Baas in eigen huis! Gecombineerde vergadering O.L.M., C.B.T.B. en Bedrijfsvereniging. AGENDA JlaniPï Iere Lsuid? Huidgenezing 43. Jaargang i ZATERDAG 27 OCTOBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal (WW- Uitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 51,83 - Z3J, Wanneer we even heel zakelijk doen en de bouwkas Nederlandse Gemeenten q bekijken als een zaak die een bepaald artikel verkoopt, dan is dat artikel „de *^eiCTen woning". Een artikel, dat op het jenblik erg in trek is! Onder de huidige, vaak slechte woon omstandigheden klinkt „een eigen wo- ling" velen als muziek in de oren. Wat noet dat mooi zijn, geriefelijk en aan genaam te wonen in een eigen huis, dat laar je eigen wensen gebouwd isVelen roesteren de wens eenmaal te kunnen wo- in een huis, waarvan men kan zeg gen: dit is mijn eigendom, ik heb nu geen huisbaas meer wat te maken: ik len mijn eigen baas. ID f En terecht! Een eigen huis heeft veel aantrekkelijks boven een huurhuis. Voor ïuurverhogingen zoals er nu weer een op stapel staat hoeft men niet meer iang te zijnmen betaalt geen huur meer, men heeft immers het huis in eigendom >en eigendom, waar ook de kinderen la ter nog profijt van kunnen hebben. Een van de waarde van het onderpand: voor normale woningen zelfs tot 85 Men hoeft dus maar 15 eigen geld te heb ben. In hoeveel tijd en op welke manier men zijn hypotheekschuld bij B.N.G. wil af lossen, mag men tot op zekere hoogte helemaal zelf weten. De maximum af- lossingsduur bedraagt 30 jaren. Men kan zelf zijn tempo regelen. Er zijn bijvoor beeld mensen, die de voorkeur geven aan een methode, waarbij zij jaarlijks een vast bedrag aan aflossing betalen met daarnaast de jaarlijks steeds minder wordende rente. Anderen weer wilen bij voorbeeld de eerste 10 jaar van hun overeengekomen aflossingsperiode jaar lijks een vast bedrag extra aflossen (dus boven de vastgetselde minimum-ver plichting) om dan de resterende tijd van de aflossingsperiode op een lagere ter mijn te komen. (Een voorbeeld: moet men 30 jaar lang een jaarlijkse termijn van f 420.voor rente en aflossing sa men betalen, dus f 35.per maand, dan Enige van de vele aardige vrijstaande woningen, gèbouwd door middel van de Bouwkas Nederlandse Gemeenten. ^T~i heerlijk, veilig gevoel, zich met zijn gezin geborgen te weten onder eigen dak! Waarom een groot deel van onze wo ningvoorraad dan uit huurwoningen be staat? Wel, omdat de meeste mensen zeg gen: ik kan me de luxe van een eigen huis niet veroorloven". Met dit antwoord geven zij te kennen niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden, welke de Bouwkas Nederlandse Gemeenten (B.N. G.) biedt om een woning in eigendom te verkrijgen. Het gaat echter gemakkelij ker dan U denkt. Deze intergemeentelijke bouwkas biedt vele mogelijkheden, waar door de bouwkosten zo laag mogelijk blij ven, zodat op de meest voordelige wijze een eigen huis verkregen kan worden. He bedrag dat men voor de financie ring van zijn huis nodig heeft, kan B.N.G. altijd verschaffen. Beschikt men zelf over een groot bedrag aan eigen geld en heeft men maar enkele duizenden guldens no- dig, wel, dat is uitstekend. Maar en dat komt veel vaker voor heeft men met veel moeite een bescheiden bedragje bijeengespaard en wenst men een hoge hypotheek, ook daartegen bestaan geen IIIIUIB bezwarenB.N.G. is bereid, hypotheek te nemen tot een ongewoon hoog percentage kan men in plaats daarvan ook de eerste 10 jaar f 40.per maand betalen en de resterende 20 jaar pl.m. f 32. per maand) Men hoeft echter nooit meer te betalen dan de annuïteit, gebaseerd op een aflos- singstijd van 30 jaar. De annuïteit is een jaarlijkse totaaltermijn voor rente en af lossing samen, die gedurende de gehele looptijd van de schuld' in grootte onge wijzigd blijft, maar jaarlijks steeds meer aflossing en minder rente bevat, zo, dat men na hét verstrijken van de overeen gekomen periode de schuld totaal heeft afgelost, terwijl men bovendien elk jaar de verschuldigde rente betaald heeft. Heus, het is niet zo moeilijk om „baas in eigen huis" te zijn. De Bouwkas Nederlandse Gemeenten wil U gaarne helpen dit ideaal te ver wezenlijken. Laat U voorlichten over deze veilige en alleszins soepele financiering. De secretaris van de plaatselijke afdeling van de Bouwkas Neder landse Gemeenten, G. J. LANGENBARG. In een gecombineerde vergadering der afd. van O.L.M. en de C.B.T.B. en de Bedrijfsvereniging, hield de heer R. Post directeur Gezondheidsdienst voor diei'en, een lezing over „abortusbestrijding". Nadat de heer Post was ingeleid door de voorzitter, de heer J. G. Holterman, releveerde spr. eerst het ontstaan van de Gezondheidsdienst voor dieren en wat deze reeds heeft gedaan, met name het vrijmaken van de Ned. rundveestapel van tuberculose. Niet minder belangrijk èn voor de hoer èn voor de export is het vrijmaken van de abortus onder het rundvee. Uitvoerig ging spr. in op de besmet ting van deze ziekte, welke veroorzaakt wordt door een kleine bacterie. Verwoi-pen vruchten, nageboorten en slij maf vloeiing, zijn bronnen van smet stofverspreidingen. De bacteriën worden opgenomen met besmet voer en kunnen ook door de tere huiddelen dringen. Vooral bij verwonding van de spenen wordt de besmetting gauw overgebracht. Verworpen dieren dienen dan ook steeds het laatst te worden gemolken of door een aparte melker. Dieren, die kort na de dekking besmet worden, verwerpen in de regel niet eer der dan een maand of vijf na de be vruchting, terwijl dit bij langer drach tige dieren soms maar een week of 4 duurt. boor te niet voor onderzoek opgezonden, omdat dit reeds meerdere keren is ge beurd en het besmettelijk verwerpen is vastgesteld, dan diene men de vrucht en alles wat er bij behoort diep te be graven en de plek grondig te ontsmet ten. Het afzonderen is van groot be lang niet alleen voor de eigen dieren, doch ook uit morele plicht tegenover de buren. Spr. waarschuwde met klem om bij aankoop te letten of men inderdaad aankoopt van sen bedrijf, dat vrij is van abortus, dus aankoop met een des betreffend stempel op het certificaat. Aankopen van guste dieren, welke minstens vier weken hebben afgekalfd en welke dieren da~r voor de vetweide worden bestemd en dus geslacht wor den, is geen enkel bezwaar. Een abortus vrije-veestapel is ook van groot belang voor de export en in de naaste toekomst geldt dit ook voor de afzet van zuivelprodukten. Wat dit be treft staat Denemarken bovenaan, wel ke veestapel ab.vrij is. Voor een doeltreffende bestrijding is het noodzakelijk dat per fabriek een plan wordt opgesteld, om in georgani seerd verband de bestrijding ter hand te nemen, zoals dit reeds door vele fa brieken is geschied. Hierbij kan men de keuze maken om een plan op te zet ten om zich in drie jaar vrij te maken, dit voor fabrieken die een laag reactie percentage hebben. Voor de overige neemt men met 'n aanloopperiode"'van 2 jaar, om dan te beoordelen in hoeveel jaar men zich zal gaan vrijmaken. De heer Post ging uitvoerig in op deze plannen, waarbij ook een subsi die-regeling is opgenomen voor het op ruimen van de pos. dieren, indien men aan de in het plan genoemde voorwaar den voldoet. Met betrekking tot het enten van jonge dieren tegen abortus wees spr. op de geringe baten en op de grote nadelen en zeide dan ook om te enten op be smette bedrijven en dan alleen in over leg met de dierenarts. Resumerende zegt spr. dat hier een grote verantwoordelijke taak van de ge zamenlijke veehouders ligt, terwijl de medewerking van de veehandelaren ook noodzakelijk is, doch gezamenlijk de schouders onder het werk en een abor tus vrij e-veestap si ligt in Nederland zeer zeker in het verschiet. Tal van vragen werden door spr. uit voerig beantwoord, terwijl de voorzitter, de heer Post hartelijk dank bracht voor zijn leerzame en duidelijke lezing. Adv.-prijs: 1—15 m.m.(dcontant)fZ.Iedere m.m. meer 10.07 Wordt een hoogdrachtig dier besmet, dan gebeurt het wel dat deze op de nor male tijd afkalft, doch aan de nageboorte blijft staan en toch een bron van be smetting vormt.. Ook bij pinken, die niet drachtig willen worden, is meer dan eens de abortus-besmetting de oorzaak. Bestrijding. De mogelijkheid tot bestrijding is ver groot, doordat men niet alleen de ver wekker kan aantonen in een verworpen vrucht, nageboorte en slij maf scheiding, doch ook door middel van melkonder- zoek deze kan constateren. Derhalve wordt dan ook elke drie maanden van alle bedrijven de melk onderzocht, de z.g. ABR proef. Naast dit melkonderzoek wordt het bloedon derzoek toegepast, waarbij men de he vigheid van besmetting kan constateren, hetgeen wordt uitgedrukt in titer. Dat deze ziekte grote schade aan de vee houder berokkent, behoeft geen nader betoog, daar 'het op de kleine bedrijven een jaar of drie duurt en op grotere bedrijven nog wel enige jaren langer voor het is uitgeziekt. In die tijd krijgt men praktisch geen kalveren, terwijl de melkgift ver beneden normaal is. Met grote nadruk btmd spr. de vee houders op 't hart om verworpen vruch ten en-of nageboorten ter onderzoek op te zenden en de betreffende dieren streng van de koppel gescheiden te hou den tot een week of vier na het kalven, tenzij uit het onderzoek is gebleken, dat het geen besmettelijk verwerpen is geweest, waarna men het betreffende dier direct weer bij de koppel kan doen. Wordt de verworpen vrucht en nage- en pijnweg- wrijven met B AMP® LEDENVERGADERING „JONG HOLTEN" De vereniging „Jong Holten" hield dinsdag 23 oktober j.l., 's avonds een ledenvergadering in café G. Vruggink alhier. De vergadering stond onder lei ding van de heer Joh. Lubbersen, die een woord van welkom sprak, in het bizonder tot de heer Boeve uit Zwolle, assistent van de rijksveeteeltconsulent in Overijssel. Na vaststelling van de notulen werd het woord gegeven aan de heer Boeve, die een uiteenzetting gaf over de in de afgelopen winter ge organiseerde stalwedstrijd. Spreker gaf een opsomming van de eisen, waaraan moet worden voldaan, wil men in het bezit komen van een getuigschrift, dat wordt uitgereikt aan die deelnemers, die minimaal 65 ptn. hebben behaald. Gelet wordt o.a. op het strooisel, de reuk van het persvoer, de afvoer van de gier, terwijl ook aandacht wordt ge schonken aan de mestgang, de muren en de zoldering, alsmede op de licht toevoer en de verlichting. Van buiten gewoon veel belang is ook de ventila tie, het schoon houden van het melk- gereedschap en het gebruik van het juiste materiaal, zoals naadloze emmers. Het belang van een goede melkkoeling mag niet uit het oog worden verloren. Aan de gehouden wedstrijd werd door 15 leden deelgenomen. Allen hebben hun moeite beloond gezien met 'n ge tuigschrift. Na de causerie van de heer Boeve werden nog enkele filmpjes vertoond, o.a. over de melkwinning op de bedrijven. De voorzitter deelde me de, dat er bij voldoende deelname een veebeoordelingscursus zal worden ge houden. Hiervoor gaven zich ter ver gadering reeds enkele leden op. De ontspanningsavond zal worden gehou den in februari a.s. Na gehouden rond vraag sloot de heer Lubbersen de ver gadering met een woord van dank aan de spreker voor zijn leerzame causerie en de leden voor hun aanwezigheid. DE LANDROUWRADIORUBRIEK OP 29 OKTOBER A.S. In de radiorubriek van het Ministe rie van Landbouw, die op maandag 29 oktober a.s. wordt uitgezonden, zal 'n klankbeeld worden gewijd aan de voor koming van mond- en klauwzeer. Aan deze uitzending zal worden medege werkt door de Veeartsenijkundige Dienst. De uitzending zal worden besloten met een praatje van Ir. Th. J. Tien stra, rijkslandbouwconsulent voor oos telijk Drente, over het onderwerp: „Als het vee op stal komt". RAADSVERGADERING De gemeenteraad komt dinsdag 30 oktober 1956, des avonds half acht, ten gemeentehuize bijeen voor de be handeling van de volgende agenda: 1. Notulen der openbare vergaderin gen van 26 april en 24 mei 1956. 2. a. Ingekomen stukken, b. Mededelingen. 3. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe salarisverordening. 4. Voorstel tot wijziging der instruc ties voor de keuringsveearts, hoofd van dienst en de hulpkeurmeester. 5. Voorstel tot verkoop van 'n per ceel grond, gelegen aan het rij wielpad naar Nijverdal, aan de heer Mr. Dr. J. J. A. F. Greebe te Almelo. 6. Voorstel tot verkoop van een per ceel grond, gelegen aan de Indus triestraat, aan de heer G. Kooiman Jr. te Holten. 7. Voorstel tot vaststelling van 't kre diet in rekening-courant met de N.V. bank voor Nederlandse ge meenten te 's-Gravenhage voor 't jaar 1957. 8. Voorstel tot aanstelling in vaste dienst van de arbeider G. Jansen bij het gemeentelijk elektriciteits bedrijf. 9. Voorstel tot oninbaar verklaring van een aanslag in de wegenbelasting 1955. 10. Voorstel tot wijziging van deleges- verordening. 11. Voorstel tot het verlenen van me dewerking ex artikel 50 der kleu teronderwijswet aan de stichting „Hölter protestantse kleuterschool" te Holten. 12. Voorstel tot benoeming van een onderwijzer aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Dij- kerhoek ter voorziening in de va cature H. A. Pessihk. Behoudens goedkeuring van de inspecteur van het lager onderwijs in 'de inspectie Deventer te De-- venter luidt de voordracht als volgt: 1. C. L. Laribij te Soest; 2. W. J. v. d. Hurk te Dalfsen; 3. Mej. L. M. Drielsma te Deventer. 13. Voorstel tot het verlenen van een tegemoetkoming ex artikel 13. der lager onderwijswet 1920. 14. Rondvraag. A.R. KIESVERENIGING „NEDERLAND EN ORANJE" De leden van de A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" kwamen vorige week vrijdagavond in gebouw „Reho- both" voor de eerste keer in dit win terseizoen in vergadering bijeen, onder voorzitterschap van de heer W. Riet berg, die deze bijeenkomst opende met gebed en Schriftlezing (1 Thess. 5 vs. 1 tot 11), na samenzang van Ps. 99 vs. 1. Nadat de heer Rietberg een woord van welkom had gesproken, las de se cretaris, de heer H. Beltman, de notu len, welke onveranderd werden vast gesteld. Na afhandeling van enkele ingeko- I men stukken stond de heer Rietberg in een „politiek overzicht" uitvoerig stil bij de voornaamste gebeurtenissen, die zich de laatste maanden op politiek ter rein in binnen- en buitenland voorde den. Soekarno's bezoek aan Amerika en Rusland, de Suezkanaal-kwestie, Cy prus, kabinetsformatie enz., passeerden in dit overzicht de revue. Verschillende vragen werden naar aanleiding van dit overzicht gesteld. Door de penningmeester, de heer J. Beldman, werd financieel verslag uit gebracht over 1955. De inkomsten be droegen inclusief saldo '54 f 268,76 en de uitgaven f226,30. Wegens bedanken van de heer A. Rietman werd als bestuurslid gekozen de heer A. Lubberdink, terwijl inplaats van de heer J. Beldman tot lid van 't bestuur van de Statencentrale Deven ter gekozen werd de heer H. Beltman. De vergadering werd door de heer Rietman met dank aan God gesloten, nadat de voorzitter de heren Beldman en Rietman dank had gezegd voor het vele werk, dat door hen werd verricht. ERNSTIG BEDRIJFSONGEVAL Dinsdagmorgen is de 14-jarige Jo- han Geesing van de Aalpolsweg. werk zaam in de machinefabriek van de heer G. Kooiman Sr. in de Beuseberg, tij dens zijn werk met zijn rechterhand in aanraking gekomen met een elektri sche cirkelzaag, waardoor zijn rechter hand juist boven de pols werd afge rukt. Nadat een voorlopig verband was aangebracht, werd Geesing naar een ziekenhuis te Deventer vervoerd^. MOOIE OPBRENGST De collecte die ten bate van 't t.b.c.- fonds „Draagt Elkanders Lasten" al hier werd gehouden, heeft ruim f274,- opgebracht. Maandag 22 okt. t.m. zaterdag 27 okt. Collecte Nationale Reclassering (op brengst voor alle gezindten). Zaterdag 27 okt., 7.30 uur: Filmavond Buurtvereniging Schoolkring Dijker- hoek in café ,,'t Bonte Paard". Maandag 29 okt., 7.30 uur: Bijeenkomst Jonge Kerk in Irene. Onderwerp: De kanselboodschap van de Geref. en Herv. Kerk, door Toosje Huzen. Dinsdag 30 okt.Voorlichtingsavond over emigratie naar Canada, vanwege het Gew. Arbeidsbureau. Spreker de heer H. J. Mulder uit Zwolle. Dinsdag 30 okt., 7.30 uur: Raadsverga dering. Donderdag 1 nov., 8 uur precies: Leden vergadering M.- en A.club „De Holter- berg" in Café Vruggink. O.a. causerie van de heer D. J. Muller over de zes daagse in Zuid-Duitsland. Zaterdag 3 nov., 7.30 uur: Verwerping van krentenbrood, enz., bij Bakkerij Hartsuiker (zie annonce). Woensdag 7 nov. (Dankdag)Uitvoe ring „Holtens Gemengd Koor" in „Amicitia". Woensdag 7 nov. (Dankdag) Opvoering door O.C.H. in Irene van: De tante van Charlie. Donderdag 8 nov., van 7.3010 uur: Le zing in de hal der Dorpsschool over opvoeding, aan de hand van kleuren dia's. Vrijdag 9 nov., 's avonds 7.30 uur: Pro- paganda-filmavond Chr. Bedrijfsgroe pen Centrale in gebouw „Rehoboth". Zaterdag 10 nov.Opvoering door O.C.H. in Amicitia vanDe tante van Charlie. JJwIUPj- Babyderm-zeep Huidzuiverheid - Huidgezondheid Houdt de winter uit handen en voeten. BURGERLIJKE STAND Geboren: Barbara Benjamine, dv W. F. Bouma en J. A. Brinkman, Holter- berg (geb. te Deventer). Janna Har- mina, dv H. Jansen en G. Jansen, Es- pelo 27. Ondertrouwd: H. J. Kruis, 27 jaar, Deventer en M. EI. Aanstoot, 23 jaar, Holten. E. S. Stam, 40 jaar en W. Scholman, 28 jr., beiden te Holten. G. H. Klein Teeselink, 26 jr. en J. EI. Barvelink, 24 jr., beiden te Holten. Overleden: M. Pasop, echtgenote van G. J. Ulfman, 57 j. (overl. te Deventer), BEVOLKING: Ingekomen: A. Rietberg, echtgenote v. G. Landeweerd van Hellendoorn naar Beuseberg 45. Vertrokken: H. R. Keyser en gez. v. Look 19 naar Almelo. J. M. Deten van Dijkerhoek 88 naar Deventer. PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds. Addink en 10.30 uur Ds. Addink (Be diening H. Doop). In beide diensten voorber. H. Avondmaal. De diaco nie-collecte in beide diensten is be stemd voor de medische zending, 's Avonds 7 uur Ds. Israël. (Zondag 32 H. C.). Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël (Voorb. H. Av.). Collecte voor „Bethanië" Geref. Kerk. 10 en 3 u. Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde col lecte bestemd voor de hulpbehoeven de kerken in de classis Deventer. GESLAAGDE FEESTAVOND „HOLBATHEO" Woensdagavond was de gelagkamer van café „Het Bonte Paard" te Dijker hoek tot de laatste plaats bezet met le den en genodigden van de paardenfok- vereniging „Holbatheo", die op deze feestavond een hartelijk welkom werd toegeroepen door de voorzitter, de lieer W. Starink te Bathmen. In zijn woord van welkom richtte de heer Starink zich in 't bizonder tot de heer De Haan, assistent-directeur van de Coöperatieve Zuivelfabriek „IJsseldal" te Bathmen en deelde hij mede, dat burgemeester Bogstra van Bathmen had laten weten, dat hij tot zijn spijt verhinderd was om deze feestavond bij te wonen. Nadat de heer Starink een woord van dank had gesproken tot de heer H. Bouwhuis voor diens medewerking bij het organiseren van de jaarlijkse paar- denfokdag, bracht de humorist „Jan van Bathmen" als openingsnummer „Goedenavond". Een nummer, dat bui tengewoon in de smaak viel, evenals de gezellige „babbeltjes", die de zaal dik wijls deed daveren van de lach. Het muzikale gedeelte van deze feest avond, dat verzorgd werd door de „Jo- ridis" (Jo Kloosterboer, Ri van Zeynts en Dini Starink) was zeer goed en dit drietal kreeg telkens een hartelijk ap plaus. Jo Kloosterboer oogstte als kunst fluiter zeer veel bijval. In de pauze van deze zeer geslaagde feestavond werd een verloting gehou den en reikte de heer Starink de prij zen uit van de fokdag 1956.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1