3 Uit het plaatselijk parlement AGENDA Laatste herinnering. Betaling Abonnementsgeld !9. Jaargang 8. ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1956 Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD e abonnementsprijs van die blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 51,83 - 28* VERHOOGDE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS NOOD ZAKELIJK. BOUW RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE AANSTAANDE. AUTOWEG OP DE HOLTERBERG ZAL WOR DEN VERHARD. VERHO-GING VAN DE RIOOLBELASTING. WEER TWEE WONINGEN IN DIJKERHOEK. AMBTENAREN KRIJGEN 6% VANAF 1 JULI. De sterke ontwikkelingsgang, welke gemeente en haar huishouding door- ikt kwam in de jongste raaasverga- •ing nog eens weer duidelijk om de >k kijken bij de bespreking van de iblemen, die om een oplossing vragen, it daarbij belangrijke investeringen op lt programma staan is verklaarbaar. [Binnenkort zal worden ovérgegaan tot bouw van een rioolwaterzuiverings- stallatie, welke enkele tonnen zal kos- maar die aan een onhoudbare toe- i met betrekking tot de waterafvoer d einde zal maken. Behalve de verhar- ng en riolering van tal van straten en :gen staat op het programma de ver- irding van de autoweg over de Hol- rberg, die voor de bevordering van >t toerisme van onschatbare betekenis 1 zijn. Het voortdurend tekort aan bouwter- in willen burgemeester en wethouders ivangen door aan Ir. Rentjes opdracht geven tot het maken van een uitbrei- ngsplan van de Kolweg tot de Rijssen- weg, waarbij ook de uitbreiding van it industrieterrein onder ogen zal wor- in gezien. Het verkeersprobleem bij de viaduct il worden opgelost, terwijl ook grote indacht wordt besteed aan het op peil ouden van het onderwijs. Ook in cultureel opzicht wil het da- slijks bestuur niet achterblijven. Zo is m belangrijk bedrag gereserveerd voor it bouwen van een muziekkoepel en is ndelijk de goedkeuring verkregen op de orming van een cultureel fonds, waarin e eerste f 800.nu zal worden gestort. Deze en tal van andere dingen kwa len ter sprake in de woensdagavond ge- ouden raadsvergadering onder voorzit- irschap van de burgemeester, Mr. W. Enklaar, die niet voltallig was wegens ekte van wethouder Wegstapel. Toestand zandwegen. AT eed de burgemeester voorlezing van een mrijven van de afdelingen der O.L.M. i C.B.T.B. en van de Bedrijfsvereniging tggg dol ten", waarin deze organisaties het emeentebestuur verzoeken de volle aan- acht te besteden aan de verbetering van e zandwegen, die door de abnormale 'igenval op vele plaatsen in zo'n slech- I toestand verkeren, dat verbetering fingend noodzakelijk is. Adressanten :hten de toestand thans nog gunstig at deze wegen voor de winter in een ïhoorlijke toestand worden gebracht. Men heeft inderdaad mede door de Neersomstandigheden, zo verklaarde de argemeester, die deze zaak namens wet- ouder Wegstapel verdedigde, niet altijd oldoende aan de wegen kunnen doen. Bovendien is de ploeg van arbeiders man minder sterk en heeft het water- chap „De Schipbeek", dat de Peters- raterleiding op kosten van de gemeente 'U ruimen, laten weten, dat zij hier- ïede niet verder kon gaan (vanwege e stank) en dat de gemeente deze ckoonmaak zelf ter hand moest nemen. De boeren zijn ook gebaat bij een gun- jtige afwatering, maar er zal zeker alles [edaan worden om de slechte wegen zo [oed mogelijk aan te pakken. De heer Rietberg vond het adres iteekhoudend evenals de verklaring van Ie burgemeester. Z.i. is er met man- kracht alleen geen voldoende verbetering :e krijgen en zal men het moeten zoe ken in mechanisatie, n Als de wegenschaaf maar geregeld l\ werkt zal er naar de mening van de heer 2«.Vcneklaas Slots nog voldoende verbeterd kunnen worden. t De Voorzitter was het niet-éens met de heer Landeweerd, dat de wegen hier jlechter zijn dan in andere gemeenten. "Tij was nog wel eens in de gelegenheid it te controleren. Ook in andere gemeen- ■n mankeert er nog wel het een en 'der aan de wegen, maar men heeft laar niet de zorgen met plantsoenen en idere werkzaamheden, die veel man- URsracht vraSen- De mening van de heer Rietberg, dat 'e wegencommissie er beter het bijltje bij 'eer kan leggen kan hij niet ondersehrij- ggjijen. Er zijn juist maatregelen getrof fen om deze commissie beter te activeren, mus, De heer Rietberg had met betrek king tot de wegen nog meer op zijn ver- anglijstje staan, want hij verzocht bij Ie rondvraag om aandacht te schenken neejaii het schaven der wegen, hetjnbren- pn van zand in de weg bij Roelvink en ftn verbetering van de weg van Menum Itenj'aar Achterkamp en van de Flierdijk. "I Het adres werd tenslotte voor kennis- ^Hpving aangenomen, nadat de heer Klein helderman nog had opgemerkt, dat het «El meer bij B. en W. en de wegencommis sie thuis behoorde. 6 voor de ambtenaren. Na een uitvoerige toelichting besloot de raad 6 salarisverhoging toe te ken nen aan het gemeentepersoneel met in gang van 1 juli j.l. De Minister heeft in een circulaire de datum van 1 september genoemd, aldus de burgemeester, en het centraal orgaan voor de gemeenschappelijke behandeling van personeelsaangelegenheden, dat van de gemeenten uitgaat, adviseert van 1 juli. Waar men zich met betrekking tot de salarispolitiek steeds volledig geconfron- meerd heeft aan de maatregelen der re gering, voelen B. en W. in principe meer voor een invoering per 1 september, maar anderzijds voelen zij zich bezwaard dat de ambtenaren door dit principiële standpunt het gelag zouden moeten be talen. Verschillende leden wezen op de maat regelen in het vrije bedrijf, die reeds vóór of op 1 juli zijn ingevoerd. Z.h.s. werd tenslotte besloten de verhoging met 1 juli te doen ingaan. De heer Landeweerd wilde om prin cipiële redenen geacht worden tegen te hebben gestemd. Woningen in Bijkerhoek. Van de heer G. J. Geltink te Dijker- hoek werd vervolgens een bouwterrein aangekocht voor de bouw van een dub bele woningwetwoning. Het terrein is groot 621 m2 en kost inclusief een scha deloosstelling f 700. Dezer dagen zal een wijziging van het uitbreidingsplan ter visie worden gelegd, waarbij een bouwplan wordt opgesteld voor de bouw van op de zich daar be vindende driehoek. De raad verleende verder een crediet van ruim f 25.000.voor de bouw van deze woningen. Gesproken werd nog over het belang van de school bij deze woningbouw. De heer Veneklaas Slots bracht de burgemeester dank, dat hij zoveel moeite heeft willen doen, om de derde leerkracht aan de school te behouden. Verder werd besloten tot aankoop van een woning met 1.12.14 h.a. grond van de Wed. B. Lamrners aan de Aal- tinksteeg voor de som van f 17.000. Reserveringen. Bij een wijziging van de begroting voor het jaar 1953 kon nog f 10.000.wor den gereserveerd voor de wegenpot, ter wijl uit de dienst 1954 f 15.000.zal worden gereserveerd voor de wegen. Ver der werd een bestemmingsreserve ge vormd uit deze dienst met f 800.voor een cultureel fonds, f 10.000.voor de bouw van een muziekkoepel, f 10.000. voor de bouw van een ambtswoning voor de secretaris en f 1500.voor de ver lichting van het torenuurwerk. Voor de 10 jaar oude dumpwagen, die het dreigt op te geven, zal een nieuwe auto worden aangeschaft met kipcon structie en vierwielaandrijving, merk In ternational. De gemeenterekening voor het dienst jaar 1953 werd voorlopig vastgesteld met een nadelig saldo^van f 28.680.47. Over dit dienstjaar is echter nog een na-uit kering van het rijk ontvangen van ruim f36.000.dat op een volgend dienst jaar moest worden geboekt, zodat er feitelijk een batig saldo is. Verhoging rioolbelasting. Uitvoerig heeft de raad nog van ge dachten gewisseld over een voorstel van B. en W. tot verhoging van de riool belasting in verband met de stichting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, die, zoals in de aanhef reeds gezegd, enkele tonnen zal kosten. Wij zullen de belastinschroef enigszins aan moeten draaien, aldus de burgemees ter, omdat zoals later bleek, Ged. Sta ten dit als voorwaarde gesteld hebben voor het verkrijgen van een verhoogde uitkering van het gemeentefonds, waar door de jaarlijkse lasten van deze zui veringsinrichting kunnen worden gedekt. De belasting, welke f 10.per jaar bedroeg, zal nu 8 bedragen van de belastbare huurwaarde met een minimum van f 15.en een maximum van f 35. per bewoond perceel. Bovendien zullen de fabrieken cn ga rages moeten bijdragen naar een tarief, dat rekening houdt met de graad van verontreiniging van het afvalwater en dat eemidöeld f 15.per 1000 m3 water bedraagt. Het water zal daartoe onder zocht worden vanwege de R.I.Z.A. De heer Rietberg vond dit een recht vaardige regeling, terwijl de heer Soer van mening was, dat de zuivelfabriek, die veel schoon water loost, te hoge las ten zal moeten betalen. De heer Jansen zag in dit tarief een stimulans om zo zuiver mogelijk afval water te lozen. De toestand, zoals die nu is, b.v. langs de Larense weg, noemde hij verschrikkelijk. Ook de stank aan de andere zijde van het dorp is onduldbaar. Wethouder Teeselink wees er nog op, dat overwogen is om het afvalwater niet door de Dorpsstraat te leiden. De toe stand is onbevredigend en kan zo niet blijven. Naar de mening van de heer Klein Velderman moet het water over de oude route langs het abattoir. De Voorzitter wees er op, dat een on derzoek gaande is vanwege de Inspectie van de Volksgezondheid en het R.I.Z.A. Men moet niet op dit onderzoek vooruit lopen. De heer Landeweerd vroeg zich af of de jaarlijkse kosten, welke deze zuive ringsinstallatie met zich mede brengt, door deze belasting wel gedekt worden of dat hiervan wordt overgehouden. Hij had liever een berekening op tafel gehad waar in deze kosten en opbrengst wa ren gecalculeerd. De Voorzitter wees er in dit verband op, dat het Rijk eigenlijk de jaarlijkse lasten draagt door de verhoogde uitke ring uit het gemeentefonds van f 40.000. Het stelt de eis, zoals dit ook elders is geschiedt, de belasting tot dit bedrag op te voeren. We leven in dit opzicht nu eenmaal in een tijd van „Na ons de zondvloed", men heeft het in Den Haag wel goed uitge kiend. Het blijven altijd ramingen en schattingen. Wij bouwen deze installatie, aldus de burgemeester, niet alleen maar omdat „dc Schipbeek" dat eist, maar ook om de Holter boeren van de narigheid te ontlasten. Er past een woord van dankbaarheid aan het adres van Ged. Staten, dat zij ons in staat stellen nog zoveel werken uit te voeren. De heer Jansen wil snel de Larense- weg rioleren en er niet langer over pra ten. De heer Bikkers betreurt het dat de aanleg dan niet eerder heeft plaats ge vonden, want inmiddels is alles veel duurder geworden. Het wachten is nog op de gronden in de Gaarden, waardoor de leiding gelegd moet worden, maar hij heeft hoop, dat de onteigeningsprocedure nu spoedig haar beslag zal krijgen. Bouwgrond nodig. Wethouder Teeselink wees er nog op, dat de gemeente moet zorgen gronden te hebben, opdat met de bouw van wonin gen niet steeds op onteigening behoeft te wachten. In dit verband wees de burgemeester op de opdracht aan Ir. Rentjes om een plan te ontwerpen voor bouwterreinen tussen Kolweg en Rijssenseweg. Op voorstel van B. en W. besloot de raad aan de Ned. Amateur Toneel Unie een subsidie te verlenen opdat de vereni gingen O.C.H. en Holtens Toneel, die zich daarvoor opgaven, van de provinciale toneeladviseur gebruik kunnen maken. Verhoogde uitkering uit gemeentefonds. De raad behandelde vervolgens punts gewijze het voorstel om de minister van binnenlandse zaken een verhoogde uit kering uit het gemeentefonds te vragen voor in het jaar 1957 uit te voeren wer ken, welke voor dat dienstjaar een last meebrengen van totaal f 61.193.of wel per inwoner een hogere uitkering van f 11.62. Zij menen, dat de uitvoering van de in een uitvoerig prae-advies opgesomde werken in 1957 noodzakelijk is om slechts op bescheiden wijze gelijke tred te kun nen houden met de steeds voortschrij dende en niet te stuiten ontwikkeling, waaraan de overheid leiding heeft te geven. Nog vele objecten, zo zeggen zij, zouden opgesomd kunnen worden, die dringend om een oplossing vragen, doch waarvan de uitvoering om financiële re den noodzakelijkerwijze achterwege moet blijven. Er is uit het complex van te treffen voorzieningen een keuze gedaan, in het besef, dat de uitvoering van de overige noodzakelijke geachte werken slechts geleidelijk zal kunnen geschieden. In de aanhef van dit prae-advies geeft het college een overzicht van de resul taten van de vorige aanvrage om een ver hoogde uitkering, waaruit blijkt dat deze voor Holten niet ongunstig zijn ge weest. In de maand juli is van de minis ters van binnenlandse zaken en van fi nanciën bericht ontvangen, dat het basis bedrag der algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 1956 is verhoogd tot f 39.67 per inwoner. In de begroting voor dat jaar is aanvankelijk uitgegaan van f 24.93 per inwoners. Hierdoor is een hogere inkomst verkregen van rond f 40.000.waaruit gefinancierd kunnen worden de gestegen kosten van krank zinnigenverpleging ad f 11.214.en de' lasten van rente en afschrijving, voort vloeiende uit de destijds aangevraagde kapitaalsuitgaven, met uitzondering van de stichting van een zwembad, de bouw Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 van een slachthuis, de bouw van een ri oolwaterzuiveringsinstallatie en uitgaven wegens noodzakelijke uitbreiding van het aantal werklieden bij gemeentewerken. Bij deze ministeriële beschikking is tevens bepaaldfdat het basisbedrag dezer uitkering met ingang van 1957 wordt verhoogd van f 30.67 tot f 35.67 ter fi nanciering van de kapitaalslasten in ver band met de bouw van de rioolwater zuiveringsinstallatie, welke zoëven is ge noemd. De thans toegekende algemene uitke ring laat geen ruimte voor verhoging van de bestaande uitgaafposten of voor het doen van nieuwe gewone uitgaven, hoewel daartoe de noodzaak in verband met gestegen lonen en prijzen dringend aanwezig is. Kapitaalswerken. In verband met een overeenkomst met de Nillmij zal voor het door deze ver zekeringsmij. te stichten zwembad een jaarlijkse tegemoetkoming in de exploi tatiekosten verschuldigd zijn van f 3000 en een bijdrage voor het schoolzwemmen van f 1000. De verlichting, verwarming en het schoonhouden van 't nieuwe gym nastieklokaal zal een jaarlijks bedrag van f 4950.vragen, voor krankzinni genverpleging zal nog weer rond f3000 meer nodig zijn, het onderhoud van de schoolgebouwen voor het lager onderwijs vraagt dit jaar f 2500 extra. Naar het oordeel van het college zul len in 1957 de volgende kapitaalsuitga ven moeten worden gedaan: Aankoop van materialen v'oor de brandweer, o.a. 2 uniformen, 24 hel men en een sirene, totaal f 5100, jaar lijkse last f 840; bebakening voetganger- oversteekplaatsen op grond van wette lijke voorschriften, kosten f 1300, jaar lijkse last 4 jaar f 377; aankoop van 'n zelflader voor het laden van zand, waar door 2 arbeiders uitgespaard kunnen worden, kosten f 4200, jaarlijkse last 5 jaren f 1000; betegeling trottoirs Pasto riestraat f8500, jaarlijkse last f765; verharding en riolering Sparrenweg" f 22.000, jaarlijkse last f 1760 plus ver lichting f 113; herbestrating en riole ring Kerkhofsweg ter ontlasting der Industriestraat f57.000, jaarlijkse last f4560. Voorts staan op het programma de verharding van het westelijk gedeelte van de Beumersteeg, de verbetering van de Borkeldsweg en de verbetering van de verkeerssituatie nabij het spoorweg viaduct. De beide eerste projecten, zul len resp. f 40.000 en f 42.000 kosten met een jaarlijkse last van bijna f 8000. Het laatste houdt o.m. in een veran dering van de afrit bij Wansink en een nieuwe straatverlichting tot de kleine viaduct, waarvan de kosten geraamd worden op f 25.000 met een jaarlijkse last van f 2650. Verder wil het college in 1957 de ver harding van de autoweg over de Holter- toerg aanpakken. De toestand van deze weg is van dien aard, dat het dringend noodzakelijk is op de kortst mogelijke termijn de verbetering ter hand te ne men. Deze weg leidt door een van de mooiste streken van dit gewest en het is zowel voor het toerisme ter plaatse als voor de gehele provincie van zeer groot belang, dat dit gebied (beter) ont sloten wordt. B. en W. oordelen dat 't niet langer verantwoord is de bestaande toestand te handhaven. Uit de voordelige saldi van vorige dienstjaren kan een bedrag worden ge put van f 115.000 voor de verbetering van deze weg. Hoewel dit bedrag geheel ontoereikend is, ligt het in het voorne men een bescheiden begin te maken met de verbetering. Met het beschikbaar stellen van ge noemd bedrag wordt reeds een groot financieel offer gebracht, waarmede tevens de noodzaak van de verharding tot uitdrukking wordt gebracht. De to tale kosten der verharding op Holtens grondgebied worden geraamd op f252.000, met voor 1957 een last van f14.615. Tenslotte zijn nog belangrijke bedra gen nodig voor uitbreiding personeel gemeentewerken (f 4000), aanschaffing van schoolboeken, leermiddelen en meif- bilair o.l. scholen en dito voor de open bare u.l.o. school en de inrichting van een 6e leslokaal voor die school (samen f13.150), jaarlijkse last f2175. Aangezien de aanschaffing van de auto uit bestaande middelen zal kunnen wor den gefinancierd, wordt het bedrag, dat moet worden aangevraagd iets minder. Wat de verlichting van de Deventer- weg betreft was de heer Landeweerd van oordeel, dat deze niet nodig is, om dat het hier alleen gaat om de bocht bij de viaduct. De voorzitter kon deze zienswijze niet delen. Het verkeer van Deventer wordt misleid door het aanbrengen van een natriumverlichting, die dan bij de via duct in kwiklampen overgaat. Zo wor den de weggebruikers gewaarschuwd. De heer Klein Velderman was van oordeel, dat deze waarschuwing niet veel zal helpen, terwijl de heer Wan sink z.g. kattenogen zou willen aange bracht zien. De voorzitter wilde liever achter de door hem geraadpleegde deskundigen gaan staan, omdat het hier een moeilijke materie betreft. Overeenkomstig een afspraak met wij- Vrijdag 28 sept. 8 uur: Ledenvergade ring Schietvereniging „De Eendracht" in Hotel Holterman. Zaterdag 29 sept.: Laatste dag sollicita tie gemeente-arbeider. Zateraag 29 sept.: Grote oliestookde- monstratie fa. H. Stokkers, in zaal Vosman, 35 en 710 uur. Zaterdag 29 sept. 4 uur nam.: Vergade ring Bestuursdersbond (bestuur) Sta tionskoffiehuis M. Kalfsterman. Maandag 1 t.m. zaterdag 6 okt.: „Fruit- tax" wegens vakantie gesloten. Maandag 1 okt.Modeshow Fa. Wonnink (zie annonce). Maandag 1 okt. 7.30 en dinsdag 2 okt. 3 en 7.30 uur grote modeshow in zaal Parkgebouw te Rijssen Fa. Wed. A. ter Harmsel, Rijssen. (Zie adv.) Dinsdag 2 oktober 7.45 uur in „Irene": Ring-startavond CJMV en CJVF. Woensdag 3 okt 8 uur: Vergadering afd. Holten Chr. Nat. Vakverbond (CNV) in gebouw „Rehoboth". Donderdag 4 okt. 4.30 tot 5 uur: Uit gifte catalogi Plattelandsbibliotheek. Donderdag 4 t.m. maandag 8 okt.: Kol- lekte voor Dierenbescherming. Zie be richt). Vrijdag 5 okt. Openstelling Plattelands bibliotheek, 45 en 7.308.30 uur. Zaterdag 6 okt.: Laatste dag opgave van bouwvolumen voor 1957. (Zie Officiële Publicatie.) Maandag 8 okt. Bloedplasma-campagne Rode Kruis Rijssen. Vertrek extra bus 7.15 uur nam. van de Smidsbelt. Maandag 8 okt.: Receptie 50-jarig be staan Coöp. Zuivelfarbriek „De Vrij heid". (Zie annonce.) Maandag 15 okt. 7.30 uur: Ds. Th. Dol leman spreekt in „Irene" in het kader der interkerkelijke gezinsweek over: „Wat betekenen wij voor onze kinde ren?" De bijeenkomst is toegankelijk voor ouders. O©e® Abonné's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld 2e half jaar a 2.50 te willen voldoen op giro rekening 175587 van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 6 OKT. a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking. ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. len de heer H. J. Wansink zal de oprit naar de molen, die misleidend is, meer naar het noorden worden verlegd. Lagere Landbouwhuishoudschool? De heer Soer had op het lijstje een lagere landbouwhuishoudschool gemist, waaraan hier grote behoefte bestaat. De meeste kinderen van de school te Mar- kelo komen uit Holten. De voorzitter kon deze behoefte wel onderschrijven, maar was wat de stich ting van een school betreft niet optimis tisch gestemd. Er is een school te Mar- kelo, er komt er een in Bathmen, zodat men er zeker geen in Holten zal toe staan. Overigens is dit een kwestie voor de standsorganisaties, wier moeite echter wel te vergeefs zal zijn. De raad kon zich overigens met 't aan vragen van deze verhoging van de alge mene uitkering wel vei"enigen. Rondvraag. De heer Wansink informeerde naar de verbetering van de woning van de Wed. Linde, maar kreeg als antwoord de mede deling, dat deze woning zal worden af gebroken en de gemeente er dus niet meer wat aan zal doen. De toestand zal echter onder ogen gezien worden. De aanleg van wegen in en de ver lichting van het bungalowkamp is een kwestie van de Nillmij, zeide de voorzit ter op zijn desbeti'effende vraag. Wat het nieuwe procédé betreft voor wegenverharding, hier staan B. en W. nog wat huiverig tegenover, aldus de voorzitter op een desbetreffende vraag van de heer Wansink. De praktijk moet uitwijzen of deze wegen voldoende houd baar zijn. Een woning voor de V.V.M. kan zo maar niet worden toegewezen, dat is 'n kwestie voor de woonruimtecommissie, die er toch al moeilijk mee zit. Op een vraag van de heer Klein Vel derman over beschikbaar industrieter rein voor de vestiging van kleine bedrijf_ jes, antwoordde de voorzitter, dat aan Ir. Rentjes is gezegd: Begin maar vast met een plan. De heer Venèklaas Slots zou aan de voorwerker Bekkernens meer vrijheid willen geven ten opzichte van het onder houd der wegen, terwijl de heer Jansen nog om verbetering van de Armendijk verzocht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1