JS '3 ÉA1 i) e In de O.L.M.-vergadering Wateroverlast en kostenstijging in de landbouw AAI GOUDEN ECHTPAAR Aanmelding schade wegens wateroverlast. Brengt de zodanigen terecht •STj c a Ie INGSDAG AGENDA Mo. 42. Jaargang 8. ZATERDAG 20 OCTOBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dii blad bedraagt 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 234 Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 er lc- egeli; ikeli den )rwa In de woensdagavond in hotel Hol- kantc erman gehouden ledenvergadering van le afdeling der OLM, heeft de 2e ad- eltm; junct-seeretaris van het hoofdbestuur, vele heer W. Koster te Zwolle, uitvoe- ig gesproken over de wateroverlast, )-9 u, pelke in ons gewest in de afgelopen Iimer is opgetreden en over de maat- egelen, welke dienaangaande getrof fen moeten worden en heeft hij ver der zijn gehoor ingelicht over de kos tenstijgingen in de landbouw. Bij de eerste twee punten ging spre- ter nog eens in op de maatregelen, ivelke van de zijde der georganiseerde landbouw en met name door de OLM voorgesteld zijn en die uitvoerig in de kranten werden bekend gemaakt. Als maatregelen, welke op korte termijn roek dienen te worden uitgevoerd, noemde iinscjiij: a. coördinering der waterschap pen; b. uitvoering van watersc'napswer- ken, o.a. in het waterschap „Salland"; voen,c. ruilverkaveling; d. herontginning, o.a. der veenkoloniale gronden en e. het be steden van de nodige aandacht aan de ook hteni waterbeheersing. Met betrekking tot de kostenstijgin- _jn in de landbouw, zeide spr., dat het landbouwschap met concrete cijfers bij de regering zal komen. Bij de L.E.I.-be- rekeningen worden de pachten te laag berekend, omdat niet of in onvoldoen de mate rekening is gehouden met de )et P eigenaarslasten. De bedrijfsleidersver- 2 uuigoeding is te laag voor de boer als lei der van het bedrijf. Met betrekking tot beloning voor landarbeid kan ges steld worden, dat de gemiddelde land arbeid veel dichter ligt bij het niveau van geschoolde dan geoefende arbeid in de industrie, in verscheiden geval len zelfs hoger, en dat zij in verband, daarmede dan ook hoger beloond zal moeten worden dan tot nu toe het ge- velfc eft p :inge plaat efsel Al met al zal door 't Landbouwschap aan de regering 'n bedrag van 400 mil joen gevraagd worden: een bedrag dat ten volle te verantwoorden is. Aan het einde van zijn betoog con stateerde spreker, dat Minister Mans- holt de laatste maanden, naar zijn me ning, heel wat toezeggingen gedaan heeft aan de landbouw en nu hij de; van Minister van Landbouw weer op zich genomen heeft, zullen deze suggesties z.i. zeker in vervulling moe ten gaan. Nieuwe voorzitter. De vergadering, waarin de heer Kos ter zijn causerie hield, stond onder lei ding van de heer J. H. Sprokkereef, die na 'n periode van gedwongen non activiteit als bestuurder van de afde ling der OLM, omdat hij destijds re glementair niet herkiesbaar was, voor het eerst in een ledenvergadering de voorzittershamer weer hanteerde. Hij bracht bij de opening dan ook dank aan zijn voorganger, de heer A. J. Pekkeriet, voor de wijze waarop deze in de afgelopen periode de vereniging geleid heeft en mocht tot zijn vreugde constateren, dat deze thans is uitge groeid tot een afdeling met meer dan 300 leden. Hij memoreerde de rampspoedige ge volgen van de wateroverlast van deze zomer en constateerde, dat de land bouw en in het bizonder de getroffen nen 'n zeer moeizaam winter tegemoet gaan. Gelukkig, aldus constateerde de heer Sprokkereef, heeft de georganiseerde landbouw een krachtige stem laten ho ren bij het begin van de kabinetsfor matie, zodat haar hoop gevestigd is op de maatregelen, welke van regerings zijde zullen worden genomen. Ruil verka velin gs excursi e. Spreker heette in het bizonder wel kom de heer Koster voor het houden van zijn hierboven reeds gemelde cau serie. De secretaris, de heer J. H. Vene klaas Slots, deed o.a. mededeling dat er in het komende seizoen weer praat avonden gehouden zullen worden in Dijkerhoek, Espelo, Beuseberg en op de Borkeld. Verder beraadt het bestuur zich over plannen om een ruilverka velingsexcursie te organiseren. Als afgevaardigde naar de OLM-ver gadering te Zwolle werd aangewezen de heer J. Lubbersen en als plaatsver vanger de heer 'J. W. Reilink. Naar de kringvergadering te Deventer zullen gaan de heren G. J. B. A. Tuitert en A. J. Pelde er iet. De heer Koster heeft na zijn inlei ding tenslotte nog tal van vragen be antwoord betreffende de registratie der waterschade. Op donderdag 25 oktober a.s. hoopt 't echtpaar A. Scheperman en J. Scheper- man-Meijer, aan de Manenschijnsweg, zijn gouden huwelijksfeest te herdenken. De heer Scheperman is 74 jaar en zijn echtgenote 75 jaar en beiden mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen. De heer Scheperman is zelfs nog actief werkzaam op 't maatschappelijk terrein, hij is n.l. een van de oprichters en thans ruim 31 jaar bestuurslid van het Alge meen Ziekenfonds in onze gemeente en hij ontbreekt nooit op een vergadering. Voorts is hij nog bestuurslid van de afd. Holten van de Bond voor Staatspensio- nering. Bij de vele gelukwensen, die het gou den paar ongetwijfeld zullen worden aangeboden, voegen wij ook gaarne de onze. COLLECTE NATIONALE RECLASSERING In de gemeente Holten zal van 22 tot en met 27 oktober de jaarlijkse collecte worden gehouden ten bate van het re- classeringswerk ten behoeve van alle gezindten. Er is een comité van aanbe veling gevormd, bestaande uit de he ren: Burgemeester Mr. W. H. Enklaar, de drie plaatselijke predikanten, Ds. C. C. Addink, Ds. J. H. Israël en Ds. R. A. Hoogkamp en de heren R. Petter, com mandant der Rijkspolitie en W. Beijers, le ambtenaar gemeente-secretarie. In de komende dagen zal U de col lectebus worden gepresenteerd door een van de dames of heren, die zich beschikbaar hebben gesteld voor het houden van deze inzameling. Een lang of kort verhaal zal de collectant aan Uw deur niet houden. Dit is niet nodig, omdat U doordrongen is van de nood zaak van het werk der reclassering. U geeft spontaan. Niemand stuurt de col lectant voorbij. Geeft naar draagkracht en geeft blijmoedig. Wanneer dit ge beurt, zal de opbrengst van de collecte 1956 ongetwijfeld tot dankbaarheid aan leiding geven. VRACHTAUTO IN DE SLOOT Donderdagmiddag is een grote be stelwagen van Kok's puddingpoeder- fabriek te Ede, bestuurd door G. van R. aldaar, op de Raalterweg ter hoogte van het oude Volkerink's huis bij het passeren van een landbouwtractor in de zachte berm gekomen en pardoes de sloot ingereden. Het gevaarte zat muurvast in de sloot, zodat er twee vrachtauto's aan te pas moesten komen om het er uit te trekken. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. BENOEMD Onze oud-plaatsgenoot, de heer H. J, Maag, thans hoofd van de Chr. school te Gasselternijveen, werd benoemd tot hoofd van de Chr. school te Schoone- beek (Dr.). ^AAAA/VVv^A^NA^VvAVW^A^VVVVVA^VvVVVA<WV/WVVWVVWVW^/VVV Het afdelingsbestuur van de O.L.M. verzoekt ons het volgende mede te delen: Voor belanghebbenden, die menen, dat zij door de water overlast van de afgelopen zomer schade hebben onder vonden, bestaat vóór 20 oktober gelegenheid zich aan te melden bij de Plaatselijke Bureauhouder, de heer J. W. Markvoort, Dorp, Batlimen, telefoon K6704315. Men kan volstaan met zich te melden, hetzij persoonlijk, schriftelijk of telefonisch bij genoemde P.B.H. Later zal men dan opgeroepen worden op een zitdag, welke in Holten gehouden zal worden, om de schade nader te laten registreren. Zij, die schade hebben, dienen zich dus per omgaande aan te melden. ^AAAAWA<\VVVWAN<VVVVVWVAAAVVWV\^NWW^A*A*/W**V*V\<VVWV '<S \m s - /.'I Hebt u al eens in een grote, voor u vreemde stad gezocht naar een adres, dat men u had opgegeven? Dan hery- innerit u zich misschien nog wel, hoe u door mensen, die u de weg zoudein wijzen, straat in straat uit bent- ge stuurd zonder aan het opgegeven adres te komen. Deze wegwijzers wisten 't niet of wapen niet in staat het u dui delijk uit te leggen. Eindelijk ontmoet te u dan iemand, die de weg wel wist en u als het ware bij de hand nam en u bracht waar u moest zijn. Velen zoeken in het grote leven naai de goede weg. Het aantal van hen is groter dan u denkt en helaas zijn er ook veel wegwijzers, die zelf de weg niet weten en anderen vaak op 'n ver keerd spoor brengen. „Brengt de zo danigen terecht", zegt de apostel Pau- lus in één van zijn brieven. Dit apostolische vermaan wordt ook in praktijk gebracht door de organisa ties, die reeds jaren geleden de reclas sering ter hand namen. En als nu, even als vorige jaren, de Nationale Reclas- seringsdag voor de deur staat en een beroep wordt gedaan op het Neder landse volle, dan verwachten deze or ganisaties ook van u, dat u dit werk mogelijk wilt maken. De reclassering, u kent dat woord en die zaak wel, doet het werk van terechtbrengen. Zij doet als die goede mens, die u bij de han<d nam en zy brengt velen terecht. Zij voorkomt, dat velen verdwalen en zij helpt degenen, die tóch verdwaald zijn, op het goede pad. Zo hebben de reclas- seringsinstellingen duizenden geholpen en terechtgebracht. Helaas moesten zij ook wel de bittere ervaring opdoen, dat de terechtgebrachten opnieuw eigen wegen kozen en verdwaalden. Deson danks is de reclassering kloekmoedig met haar arbeid voortgegaan. Ongetwijfeld hebben de vrouwen en de mannen van de reclassering moede loze ogenblikken gekend, waarin zij wilden afzien van het redden van men sen. Toch zijn zij weer aan het werk gegaan. En zo werkt de reclassering nu rustig jaar in jaar uit voort. Zij redt mensenzielen. Want het gaat eigenlijk om de zielen der mensen. Natuurlijk ook om degenen, die zij terechtbren gen, weer tot goede burgers van de maatschappij te maken, waaraan de maatschappij wat heeft. Zij worden dan weer mannen en vaders, die voor hun gezin zorgen. Moeders, die de erenaam verloren hadden, verwerven die naam opnieuw. En het gezin, dat uit elkaar geslagen werd, wordt weer gezin. Daar waren de jongemannen, die menigmaal niet naar goede raad wilden luisteren en hun jeugd verkwanselden. Helaas, ook menig jong meisje, door allerlei slechte mensen verleid, ging de verkeer de kant op. Gode zij dank werden de ze jongemannen en meisjes weer te rechtgebracht, terechtgebracht door de reclassering. Maar groter nog was de taak, als deze verdwaalden niet alleen naar hun lichaam, maar ook naar hun ziel van het eeuwige verderf mochten worden gered. Het gaat dus bij de re classering om de ziel van hen, die ver dwaalden. En als dan straks iemand bij u komt om een gave, hetzij aan uw deur of op straat, aan het station, in bus of tram, weet dan dat die gave is voor hen, die terechtgebracht moeten worden. Doe het met ootmoed, dat God u be hoed heeft voor dwalen en verdwalen, want 't zijn sterke benen, die de weel de kunnen dragen. Uw kracht om staan de te blijven, hebt u niet van uzelf.; Doe het met barmhartigheid, want u doet het in opdracht van Hem, die de barmhartige Hogepriester is. Doe het in de gestalte van de barmhartige Sa maritaan. Dan doet ge het royaal, zo als die Samaritaan royaal was. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Janna Gertdina, dv. G. J. Boode en G. W. Tuitert, Neerdorp 47. Hette, zv. J. K. Feikema en J. Bakker, wonende te Texel. Ondertrouwd: G. Paalman, 37 jaar en M. A. Kloosterboer, 23 jaar, beiden wo nende te Holten. A. G. van der Noort, 29 jaar, Rijssen en A. Schippers, 28 jaar, Holten. Gehuwd: A. Pekkeriet, 26 jaar en A. Stegeman, 24 jaar, beiden wonende te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: J. W. Nieuwlaar, van den Ham naar Kerkstraat 3. E. Arentsen en gezin, van Markelo naar Tuinstraat 5. A. Stobbe, van Leeuwarderadeel naar Holteberg 25. J. H. A. van der Linden, van Utrecht naar Neerdorp 96. E. R. van Altena, van Medan naar Holterb. 26. Vertrokken: W. A. Oosterhuis, van Deventerweg 55 naar Almelo. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Israël en 10.30 uur Ds Israël (mede werking van het Kerkkoor). Collecte voor Kerk en Ziekenzorg. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Chr. Kleuterschool. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: achterschot van auto; kruk van autoportier (Opel); ceintuur van regenjas. Verloren: portemonnaie met inhoud. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau Rijkspolitie te Holten, tel. 352. Zaterdag 20 okt. 8 uur: Bal in Hotel Müller. (Zie adv.) Maandag 22 okt.Interk. gezinsweek. Sa menkomst van ouders en jeugd in Irene, onder leiding van de plaatselijke predikanten. Onderwerp: „Wat be tekenen wij voor elkander?" Maandag 22 okt t.m. zaterdag 27 okt.: Collecte Nationale Reclassering (op brengst voor alle gezindten). Dinsdag 23 okt.: Lezing van de heer R. Post, directeur gezondheidsdienst voor Dieren, over „abortusbestrijding", 7.30 uur in hotel Holterman, voor O.L.M., C.B.T.B. en Bedrijfsvereniging. Woensdag 24 okt., 7.30 uur: Feestavond paardenfokver. „Holbatheo" in „Het Bonte Paard". Cabaretprogramma en uitreiking prijzen paardenfokdag. Woensdag 24 okt. 7.30 uur: Vergadering Plattelandsvrouwen afd. Espelo. Spre ker de heer A. J. Snijders. Onderwerp: „Onze groentetuin". Woensdag 24 okt. 8 uur: Vergadering van de feestcommissie der Dorpsschool in lokaal 7. Officiële publicaties KOSTELOZE INENTING EN HERINENTING. Burgemeester en wethouders van de gemeente Holten brengen ter openbare kennis, dat op zaterdag 27 oktober 1956 des voormiddags van 11 tot 12 uur in het gymnastieklokaal van de npenbare ulo school te Holten en des namiddags precies drie uur in een lokaal van de openbare lagere school te Dijkerhoek gelegenheid bestaat tot kosteloze in enting en herinenting tegen pokken. Belanghebbenden wordt er op gewe zen, dat ingevolge art. 1 der inentings- wet 1939, een kind vóór het bereiken van de leeftijd van een jaar tegen pok ken moet worden ingeënt. Indien inen ting niet heeft plaats gehad moet een ondertekende verklaring worden over gelegd, waaruit blijkt waarom deze in enting achterwege is gebleven. Voorts wordt belanghebbenden ver zocht het trouwboekje of het geboorte bewijs mede te brengen, alsmede de in- entingskaart, welke bij de geboorte-aan gifte wordt uitgereikt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat uitsluitend kinderen beneden de leeftijd van 2 jaar zullen worden ingeënt. Holten, 19 oktober 1956. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemeester. G. J. LANGENBARG, secretaris. PONYCLUB OPGERICHT Dinsdagavond is in hotel „Müller" in een bijeenkomst van paardensport- liefhebbers de Holtense ponyclub opge richt. Enkele ingezetenen, die thans reeds een pony bezitten, traden als lid toe en verschillende personen, die zich als lid opgaven, hebben dezer dagen 'n pony gekocht of zullen hiertoe op zeer korte termijn overgaan. Over 14 dagen hoopt men met de opleiding van het ponykorps waarvan kinderen van 6 tot 13 jaar lid kunnen worden te beginnen. Als instructeur zal optreden de heer H. Beldman, instructeur van de ,Bergruiters". Hij heeft met grote mannen en grote paarden heel wat we ten te bereiken en hy zal het ongetwij feld met „kleingoed" ook tot 'n succes vol einde brengen. In een ledenvergadering, die dinsdag avond 30 oktober a.s. zal worden ge houden, zal een bestuur worden geko zen. MOOI SUCCES Op de centrale varkensfokdag, die onlangs te Raalte is gehouden, werd de sterzeug „Sibille" van de landbou wer G. W. Baltus, Holterbroek 42, in de rubriek „zeugen met biggen" als la geklasseerd. A*WWV>A^A^^AWAAA(NVVVWN/SA/VWwVVWVVwWvVVWVW>AVVVVVSA VOORLICHTING VAN VEILIGVERKEER In 't algemeen gaat snelverkeer vóór langzaam verkeer. Hier moet het snel verkeer echter voorrang geven aan de tegemoetkomende fietser. De regel luidt: afbuigend verkeer (in dit geval de auto) moet voorrang geven aan rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg. Let U vooral op de woor den: op dezelfde weg. WWVVWVWWVWWVWsAAAA/WVWSAAA/VAAAAA/VVWVVWVVVWANA/

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1