m fw. i .V, Coöp* Zuivelfabriek „De Vrijheid in het goud H en AGENDA Huid genezing jfo. 40. Jaargang 8. ZATERDAG 6 OCTOBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dit blad bedraagt j 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" te Holten. Telof. K 51,83 - 231, Adv.-prijs115 m.m. a, contantf 2.Iedere m.m. meer 0.07 leer- elijke Blijke vaar- ntoor voor ;man, voor alten :den, - - K-5 BELANGRIJK AANDEEL IN ECONOMISCHE VOORUITGANG. BEDRIJF TIJDIG OMGE SCHAKELD. Het is zaterdag 6 oktober vijftig jaar geleden, dat de Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" voor het eerst in gebruik werd gesteld. De fabriek gaat haar gouden jubileum vieren en dat geschiedt maan- met een receptie in hotel Vosman en verder niet een aantal feestavonden voor de leden en leveranciers in Amicitia. Ook het personeel zal daarbij natuurlijk van de partij zijn. Van welk een grote economische be tekenis deze fabriek dit bolwerk van lie boeren zouden wij willen zeggen voor de boerenstand van Holten, maar ook voor de overige ingezetenen, is ge weest, valt moeilijk in cijfers uit te druk ken. Men zou daarvoor een kijkje in de boeken moeten nemen en dat zal het bestuur ons zeker niet toestaan, maar vast staat wel, dat de „De Vrijheid" goed geboerd heeft in de afgelopen 50 jaar, dat bewijzen wel de uitbreidingen, die zij ondergaan heeft en de taken, welke zij op het gebied van de zuivelbereiding ter hand heelt genomen. Men moet de betekenis van de jgbila- resse voor de Holtense boerenstand ech ter niet alleen afmeten naar de directe geldelijke voordelen, maar daarbij vooral ook in het oog houden de stimulerende invloed, welke van haar is uitgegaan met betrekking tot de opvoering van het peil waarop de veehouderij en in het alge meen de landbouw in onze gemeente en omgeving zich bevindt. Daarbij denke men dan in de eerste plaats aan het vele werk dat gedaan is voor de kwali teitsverbetering van de melk, aan de melkveecontróle, de tuberculosebestrij ding onder het rundvee en aan de abor- tus-bestrijding, maar in het bijzonder aan het aandeel van de fabriek in de bevordering van de kunstmatige inse minatie, welke van grote betekenis wordt voor de opvoering van de productiviteit van de veestapel. Er zijn in de afgelo pen 50 jaar mede door de invloed van deze zuivel-coöperatie bloeiende bedrij ven ontstaan en dat heeft z'n invloed niet gemist op de sociale omstandighe den, waaronder onze plattelandsgemeen schap leeft. DE COÖPERATIEVE GEDACHTE. Het ontstaan van „De Vrijheid" valt samen met het doorbreken van de coöpe ratieve gedachte in deze streken. In het zelfde jaar werd de coöp. boerenleen bank opgericht. Zij moest het financiële draagvlak vormen voor de zuivelplan- nen. Een jaar te voren waren de coöpe raties in Bathmen opgericht en een jaar later ontstonden drie coöperatieve vereni gingen in Markelo. Maar de meer directe aanleiding van de oprichting van de fa briek is waarschijnlijk geweest, dat veel boerenboter op de markt in Deventer in verband met de kwaliteit een slechte prijs opbracht. Er waren toen reeds en kele particuliere boterfabrieken, o.a. in Holten en Bathmen, maar de binding die in sommige gevallen bestond zinde de boeren niet, vandaar, dat zij aan hun nieuwe fabriek de naam van „De Vrij heid" gaven. Typerend voor de gewijzigde denk beelden, welke later ontstonden, is het feit, dat gedurende de z.g. melkoorlog in 1948 tal van veehouders, die altijd hun melk aan het vrije bedrijf geleverd had den, bij» „De Vrijheid" een te grote mate van „on-vrijheid" vonden, omdat zij meen den bij een eventuele verbintenis niet meer van de coöperatie af te kunnen. Enige dwang heeft de oprichters nim mer voor ogen gestaan, maar het is logisch, dat zij in de eerste jaren van het bedrijf een garantie verlangden van de leden voor de kapitalen, die men in het bedrijf gestoken had. DE OPRICHTING. Van de voorbereiding der oprichting is weinig bekend. Het eerste bestuur dat het heft in handen nam, bestond uit de heren H. J. Holterman, voorzitter, G. Klein Haar, secretaris, W. Stevens B.Wzn., J. W. Krikkink, M. Boode, F. J. Tromop en E. Teeselink J.Azn. De eerste commissarissen waren de heren J. A. Graven, A. Veneklaas, D. B. Nijland, G. Klein Hegeman en Hs. Kolkman. Zijn we goed ingelicht, dan is van hen niemand meer in 't leven. De eerste directeur was de heer G. Hollema, hij bleef tot 1 Febr. 1911. Tot volontair werd benoemd Pieter Okkin- ga, zijn salaris werd voorlopig bepaald op f 4.per week. Deze jongeman werd in 1907 tot assistent bevorderd en zijn salaris werd toen met f lvper week verhoogd. De oprichtingskosten machines en gebouwen bedroegen f 23.500.Het te verdelen saldo van 15 oktober tot 31 dec. 1906 was f 179.77. Directeuren zijn nog geweest de heren R. Andela van 19111920 en H. J. van der Werf van 19201922. 34 JAAR DIRECTEUR. In 1922 is de tegenwoordige directeur, de heer F. Dijkstra aan het hoofd van het bedrijf gekomen. Onder zijn leiding heeft de fabriek grote uitbreidingen ondergaan en is er van de oorspronkelijke gebouwen maar weinig meer blijven staan. De heer Dijkstra was al spoedig tot de conclusie gekomen, dat een eenzijdige bo- terfabriek te weinig kansen bood en zo werd op zijn voorstel besloten tot de aan schaffing van een Hatmakermachine en werd kort daarna een begin gemaakt met de kaasmakerij. In 1928 kwam de poe dermakerij tot stand en in 1929 werd de fabriek uitgebreid met een kaasma kerij, welke een aantal jaren later nog weer geheel vergroot en gemoderniseerd en in 1950 o.m. werd uitgebreid met een kaaspakhuis en pekellokaal. In 1936 werd een geheel nieuw dak lichtkap boven de melkontvangst en centrifugelokaal gemaakt benevens een nieuwe voorgevel van de melkontvangst, waardoor veel meer ruimte voor het ont vangen van de melk ontstond. Dat dit inmiddels geen overbodige luxe geworden was kan het beste blijken uit de enorme vlucht, welke de aanvoer van melk genomen had. In 1907, het eer ste volledige boekjaar na de oprichting, bedroeg de melkaanvoer 3.120.106 kg. met 'n gemiddeld vetgehalten van 3.11 Tien jaar later, in 1917, bedroeg zij 4.160.699 kg. met 2.90 vet en in 1937 werd ontvangen 10.106.018 kg, met een gemiddeld vetgehalten van 3.23 Een laagterecord vormde het laatste volle oorlogsjaar 1944 met een hoeveel heid melk van 3.869.497 kg. en een vet gehalte van 3.14 Pas in 1950 kwam de aanvoer weer boven de 10 miljoen kg. en in het laatste boekjaar 1955 noteerde men een ontvangst van 12.580.609 kg. melk met een gemiddeld vetgehalte van 3.52 De verbetering van dit vetgehalte is vrijwel geheel na de oorlog verkregen en zal zich zeker nog verder voortzetten door de invloed van de K.I. In 1947 werd met de K.I. begonnen door het aankopen van een stier. Door de Rijksveeteeltconsulent, de heer Anema en de heer Post van de Gezond heidsdienst waren op 4 maart. 1947 reeds inleidingen gehouden over het oprich ten van een K.I.-vere'niging. Thans vormt de K.I. een zelfstandige vereniging in samenwerking met de fa brieken te Markelo, Holten en „IJssel- dal". De Coöp. Zuivelfabriek „De Vrijheid" is een van de eerste fabrieken, die in Overijssel met de kaasmakerij begon nen is en zij heeft zich daarmede een uitstekende naam verworven. GOUD BEKROONDE KAAS. In Valkenburg behaalde de fabriek in de rubriek kleine Goudse kaas een gou den medaijedit jaar werd in de rubriek grote Goudse kaas wederom een gou den medalje behaald. Het is niet doenlijk om in een kort bestek alle activiteiten van dit bedrijf op te sommen, hoewel dit er nog vele zijn. Wij denken hierbij aan de runder- horzelbestrijding, de melkerscursussen, welke georganiseerd worden, het kwali- teits onderzoek, enz. enz. Vermeld moge nog worden, dat de fa briek met haar zusterbedrijven in 's-Hee- renbroek, Den Hulst, Nieuwleusen, Wijhe en Zwolle (H.O.Z.) de Isalacta-combi- natie vormt, die in 1955 64 miljoen kg. melk verwerkte. Deze fabrieken vullen elkaar wat de productie der verschil lende zuivelproducten betreft aan. Zij is aangesloten bij de Gelders-Over ijsselse Bond van Coöp. Zuivelfabrieken te Zutphen, bij het Botercontrölestation „Gelderland-Overijssel" te Deventer en het Kaascontrolestation „Friesland" te Leeuwarden. 38 JAAR BESTUURSLID. Bij de prettige dingen, die de mensen van „De Vrijheid" in het vooruitzicht hebben, o.a. de uitvoeringen door het to neelgezelschap Tetman en Jarig de Vries, komt de minder prettige omstandigheid, dat haar actieve voorzitter, de heer J. Wegstapel, momenteel ziek is en waar schijnlijk verhinderd zal zijn de feeste lijkheden bij te wonen. De heer Weg stapel zit al 38 jaar in het bestuur van de zuivelfabriek. In 1928 werd hij secre taris, welke functie hij in 1946 verwis selde voor die van voorzitter. Moge spoe dige beterschap hem in staat stellen zijn functies weer waar te nemen. TIJDELIJK ONDERWIJZERES Tot tijdelijk onderwijzeres aan de o.l. school te Dijkerhoek is sedert het be gin van deze week benoemd mej. L. M. Drielsma uit Deventer. Deze aanstel ling is geschied in afwachting van de vervulling van de vacature, ontstaan door het vertrek van de heer H. A. Pessink, wegens diens benoeming te Bathmen. AVONDLESSEN U.L.O. HOLTEN Dinsdagavond zijn in de Uloschool de besprekingen gehouden voor de avond lessen. Voor de volgende cursussen hebben zich deelnemers aangemeld: Ned. taal, Engels beginnelingen, Engels gevorder den, Duits beginnelingen, Duits, gevor derden, Frans beginnelingen, eenvou dig boekhouden en boekhouden oplei ding praktijkdiploma. Voorlopig kunnen alleen de eerste drie cursussen beginnen, omdat voor de andere vakken het aantal aanmeldin gen te gering is. De tijden zijn aldus vastgesteld: Vanaf 12 oktober: Engels beginners: vrijdagavond 7.30 u. Engels gevorderden: vrijdagav. 8.30 u. Nederlandse taal: vrijdagavond 8.30 u. Het lesgeld bedraagt f 24,- per cursus per halfjaar. De cursussen Frans en boekhouden kunnen doorgaan, wanneer zich per cursus minstens 5 deelnemers melden. Bovendien kan men zich nog opge ven voor cursussen typen en steno. De ze kunnen doorgaan met minstens tien leerlingen. Lesgeld pl.m. f 6,- p. maand. De cursus Nederlandse taal zal voor al gericht zijn op het zuiver schrijven en stellen van brieven én rapporten. Men kan zich nog aanmelden bij de heren: H. J. Hiddink, Holterberg 35, tel. 410. J. Sinnema, Holterberg 24, tel. 431. J. H. Wittermans, Holterb. 35, tel. 410. Fa. H. STOKKERS DEMONSTREERDE DE OLIEVERWARMING Tot de geriefelijkheden van deze tijd behoort de olieverwarming. Niet alleen van de huiskamer, maar ook van grote zalen, werkplaatsen, scholen en an dere gebouwen. Een oliekachel, staat op het ogenblik in het centrum van de be langstelling. Dit was voor de fa. H. Stokkers, wier firmanten zich in deze branche gespe cialiseerd hebben, aanleiding om zater dagmiddag en -avond in de feestzaal van hotel Vosman een demonstratie - we zouden liever willen zeggen een show - met een achttiental van deze verwarmingsapparaten te geven. Bij de eerste aanblik zou men som mige van deze prachtige oliestook- kachels voor moderne radiomuziekkas- ten aanzien, zo zeer zijn ze in kleur en vorm afwijkend van gewone kachels. Maar bij nader inzicht blijken ze voor de verwarming van grote vertrekken en zalen bestemd te zijn. Deze grote ap paraten hebben 'n capaciteit van^ 12000 tot 19000 warmte-calorieëh en men kan ze aanzien, dat ze in staat zijn flinke ruimten te verwarmen. Er waren op deze show echter ook tussensoorten en kleinere modellen op gesteld, die een sieraad in iedere huis kamer zouden vormen. Gevlamd ma- hony, beige en brons zijn de kleuren, waarin ze zijn uitgevoerd. Alle opgestelde kachels warén van 't fabrikaat „Coleman", een Amerikaans produkt, dat in de Verenigde Staten en Canada in een zestal grote fabrieken wordt vervaardigd, en op het gebied van veiligheid, reukloosheid, zindelijk heid en regelbaarheid tot in de puntjes is uitgeprobeerd. Men heeft er in Amerika, waar de olie ver warming al vele jaren in zwang is, ruime ervaringen mee opgedaan. Niettemin, men heeft dit onlangs in ons blad kunnen lezen, ook de Neder landse industrie staat in dit opzicht niet achteraan. Maar de fa. Stokkers voert voorna melijk de „Coleman" en in samenwer king met de hoofddealer, de Fa. Dul- laert te Zutphen, hield zij deze demon stratie. De grote voordelen, die bij oliever warming aan de dag treden, zijn: een enorme warmte-ontwikkeling, grote verspreiding van de warmte door de hetelucht-circulatie, gemakkelijk stoken omdat men niet met kolen behoeft te slepen, geen stof en as en volkomen reukloosheid. Door de snelle regel baarheid kan er o.ok sprake zijn van goedkoop stoken. Ook voor de boer kan olieverwar ming een uitkomst brengen, al zal dat voorlopig dan niet eerder kunnen zijn dan met het prille voorjaar, n.l. voor de kuikenopfok. De eenvoudige olie- stook-kunstmoederkachel is van 'n z.g. scheepsvïotterkamer voorzien, welke volkomen stofvrij is, zodat men geen kans heeft op onverwachte storingen in de warmte-afgifte tijdens het branden, met de voor kuikenfokkers dikwijls fa tale gevolgen, zoals die zich in ver schillend opzicht in de praktijk nogal eens voordoen. Tenslotte de olieberging. Deze kan door middel van losse, vaste of buiten tanks naar behoefte worden geregeld. De oliekachelspecialist zal daarbij van advies moeten dienen. Wanneer een re servoir in de grond gemaakt wordt, zorgt een elektrisch oliepompje voor de geregelde aanvoer en circulatie. De overigens aantrekkelijke demon stratie was niet druk bezocht, maar toch zijn tal van ingezetenen nog even een kijkje komen nemen. Zaterdag 6 okt.: Laatste dag opgave van bouwvolume voor 1957. Maandag 8 okt. Bloedplasma-campagne Rode Kruis Rijssen. Vertrek extra bus 7.15 uur nam. van de Smidsbelt. Maandag 8 okt.: Receptie 50-jarig be staan Coöp. Zuivelfabriek „De Vrij heid". (Zie annonce.) Maandag 8 okt.: Modeshow van firma E. Wonnink te Markelo (zie adv.) Maandag 8 t.m. zaterdag 13 okt.: Collec te voor de t.b.c.-bestrijding. (Zie be richt onder „Ingezonden" en adv.) Dinsdag 9 okt. 7.30 uur: Vergadering Schietvereniging „De Eendracht" bij M. Kalfsterman. (Zie ad.) Vrijdag 12 okt. 8 uur in Irene gecombi neerde vergadering van CJMV en CJVF. Spreker: de heer J. Kroon over „Rembrandt". Vrijdag 12 okt. 7.30 uur: Clubavond van de Schietvereniging „De Eendracht" in de fabriekshal van de heer H. Klein Velderman. Maandag 15 okt. 7.30 uur: Ds. Th. Del- leman spreekt in „Irene" in het kader der interkerkelijke gezinsweek over: „Wat betekenen wij voor onze kinde ren?" De bijeenkomst is toegankelijk voor ouders. Dinsdag 16 en woensdag 17 okt: Schouw waterleidingen. (Zie officiële publi- katie.) Huidzuiverheid- Huidgezondheid Puistjes verdrogen door Purol-poeder BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: A. Pekkeriet, 26 jr. en A. Stegeman, 24 jr., beiden wonende te Holten. Gehuwd: G. Wierbos, 28 jr. en A. Koopman, 27 jr., beiden wonende te Holten. P. Pollemans, 34 jr. en J. Klein Teeselink, 30 jr., beiden wonende te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: E. H. Harmsen, van Huis- sen (Gld.) naar Schoolstraat 9. Ch. Tjia en gezin, van Djakarta naar Hol terberg 26. Vertrokken: G. J. Arfman, van Look 41 naar 's-Gravenhage. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden:- portemonnaie; konijn. Verloren: gummi regenjas; weekeind- tas; zwarte tas met inhoud; kort oranje jack met capuchon; plastic regenpak. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 22, tel. 352. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Verbeek Wolthuys van Hel- lendoorn. Collecte voor Kerk en Israël. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collecte voor Kerk en Israël. Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Avpnd- maal) en 3 uur (Bevestiging ambts dragers) Ds Hoogkamp. CATECHISATIES. De kerkeraad van de Ned. Herv. Ge meente deelt ons mede: Nu het winterwerk langzamerhand weer op volle toeren gaat draaien, is het goed te weten, dat volgende week de catechisaties weer beginnen. Het is te hopen, dat èn de jongeren èn de oude ren dit goed zullen onthouden. Om het wat gemakkelijker te maken, volgen hieronder de uren, waarop de jongeren verwacht worden: Dinsdag 23 uur: meisjes van 15 en 16 jaar (dit uur wordt spoedig verplaatst) 78 uurmeisjes van 16 jaar en ouder (uit 't dorp) 89 uur: belijdeniscat. voor jongens; 910 uur: belijdeniscat. voor gehuw den (kan ook op een ander uur). Woensdag 23 uur: meisjes 17 jaar en ouder (buurtschappen) 34 uurbelijdeniscat. voor meisjes 7 7.45 uur Jongens 17 jaar en 7.458.30 uur ouder. En die an ders niet kunnen. Donderdag: 3.304.30 uur: jongens en meisjes van 13 t.m. 15 jaar. Donderdagavond: 77.45 uur: jongens en meisjes, die onmogelijk op de vast gestelde uren kunnen. Dijkerhoek. Donderdag 23 uur: jongens en meisjes tot 19 j. 34uur: bel.cat. voor jongens en meisjes. Er is dus een wijziging gekomen in de catechisaties van maandagmiddag en dinsdagmiddag. Deze zijn nu samenge voegd en op donderdagmiddag gezet.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1