.m. beslo ten dit jaar weer een kerstwijdingsbij- eenkomst te houden. Bij voldoende deelname zal, in over leg met de afdeling Holten, een bezoek gebracht worden aan de Volkshoge school „Diependaal" te Markelo. (flOs pL^l wrijven met 5ANPC Zaterdag 24 nov.: Verwerpen in Bakkerij Hartsuiker (zie adv.). Zaterdag 24 nov.Verwerpen in café „De Wippert" (zie adv.). Zaterdag 24 nov., 8 uur. Gezellig tussen taal in hotel G. Müller (zie adv.). Zaterdagav. 24 nov., half S: Verwerping T. Koopman „De Spar" (zie annonce). Zaterdag 24 november: Verwerpen van krentebrood, speculaas enz. bij W. Beldman, Markemseweg. (Zie adv.). Dinsdag 27 nov., 7.30 uur: Forum avond B.D.V. en „Jong Holten" in ho tel Muller. Vrije toegang (zie annonce) Dinsdag 27 nov., 7.30 uur precies: Of ficiële opening van de winkelweek door de burgemeester Mr. W. H. En klaar in het Stationskoffiehuis. Donderdag 29 nov.: Vergadering Chr. Hist. Kiesver. Spreker de heren G. J. Langenbarg en W. Otten (daartoe aangezocht). Donderdag 29 nov.Bijeenkomst afd. Espelo, Ned. Bond van Plattelands vrouwen. Spr. mevr. Aukema over „De houding bij het werk". Donderdag 29 nov. Causerie en demon stratie huidverzorging, afd. Holten v. de Plattelandsvrouwen. 7.30 uur in ho tel Holterman. Vrijdagavond 30 nov., 8 uur: In „Ire ne" C.J.M.V. Spreker de heer A. Ste- geman. Onderwerp: „Afbetaling". Zaterdag 1 dec.: Cross country Land. Rijver. „Bergruiters". Zaterdag 1 dec.: Bijeenkomst J.D.G. in hotel Holterman. Spr. de heer J. Rol over „Is de aarde een pannekoek". Leer lingen 3e en 4e kl. u.l.o. van harte welkom. Zaterdag 1 dec.Verwerping bij A. Paal man, Raalterweg. Donderdagavond 6 dec., 8 uur: Herv. Vrouwen ver. in „Irene". Zaterdag 8 dec., 7.30 uur: Operette „Lia" in Amicitia (zie adv.). Maandag 10 dec., 7.30 uur: Praatavond van de schoolkring Espelo en de afd. O.L.M. Spr. de heer P. Oosterveld, prov. voedselcommissaris te Zwolle over: „Verantwoorde bedrijfsvoering op onze gemengde bedrijven". School Espelo. ACCOUNTANTSKANTOOR POUW - Enterstr. 33 - Rijssen ADMINISTRATIES GEEN OVERSTEEKPLAATS MEER Het rijwielpad langs de rijksstraat weg Dijicerhoek-Oude Molen is thans gereed, zodat de gevaarlijke oversteek plaats nabij café „Het Bonte Paardte Dijkerhoek is komen te vervallen. OUDERAVOND O.L. SCHOOL ESPELO Maandagavond 19 november bezoch ten veie ouderparen de school om het werk van hun kinderen te bekijken, waarna het hoofd der school de aan wezigen welkom heette en enkele me dedelingen betreffende het schoolleven deed. Hierna werd het woord gegeven aan de heer H. van der Linde, die zijn le zing over moeilijk opvoedbare kinde ren begon met de ouders er op te wij zen, dat niet ieder kind in staat is het normale onderwijs aan de lagere school te volgen. Niet ieder kind heeft ge lijke verstandelijke vermogens. Kon v roe "er een Kind op schooi heel slecht meekomen, dan werd er al gauw het ei e. ,acü e lijk' op geplakt. Dit woord, in deze zin gebruikt, wilde spr. maar liefst doorschrappen in het woorden boek. Vele van deze kinderen toch kunnen door een goed geleide opvoeding uit groeien tot volwassenen, die in onze samenleving goed te gebruiken zijn, ter wijl kinderen, die vèel meer bij zijn, kunnen uitgroeien tot mensen, die zich in de praktijk van het leven slecht op hun plaats voelen. De schoolopvoeding van de eerste categorie moet dan ook aangepast zijn aan deze minder be gaafden. Een andere groep kinderen, die door hun geestelijke instelling het normale onderwijs niet kunnen volgen en drei gen te ontsporen, is het moeilijk op voedbare kind. Ook hiervoor zijn speciale scholen en kampen gesticht. Hier komt niet in de eerste plaats aan de orde het leerpro ces, maar de opvoeding en het opspo ren van de oorzaken van eventuele af wijkingen. Deze kinderen hebben vaak een ge brek aan aanpassingsvermogen, angst voor een nieuwe omgeving, die zich uit in baldadigheid, lawaai maken, bedwa- teren. Na in grote trekken enkele moge lijkheden en moeilijkheden bij de op voeding van deze kinderen naar voren gebracht te hebben, beëindigde spreker zijn lezing. Hierna bedankte het hoofd der school voor zijn lezing en sloot de bijeenkomst. Op uitnodiging van de afdeling van de V.A.R.A. heeft de toneelvereniging „V.O.P." zaterdagavond in de zaal van de heer J. Maats haar eerste uitvoering gegeven van het blijspel in drie bedrij ven „Blijf zitten waar je zit". De nog jonge afdeling van de arbei ders-omroep trad met deze avond voor het eerst in de openbaarheid. Haar voor zitter, de heer J. Kater, moest in zijn welkomstwoord reeds terstond gewagen van de moeilijkheden, welke zich bij deze eerste uitvoering hadden voorgedaan. Deze waren nft echter overwonnen en hij deed de suggestie om een spaarfonds te vormen, opdat men ook eens een ra dio-gezelschap voor de leden kan laten optreden. Het blijspel met zijn talrijke intriges en verwikkelingen werd door de leden van V.O.P. uitstekend gespeeld. Het be vat veel komische momenten, waarvan de aanwezigen zeer genoten hebben. De zaal daverde telkens van de lach. Het stuk werd opgevoerd door de da mes Mevr. H. Schöppers-Landeweerd, Mej. R. Mossink, Mej. Kers, Mej. M. Veneklaas en de heren H. Kolkman, S. de Vries, Tijman en G. H. Oplaat. Aan het slot bood de voorzitter bij zijn dankwoord aan de spelers aan de dames bloemen aan. FORUM-AVOND LANDBOUWJONGEREN De forum-avond van de Boerendoch tersvereniging en de vereniging „Jong Holten", afdeling van de BOO, is ver zet en zal nu gehouden worden op a.s. dinsdag, 27 november, in hotel Muller aan de Deventerweg. Als forum-leden zullen optreden me vrouw J. W. Nagelhout-Klijzing, mej. Ha. Sprokkercef en de heren Mr. W. H. Enklaar, G. S. E. Vegter, Ds. J. H. Israël en W. Beijers. Als voorzitter zal fungeren het hoofd van de lagere land bouwschool, de heer A. J. Snijders. De ze avond is niet alleen voor de leden Van genoemde verenigingen, maar ook voor belangstellenden toegankelijk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1