KLAPROOSDAG 1956 Uit het plaatselijk parlement Bidstonden voor Hongarije HULP VOOR HONGARIJE AGENDA No. M. Jaargang i I ZATERDAG 3 NOVEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag MENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Eoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5iSS - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. (d contant2.Iedere m.m. meer 0.07 2 van de 30.000. Oorlogsnacht in bezet Nederland. [waaiend maaien de kille vangarmen :an de zoeknehten langs de tiuweel- warte avondhemel. Opeens heeft eén ran de bundels het vliegtuig in -zijn chijnsel gevangen. Met loeiende motor racnt de piloot weg te duiken. Maar de iciustralen omvatten hem ais de armen ran de dood. Dan knettert een salvo uit |e atweerkanonnen, ver beneden hem. in de volgende dag ontvangen een vader n een moeder ergens in ingeland het lencht, dat hun zoon gedood werd, toen ijn vliegtuig boven Nederland brandend leerstortte Herfst 1944. Over het modderige bos- iaci in Noord-Brabant martelen ze voort. )e schimmen der geallieerde soldaten lijden voorbij als spookschaduwen in [e mist. Eergisteren regende het en gis- eren. De bodem is een moeras, waarin lun voeten blijven steken; de mist be- emmert het uitzicht. Plots knettert van rlaKbij een vijandelijke mitrailleur. De ïannen laten zich in de bagger vallen dekking te zoeken. Hun stenguns ilaffen terug. Dan staan ze weer op en ;aan struikelend verder met wat wij „de levrijding van Nederland" noemen. /laar een blijft achter, getroffen. En inkele dagen later wordt er gebeid aan sen huisje in Canada. Een jong vrouwtje doet open. Twee kinderen nollen haar om te zien wie er is. Met bevende vingers pakt zij het telegram aan. Haar man zal uit Nederland niet meer terug keren, omdat hij daar gesneuveld is. Dit zijn er twee. Maar zo zouden we cunnen doorgaan. Er zou een dik boek ;e vullen zijn met droeve geschiedenis der dertigduizend geallieerde miii- airen, die voor onze vrijheid vielen en n ons land op bijna driehonderd be graafplaatsen ter aarde werden besteld. Want met hun dood begon het pas. Zij lieten ver over de honderdduizend na bestaanden achter. En in het hart van al deze mensen neemt Nederland zo'n grote plaats in, want daar rust het lief ste dat zij bezaten. Als U hen zou spreken, zou U horen, dat al die mensen maar één hartewens hebben: eens naar Nederland te kunnen en zijn graf te bezoeken. „Maar", zullen ze eraan toevoegen, „dat kan ;óch nooit; hoe zouden we dit alles moe ten betalen?" En tóch kan het, omdat het Neder landse Volk zijn Klaproosdag heeft. Met het geld, dat het Nederlandse Oorlogs graven Comité door de Klaprooscollecte inzamelt, konden in de afgelopen tien jaar reeds meer dan 14.0ÜU nabestaan den naar ons land komen. Dit waren allen mensen, die dit zeil nooit hadden kunnen betalen. Maar het British Le gion (de Britse organisatie van oud strijders en nabestaanden; en het Neder lands Oorlogsgraven Comité regelden en betaalden anes voor hen. U had hen moeten zien! U had die dankbare mensen moeten horen, toen ze weer naar huis teruggingen. Zeker, de droefheid was niet weggenomen, omdat het gemis ook na elf jaar nog schrijnt en pijn doet. Maar ze waren zo rijk, om dat ze met eigen ogen hadden gezien, waar hun geliefde familielid rust. Straks, op 10 november, is het wéér Klaproosdag. Dan zal opnieuw de collec tebus door Nederland rondgaan en gaat het Nederlandse Volk iets doen voor de vele tienduizenden vrouwen en kinde ren, vaders en moeders, die zo verlan gend zijn om ook eens te kunnen staan bij het graf van vader, man of zoon. Denkt U zich eens in, hoeveel dit voor die mensen betekent. En realiseert U zich dan, hoe weinig het ons kost: een gift in de collectebus en een paar van onze vrije uren om te collecteren. Een gift en een paar uurvoor dertig duizend mensen, wier laatste gedachte was bij hen, die achterbleven. 22 Klaprooscollectanten naar Engeland. Deze mensen willen graag iets terug doen. Veel kan dit niet zijn, daartoe ont breken hun de middelen. Maar geza menlijk willen zij, via het British Legion, aan 22 collectanten van de Klaproos- collecte 1956 (door loting aan te wijzen) een gratis reis naar en verblijf in Enge land aanbieden. Uit dankbaarheid en waardering voor hetgeen U op Klap roosdag doet FREEK VAN DER MEER. De Klaproos-kollekte in onze plaats zal gehouden worden door de leden van de beide landbouwjongereiiorganisaties „Jong Holten" en de afd. der C.J.B.T.O. Wij behoeven U niet aan te sporen mild te geven'. De heroïeke strijd van het Hongaarse volk, die wij allen nxet intense spanning' volgen, doet ons nog eens weer duidelijk beseffen wat het woord „bevrijding" betekent. Voor onze bevrijding vielen, zoals ge zegd, dertig duizend jonge mannen uit andere landen. De heer D. J. Wansink tijdelijk»wet- houder. IJscotent tegenover ,,'t Lösse Hoes" moet worden afge broken. Verkoop van grond voor woningbouw en industrie. Vier arbeiders in vaste dienst benoemd. Benoeming onderwijzer aan de o.l. school te Dijkerhoek. Ont eigenen, daarna onderhandelen. Meer dan een uur heeft de Holtense vroedschap in haar vergadering, die dinsdagavond werd gehouden onder voor zitterschap van burgemeester Mr. W. H. Enklaar, gepraat over een schrijven van mevrouw J. M. Buytendorp-Groot- ve!d alhier, waarin zij de raad verzocht zijn invloed aan te wenden bij B. en W. om uitstel van de gestelde termijn tot afbraak van de bouwsels op haar ter rein aan de autoweg naar Nijverdal te genover hotel ,,'t Lösse Hoes". Burgemeester Enklaar deelde mede, dat dit schrijven ter elfder ure was bin nengekomen, zodat verschillende raads leden hiervan geen inzage konden ne men. Adressante ontving van B. en W. aan het begin van dit jaar een aanschrij ving, waarin haar werd meegedeeld, dat zij de opstallen, welke zij geplaatst heeft aan de autoweg, vóór 1 november 1956 moest afbreken. De brief, gedateerd 30 oktober 1956, moet men min of meer zien als een beroepschrift. Het betreft hier een kwestie, waarover de raad zijn oordeel kan uitspreken en wensen naar voren kan brengen, doch B. en W. behoeven hiermede geen reke ning te houden. Ons college, aldus de Voorzitter, heeft zeer veel gevoel voor de argumenten van adressante en het is jammèr dat de opstallen verdwijnen moeten nu de haven in zicht is. Mevrouw Buytèndorp wil gaarne in de gelegenheid worden gesteld haar be drijf voort te zetten, totdat de defini tieve beslissing over het uitbreidingsplan is afgekomen. B. en W. vinden dit ech ter geen gelukkige oplossing, omdat het gemeentebestuur zeer nadrukkelijk de datum van afbraak heeft gesteld op uiterlijk 15 oktober 1956. Het afbreken van deze bouwsels kost geld, zo schrijft adressante, maar dit is niet onze schuld. Mevrouw Buytèndorp weet heel goed dat het hier gaat om een tijdelijke staan plaats. Afbreken heeft haar altijd als het zwaard van Damocles boven het hoofd gehangen. Uit beleidsoverwegingen moeten wij thans voet bij stuk houden en als gemeentebestuur moeten we niet de indruk vestigen, dat er met twee ma ten wordt gemeten. Zonder goedkeuring van.B. en W. heeft adressante aan haar bedrijfje uitbrei ding gegeven. De staanplaatsvergunning voor ijsverkoop die van tijdelijke aard is groeide uit tot een theeschenkerij. B. en W. zijn in deze kwestie zeer soe pel opgetreden, doch men kan daar niet mee doorgaan. Het gezag van het ge meentebestuur speelt een belangrijke rol. De heer Landeweerd vindt het vreemd, dat de opstallen afgebroken moeten worden. Mevrouw Buytèndorp heeft haar best gedaan om dit bedrijfje uit te bou wen. De uitbreiding had toch plaats met goedvinden van B. en W. Zij is toch van plan een permanent gebouw te stich ten. Ook de heer Rietberg zou met het af breken nog even willen wachten. Dit betekent slechts uitstel van executie, doch het is toch mogelijk de aanwezig heid van de opstallen te gedogen han gende de beslissing omtrent het uitbrei dingsplan. De Voorzitter wijst er op, dat het uit breidingsplan eventueel eerst na instel ling van beroep, hetzij door belangheb benden, hetzij door de raad, door de Kroon wordt goedgekeurd. Op een vraag van de heer Wansink of B. en W. de aanwezigheid van de op stallen door de vingers zouden hebben gezien, als de directeur van hotel ,,'t Lösse Hoes", de heer Meuleman, en me vrouw Buytèndorp zich hadden gehou den aan gemaakte afspraken betreffen de de verkoop van koffie en ijs, ant woordde de Voorzitter met een zeer be slist neen. De onderlinge afspraak tus sen genoemde belanghebbenden heeft de afbraak vertraagd. De heer Klein Velderman, die ver klaarde er van overtuigd te zijn, dat B. en W. volkomen in hun recht staan, zou toch de opstallen willen laten staan tot dat in hoogste instantie is beslist over het uitbreidingsplan, en ook de heer Soer zou, nu de „haven in zicht" is met de „hand over het hart willen strijken". De Voorzitter: Dat hebben B. en W. al enkele keren gedaan. De heer Soer: Dit had toen niet moe- lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllli NED. HERV. KERK. De kerkeraad van de Hervormde Ge meente heeft Ds. W. A. Dekker, bi zonder hulpprediker te Twello, bereid gevonden om a.s. zondagavond de kerk dienst te leiden. Deze dienst zal, zoals de Synode der Hervormde Kerk ver zocht heeft, het karakter hebben van 'n bidstond voor Hongarije. Ds. Dekker is zelf eens enige tijd in Hongarije geweest en zal dus beter dan wij hier, zich een voorstelling kunnen maken van de situatie ginds. In deze tijd van spanning en meele ven met 't Hongaarse volk in z'n strijd om de vrijheid, is het goed en nodig voor elkaar te bidden. Echter: het zal niet bij bidden mogen blijven na het gebed móet de daad er ook zijn. „Ora et Labora". Daarom zal op a.s. zondag in iedere dienst de extra collecte be stemd zijn voor Hongarije. De dienst begint om half acht in „Irene". De gemeente wordt opgeroepen deze dienst bij te wonen. GEREF. KERK. Deputaten voor het uitschrijven van bid- en dankstonden der Geref. Kerken hebben de kerken verzocht om zondag 4 november a.s. in de morgendienst de nood der volkeren in gebed en predi king in het bizonder te willen geden ken. Deputaten herinneren in hun schrij ven aan de worsteling om de vrijheid, waarin Hongarije gewikkeld is en waar mee elke gelovige als vanzelf meeleeft. Ook denken zij aan de spanningen in het Midden-Oosten en in Oost-Europa, welke alle aanleiding geven te bidden om behoud van de wereldvrede en om recht en gerechtigheid in het volkeren- leven. In de Geref. kerk te dezer plaatse zal aan het verzoek van Deputaten in de morgendienst, die om 10 uur aan vangt, worden voldaan, terwijl in beide diensten op zondag a.s. een extra col lecte zal worden gehouden tot leniging van de grote nood in Hongarije. llllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllillllllllllllllllUlilllllllllllliUllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllllllllllllllilllIlllllill ten gebeuren, maar nu wel. Weth. Teeselink verklaart het met de voorzitter volkomen eens te zijn. Wan neer er zekerheid zou zijn, dat de op stallen binnenkort zuilen verdwijnen, zou hij het standpunt van de raad kunnen delen. Wanneer één van de raadsleden ons garandeert, dat er uit onze soepele houding in de toekomst geen moeilijk heden zulen voortvloeien, dan ben ik er voor om de opstallen te laten staan, doch indien de raad deze garantie niet wil geven geef ik mijn toestemming nooit. De heer Brands zou vergunning wil len geven voor deze opstallen, doch daar aan de uitdrukkelijke voorwaarde willen verbinden, dat binnen één jaar na de goedkeuring van het uitbreidingsplan een permanent gebouw moet zijn ge sticht. Wordt aan deie voorwaarde niet voldaan, dan zullen dé opstallen onmid dellijk na verloop vrn de termijn van een jaar worden afgebroken. De heer Dikkers verklaart van me ning te zijn, dat mevrouw Buytèndorp de dupe wordt van fouten, die door B. en W. zijn gemaakt. De opstallen kunnen worden afgebro ken, als mevrouw Buytèndorp haar bouwplan gaat uitvoeren. Afbraak kan immers altijd worden gelast. Voorzitter: Ik vrees, dat dan weer de zelfde argumenten als vanavond naar vo ren zullen komen, n.l. dat men het jam mer vindt voor adressante. Tenslotte wordt een motie van de heer Brands om mevrouw Buitendorp uitstel van afbraak te verlenen, totdat in hoog ste instantie omtrent de goedkeuring van het uitbreidingsplan is beslist, zon der hoofdelijke stemming aangenomen. Weth. Teeselink stemde evenwel niet tegen. De voorzitter verklaart hierop, dat B. en W. de mening van de raad in dit ge val respecteren. U kunt als raad zeggen: Wij willen zo, doch het dagelijks be stuur kan hierop zeggen: Wij doen dit niet. Nadat de notulen der vergaderingen van 26 april en 24 mei ongewijzigd wa ren vastgesteld, deed de secretaris me dedeling van een aantal ingekomen stuk ken, die ten getale van tien voor ken nisgeving werden aangenomen, behalve het ï'eeds besproken stuk van mevrouw Buytendorp-Grootveld. Voorts werd 'n tweetal stukken in handen gesteld van B. en W. met verzoek daaromtrent na der advies uit te brengen. Het betrof een verzoek van het bestuur der chris telijke kleuterschool om medewerking krachtens de kleuteronderwijswet voor de stichting van een nieuwe kleuter school en een brief van de „Vereniging volksonderwijs, afdeling Holten" en de oudercommissie der o.l. dorpsschool, waarin wordt verzocht van gemeentewe ge over te gaan tot de stichting van een openbare kleuterschool. Gekomen tot het punt 2b van de agen da, n.l. de mededelingen, deelde de voor zitter mede, dat de landbouwer G. J. Nijland in het Neerdorp is voorgesteld aan de gemeente de benodigde gronden te verkopen, terwijl hem ter bewoning werd aangeboden de boerderij met de bijbehorende grond, welke de gemeente onlangs heeft aangekocht van de weduwe Lammers in het Holterbroek. Nijland heeft dit aanbod van de hand gewezen met de mededeling, dat hij en zijn zoons geen boer wilden blijven. Wethouder Teeselink meent, dat Nijland bedoeld heeft geen boer te willen blijven, wan neer hij zijn tegenwoordige bedrijf zou moeten verlaten. De voorzitter zei vervol gens, dat het gemeentebestuur zich ont slagen acht van de toezegging om zo lang mogelijk te wachten met de onteige ning van de grond van Nijland. Voorts herinnert de voorzitter er aan, dat de raad indertijd accoord is gegaan met het plan tot verkaveling van de gronden, gelegen tussen de Raalterweg, Jeurlinksweg en de Oude Diepenveense- weg. Met de eigenaren der gronden wordt thans onderhandeld. De ervaring is evenwel, dat met de onderhandelingen te veel tijd wordt verloren. Daarna komt nog de langdurige onteigeningsprocedu re. Burgemeester en wethouders zouden daarna een andere gang van zaken wil len volgen. In het vervolg zouden zij eerst liever een besluit laten nemen door de raad tot onteigening, waarna de on derhandelingen kunnen worden geopend. Zodoende wordt meer .gelijk op gewerkt. Het gemeentebestuur stelt reeds nu voor in principe te besluiten tot onteigening van het gehele complex. De raad ging hiermede accoord na enige discussie. Hierna kwam een voorstel van B. en W. met betrekking tot de vervanging van wethouder Wegstapel aan de orde. De burgemeester en wethouder Teeselink waren van oordeel, dat bij het nemen van besluiten, welke maar enigszins be langrijk zijn, een-tweede wethouder niet kan worden gemist. Vooral de komende maanden wordt het college gesteld voor tal van beslissingen, omdat de begro- tingsarbeid is begonnen. De raad verklaarde zich voor dit voor stel. De heren Jansen en Veneklaas Slots attendeerden op de heer Wansink, die al enkele keren tot volle tevredenheid als vervanger is opgetreden. Zij meenden, dat deze ook nu weer de aangewezen per soon moet worden geacht. De schriftelijke stemming had tot re sultaat, dat de heer Wansink 9 stemmen verkreeg, terwijl 1 stem werd uitge- Naast de snelle hulp, die het Hoofdbestuur van het Ned. Roode Kruis het Hongaarse volk geboden heeft in de vorm van een grote hoeveelheid gedroogd bloedplasma heeft het besloten opnieuw zijn speciale girorekening 777 open te stellen voor eventuele giften van de Nederlandse bevolking. Voor de hierop ontvangen bedragen, die inmiddels de f 100.000 reeds over schreden hebben, zullen verdere medicamenten enz. ten behoeve van het Hongaarse Roode Kruis worden aangekocht. bracht op de heer Klein Velderman. De heer Wansink verklaarde desgevraagd de benoeming te aanvaarden, onder dank zegging voor het vertrouwen, dat de raad in hem stelt. De voorzitter nodigde hierop de heer Wansink uit de zetel van wethouder Wegstapel in te nemen, waar bij hij gaarne de wens uitsprak, dat wet houder Wegstapel spoedig mag herstel len. Het voorstel van B. en W. tot vast stelling van een nieuwe salarisverorde ning per 1 juli 1955 werd na enige voor lichting zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Vervolgens werd voorgesteld deze salarisverhoging te wijzigen in ver band met de invoering van centraal kas beheer. De taak van de ontvanger onder gaat tengevolge hiervan wijziging. De re organisatie mag niet tot gevolg hebben, dat de ontvanger daarvan financiëël de dupe wordt. De omvang der werkzaam heden blijft gelijk. Ook dit voorstel werd aangenomen, evenals dat tot wijziging van de instructie van de gemeente-ge neesheer. Dit laatste voorstel had betrek king op het verrichten van lijkschouwing in verband met de nieuwe wet op de lijk bezorging. Voorts werden de instructies voor de Zaterdagen 3 en 10 nov. 7.30 uur: Ver- wex-ping van brentenbrood enz. bij Bakkerij Hartsuiker. Zaterdag 3 nov., 7.30 uur: Verwerping van krentenbrood, enz., bij Bakkerij Hartsuiker (zie annonce). Maandag 5 nov.: Grote Najaarsmarkt te Rijssen (Zie adv.). Dinsdag 6 nov.: B.B.-oefening. Woensuag 'l nov. (DanKaag;Uitvoe ring „Holtens Gemengd Koor" in „Amicitia". Woensdag 7 nov. (Dankdag) Opvoering door O.C.H. in Irene van: De tante van Charly. Woensdag 7 nov. (Dankdag) van 10-16 uur: Grote verkoping van een partij Legerkleding bij Manufacturenhandel A. Mulder, Oranjestraat (zie adv.). Donderdag 8 nov., van 7.3010 uur: Le zing in de hal der Dorpsschool over opvoeding, aan de hand van kleuren dia's. Donderdag 8 nov. 7.30 uur in gebouw „Rehoboth": Filmavond Chr. Bedrijfs groepen Centrale (zie adv.). Zaterdag 10 nov.Opvoering door O.C.H. in Amicitia van: De tante van Charly. Maandag 12 nov. 7.30 uur: Gemeente- avond Herv. Kerk in „Irene". Woensdag 14 nov. 7.30 uur: Ledenver gadering afd. Holten der Plattelands vrouwen. Lezing van Mevr. Aukema over „Bewegingsleer Cesar". Woensdag 14 nov. 8 uur: Jaarvergade ring IJsclub „De Noordpool" in café Maats. Maandag 19 nov. 8 uur: Ouderavond der lagere landbouwschool. keuringsveearts-hoofd van dienst en de hulpkeurmeester gewijzigd. Hierna kwam een voorstel in behande ling tot het overnemen om niet van een strookje grond op de hoek Industrie- straat-Kolweg van de heer J. Oolbek- kink. De heer Oolbekkink is gaarne be reid een strookje grond ter grootte van ongeveer 6 m.2 aan de gemeente af te staan. Hierdoor is het mogelijk een goede aansluiting te krijgen van de Industrie straat op de Kolweg. De raad besloot zonder discussie of stemming de aange boden grond te aanvaarden. Een voorstel tot benoeming van een viertal arbeiders in vaste dienst werd nader toegelicht door de Voorzitter. Aan vankelijk lag het in de bedoeling twee arbeiders te benoemen, doch bij nader inzien is het gemeentebestuur tot de conclusie gekomen, 'dat het billijk is naast de arbeider G. Jansen van het g.e.b. ook de slachthuisarbeid'er W. van der Pluijm in vaste dienst aan te stel len. B. en W. wilden voorts nog twee arbeiders tewerkstellen bij de dienst ge meentewerken. Het oorspronkelijke plan was om in één vacature te voorzien. „Na het geld te hebben geteld", aldus de Voorzitter, hebben wij gemeend ons voor stel te moeten wijzigen in die zin, dat twee arbeiders kunnen worden benoemd. De aanbeveling is alfabetisch. Dit houdt in, dat er geen voorkeur voor één der aanbevolen personen (G. Linde en T. Schuppert) is. De heren Soer en Veneklaas Slots had den liever een aanbeveling gezien van meer personen. De heer Veneklaas Slots stelde later voor ditmaal één arbeider te benoemen en een nieuwe oproep te plaatsen, misschien zou er dan nog meer keuze zijn. De heer Jansen geloofde niet, dat 't aanbod dan groter zou zijn. Er is meer vraag naar arbeiders, dan naar werk, zo zei hij. De heer Rietberg stelde de vraag of in 1957 nog een arbeider benoemd zou kunnen worden, als er nu reeds twee wor den aangesteld. De Voorzitter moest het antwoord hierop schuldig blijven. De Voorzitter wees er op, dat de aan stelling van de arbeiders Jansen en van der Pluijm zal geschieden onder voor waarde, dat zij kunnen worden overge plaatst naar de dienst gemeentewerken, wanneer bij het g.e.b. of het slachthuis niet voldoende werk zou zijn. De heer Klein Velderman vroeg of er op het slachthuis voldoende werk is mo menteel. Hierop werd geantwoord, dat het aantal slachtingen een stijgende lijn ver toont. De heer Veneklaas Slots trok hierop zijn voorstel in, nadat gebleken was, dat dit niet werd ondersteund. De stemming had tot resultaat, dat de arbeiders Jansen, van der Pluijm, Linde en Schuppert met algemene stemmen werden benoemd in vaste dienst. Voorstel tot verkoop van een perceel grond, gelegen aan het rijwielpad naar Nijver dal, aan 1. de heer Mr. Dr. J. J. A. F. Greebe te Almelo; 2e. de heer G. Schutte te Almelo. Nadat de Voorzitter op een vraag van wethouder Wansink had meegedeeld, dat op deze terreinen huizen zullen worden gebouwd bestemd voor permanente be woning, werd het voorstel van B. en

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1