Advertenties Jeugddienst Hulp voor Hongarije St. Nicolaasnummer G PLAATSELIJK NIEUWS Y©<a>r Uw hamlets Is vluchten altijd verkeerd? AGENDA jf0l 45. Jaargang I )e abonnementsprijs van die blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal itia' 16 u Wam ZATERDAG 10 NOVEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HO TENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te FJnltsn Telet F ShfX - Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 2.Iedere m.m.meer ƒ0.07 OPVOEDING IN DE VER. STATEN VAN NOORD-AMERIKA. Op donderdag 8 november werd er in je hal van de Dorpsschool een lezing rehouden voor een vrij talrijk publiek [ver „Opvoeding in Amerika" door Mr. 3. H. A. M. Plegt te Oldenzaal. Deze tvond was belegd door de oudercommis- iie der school in samenwerking met het lestuur der Vereniging voor Volkson- lerwijs, afdeling Holten, en stond onder eiding van het hoofd der school, de heer 3. H. Brouwer. Om ruim half acht opende de voorzit ter de bijeenkomst en heette alle aanwe- tigen, doch in het bijzonder Mr. Plegt, lartelijk welkom. Hierna kreeg laatst- ;enoemde het woord. De heer Plegt is journalist en heeft /erschillende maanden Amerika door kruist. Op interessante wijze vertelt hij van zijn ervaringen in dit land van de onbegrensde mogelijkheden". De uitge- jtrektheid, de schoonheid, de rijkdom, de grootse ontwikkeling geeft hij bij zijn in- èiding weer. Wolkenkrabbers, fabrieks- jlfsfcteden, scheepvaart, havens met bruggen, houtvervoer, de sequoia gigantia, ko udennen op het doek. Na deze inleiding werd er gepauzeerd. De oudercommissie bood gratis een paar koppen chocolademelk aan. De beurs kon de gehele avond dicht blijven, daar „Volksonderwijs" de overige aan deze avond verbonden kosten voor haar reke ning nam. De spreker herkreeg het woord en vertelde over het onderwijs en de opvoe ding in de Verenigde Staten van Noord- Amerika. De lagere school is in 't alge meen wel anders dan hier te lande. Zelfs de eerste klas wordt al les gegeven natuurkunde, doordat men de kleintjes laat zien hoe verschillende instrumentjes eigenlijk werken. Ook geschiedenis, aardrijkskunde en opvoeding tot staats burgerschap begint reeds in eenvoudige vorm in de eerste klasse der lagere school. Tekenen, handenarbeid, gezond heidsleer en onderwijs door middel van ide gramophoon eveneens. Men tracht op te voeden tot gezonde vaderlandsliefde en prent ze van het be gin af in dat ze in de gemeenschap beho ren te staan, dat ze er voor elkaar zijn. 'Niet alleen voor de leden van het huis gezin, maar ook voor anderen. Ongeveer van de lagere scholen zijn open- r en de weinige bijzondere scholen moeten door de ouders worden bekostigd. Wel 40 van de 48 staten geven geen sub sidie. De onderwijzers worden volgens spreker slecht betaald en vooral in kleine afgelegen gemeenschappen staat het on derwijs niet op het peil als hier te lan de. 80 van de leerlingen gaat onge veer tot 18 jaar naar school. Dit kan doordat het onderwijs kosteloos wordt gegeven. De heer Plegt sprak ook over het mid delbaar onderwijs en de ambachtsscho len. Het was een leerzaam en interessant betoog. Het werd de luisteraars deze avond duidelijk, dat naast het vele aan trekkelijke er ook meerdere vraagtekens moeten worden gezet bij het leven van jeugd in Amerika. Volgens de me ning van de spreker geniet het opgroei ende kind een te grote vrijheid en staat te veel in de belangstelling. Men neemt ouders een veel te slappe houding aan, waardoor de gevolgen niet uitblij ven. Vele kinderen krijgen te weinig en eten immer lollies en ijsjes. De ouders weten niet altijd waar de jeugd zit en controleren te weinig. Nadat verschillende vragen gesteld en beantwoord waren, dankte de heer Brouwer de spreker hartelijk en sloot hij de bijeenkomst. De leden van „Volkson derwijs" en de ouders van de leerlingen die de lezing bijwoonden, hebben een goede avond gehad. ZITTING BOUWKAS. De Bouwkas Nederlandse Gemeenten, welke in onze gemeente vertegenwoor digd wordt door de gemeente-secretaris, de heer G. J. Langenbarg, zal in aan sluiting op diens artikel in een vorig num mer, op donderdag 15 november a.s., des avonds van 8 tot 10 uur een zitting houden in het gemeentehuis ten einde belanghebbenden voor het bouwsparen nader in te lichten over de gemakkelijke voorwaarden, waaronder men eigenaar van een woning kan worden. Als U wel eens gedacht hebt over de mogelijkheid van een eigen huis, dan mag U deze kans op uitgebreide voor lichting niet voorbij laten gaan. Eigen haard is goud waard. Ruim 7000 Nederlanders bouwden reeds hun eigen huis met de Bouwkas en velen zullen nog volgen. U kunt er ook bij zijn. Zij die niet op deze zitting kunnen komen, kunnen ook vragen om een huisbezoek. Het wordt de adspirant-bouwers dus wel gemakkelijk gemaakt. VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting 1956, T. Beldman, Look, is een jaar vrij stelling verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid. Aan de dienstplichtige der lichting 1956, M. A. Bosschers, B 129, is een jaar vrijstelling verleend van de dienstplicht wegens persoonlijke onmisbaarheid. Voor de hulp aan het Hongaarse volk is aan geld en goederen bij het Nederlandsche Roode Kruis reeds een bedrag van meer dan een miljoen gulden binnengekomen. Er zullen echter miljoenen nodig zijn om de nood enigermate te kunnen lenigen. U kunt Uw bijdrage storten op de speciale girorekening van het Ned. Roode Kruis te 's-Gravenhage no. 7 7 1 OPBRENGSTEN KOLLEKTES. De kollekte voor de stichting Ghr. Blindenhulp „De fakkels bijeen" heeft een bedrag van f 101.82 opgebracht. De actie van Bartimeüs „Een kwartje voor Bartje" bracht niet minder dan f 370.25 op. Niet alleen de gevers en geefsters, maar ook de kollektanten en kollektri- cés, die zich voor deze actie besemkbaar stelden, verdienen de hartelijke dank van deze instellingen. BLOKPLOEGEN DER B.B. HIELDEN AVOND-OEFENING. Dinsdagavond heeft de plaatselijke B.B. een praktische oefening gehouden, welke globaal gezien geslaagd genoemd mag worden. Er werden natuurlijk wel kleine tekortkomingen geconstateerd, maar het spreekwoord: „Door oefening wordt de kunst verkregen" geldt ook voor de vrij willigers van de B.B., zodat deze lacunes zeker kunnen worden opgeheven. De oefening had plaats onder leiding van het Hoofd Zelfbescherming, de heer C. G. Bal en de blokhoofden, de heren Joh. Arfman en A. jansen. Door een ontploffing waren er enkele gewonden, 1 op het dak van Amicitia, 1 op een zolderkamertje in de werkplaats van de fa. Schipper en in het leegstaan de huis bij hotel Holterman 1 in de kel der en 1 in' de kamer, welke op instor ten stond. Na het alarm trokken de blokploegen met hun materiaal op twee wagens naar de plaats van de ramp. De gewonden werden door de E.H.B.O.-leden verbon den en door de redders naar de verza melplaats voor gewonden in garage Nek kers gebracht. De oefening trok veel belangstelling, maar de politie zorgde, dat de B.B. on gestoord kon werken. Na dit eerste optreden trok men weer terug naar de blokpost. Bij het tweede alarm gingen de mel ders wederom het dorp verkennen en kwamen zij met het bericht, dat er twee branden waren in de Stationsstraat. Het begin van brand was er wel, maar het materiaal was te nat om de brandwach ten volop werk te geven. Burgemeester Enklaar en het Kring- hoofd' B.B. uit Rijssen, de heer Van Dij ken, woonden de oefening hij. De heer Van Dijken was zeer tevreden over deze eerste openbare oefening. Na afloop werd in hotel Holterman een kopje koffie aangeboden en werd het verloop der oefening besproken. Elke maand zal er nu een oefening worden gehouden, waardoor de paraat heid kan worden opgevoerd. Het Hoofd Zelfbescherming deelde ons mede, dat de B.B. in Holten nog enkele blckploegleden kan gebruiken, speciaal E.H.B.O.'ers, zowel mannelijke als vrou welijke, redders en brandwachten. Men melde zich zo spoedig mogelijk aan voor deze burenplicht. WINKELWEEK DER HOLTENSE HANDELSVERENIGING. Ter gelegenheid van de St. Nicolaas gaan de Holtense winkeliers weer een winkelweek organiseren. Zij zal plaats vinden van 26 november t.m. 6 december a.s. tot des namiddags 12 uur. De officiële opening zal geschieden door de burgemeester, op dinsdag, 27 november a.s. Behoudens toestemming van de plaat selijke overheid is als bizonderc attractie gekozen het rad vajj avontuur, dat op 29 nov., 3, 4 en 6 december in verschil lende lokaliteiten zal worden opgesteld. Voor 20 winkelbonnen ontvangt men een deelnemerskaart om mee te spelen. Dagelijks worden prachtige prijzen be schikbaar gesteld, terwijl voor iedere avond nog een extra prijs uitgeloofd zal worden, welke aan het einde van de avond wordt bekend gemaakt. De muziekvereniging „H.M.V." zal we derom haar medewerking verlenen en de plaatsen, waar het rad van avontuur zal draaien, zullen nog nader worden be kend gemaakt. Er worden gedurende deze periode geen ster-bonnen uitgereikt, maar niet temin hebben de sterwinkeliers nog wel een verrassing in petto, die met grote sympathie ontvangen zal worden. VERKIEZING DER AMBTSDRAGERS IN HERV. KERK BLIJFT OP OUDE VOET GEHANDHAAFD Op de maandagavond in het gebouw Irene gehouden gemeente-avond hebben de daar aanwezige lidmaten der llerv. Kerk met grote meerderheid besloten de verkiezing van de ambtsdragers in de komende zesjarige periode op de zelfde wijze te doen geschieden als in 1951 bij de invoering van de nieuwe kerkorde werd bepaald. Ds. J. H. Israël, die de leiding had van deze avond, wees op de belangrijke dingen, die door de nieuwe kerkorde lot stand zijn gekomen. Daarbij is vooral tot uitdrukking ge bracht, dat de gemeente van Jezus Christus van onder r-f moet worden op gebouwd en dat de lidmaten stuk voor stuk mede de verantwoordelijkheid moe ten dragen. Hij wees er op hoe men evenals vijf jaar geleden de keuze heeft uit drie methoden om de ambtsdragers te kiezen en wel 1ste de lidmaten stel len kandidaten en machtigen de kerke- raad om dubbeltallen op te stellen, waar na zij zelf kiezen; 2e de lidmaten mach tigen de kerkeraad te benoemen zonder meer en 3e de lidmaten houden de ver kiezing geheel aan zichzelf. De 1ste methode werd in de afgelopen jaren gevolgd en de gemeente is daar mede vertrouwd geraakt. De kerke raad laat de leden volkomen vrij in hun keuze maar adviseert hen op grond van opgedane ervaring deze toestand te doen bestendigen. Na afloop van de stemming bleek, dat een grote meerderheid der aanwezi gen dit advies had opgevolgd en dat slechts enkele stemmen waren uitge bracht voor de twee andere methoden van verkiezing. Gelijktijdig werd overgegaan tot de verkiezing van een notabel, waarvoor kandidaat waren gesteld de heren G. H. Bosman, Dijkerihoek; A. Heilink, dorp: H. Koopman (Haaiman); J. Bronsvoort, Borkeld en Joh. Boode, Espelo. Na twee stemmingen bleek de heer H. Koopman te zijn benoemd. De kerkeraad had van deze gelegen heid gebruik gemaakt om drie ambts dragers, n.l. een ouderling, een diaken en een ouderling-kerkvoogd een korte inleiding te doen houden over hun werk. i De heer E. J. Koopman sprak als ou derling en gaf in een aardig overzicht een indruk van de veel omvattende taak van deze ambtsdragers, die vele avon den beschikbaar moeten stellen om in hun rayon de gemeenteleden te bezoe ken en dan nog mrfar één maal in de twee of drie jaar rond komen. Zij ko men op vaste dagen in elke maand bijeen en zijn voorts belast met het afleggen van doopbezoeken en het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden, hetgeen altijd bijzonder wordt gewaardeerd. Ook op het gebied van de jeugd heeft de ou derling "een grote taak. Het is zijn roe ping het geestelijk leven te bevorderen en alle leden te maken tot belijdende christenen. De heer W. Stevens wees er als dia ken op, dat de diakonale arbeid reeds zo oud is als de christelijke kerk. De ze taak is de eeuwen zo gebleven, maar heeft in het huidige tijdsgewricht wel een ander aanzien gekregen. De bede ling der armen en weduwen en wezen is niet altijd als eervol aangevoeld, maar deze tijd is gelukkig voorbij. De hulp heeft een geheel ander karakter ge- i kregen. Spreker wees op de gezinszorg, bejaardenzorg. De eerste wordt thans ook door de boerenbevolking algemeen aanvaard en gewaardeerd. Ook bejaarde echtparen vragen dikwijls om gezins hulp, maar hierin wordt geen subsidie ontvangen. Belangrijk is het tot stand komen van tehuizen en woningen voor bejaarden. Er zijn ook wat de geldelijke onder steuning betreft nog vele zorgen, zodat de diaconie het geld nog heel goed kan gebruiken. Hij deed een beroep op de gemeente om de opbrengst der collecten vooral niet achteruit te doen gaan. In een keurig betoog schetste de heer H. J. Westerik als ouderling-kerkvoogd de geestelijke achtergrond van de kerk voogdij. Hij gaf ook enkele cijfers en deelde o.a. mede, dat er momenteel een schuld is van f56.welke is ontstaan door de bouw van twee pastoriën, de restauratie van het gebouw Irene en de kerkrestauratie. Daartegenover staat nog een reserve van f 6000.De jaar lijkse exploitatie komt neer op een bij drage van gemiddeld f 33.per gezin, exclusief de kerkcollecten, hetgeen spr. niet verontrustend noemde. Ds. Israël, die na het zingen van Ps. 89 de verzen 3 en 8, de bijeenkomst met ge bed had geopend, bracht aan 't slot van de avond de inleiders dank en sprak er zijn vreugde over uit, dat ondanks de moeilijke taak, welke de ambtsdragers op de schouders wordt gelegd, er altijd weer mannen-broeders gevonden worden welke de gemeente willen dienen. Hii sloot na samenzang, deze overigens niet zeer druk bezochte gemeente-avond, m.et dankgebed. WAPENSTILSTANDSDAG. Wapenstilstandsdag, 11 november, zal dit jaar op zaterdag 10 november her dacht worden. Zaterdagmorgen te 11 uur zal door de leden van de plaatselijke af deling van het Ned. Oorlogsgraven Co mité een krans gelegd worden op de Ca nadese begraafplaats aan de voet van het kruis. in koud seizoen PUS3L Onze krant van 24 november zal een speciaal St. Nicolaasnummer zijn. Wij overwegen zelfs om dit nummer op uitgebreide schaal in de aangrenzende gemeenten te doen bezorgen. Advertenties voor dit nummer kunnen de komende week reeds worden afgegeven aan de bekende adressen: Ilolterberg 13 (tel. 234), Kolweg 17 (tel. 356) en Kohveg 19 (tel. 426). Hoe eerder men zijn opdracht inzendt, hoe meer aandacht kan worden besteed aan de goede verzorging daarvan. Het parool: „KOOPT ELDERS NIET WAT EIGEN PLAATS U BIEDT" is nog steeds ten volle van toepassing. ADVERTEREN WORDT IN DIT VERBAND: MEER OMZETTEN. PLAATSING AANWTJZINGSBORD DRINGEND GEWENST. Nu de Industriestraat al enige maan den lang voor het verkeer is opengesteld komt het herhaalde malen voor, dat ter plaatse onbekende chauffeurs van luxe auto's en grote vrachtwagens met hun voertuigen de H. J. Wansinkstraat inrij den, terwijl zij de Kolweg moeten afrij den om op de Rijssenseweg te kunnen komen. Voor een luxe wagen is dit niet zo erg, doch een chauffeur van een grote vracht auto met aanhangwagen ziet zich soms voor moeilijkheden geplaatst, omdat ter plaatse niet kan worden gedraaid. Het achteruitrijden brengt voor de op straat spelende kinderen gevaren met zich mee. De plaatsing van een aanduiding van wege de K.N.A.C. verdient alleszins aan beveling. ZONDAGAVOND INTERKERKELIJKE met als onderwerp: Voorganger: Ds. TAMMINGA van Lutten. Aanvang 7.30 uur in Irene. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 352. Gevonden: 1 baco-sleutel; 1 rijwiel tas; 1 ceintuur; 1 portemonnaie1 kist glas1 speelgoedauto1 pr. militaire handschoenen. Verloren1 vulpen1 damesportemon- naie met inh.1 bruin lederen portemon naie met inh. VAN VADER OP ZOON Met ingang van 1 januari a.s. is tot koster der Hervormde kerk benoemd de heer J. Meerman. Tot die datum wordt deze functie vervuld door zijn vader, de heer J. H. Meerman. CONCIERGE GESOUW „IRENE" Tot concierge van het Herv. dienst gebouw „Irene" is benoemd mevrouw W. Wolters-Rosman. Zij volgt de heer A. Westerik als zodanig op. MOOIE OPBRENGST De collecte, die ten bate van de Nat. Reclassering werd gehouden, heeft in totaal f238.63 opgebracht. EERSTE PLAATSEN VOOR „BERGRUITERS" Aan de vossenjacht, die woensdag middag te Markelo werd georganiseerd door de Landelijke Rijvereniging „Mar kelo", werd o.a. ook deelgenomen door enkele leden van de „Bergruiters". De heer H. Beldman bezette met „Dollar prins" de eerste plaats en kwam voor de tijd van een jaar in het bezit van de fraaie wisselbeker, terwijl HennieVru- wink met „Klein Duimpje" als tweede eindigde. VOETBAL. Programma. Zaterdag Junioren: Holten aEnter Vooruit a, 3 uur. Zondag Rietvogels 2Holten 1, 2.30 uur; De Zweef 2Holten 2, 2.30 uur. Zaterdag 10 nov., 7.30 uur: Verwerping van krentenbrood, enz., bij Bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 10 nov., 8 uur: Uitvoering O.C.H. met „De Tante van Charly" (zie adv.). Zaterdagavond 10 nov., 7.30 uur: Ver werping van krentenbrood, speculaas, enz. T. Koopman, „De Spar" (zie an nonce) Zondag 11 nov., 7.30 uur: Interkerkelijke jeugddienst in Irene. Ds. Tamminga van Lutten spreekt over: „Is vluch ten altijd verkeerd?" Maandag 12 nov.: Horlogerie fa. H. J. Bouwhuis de gehele dag gesloten (zie adv.). Dinsdag 13 nov., 2 uur: Aanbesteding van de melkritten Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" (zie adv.). Woensdag 14 nov. 7.30 uur: Ledenver gadering afd. Holten der Plattelands vrouwen. Lezing van Mevr. Aukema over „Bewegingsleer Cesar". Woensdag 14 nov. 8 uur: Jaarvergade ring IJsclub „De Noordpool" in café Maats (zie adv.). Donderdag 15 nov.Zitting bouwkas Ned'. Gemeenten van 810 uur ten Gemeentehuize (zie bericht). Vrijdag 16 nov., 8 uur: Wereldbonds avond C.J.M.V.C.J.V.F. in Irene. Spr.: Mevr. Wassink. Vrijdag 16 nov., 7.45 uur: Bijeenkomst van de Holtense Kunstclub in Amicitia. Lezing met lichtbeelden over Rem brandt van Rijn. Maandag 19 nov. 8 uur: Ouderavond der lagere landbouwschool. Donderdag 22 en zaterdag 24 nov.Jaar lijkse uitvoering sportvereniging ,,Ba- to" in Amicitia. Aanvang 8 uur. (Do nateurs op donderdag). Zaterdag 24 nov., 's avonds 8 uur: Ge zellig tussenbal in hotel „Müller". Zaterdag 1 dec.: Cross country Land. Rijver. „Bergruiters". ACCOUNTANTSKANTOOR POUW - Enterstr. 33 - Rijssen Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag. BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd: H. J. Nijkamp, 23 j., en D. J. Achterkamp, 21 j., beiden Holten. K. Linde, 25 j., en J. W. ten Veen, 24 j., beiden Holten. R. Faber, 24 j„ en G. ten Veenen, 26 j., beiden Holten. Gehuwd: H. J. Kruis, 27 j., Deventer, en M. H. Aanstoot, 26 j., Holten. Overleden: H. Teeselink, echtgenote van G. J. Stevens, 66 j., Beuseberg 40. G. Marsman, echtgenote van G. J. j Ulfman, 70 j., Dijkerhoek 31. BEVOLKING. Ingekomen: J. C. Weiss en gezin, van Groesbeek naar Holterberg 26. A. G. van den Noort, van Rijssen naar Holter- broek 15. L. Kaan en gezin, van Vel- sen naar Borkeld 27c. E. A. Teese link en gezin, van Ommen naar Holter- broek 10. Vertrokken: R. H. Cashin en gezin, van Holterberg 26 naar Almelo. W. M. J. Kemper, van Espelo 9 naar Dene kamp. F. Durand en gezin, van Look 19 naar Rijssen. H. G. Baltes, van Holterbroek 42 naar Heemstede. H. J. Keuterman en gezin van Borkeld 92 naar Hellendoorn. G. J. Stevens, van Hol terberg 25 naar Rijssen. D. J. Kruit- bosch van Kolweg 20 naar Deventer. M. H. Aanstoot, van Tuinstraat 11 naar Deventer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1