4w Geslaagde Paardenfokdag van „Holbatheo" - PLAATSELIJK NIEUWS AGENDA Abonnementsgeld 18. Jaargang 8. ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag STE) HOLTENS NIEUWSBLAD en? abonnementsprijs van dï'c blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Eolten. Telef. K 5483-S3* Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meer 0.07 JURY WAS VOL LOF. GOED fokmateriaal aangevoerd. is weer een geslaagd moment ge- de paardenfokdag, welke de ver- jging „Holbatheo" vrijdag van de vo re week op de terreinen van café „Het ,nte Paard" in Dijkerkoek organi- pad van de veefokker gaat niet over rozen en de boer, die zich in- jf om door veredeling van zijn vee- ~_jpel te trachten zijn bedrijf lonender ^^niaken en de liefde voor z'n beroep te leven, moet dan ook met vele te- irstellingen rekening houden. Vreug- ^^Tfol moet het voor hem zijn een dag j deze mee te maken, waarop als het ire een productie-schouw wordt gehou- n uit de verre omgeving. De warmbloedpaardenfokkerij telt nog V' et zo'n groot aantal deelnemers en krom is het zo verheugend, dat de Jreniging „Holbatheo" zich in een toe- 2 uinde belangstelling mag verheugen en zij een jaarlijkse fokdag blijft orga- [et weer was zonnig en aangenaam, .r dat was deze keer niet bevorderlijk >r de opkomst, want bij enkele in- ijvers ging het binnenhalen van de 'er vóór de fokdag, zodat een aantal iers uit het programma moest wor- geschrapt. Het heeft echter geen ireuk gedaan aan het welslagen van opzet, want er waren tal van dieren n het Gronings en Gelders type uit de rre omgeving aangevoerd om door de ryleden te worden gekeurd. OORDEEL DER JURY. Deze jury bestond uit de heren B. van Oever uit Kampen en Z. Holtland uit Heerenbroek voor het Gronings type G. J. Vlaskamp te Olst en J. Zweve- ik uit Lochem voor het Gelders type. De indruk, die zij had van de aange- lerde nummers was over het algemeen ed. Bij het Gronings type kwam dit g; het meest naar voren in de oudere brieken. Daar waren enige positief ste fokmerries bij. iTEl ij het Gelders type was een kleiner ntal dieren aangevoerd. De kwaliteit sinds de vorige fokdag niet achteruit gaan. Het belangrijke van het Gelders pe is inderdaad het typebeeld. Dit type- el kan veel verbeterd worden door veel mogelijk meer in een zuiver Gel- rse bloedvoering te fokken. De num- er 1 geplaatste enter, de vos „Unilta" n de heer M. Harmelink uit Loo- icl' Ithmen (no. 13 van de catalogus) heeft t on|n goed type. Bij de 3-jarige merries g ook een typisch paard aan de kop, schoft kon hier wat beter. Bij de ïw vjider'e klassen waren ook voldoende ty- sclie merries, doch het slotstuk van de ildese afdeling was de enige stercan- date „Rillie" van de heer Pol uit ïalkhaar, een zeer lieve merrie met ite gang. KAMPIOENEN. Deze merrie werd tot kampioen van fokdag uitgeroepen. Haar naaste' con- rrentc en reserve-kampioen werd ophie" van de heer T. Ikkink uit Mar io. de Groningers was het „Limona" in de heer H. Rietberg uit het Holter- 'oek, welke weer met de titel ging strij- en. Tot reserve-kampioen werd uitge- >epen „Sidina" van de heer D. Lubber- l0(j fink uit Markelo. De extra prijs, aangeboden door de ndj „De Bergruiters" te Holten voor het 6ste type landbouw-rijpaard werd toe- ekend aan „Sophie" van de heer T. en- [kink uit Markelo, 2e werd de vos „Te- ijzejèna" van de heer W. Keizer te Holten. Aan het slot van de fokdag heeft de oorzitter van „Holbatheo", de heer W. tarink uit Bathmen, de juryleden dank ebracht voor hun arbeid in het belang an de warmbloedfokkerij in onze om- eving. Hij bedankte tevens de schen ders van de bekers, kransen, takken en Uedaljes en behalve zijn medewerkers, k0er Bouwhuis, die met zijn ge- Hósfiidsinstallatie en ook op andere wijze joor de fokdag is werkzaam geweest, el i PRIJSUITREIKING. De prijsuitreiking zal eind Oktober ge bieden, waarbij een cabaret-avond zal 'fden georganiseerd. Holbatheo ziet de idem van de kas en op deze wijze •opt men wat geld bijeen te kunnen "«gen. en Tijdens de morgenuren bracht onze 2el prgemeester een bezoek aan de fok- en hg. Zijn ambtgenoot van Bathmen had )r- pricht van verhindering gezonden. Ook plaatsgenoot, Mr. G. Vixseboxse, >et (e veel belangstelling heeft voor de lts jarmbloedfokkerijkwam des morgens en pg even een kijkje nemen op het terrein. De volledige uitslag van dc keuring is s volgt: Rubriek 1, Merrieveulens, Gron. type: .Vebalta", eig. G. H. Nijenhuis, Dij- irhoek; 2 „Viooltje", eig. J. W. Rei- AMik Mzn., Dijkerhoek; 3 „Velocetta", eig. G. Denneboom, Colmschate. Geld. type: 1 „Veronieka", eig. G. Schutte, Colmschate. Rubriek 2, Hengstveulens 2: N.N. van G. A. Nijmeijer, Lettele. Rubriek 3, Eenjarige merries, Gron. type: la „Umonia" van G. J. Flierman, Heeten; lb „Ureda", eig. Fa. Koldewee- Nieuwenhuis, Schalkhaar; 2a „Volphine" van M. Boode, Holten; 2b „Udie", eig. J. W. van Schooten, Bathmen; 3 „Uma- na", eig. T. Ikkink, Markelo. Geld. type: 1 „Unika", eig. M. Harmelink, Bathmen; 2 „Unala", eig. G. H. Volkerink, Holten. Rubriek 5, 2-jarige merries, Geld. type: 1 „Telana", eig. W. Keizer, Hol ten; 2 „Tosca", eig. M. Harmelink, Bath men. Gron. type: la „Tolgate", eig. B. J. Reilink, Schoolt, Laren (Gld.); lb „Ti- nie", eig. A. Roeterdink, Loo, Bathmen; lc „Tarana", eig. E. Aaltink, Holten; 2a „Temonica", eig. G. J. Flierman, Bathmen; 2b „Tarvarta", eig. G. W. Bal- tus, Holten. Rubriek 5, 3-jarige en oudere merries, zonder veulen, Geld. type: la „Sophie" van T. Ikkink, Markelo; lb „Petra", eig. E. J. Pol, Schalkhaar; 2a „Nancy", eig. M. Harmelink, Loo, Bathmen; 2b „Lero- na", eig. A. Hengeveld, Loo, Bathmen; 3a „Pimosa", eig. H. Deten, Holten; 3b „Radona", eig. H. J. van Schooten, Loo, Bathmen; 3c „Saroza", eig. F. G. Soe- ters, Bathmen. Rubriek 6, 3-jarige en oudere zogende merries, Geld. type: 1 „Literie", eig. G. Schutte, Colmschate; 2 „Rosetta", eig. A. Bronsvoort, Holten. Rubriek 7, 3-jarige en oudere mer ries, Gron. type: la „Sararona", eig. D. W. Brilman, Loo, Bathmen; lb „Solo- dane", eig. G. V/. Reilink, Loo, Bath men; 2 „Nobabalta", eig. G. H. Nijen huis, Holten; 3a „Jolicorda", eig. R. J. Reilink, Kr. van Dorth, Gorssel3b „Jar- dina", eig. H. Beldman, Holten. Rubriek 8, premie-merries van 3 jaar en ouder, Gron. type: la „Sidina", eig. D. Lubberdink, Markelo; lb „Roderna", eig. G. A. Niemeijer, Lettele, Diepenveen; 2a „Sorela", eig. H. Berkedam, Mar kelo; 2b „Partisane", eig. T. Ikkink, Markelo; 3a „Reinalda", eig. R. J. Rei link, Kr. van Dorth, Gorssel; 3b „01- getta", eig. H. Hengeveld, Bathmen. Rubriek 9, Stermerries, Gron. type: la „Limona", eig. H. Rietberg, Holten; lb „Nemonica", eig. G. J. Flierman, Hee ten; lc „Mientje", eig. Wed. G. H. Stege- man, Holten; 2a „Pliada", eig. J. W. Reilink, Dijkerhoek; 2b „Rolphine", eig. M. Boode, Holten. Stermerries, Geld. type: „Rillie", eig. E. J. Pol, Schalkhaar. BIJEENKOMST J.D.G. De J.D.G. opende het nieuwe seizoen door een bijeenkomst te houden op 15 september, waarop de Suezkanaal-kwes- tie werd behandeld. De heer H. Fransen hield een, inleiding over dit onderwerp en na een duidelijke uiteeenzetting werden door hem deze 2 vragen gesteld: le. Is nationalisering van het Suezlkanaal noodzakelijk voor Egyp te; en ten 2e: heeft Nasser het recht om dit zonder meer te nationaliseren. Nadat men zich in drie groepen had verdeeld, werd hierover gediscussieerd. De eerste vraag werd bevestigend be antwoord, daar het bekend is dat Egypte een arm land is en een winstbron als het Suezkanaal zeer goed kan gebrui ken. De tweede vraag was moeilijker te beantwoorden, doch was het er alge meen over eens, dat de manier waarop Nasser heeft ingegrepen geenszins le verdedigen is. Dit probleem werd van verschillende zijden belicht, o.a. de politieke verwik kelingen met Engeland en Frankrijk en niet te vergeten Israël, dat hierin ook een belangrijke rol speelt. Na afloop van de discussie had een kleine bestuursverwisseling plaats, daar de heer Fransen wegens druikke werk zaamheden verhinderd was de functie van voorzitter langer te vervullen. De vice-voorzitter H. Jansen neemt zijn plaats in, terwijl als 5e bestuurslid bij meerderheid van stemmen werd geko zen B. Pagrach. De volgende bijeenkomst zal plaats vinden op zaterdag 29 september, waar op dokter Nagelhout een uiteenzetting zal geven over de geologische samen stelling van de Holterberg. SCHOOLREISJE ESPELO De leerlingen van de vier laagste klassen van de o.l. school te Espelo maakten donderdagmiddag onder 'n zo merse zon hun wegens de weersomstan digheden uitgestelde schoolreisje. Met een comfortabele bus van de OAD vertrokken onder leiding van het hoofd der sdhool, de heer Wierda, en juffr. van de Ridder, 34 kinderen en 22 oude ren via Almelo, Vriezenveen en Ommen naar Dalfsen, waar de jeugd zich een tijdlang vermaakte in de speeltuin al daar. Later werd de reds voortgezet en werd nog even aangelegd bij de speel tuin „De elf provinciën" te Hellendoorn. Na een prettige middag keerden allen voldaan huiswaarts. PLATTELANDSVROUWEN DROEGEN RUIM 2 MILLE AF VOOR WIJKGEBOUW Ter gelegenheid van de stemming voor de Tweede Kamer op woensdag 13 juni j.l. organiseerden de plattelandsvrouwen 'een inzameling ten bate van de stich ting van een wijkgebouw voor het Groene Kruis, welke ruim f 1700.op bracht. Tijdens de braderie van 7 en 8 augustus hadden zij een stand ingericht voor de verkoop van handwerken en an dere artikelen, welke actie ruim f 400. opleverde. In de donderdagavond in hotel Hol- terman gehouden vergadering van de afdeling Holten van de Bond van Plat telandsvrouwen, waarin ook bestuursle den van de afdeling Dijkerhoek en Es pelo aanwezig waren is deze opbrengst aan het bestuur van het Groene Kruis overhandigd. De presidente van de Holtense afde ling Mevr. J. H. Nagelhout-Klijzing heeft daarbij uiteengezet, dat men na de prachtige geste van de Coop. Boerenleen bank, die ter gelegenheid van haar 50- jarig jubieum een bedrag van f 8000 schonk ook een steentje wilde bijdragen om de bouw van een wijkgebouw moge lijk te maken. Wij wisten, aldus mevr. Nagelhout, hoe groot de geldnood nog was voor dit doel en zijn blij, dat door de medewerking van de Holtense bevol king onze actie zo goed geslaagd is. Zij overhandigde vervolgens de voor zitter vain het Groene Kruis, de heer Beijers, een cheque ter waarde van f 2172,84. Deze zeide in zijn antwoord, dat het bestuur gaarne naar deze vergadering was gekomen om een dergelijke mooie som dn ontvangst te nemen. De stichting van een wijkgebouw eist grote bedragen en de plattelandsvrouwen hebben door hun actie niet 'alleen meer geld bij el kaar gebracht, maar zij hebben ook weer de aandacht van de bevolking op de noodzaak van de stichting van een wijkgebouw gevestigd. Hij gaf een over zicht van de globale kosten van een ge bouw met inventaris en van de bedra gen welke daarvoor reeds beschikbaar zijn. Behalve de grond, welke door de gemeente gratis zal worden afgestaan kan men nu 'ad rekenen op een bedrag van f 38.500.zodiat er nog ongeveer te dekken zal zijn 'n bedrag van f 11.500. Men is met betrekking tot het onder brengen van de consuïiatiebureaux, al dus de heer Beijers, prachtig voortge holpen door de families Holterman en Kalfstemman en het bestuur van Reho- botih, maar deze bureaux behoren te worden ondergebracht in een wijkge bouw. Spr. dankte de plattelandsvrouwen der afdelingen Holten, Dijkerhoek en Espe lo zeer hartelijk voor hun vriendelijke geste en wees er op, dat door de bevol king het nut van de instellingen van 't Groene Kruis steeds meer wordt inge zien. In deze vergadering, waarin bij de aanvang verschillende huishoudelijke aangelegenheden werden besproken, hield de wijkverpleegster, zuster T. C. J. Groeneveld, na de pauze een lezing over het Groene Kruiswerk. Na 'de oprichting van deze Kruis vereniging te hebben geschetst gaf zus ter Groeneveld de aanwezige dames 'n uitgebreid overzicht van de talrijke ta ken, welike door het Groene Kruis wor den verricht met betrekking tot de zie kenverpleging, tuberculose bestrijding, de preaventieve hulp en prea-natale zorg (zorg voor de geboorte). Zij be sprak voorts de inrichting en het doel van een wijkgebouw en de organisa torische opzet van het Groene Kruis in zijn verschillende geledingen. De presidente bracht haar na afloop dank voor haar leerzame causerie. VERBOUW VAN GROENTEN OP DE BOERDERIJ De afdeling Dijkerhoek van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield woensdagavond in café „Het Bonte Paard" haar eerste bijeenkomst na de zomer-pauze. De avond stond onder lei ding van de presidente, mevr. M. M. Witmer-Huber, die met een kort ope ningswoord een vrij groot aantal da mes welkom heette. Gezamenlijk zong men het bondslied, waarna een aantal ingekomen stukken de revue passeerde. De hoofdschotel van deze avond Vorm de de causerie van de heer A. J. Snij- Iders, hoofd vam de lagere landbouw school te Holten, die sprak over de igroentenituin. In zijn inleiding wees de heer Snij ders op de betekenis van groente als menselijk voedsel. Vroeger nam de groe- te bij de landbouwende bevolking nogal leen stiefmoederlijke plaats in op de dis, maar door het onderricht op de landbouwhuishoudcursussen en -scholen is hierin een belangrijke verandering ge komen. Toch bekijkt men op de boer derij de 'groentetuin nog te dikwijls als bouwland en komt de verbouw van groente nog niet altijd ten volle tot zijn recht. Spreker gaf daarom tal van wen ken met betrekking tot debemesting van de moestuin, de grondbewerking, eventueel grondonderzoek, de ziekte on der de gewassen en vruchtwisseling. Na de pauze besprak de heer Snij ders nog enkele van de meest voorko mende groenten als sla, spinazie, an dijvie, kool, boontjes en dergelijke en beantwoordde hij enkele vragen. De presidente bracht hem na afloop Idank voor zijn leerzame causerie, die door alle dames met grote aandacht beluisterd werd. AGENDA RAADSVERGADERING. De raad der gemeente Holten komt op woensdag, 26 september 1956, des avonds acht uur, in openbare vergadering bijeen. De agenda luidt als volgt: 1. Notulen der openbare vergadering van 13 april 1956. 2. a. Ingekomen stukken; b. Mede delingen. 3. Voorstel tot aankoop van een per ceel grond in de buurtschap Dijkerhoek van de heer G. J. Geltink. 4. Voorstel tot aankoop van een wo ning met erf en grond van de weduwe D. Lammers en consorten. 5. Voorstel tot vaststelling van de huurprijs der woning Larenseweg 21. 6. Voorstel tot wijziging der gemeen tebegrotingen voor 1954 en 1956. 7. Voorstel tot voorlopige vaststel ling van de gemeenterekening en de be- drijfsrekeningen over 1953. 8. Voorstel tot wijziging van de rechtstoestandregelingen voor het ge- meentepersoneel. 9. Voorstel tot wijziging der verorde ning op de heffing van een wegenbelas ting en een belasting voor het genot van waterafvoer op de riolen in de ge meente Holten. 10. Voorstel tot het verlenen van een crediet ten behoeve van de bouw van een dubbele woningwetwoning in de buurtschap Dijkerhoek en het aanvragen van een rijksbijdrage in de exploitatie kosten. 11. Voorstel tot het verlenen van een tegemoetkoming in de reiskosten als be doeld in artikel 13 der lager-onderwijs- wet 1920. 12. Voorstel tot het verlenen van een subsidie aan de Nederlandse amateur toneel unie (N.A.T.U.) te Utrecht. 13. Voorstel tot het aanvragen van een verhoogde uitkering uit het gemeen tefonds voor 1957. 14. Rondvraag. NAJAARS MODESHOW De fa. Wonniink zal maandag 1 oktober haar grote modeshow ('s middags en des avonds) glagnj houden in zaal „Amicitia". Ook op deze najaarsshow zullen er weer diverse verrassingen uit de bus ko men. De collectie is evenais voorgaande jaren met zorg' samengesteld. Bijzondere kleuren en mooie stoffen maken het ge heel zeer aantrekkelijk. Bij diverse mo dellen zien we hoe de mode-ontwerpers door een geraffineerde snit een perfecte pasvorm verkregen hebben en welke vrouw vindt het niet prettig kleding te bezitten, waarin zij er altijd verzorgd en elegant uitziet? De wintercollectie is uiteraard stemmiger en minder uitbun dig dan de zomercollectie. Daar dc kleu ren echter soberder zijn, wordt meer aandacht aan het model en de garne ring geschonken. Over de mantels voor al is veel te zeggen. We zien zeer fraaie duvetine kwaliteiitten naast de altijd po pulaire geschoren zibeline of flausch- stoffen. Men lette speciaal op de prach tige afwerking en coupe van de man tels, vooral ook bij de zwarte dames mantels, welke in alle grote vrouwen- maten gebracht worden. Yersey, d§ oude getrouwe is ook weer present of beter: nog steeds present en bezet op 'it ogen blik de voornaamste plaats in de toon aangevende mode-collectie's. Ook hier worden talrijke variaties gebracht, o.a. japonnen en deux-pièces met pldsé-rok in prachtige jacquard dessins. De ver werkte yersey is zacht en soepel, dus buitengewoon prettig in het dragen. Wie eenmaal yersey draagt, zal zeker het hart verliezen aan dit heerlijk soepel materiaal dat prettig warm zit en niet kreukt. Ook de jeugd wordt niet vergeten dit seizoen. Leuke driekwart sportcoats, vlotte fieldjackets, alles in de nieuwste modetinten en veelal gevoerd met warme teddy stof. Werkelijk iets bijzon ders! Wat ons in de uitgebreide collectie van de fa. Wonndnik vooral opviel was, dat zowel voor de bakvissen als de vol wassenen de keuze vergemakkelijkt wordt door de grote verscheidenheid in model, kleur en kwaliteit. Rest ons, om tot slot nog te wijzen op de wel zeer uitgebreide sortering yersey jumpers en blouses, welke het geheel zullen completeren. Het is niet zo een voudig in kort bestek een volledig over zicht te geven van hetgeen er op deze show te zien zal zijn. Daarom raden wij u aan, zelf kennis te nemen van de laatste mode-ontwkkeling. De middag-show begint om 2.30 uur, de avond-Show om 8 uur. P.V. „BERGVLIEGERS". Zaterdag 15 september werden de dui ven te Maastricht gelost. Dit was de laatste vlucht van het seizoen 1956. De uitslag was als volgt: 1 en 12 G. Steunenberg; 2, 3, 4, 10, 14 en 18 H. J. Aaftink; 5, 7 en 11 H. Dijkslag; 6, 8, 9, 15 en 16 H. J. ten Velde; 13 en 20 H. Wansink; 17 C. W. Reeves; 19 W. Aaftink. De door slagerij Kalfsterman beschik baar gestelde rollade werd gewonnen door de heer G. Steunenberg. Een 2e prijs, bestaande uit een doos sigaren, beschikbaar gesteld door de fa. H. W. ten Velde, werd gewonnen door de heer H. Wansink. Kampioenen afd. „Navluehten"1 H. J. Aaftink, 201.9 punten; 2 H. J. ten Velde, 187.8 punten; 3 G. Steunenberg, 159.6 punten. De voor de vlucht Noyon beschikbaar gestelde prijs (lauwertak) was van de fa. H. J. Bouwhuis en niet, zoals gemeld, van de fa. H. J. Aaftink en Zn. Zaterdag 22 sept.: Attractieve Veilig- heidsverkeersrit M. A. club „De Holterberg". Start 3 uur bij Café Vruggink. (Zie bericht.) Zondag 23 sept.: Opening winterwerk Herv. jeugdverenigingen in Irene. Aan vang 7.30 uur. Maandag 24 sept. 7.30 uur: Cursus bloe- mensierkunde afd. Holten Bond van Plattelandsvrouwen in Hotel Holter man. Woensdag 26 sept. 7.30 uur: Openings avond winterwerk „Jonge Kerk" met toneelstuk in Irene. Woensdag 26 september: Raadsvergade ring nam. 8 uur ten gemeentehuize. Donderdag 27 sept.: Ledenvergadering Holtense Handelsvereniging. Donderdag 27 sept.: Vergadering afd. Espelo Ned. Bond van Plattelands vrouwen. Mej. Rottink spreekt over kleuters en kleuterverzorging, 7.30 uur in de school. Zaterdag 29 sept.: Laatste dag sollicita tie gemeente-arbeider. (Zie Off. Publ.) Zaterdag 29 sept.: Grote oliestookde- monstratie fa. H. Stokkers, in zaal Vosman, 35 en 710 uur (zie adv.). Maandag 1 t.m. zaterdag 6 okt.: „Fruit- tax" wegens vakantie gesloten. Maandag 1 okt.Modeshow Fa. Wonnink (zie annonce). Zaterdag 6 okt.: Laatste dag opgave van bouwvolumen voor 1957. (Zie Officiële Publicatie.) Donderdag 11 okt.: Bloedtransfusie in Parkgebouw te Rijssen (zie bericht). Abonné's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld 2e half jaar a 2.50 te willen voldoen op giro rekening 175587 van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 1 OCT. a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 35 cent inningskosten) Vertrouwende op aller welwillende medewerking. ADM. HOLTENS NIEUWSBLAD. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johanna Hendrina, dv D. Nij- land en G. Nijhof, Kolweg 40. 1 Berend Jan, zv H. J. Aanstoot en D. B. Hak- kert, Look 53. Ondertrouwd: D. Pollemans, 34 j., en J. Klein Teesselink, 30 jaar, beiden te Holten. Gehuwd: A. J. Lammertink, 30 j., Mar kelo, en H. G. Wissink, 22 j„ Holten. Overleden: J. Haarman, 61 j., e.v. L. Wil tink, Smidsstraat 1. BEVOLKING. Ingekomen: P. Pollemans, van Vlagt- wedde naar Holterbroek 75 D. J. Kruitbosch, van Deventer naar Kolweg 20. R. van Nijen, van Den Ham naar Oranjestraat 68. Vertrokken: J. Brinkman, van Espelo 76 naar Raalte Rosainem en gezin, van Holterberg 26 naar Deventer; H. G. Wissink, e.v. A. J. Lammertink, van Oranjestraat 9 naar Markelo. H. Klein Teeselink, van Holterbroek 75 naar Hel lendoorn. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie te Holten, Dorps straat 22, tel. 352. Gevonden: 1 alpinomuts; 1 contact sleutel; 1 doosje postzegels; 1 snoer plastickralen1 riek. Verloren: 2 portemonnaie's met inh. Weggelopen: 1 hond. BROMFIETSEN BOTSTEN OP ELKAAR Zondagmiddag omstreeks 4 uur had in Dijkerhoek een vrij ernstige botsing plaats tussen een paar bromfietsen. Zij werd veroorzaakt doordat W.K. uit Opdam, die met een jongen op de duo uit de richting Deventer naderde voor het bereiken van café ,,'t Bonte Paard" niet naar rechts was overgestoken, zo als ter plaatse op een bord staat aange geven. Hierdoor botste hij net op de hoek van het café op de bromfiets, bestuurd door J.v.L. uit Enschede, die met zijn ver loofde op de duo uit de richting Holten kwam aangereden. Allen werden tegen de grond geslagen. De duorijdster werd vrij ernstig in het gelaat en aan de knie gewond, terwijl de bestuurder van L. verwondingen aan de pols opliep. Dokter C. H. Rietdijlk heeft de vrouw verbonden, die later met haar verloofde per tous naar huis terug kon keren, om dat de bromfiets ernstig beschadigd was. Voor de heer W.K. en zijn duo-zitter was het ongeval vrij goed afgelopen, maar zij zullen er nog wel meer van horen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1