Gouden jubileum van „De Vrijheid" Druk bezochte receptie in feestzaal Vosman Hartelijke en waarderende toespraken Sommige in komische omlijsting Felecitatie en grote fruitmand voor de voorzitter J. Wegstapel AGENDA No. 41. Jaargang 8. ZATERDAG 13 OCTOBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van die blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Télef. K 5Jf8S - SSJf Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 De viering van het gouden jubileum van de Coöp. Fabriek van Melkproduc ten „De Vrijheid" is maandagmiddag van start gegaan met een zeer druk bezoch te receptie in feestzaal „Vosman", tij dens welke receptie tal van afgevaardig den van de plaatselijke organisaties en verenigingen op landbouwgebied als mede vooraanstaande personages uit de gewestelijke zuivelwereld het woord heb ben gevoerd. In deze toespraken som mige gevat in een komische omlijsting kwam telkens weer duidelijk naar voren van welke grote betekenis „De Vrijheid" is geweest, niet alleen voor het agrarisch deel van Holten, doch voor de gehele plaatselijke gemeenschap. Het moet be stuur, directeur en leden/leveranciers goed hebben gedaan en terecht met trots hebben vervuld dat vooraanstaande fi guren uit de zuivelwereld, mannen tot oordelen bevoegd, „De Vrijheid" een pluim op de gouden hoed hebben ge stoken. Voordat de verschillende afgevaardig den de gelegenheid werd gegeven het woord te voeren sprak de vice-voorzit- ter, de heer J. H. Sprokkereef als volgt: i Dames en Heren, Het verheugd ons zeer, dat vanmiddag [zovelen zijn samengekomen om de her denking van het 50-jarig bestaan van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" to Holten bij te wonen. Namens het Be stuur, commissarissen en directeur heet ik U allen hartelijk welkom, in het bijzon der het dagelijks bestuur onzer gemeen te; mr. Vixseboxse, lid der Eerste Ka mer; de vertegenwoordiger van de Geld.- Ov. Coöp. Zuivelfabrieken (GOCZ)het bestuur van de Isalacta-combinatie; af gevaardigden van het personeel; leden en leveranciers van ,,De Vrijheid"; ir. Zuidema, rijkszuivelconsulent voor Over- afgevaardigden van de genabuurde fabrieken; de heer C. van Balen Walter, directeur van het Kaascontrole station in Frieslandnotaris Pluimers te Marke- lodr. Post, directeur van de Gezond heidsdienst voor Vee in Overijsel; afge vaardigden van de plaaselijke Controle- en Fokverenigingenhet bestuur van de K.I.-vereniging „Zuid-West-Overijsel" afgevaardigden van de Coöp. Landbouw- vereniging „Holten"; de Coöp. Boeren leenbank „Holten"; O.L.M.; C.B.T.B.; Chr. Jonge Boeren en Tuindersbond Jong Holten; de dierenartsen G. S. E. Vegter en J. Aukema; het bestuur van de Lagere Landbouwschool en vertegen woordigers van het Botercontrole en Kaasstation. Ik ben er van overtuigd, dat het voor U allen, evenals voor ons, een grote te- leursteling is, dat heden onze zeer ge achte voorzitter, de heer J. Wegstapel, wegens ziekte niet in ons midden kan zijn om het woord tot U te richten. Reeds vanaf 1919 heeft hij zitting in het bestuur, waarvan hij in 1928 secre taris werd en in 1946 deze functie ver wisselde voor die van voorzitter. Al deze jaren heeft hij op zijn eigen rustige en tactische wijze leiding aan het bestuur gegeven. Wij weten, dat naast de andere func ties, die de heer Wegstapel vervult, die van de Coöp. Zuivelfabriek hem wel bij zonder ter harte gaat; voor hem zelf is dan ook de teleurstelling het grootst, nu hij het gouden jubileum niet persoonlijk kan meemaken. Ik stel U voor een ijlbode naar hem toe te zenden, met het volgende schrij ven: De Heer J. Wegstapel Ezn., Voorz. van „De Vrijheid". Bestuur, commissarissen en direc teur, met genodigden en belangstel lenden bijeen op receptie in hotel Vosman, ter feestelijke herdenking van het 50-jarig bestaan der Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid", felicite ren U met dit heugelijke feit en be tuigen hierbij het medeleven met Uw ziekte, waardoor U niet in hun mid den kunt zijn. Zij wensen U een algeheel en spoe dig herstel toe. Het Bestuur. Dit voorstel van de heer Sprokkereef werd door de aanwezigen met een spon taan applaus onderstreept en mej. Janny Schuppert, die werkzaam is op het kan toor van „De Vrijheid", stapte meteen in de gereed staande luxe wagen om het schrijven en een prachtige fruitmand naar de heer Wegstapel te brengen, die deze sympathieke geste buitengewoon op prijs stelde. Hij verzocht aan mej. Schuppert om mede namens zijn vrouw de hartelijke dank over te brengen aan hen, die in feestzaal „Vosman" bijeen waren, een verzoek waaraan door de heer Sprokke reef gaarne werd voldaan. Na dit „in termezzo" ging de heer Sprokkereef ver der met zijn jubileumtoespraak en hij sprak als volgt: Als we zien, wat er na 50 jaren sa menwerking door de overgrote meerder heid der Holtense boeren tot stand is gebracht, wat de melk verwerking be door de heer Andela van Colmschate, on der wiens leiding 't bedrijf bleef groeien. De melkaanvoer steeg tot bijna 2 mil joen kg. met het gevolg, dat de direc teurswoning verbouwd moest worden om daarin kantoorruimte te scheppen, waardoor het fabrieksgedeelte vergroot kon worden. Tot 1920 heeft de heer Andela onze vereniging gediend; zijn opvolger werd de heer H. J. van der Werf, die slechts korte tijd het beheer heeft gevoerd en wel tot augustus 1922, toen onze tegen woordige directeur, de heer P. G. Dijk stra, in dienst van onze vereniging trad, onder wiens deskundige leiding en door wiens grote doortastendheid het bedrijf aan de eisen van de tijd werd aangepast. In 1925 steeg de melkaanvoer tot 6 miljoen kg.; nu was de plaatsing van een grotere ketel noodzakelijk, waarvoor een nieuw ketelhuis werd gebouwd. Volgens de directeur konden we nu, al dus geoutilleerd, best 2 miljoen kg. melk meer verwerken. Doch wie had durven hopen, dat dit reeds in 1930 het geval zou zijn. Dit vond niet alleen zijn oorzaak in het toetreden van meerdere leden, maar ook werden reeds de resultaten gezien van het landbouwonderwijs en de betere landbouwvoorlichting. Ondermeikprobleem opgelost. Daar het steeds moeilijker werd voor de boer om de meerdere ondermelk ren dabel te maken op de boerderij, en een eenzijdige boterfabriek weinig kansen De voorzitter van de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid", de heer J. Wegstapel (rechts), reeds 38 jaar bestuurslid, maar helaas door ziekte ver hinderd de feestelijkheden bij te wonen en de directeur, de heer P. G. Dijkstra, die reeds 34 jaar aan het hoofd van hei bedrijf staat, zijn hier in bespreking bijeen. treft, dan vervult ons dit met grote dankbaarheid en daarom juist heeft het bestuur gemeend dit gouden jubileum feestelijk te moeten herdenken. Dank aan pioniers. Juist nu zien wij duidelijk de grote vooruitstrevendheid van de pioniers die kleine groep van boeren die de moed en durf hebben gehad om in 1906 lid te worden van een Coöp. Vereniging, terwijl alles nog gesticht en gebouwd moest worden, en die zich onbeperkt aan sprakelijk stelden met hun gehele ver mogen. Daarom brengen we op een dag als deze eerbiedige hulde aan de eerste be stuursleden: H. J. Holterman, voorzit ter, G. Kleinhaar, secretaris, W. Stevens B.Wzn., E. Teeselink, F. J. Tromop, J. W. Krikkink en M. Boode en aan de com missarissen: D. B. Nijland, J. A. Gra ven, G. H. Landeweerd, J. Kolkman Gzn., G. Klein Hegeman en Hs. Kolkman. Het verheugt ons buitengewoon dat één Van de eerste personeelsleden van „De Vrijheid", de heer J. W. Tulier', die meer dan 40 jaar de fabriek trouw heeft gediend, deze middag aanwezig is om met ons het gouden jubileum te vieren. Verder dank aan allen, wier namen niet vermeld staan, doch die aan de tot stand- koming van de Coöp. Zuivelfabriek heb ben meegewerkt, waarvan het nageslacht de rijke vruchten kan plukken. Voordelig saldo: kwartje per koe. Het eerste boekjaar oktober-Decem- ber 1906 sloot met een te verdelen saldo van f 179.77. Dat was een kwartje per koe, op 23 centen na, die door de direc teur werden bijgepast om de zaak klop pend te maken. In het eerste jaar van haar bestaan kreeg de fabriek 3.210.116 kg. melk aan gevoerd met een vetgehalte van 3,11 waarvoor f 119.972.09 werd uitbetaald. In 1907 werd een directeurswoning ge bouwd, terwijl reeds in 1909 uitbreiding van de gebouwen nodig was. Begin 1911 vertrok de heer Hollema naar Steenwijkerwold, en werd opgevolgd bood, werd in 1928 op voorstel van de directeur een poederfabriek gesticht, ter wijl in de ledenvergadering reeds stem men opgingen om ook over te gaan tot de kaasbereiding. Na uitgebreide voorlichting van de Rijkszuivelconsulent, Dr. Breen, en waar devolle adviezen te hebben verkregen van de G.O.Z. werd in 1930 een nieuwe kaasfabriek met pakhuis gebouwd. Dit was een zeer belangrijke stap in de geschiedenis van onze vereniging. Werden we eerst door de crisisjaren en de oorlog van 19401945 in onze ver wachtingen teleurgesteld, de naoorlogse jaren hebben het dubbel vergoed en de gedane investeringen bleken volkomen verantwoord. In 1949 werd overgegaan op oliestook, wat enerzijds voordeliger was en ander zijds de zindelijkheid ten goede kwam. Door de steeds groter wordende pro- duktie van kaas was in 1950 de uitbrei ding van het kaaspakhuis en pekellokaal aan de orde. Toen de melkaanvoer was gestegen tot 12 miljoen, werd de verbouwing van de botermakerij, met daarboven een tank lokaal noodzakelijk. De nu volgende verbouwing kwam het personeel ten goede; in 1953 werden een stal en een bergplaats herschapen in een prachtig schaftlokaal, waarbij toi letten; bovendien kwam hier het labora torium van de contrölevereniging. Om verzekerd te zijn van goede huis vesting van de vaste kern van het per soneel werden in deze jaren twee dub bele woningen gebouwd. Produktiviteit. en gezondheidstoestand. Naast deze technische voorzieningen in de fabriek werden de produktiviteit en de gezondheidstoestand van het vee ver beterd door de volgende factoren: Sinds 1924 werden steeds melkers cursussen georganiseerdgoed melken en een juiste melkbehandeling zijn de resul taten. Door de uitgebreide voorlichting op 't gebied van de melkwinning en de mede werking van de leden, konden eindpro- dukten worden verkregen, die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. De vele medaljes op boter en de zilve ren, ja zelfs gouden medaljes op kaas, geven daarvan getuigenis. Dank aan personeel. Dit resultaat is medé te danken aan de plichtsgetrouwe dienstvervulling van het personeel. Daarvoor aan hen onze bizondere dank! Door het kerk van de contrölevereni ging wordt de melkveecontröle meer en meer toegepast. Actief is meegewerkt aan het T.B.C.- vrij maken van de veestapel. Nu nog op vrijwillige basis, is de abor- tus-bestrijding ter hand genomen, ter wijl daarnaast voor een goede runder- horzelbestrijding wordt gezorgd. Wat de directe verbetering betreft: Na deskundige voorlichting van de Rijksveeteeltconsulent, wijlen de heer Ir. Anema, en de directeur van de Gezond heidsdienst te Zwolle, Dr. Post, werd in 1947 door een aantal deelnemers de kunstmatige inseminatie begonnen met één stier. Spoedig was toetreding tot de K.I.- vereniging te Almelo gewenst. Toen de resultaten werden gezien, maakte de K.I. zo'n opgang, dat een aparte K.I.-vereniging voor Zuid-West- Overijsel te Holten werd gesticht door de fabrieken van Markelo, Bathmen, Colm schate, Wesepe en Holten. Momenteel wordt gewerkt met 11 rood bonte en 2 zwartbonte stieren. Aldus is een snelle veeverbetering mo gelijk, omdat voor een ieder de beste stieren beschikbaar zijn. Woorden van dank doen wij toekomen aan de directeur, de heer Dijkstra, we gens zijn daadwerkelijke medewerking aan de tot standkoming van de K.I. Grotere economische eenheid. Aan het naoorlogse streven om op het gebied van de zuivelbereiding tot gro tere economische eenheid te komen, is meegewerkt, doordat Holten in 1948 is toegetreden als lid van de combinatie „Isalacta". Dit is een voorbeeld van regionale sa menwerking tussen de fabrieken: Den Hulst, 's-Heerenbroek, Nieuwleusen, Wijhe en „Hoop op Zegen" te Zwolle. Door deze samenwerking wordt ook getracht meer voor de leden te bereiken. Dit was een kort overzicht van de ge schiedenis en de factoren, die er toe bij droegen, dat na 50 jaren eendrachtig sa menwerken onze Coöp. Zuivelfabriek is uitgegroeid tot een bedrijf, uitgerust met moderne machines, waarmee de beste produkten worden gemaakt. Hierbij zijn nu aangesloten ruim 400 leden en 100 leveranciers. Dit stemt ons tot grote dankbaarheid en daarom nogmaals hulde aan de op richters voor hun initiatief, durf en door zettingsvermogen. Niet voor niets hebben zij de naam „De Vrijheid" gekozen als hun devies; in Vrijheid en Onafhankelijkheid van ande ren de welvaart van de boerenbevolking op te voeren, dat was hun ideaal. Een woord van dank aan alle leden en leveranciers voor het vertrouwen, dat zij in hun zaak stelden, dank aan directeur en personeel voor hun goede dienstver vulling, dank aan alle melkrijders voor het tijdig bezorgen van de melk aan de fabriek, dank aan alle afnemers, en allen waarmee wij in relatie staan. Laten we echter niet ons zelf op de borst slaan, en menen, dat we nu klaar zijn. Wanneer ook in de toekomst onze leden bezield blijven met de geest der pioniers, steeds de zuivelfabriek zien, als het ver lengstuk van hun bedrijf en het grote be lang beseffen om deze zaak in eigen handen te houden, dan kan men vol ver trouwen de toekomst tegemoet zien en zal men vruchtbaar kunnen voortbouwen aan het ideaal der oprichters. God geve dat het zo moge zijn, zo be sloot de heer Sprokkereef. LANGE RIJ VAN SPREKERS. De lange rij van sprekers werd ge opend door burgemeester Mr. W. H. Enklaar, die het betreurde dat wethouder Wegstapel niet aanwezig kon zijn op deze hoogtijdag van „De Vrijheid", het bedrijf dat hem zo na aan het hart ligt. Voor de landbouwende bevolking is het van daag een blijde dag, doch tevens een dag van dankbaarheid. Het bedrijf is in de loop der jaren gegroeid tot een fabriek dat er wezen mag, dank zij de bekwame leiding van de tegenwoordige directeur, de heer P. G. Dijkstra en de voortva rendheid van bestuur en commissarissen. Gemeente en zuivelfabriek, aldus mr. Enklaar, staan ogenschijnlijk los van elkaar, doch dit is niet het geval. Tel kens ontdekken wij weer welk zegenrijk werk in het belang van de gemeenschap wordt verricht. Bestuur en leden van de Raad van Commissarissen hebben een open oog voor de belangen van Holten wat o.m. duidelijk is gebleken bij het ver harden van zandwegen en het huisves tingsprobleem. Wij weten van hoe groot belang deze fabriek voor de gemeente is en ik spreek daarom gaarne de wens uit, dat gij Uw zegenrijke taak in de toekomst kunt blij ven vervullen. Burgemeester Enklaar wees aan het Vrijdag 12 okt. 8 uur in Irene gecombi neerde vergadering van CJMV en CJVF. Spreker: de heer J. Kroon over „Rembrandt". Vrijdag 12 okt. 7.30 uur: Clubavond van de Schietvereniging „De Eendracht" in de fabriekshal van de heer H. Klein Velderman. Zondag 14 okt., 7 uur: Jeugddienst in Irene (zie adv.). Maandag 15 okt. 7.30 uur: Ds. Th. Del- leman spreekt in „Irene" in het kader der interkerkelijke gezinsweek over: „Wat betekenen wij voor onze kinde ren?" De bijeenkomst is toegankelijk voor ouders. Maandag 15 okt.Bij voldoende deel name extra bus voor bloedplasma-aktie te Rijssen (zie bericht). Dinsdag 16 en woensdag 17 okt: Schouw waterleidingen. (Zie officiële publi- katie.) Dinsdag 16 okt., 7.30 uur: Bespreking oprichting ponyclub in hotel Müller, Deventerweg. Woensdag 17 okt.Ledenvergadering afd. O.L.M., 7.30 uur, in hotel Holterman. Spreker de heer W. Koster, 2e adj.- secr. der O.L.M. over: „Actuele land bouwproblemen' Woensdag 17 okt., 7.30 uur: Vergadering Chr. Plattelandsvrouwen Org. in ge bouw „Rehoboth". Donderdag 18 okt.: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging in Irene. Vrijdag 19 okt.: Ledenvergadering afd. Holten Ned. Bond van Plattelands vrouwen, 7.30 uur nam., in hotel Hol terman. Vrijdag 19 okt.: Interk. gezinsweek sa menkomst voor de jeugd in Rehoboth. Spreker Ds A. H. Lentz over het on derwerp: „Wat betekenen wij voor onze ouders?" Vrijdag 19 okt., 7.30 uur: Vergadering A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in de consistorie der Geref. Kerk. Maandag 22 okt.Interk. gezinsweek. Sa menkomst van ouders en jeugd in Irene, onder leiding van de plaatselijke predikanten. Onderwerp: „Wat be tekenen wij voor elkander?" Dinsdag 23 okt.: Lezing van de heer R. Post, directeur gezondheidsdienst voor Dieren, over „abortusbestrijding", 7.30 uur in hotel Holterman, voor O.L.M., C.B.T.B. en Bedrijfsvereniging. Woensdag 24 okt., 7.30 uur: Feestavond paardenfokver. „Holbatheo" in „Het Bonte Paard". Cabaretprogramma en uitreiking prijzen paardenfokdag. einde van zijn toespraak op de prettige verhouding tussen „De Vrijheid" en het Gem. Elect. Bedrijf en hij bood namens de bedrijfsleider-administrateur, de heer H. J. Westerik, en het GEB-personeel de hartelijke gelukwensen aan. De vice-voorzitter van de Geld.-Over- ijsselse Coöp. Zuivelfabrieken (GOZC), de heer A. Dijkstra te Gramsbergen, wees op de regelmatige groei van „De Vrij heid" en hij sprak de wens uit dat deze groei zich in de toekomst mag blijven voortzetten op de wijze, zoals directie en bestuur zich hebben voorgesteld. Spreker richtte zich in het bijzonder tot de heer Dijkstra en dankte hem voor het belangrijke werk, dat door hem werd verricht op het terrein van de K.I. De heer Knol te Zwollerkerspel (voor zitter van de Isalacta-combinatie) wees op het prachtige resultaat hetwelk „De Vrijheid" behaalde op de Nationale Kaas keuring in 1955 in Valkenburg en in 1956 in Enschede. In 2 jaar twee gouden medaljes mag zonder meer een succes van de bovenste plank worden genoemd. Directeur en personeel van de kaasmake rij wordt in dergelijke gevallen zeer te recht lof toge'zwaaid, doch helaas ver geet men maar al te vaak ook even de boeren-leveranciersi te noemen, die het produkt hebben geleverd, dat nodig was voor het maken van de kaas, die met goud werd bekroond. Namens de „Isa lacta" bood de heer Knol een fraai vloer kleed aan voor het kantoor van de di recteur. De voorzitter van de personeelsvereni ging, de heer A. Westerik, dankte voor de waarderende woorden, die door de heer Sprokkereef tot het personeel dat met blijheid op „De Vrijheid" werkt werden gericht en hij prees de directeur, de heer Dijkstra, die met vaste hand lei ding geeft. Het personeel van „De Vrij heid" is trots op dit bedrijf en U, mijn heer Dijkstra, mag rekenen op de steun van ons allen in de enkele jaren, dat U nog op de Vrijheidsbrug zal staan. De heer Westerik liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van enkele luxe asbakken, die een plaatsje zullen krijgen op de ta fels in de bestuurskamer. Ir. Zuidema, rijkszuivelconsulent voor de prov. Overijsel te Zwolle, die tevens sprak namens de consulent Rijksland- bouwvoorlichtingsdienst, wees op de schitterende successen, die behaald wer den op de Nationale Kaaskeuringen en hij sprak de wens uit dat dit goud voor alle andere fabrieken een prikkel mocht zijn bij de fabricage van kaas. „De Vrijheid" heeft op het gebied van de kaasberei ding een voorbeeld gegeven dat navol-

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1