PM. a. Gebr. Schuppert I BELTMAN j BELTMAN Kalfsterman G. Verloting „Bergruiters" Ter Horst Co. N.V. I Advertenties DE KU KLUX KLAN 1 eeo flinke pakhuisknecht enige flinke arbeiders WERKMEIDEN P.K. WERKKLEDING H. ROELOFS enkele flinke arbeiders BUIEN OP KOMST! Koninklijke futespinnerij en -Weverij te RIJSSEN I raygras-wêidehool Waterschap „SALLAND' Maak er iets groots vai° MEISJES, JONGENS en MANNEN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiniiiiC Veemarkt Rijssen HENRIëTTE GEERTRUIDA WISSINK en AREND JAN LAMMERTINK hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op woens dag 19 september a.s. ten gemeentehuize te Holten des voormiddags 10.30 uur. Kerkelijke inzegening door de Weleerw. Heer Ds. J. H. Israël, Ned. Herv. predikant te Holten om 11.30 uur in de Ned. Herv. Kerk te Markelo. Holten, Oranjestraat 9 Markelo, Holterweg 18 September 1956. Toekomstig adres: Holterweg 18, Markelo. Receptie woensdag 19 september a.s. van 13-14 uur in hotel Lichtendahl te Markelo. De Coöp. Aan- en Verkoopvereniging „Holten" j 2 vraagt voor spoedige indiensttreding (8 Bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs voor de besturing van vrachtauto's; en voor het komende seizoen voor de bediening van de aardappelstomers. 2 Zich aan te melden ten kantore der vereniging Stationsstraat 15, alhier. (Algemene kennisgeving.) B. J. BROUWERS en N. VOSMAN geven mede namens we derzijdse ouders kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking D.V. zal plaats hebben op woensdag 26 september a.s. des voor- middags 10.30 uur ten ge meentehuize te Holten. Kerkelijke bevestiging om 11.00 uur in de Geref. Kerk te Holten door de Weleerw. Heer Ds. R. A. Hoogkamp. Wierden, Aanslagdwarsstraat 7 Holten, Oranjestraat 38 Toekomstig adres: Markeloseberg 40, Markelo. Gelegenheid tot felicite ren op de trouwdag van i4.3016.30 uur in hotel „Vosman" te Holten. Mevrouw CLAASEN, Hotel „De Holterberg", zoekt MEISJE voor hele of halve dagen. Aanm. persoonlijk dage lijks. Gevraagd: OUDE KABINETTEN, KASTEN, KLOKKEN enz. Ook ruilen voor nieuwe meubelen. Grote keuze. Fa. G. WESSELS, Elsenerstr. 10 RIJSSEN Tel. K 5480-451. TE KOOP PRIMA FORNUIS (Küpperbusch) en Verwarmingskachels H. Haan, Oranjestraat 23, Holten. TE KOOP DRACHTIG VARKEN a. d. telling 5 oktober. J. van Zon, Neerdorp 103. Opvallend mooi en stoer. Die met de moderne ruitdessins zijn het gesprek van de dag. Het shirt van de vakman De prijzen zijn gevallen op de nummers: 2993: Shetl. pony; 1377: melkstoel; 3437: baro meter; 3925: elec. strijkijzer; 1092: koffiepot; 1476: thermosfles; 1289; wandkoffiemolen; 1274: wasketel; 3492: plastic wasbak; 3207: kolenkit; 3353: emmer; 3156: broodtrommel; 3358: gascomfoor; 1798: pendule; 3295: electr. straalkachel; 3035: gest. deken; 2901: wollen deken. De prijzen kunnen worden afgehaald bij: Café M. Kalfsterman, Stationsstraat, Holten. Het Bestuur van de Land. Rijv. „De Berg ruiters" dankt bij deze de kopers van loten en verder allen die aan het welslagen van deze verloting him medewerking hebben verleend. DOUBLE-FORT STOFFEN TEXYLON BEWERKING HOUTVESTER-MANCHESTER De beste vakkleding die in Nederland wordt gemaakt A.s. maandag, dinsdag en woensdag WEGENS VACANTIE GESLOTEN. DonderdagGEHAKTDAG Vrijdag en zaterdag RUNDERLAPPEN Voor de boterham: BOERENMETWORST en LEVERWORST HET BESTE WAT U KOPEN KAN, IS VLEES EN WORST VAN SLAGERIJ 'T VIADUCT HERFSTTIJD - BREITIJD 38. X Wij hebben een prachtige sortering Brei wol mooie en moderne kleuren. Breipatronen graiij ZUIVER WOLLEN DEKENS AaBe en P. v. Ook hebben we oiïfce nieuwe zending DAMESTRUITJES en VESTE1, ontvangen, voor elk wat wils. Truitjes uit Frankrijk, Italië, België. fl^ow Komt U eens een kijkje nemen? Hartelijk welkom. MANUFACTUREN Telef. 35 j obon BIGGEN TE KOOP bij G. Klein Horsman, Neerdorp 70, Holten. TE KOOP 2 DRACHT. VARKENS van prima afstamming. Uitgeteld 26 sept. H. Landeweerd, Rijssen- sestraat 96, Holten. Gevraagd voor het aanstaande seizoen: voor bediening van aardappelstomers, tegen hoog loon. 5 Zich aan te melden ten kantore van de Coöp. 5 Landbouwershandelsvereniging te Laren (Gl.) Tel. K 6738-207. g miiiiiiHniiiraiiiiiirainiiiuiniiiiiniiiiiiiHininiiiiiiiimuiiiuiiiniMiiiiniiiiiiiuiiniffliiiiiiinöiiiiBnimining Als U er niet op gekleed bent, komt er jj nog een bui bijUw slechte bui. Regen g is nooit prettig, maar als U er door kunt g zonder dat U 't er door krijgt, hebt U j één slechte bui minder. 1 m Buit Uw kansen uit en schaf U zo'n regenjas aan van: g Ook BEDRIJFSREGENKLEDINGPAKKEN j H in zwart en raf weer in voorraad, g ADVERTEERT IN DIT BLAD AANGEBODEN. Prima gedorst Engels 120.per 1000 kg., franco huis. Directe bestelling gewenst. JUR fok [et is •den, ing weel te F :rde. Bet ps Coöp. Aan- en Verkoopveremginj.^ oV( „HOLTEN". om !l t€ make: te le rstelli 'Ol Dl' deze i een uit wa t zo': larom renigi nde fc zij e «ren. VERGADERING van het Verenigd College van het op woensdag 19 september 1956, om 19^2 uu in het Waterschapshuis te Olst. OLST, 12 september 1956. Voor meisjes van 14 jaar, die niet meer leer- plichtig zijn, wordt overdag een degelijke huishoud cursus gegeven op aantrekkelijke voorwaarden. Inlichtingen over lonen en arbeidsvoorwaar- den worden gaarne verstrekt op het kantoor te Rijssen, afdeling Personeelszaken, of voor Holten en omgeving via de heer H. J. Beltman, Dorpsstraat 68 te Holten, te wiens huize voor aanmelding zitting zal worden gehouden op dinsdag 18 sept. a.s. des avonds van 7.30-9 uur. :reuk A opze Waarom met nu een winterjas, mantel het tweedjas, regenjas of costuum gekoch Dat moet binnenkort toch komen en dai kunt U nu nog het eerste keus maken U vindt een ruime keuze in onze uitgebreid stalencollectie's, ook dameskleding. pet v da de ijvei ter v mmei mj vei rre o: ryiedf HOLTE1 Deze Oeve: Heen G. J nk ui- De ii lerde ig he- briek ste f KLEDING NAAR MAAT ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ifeij l ntal sind: gaan je is Ja d zorgen voor acti Lfl,m afwisseling, ze brengen het ont n heerlijke „leven in de brouwci v dere sche elde^ „leven in de brouwei Beloon deze activiteit met uw overwogen aandacht. (II) De Amerikaanse journalist Wal ter Winchell heeft er geen doekjes om gewonden, wat hij van de Ku Klux Klan dacht. Hij noemde de ze geheime organisatie „De aasgier van Amerika, staatsvijand nummer éénj met als bondgenoot de haat, als wapen de terreur, als doel: vernietiging der democratie". En de activiteit van de Klan, die zich dezer dagen weer opnieuw openbaart, nu de rassenscheiding wordt bedreigd, rechtvaardigt dit oordeel ten. volle. Het gevaar van de Ku Klux Klan schuilt niet zozeer in een perfecte or ganisatie, in dominerend leiderschap (dat laat allemaal nog wel een en an der te wensen over), dan wel in het feit, dat zij stem geeft aan allerlei res sentimenten, haatgevoelens, verdron gen complexen, die leven bij een groot deel van het volk in de zuidelijke sta ten, waardoor al deze mensen, die zich min of meer bedreigd voelen, onder 't witte hemd van de Klan een schuil plaats zoeken. Het is niet alles botertje tot de bo dem bij de Klan. Ook hier waren con flicten. Vooral ook omdat het finan cieel bezien een aardig zaakje is. De Klan incasseert niet alleen de con tributies, zij verkoopt ook de hele pop penkraam, die er bij te pas komt, als hemden, mutsen, onderscheidingste kensen met winst. Zo kon het ge beuren dat de regering op een gegeven moment de Klan vervolgde voor een belastingschuld van bijna 700.000 dol lar. En toen een der leiders, Simmons, ruzie kreeg met zijn mede-machtigen, besloot men hem uit te kopen..... voor oog kregen voor het goede zaakje en zich in de Klan wisten te wringen! EEN „LIEFDE'-DAAD Toch haat de Klan de negers niet, o neen. Maar de neger moet „op zijn plaats" blijven. Hij moet niet winke len waar de blanke winkelt, hij moet in de bus opstaan voor de blanke, hij moet zich vergenoegen met nederige betrekkingen, hij moet zich ver houden van de stembus, ook al is hij net als dei blanken een vrij burger van het demo cratisch Amerika. Wanneer hij dat doet. wanneer hij een „goede neger" is (in de trant van Margaret Mitchell) dan strekt de Klan haar hand welwillend tot hem uit. En nimmer werd dat sterker geïllus treerd dan toen „Doe" Green, met een aantal aanhangers in witte hemden en puntmutsen, in plechtige optocht trok naar de meer dan 100 jaar oude neger Jack Riddle in Talladega (Alabama) o?n hem en zijn vrouw een radiotoestel aan te bieden, opdat ze voortaan 's zondags de preek konden horen. Hieruit spreekt, zo verklaarde Doe Green, de Grote Draak, „het hart van de Klansman", en hij zorgde er voor, dat er tal van persfotografen present waren om vast te leggen hoe vriendelijk de Klan was voor negers die „hun plaats wisten". Maar de strijdbare negers, vooral zij die georganiseerd zijn in de „Nationale Bond voor de Bevordering der Belan gen van Kleurlingen" gruwden van de ze smakeloze vertoning. „Inwijding". De laatste tijd hebben de kruisen weer gebrand. De Klan krijgt weer nieuwe volgelingen. Niet zonder groot ritueel worden de ze mensen ingewijd, die eerst hun tien driehonderdduizend dollar! - Het valt dus niet te verwonderen, dat i dollar hebben moeten neerleggen, die eeuwige aasgieren, de gangsters, Wanneer het donker gevallen is, zamelen allen zich rondom een meters hoog houten kruis, waarlangs blikjes met olie zijn gespijkerd, die in brand worden gestoken. Voor het vlammende kruis staat de Grote Draak, voor hem knielen de nieuwelingen. Een hele serie „geheime" woorden en eden draagt bij tot de mysterieuze sfeer. Tal van toe schouwers staan er om heen. Moeders tillen hun kinderen op om goed te kun nen zien. zodat di^ kinderen het evan gelie al met de paplepel krijgen inge geven. De enigen, die zich volstrekt niet en tot geen prijs laten zien, zijn de ne gers. Zij wagen zich niet op straat. Zij hokken in hun armelijke huizen. En zij sidderen Het is niet zó erg meer als voorheen met de lynchpartijen, de geeselingen, de gewelddaden tegen iedere neger, die op een of andere wijze de blanken had geaffronteerd. Maar nog onlangs.sprak een rechtbank in het zuiden twee man nen vrij, die een negerjongen hadden vermoord, omdat hij een gezicht had getrokken tegen een blanke vrouw. Het ergste scheldwoord, dat men in deze streken een blanke naar 't hoofd kan gooien, is „niggerlover" (neger vriend) en daarmee is men dan ook doodverklaard. Men kan het best gaan verhuizen, ver weg, want men heeft geen leven meer in deze van haat en vooroordeel doortrokken gemeenschap. Een lichtpunt. Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat dit alles geschiedt in Amerika, dat zich zo beroemt op z'n democratie Maar er is een lichtpunt. Steeds meer men sen wenden zich af van deze opvattin gen. En in verantwoordelijke kringen doet men alles om de grondwet tot gelding te brengen, óók voor de ge kleurde burgers van de Verenigde Sta ten, van wie zovelen m^t hun leven de vrijheid betaalden. Zowel de Democraten als de Repu blikeinen hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Zowel de Democraat Harry S. Truman als de Republikein Dwight D. Eisenhower heeft het aangedurfd de publieke opinie te trotseren. En de Klan moge nog zoveel aanhang en steun hebben in het zuiden, in Washington is haar rijk ten einde. Maar het zal nog minstens een gene ratie duren, voor men ook in het zui den aanvaardt, dat negers, Joden en Katholieken burgers der V.S. zijn, zo goed als de Protestantse blanken, dat een arbeider het recht heeft zich in 'n vakbond te organiseren, zonder daar om nog communist te zijn, en dat ter reur en intimidatie de democratie on dergraven. En eerst dan zal 't vlammende kruis van de Ku Klux Klan zich zelf ver teren! Lk- Op de maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt waren aangevoerd: 1194 stuks vee, runderen 211, varkens 950 en 33 schapen. Prijzen: 97 vette koeien, eerste kwali teit van f2,85 tot f3,15; tweede kwali teit van f2,68 tot f2,85; derde kwali teit van f2,36 tot f2,68 per kg slacht- gewicht; 55 melk- en kalfkoeien f640,- tot f925- per stuk; 25 pin) van f 425,- tot x 570,- per stuk; 20 gi kalveren van f 230,- tot f 335,- per st rrei 14 nuchtere kalveren van f 55,- tot f per stuk; 46 drachtige zeugen van tot f 325,- per stuk; 35 loop varkens f70,- tot f95- per stuk; 869 biggen ln'Jd £4,75 tot f5,75 per week; 30 schaak van f70,- tot f130,- per stuk. Overzicht handel: Vette koeien en stieren: Aanbod groter, de handel had over het gei een kalm verloop met onverande prijzen. Gebruiksvee: De handel had een<kkin langzaam verloop met lagere prijze Nuchtere kalveren: De handel kalm met iets lagere prijzen. Varkens en biggen: De handel haiT' redelijk vlug verloop met gelijkblijv de prijzen, in de drachtige zeugen de handel zeer kalm met iets lag prijzen. Schapen en lammerenDe handel' een kalm verloop met onverande prijzen. Pinken en kalveren: De handel kalm met iets lagere prijzen. Dez fol< ilo. Depe ink ekei evn AMAVvWvVVVVVVWS ,VVVVSA/VWVVvVVS^/V%^A/NAA^SAAAAA/S/VVVvVV^hi VOORLICHTING VAN „VEILIG" VERKEER De fout om bij het inrijden van een inrit te gaan voorsorteren dus rijden tegen de weg-as aan wordt zeer veel gemaakt. Er mag alleen maar bij een kruising of splitsing van wegen voor gesorteerd worden. Hier ziet U hoe men bij een inrit moet handelen. De automobilist moet rechts |ïri blijven rijden en mag daarna met een boog naar links gaan. Vanzelfsprekend moet hij er zich eerst van overtuigen, dat zijn manoeuvre geen gevaar of be lemmering voor andere weggebruikers oplevert. Di

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 4