CANADA Met vakantie naar Wrijf Kou en Pljra n VEILIG VERKEER fi „J In 16 uren van Amsterdam naar Montreal. Het drukke geroezemoes in de grote eetzaal van een der restaurants op de vlieghaven Schiphol verstomde ogen blikkelijk, toen de vriendelijke stem van de omroepster via de luidsprekers de passagiers voor Montreal uitnodig de om zich naar de wachtkamer te be geven. In de eetzaal, waar hun op deze kou de, regenachtige augustugavond ter in leiding van hun reis een voortreffelijk Nederlands diner was aangeboden, had den zich de 62 passagiers verzameld, die met de D.C. 6 B „Petrus Plancius" de sprong over de grote plas zouden on dernemen. Er heerste in de eetzaal een genoeglijke en rustige stemming en de symptomen van nervositeit, welke men zou kunnen veronderstellen aanwezig te zijn. kon men nauwelijks waarne men, terwijl tóch het grootste deel der passagiers voor het eerst in zijn leven zo'n grote luchtreis ondernam. Terwijl de koude regen door de krachtige wind fel tegen de ruiten sloeg, als wilde hij bij de naar andere oor den vertrekkende passagiers een blij vende herinnering achterlaten aan de winterse zomer '56, werden in de wacht- kamer de laatste formaliteiten voor de inscheping verricht, waarbij tevens de inboekingslijsten werden gecontroleerd. Tevoren had men reeds kennis ge maakt met de Nederlandse douane, die het de passagiers niet moeilijk maakte. Voor de wachtkamer stond een soort „opstapbus", waarmee de luchtreizigers naar 't reeds enkele uren gereedstaan de vliegtuig werden gebracht, zodat ze ook op dit korte traject tussen wacht kamer en vliegtuig 'niet drijfnat kon den regenen. In het vliegtuig vormden de vriende lijke stewardess, mejuffrouw Ringe ling en de le en 2e stewards, de heren Wolders en Groenendaal, als het ware een comité van ontvangst, dat op pret tige wijze de passagiers verwelkomde, die gedurende de volgende 16 uren aan him bizondere zorg en toewijding zou den zijn toevertrouwd. Aan ieder der passagiers werd de voor haar of hem gereserveerde plaats gewezen en zelfs voor de baby's (van enkele emigreren de gezinnen) waren gerieflijke, prak tische wiegjes beschikbaar, waarin ze al spoedig een rustige slaap genoten, onbewust van het grote gebeuren, dat er in hun leven plaats had. Het was ongeveer half 11 in de avond toen de vier machtige rnotoren, elk met een startvermogen van 2500 pk, werden aangezet, hetgeen een lichte trilling in het vliegtuig veroorzaakte. De beman ning in de cockpit had reeds voordat de passagiers aan boord gingen, haar plaatsen ingenomen. Ze bestond voor deze reis uit de heren J. Bosch, gezag voerder, IJsbrandi, le vlieger; Han, 2e vlieger, Bergisch, le werktuigkundige; Meijer, 2e werktuigkundige en De Boer, radiotelegrafist. DE START IN DE NACHT. Nauwkeurig worden verschillende technische verrichtingen van de machi ne ten overvloede nogeens gecontro leerd, omdat de KLM nu eenmaal op het standpunt staat, dat geen enkel ri sico, hoe klein ook, dient te worden ge nomen, en dan taxiet deluchtkolos over het met duizenden en duizenden lam pen helverlichte vliegveld, dat zelfs op deze donkere en stormachtige re genavond een fantastische aanblik op levert, naar de voor hem bestemde startbaan. Deze is op de grond met on afzienbare, kilometers lange rijen blau we lampjes aan weerszijden afgezet, waardoor het mogelijk is des nachts hierop even goed de weg te vinden als overdag. Nog even staat het vliegtuig stil. Dan ontvangt men in de cockpit het sein tot de start. De vier motoren beginnen nu op maximum-aantal toeren te draaien, het vliegtuig begint langzaam weg te rijden, dan al sneller en sneller en spoedig voelen we dat we los zijn. De lichtjes glijden onder ons weg, we zweven over de zwarte silhouetten van bomen en huizen tegen de achtergrond van het verlichte vliegveld, doch het is maar een ogenblik en dan zien we niets meer. We voelen dat we stijgen, doch dit gaat zeer geleidelijk en het geeft geen onprettig gevoel. Van de sterke wind merkt men in het vlieg tuig niets en' weldra zien we de sterren reeds twinkelen. We zijn al door het zware wolkendek, dat zoveel regen en narigheid op de grond veroorzaakt, heengevlogen. Rustig doch met een snelheid van pl.m. 480 km per uur zetten we koers naar onze eerste landingsplaats, het vliegveld Shannon, aan de westkust van Ierland. GERIEFLIJKE REIS Ziezo, nu hebben we tijd om 't vlieg tuig van binnen eens wat nauwkeuri ger te bezien. De veiligheidsriemen, die we bij de start ingevolge internationaal voor schrift hebben moeten vastmaken, zijn al lang weer losgemaakt, zodat we ons wat vrijer kinnen bewegen. Het type vliegtuig, waarmee we deze reis ondernemen, is - zoals we reeds schre ven - een Douglas DC-6B, een hyper moderne machine, waarvan de KLM er zéven in gebruik heeft, die veelvuldig voor transatlantisch toeristenverkeer worden gebruikt en speciaal zijn inge zet op het traject Amsterdam-Mon- treal-Mexico-Curagao v.v. Zo'n vliegtuig is als het ware een fa briek op zichzelf, die gedreven wordt door vier zware Pratt en Whitney R- 2800 moteren, die elk een startvermo gen hebben van 2500 pk en een maxi mum kruissnelheid van elk 1900 pk. Het startgewicht van het vliegtuig is 48500 kg en het maximum landingsgewicht 40000 kg. Het leeggewicht bedraagt 27600 kg. De benzinetanks in de vleu gel kunnen 20500 liter benzine mee nemen, waardoor een vliegbereik van 7950 km kan worden bereikt (bij een kruissnelheid van 475 k'm per uur is dit 5000 km). De indeling van het vliegtuig is voor deze lange afstandsvluchten uiterma te praktisch, waardoor aan de passa giers een gerieflijke reis wordt ge waarborgd. Rechts achter de stuurhut bevindt zich een kleine kajuit, waarin de be manning kan uitrusten, als ze geen dienst behoeft te doen. Hiertegenover is 'n andere kleine kajuit aangebracht, die bizonder geschikt is voor kleine ge zelschappen (van b.v. 4 personen) of een niet al te grote familie. Achter de ze kajuiten bevinden zich twee toilet ten en hierachter komt de hoofdkajuit, die plaats biedt aan 47 toeristenstoe- len. In de achterkajuit zijn nog 12 z.g. sleep-airs, gerieflijke ligstoelen, waar in men liggend z'n nachtrust kan ge nieten. Van de gewone toeristenstoelen kan men de leuning achterover laten zakken en ook dan 'kan men heerlijk slapen, zoals we dat zelf gedurende deze reis hebben ondervonden. In de achterkajuit zijn in de boven wand vier éénpersoons bedden aanwe zig, terwijl de stoelen in deze kajuit in vier tweepersoons bedden kunnen worden getransformeerd. In de voor kajuit kunnen de stoelen trouwens ook tot (éénpersoons) bedden worden ge maakt, zodat ons vliegtuig een soort vliegend hotel met 14 bedden kan ge noemd worden. Achter de hoofdkajuit bevindt zich een kleine keuken, waarin men voor passagiers en bemanning tijdens de tocht voortreffelijke maaltijden en ver versingen bereidt, die regelmatig en op royale wijze worden geserveerd door de stewards en de stewardes, waardoor zo'n lange vlucht niet alleen op pretti ge wijze wordt onderbroken, maar zelfs hoogtepunten van waar culinair genot biedt. Achter de achterkajuit bevinden zich nogmaals twee toiletten, terwijl zich onder de passagiersverblijven de voor- en achterlaadruimten bevinden, waarin de bagage der passagiers, post en an dere vracht worden geladen. DE TUSSENLANDING. We zijn eigenlijk nog niet eens klaar met de beschrijving van ons vliegtuig als we merken, dat we beginnen te da len. Eens even uitzien....: ja, hier en daar zien we ver onder ons lichten branden en verder op een grote lichtvlek. We naderen het grote - voor 't trans atlantische luchtverkeer zo belangrijke - vliegveld Shannon Airport aan de zuid-westkunt van Ierland. Wat vliegt de tijd toch om op zo'n vliegtocht. We zijn al bijna drie uren in de lucht en we hebben reeds hon derden mijlen afgelegd. De veiligheidsriemen worden weer vastgemaakt en we krijgen hetzelfde gevoel als in een zakkende lift. Zo nu en dan moeten we even slikken om 'n knappend gevoel in de oren weg te werken, veroorzaakt door het verschil in luchtdruk, doch erg is dit niet, want de DC 6 is het eerste verkeersvliegtuig ter wereld, waarbij de druk in de ka juit gelijk is aan 2440 meter hoogte, ter wijl het vliegtuig in feite op 6100 meter vliegt en de druk binnen gelijk is aan 0 meter, terwijl op 2740 meter wordt gevlogen. De lichten op de grond komen dich ter en dichter bij en spoedig weten we, aan de lichte schok die we voelen, dat we aan de grond zijn en langs de lan dingsbaan naar het station taxiën. Inmiddels hebben we Van de stewar des een bon gekregen, waarop we in de restauratie van het vliegveld een verversing naar keuze kunnen bestellen. Kolossaal, wat een drukte midden in de nacht op dit vliegveld. In het res taurant krioelt het van mensen, passa giers van de talrijke vliegtuigen, die hier landen om benzine te laden voor dat zij de tocht over de Atlantische Oceaan ondernemen of hun vlucht van Amerika naar het Europese vasteland voortzetten. Men hoort er allerlei ta len spreken, ook Oosterse en Slavische. In het «stationsgebouw is een grote winkelgalerij, waar men alle soorten Ierse produkten kan kopen, zoals aar dewerk, kristal, fijna stoffen, likeuren enz. Ondanks het feit, dat het midden in de nacht is, blijkt dat met name de dames onverschillig tot welke natio naliteit zij behoren grote belangstel ling hebben voor de uitgestalde artike len en er worden dan ook goede zaken gedaan. DE GROTE SPRONG. Na 'n klein half uur moeten de pas sagiers van de „Petrus Plancius" die inmiddels benzine heeft bijgevuld weer instijgen. Een vlotte start en daar vliegen we alweer, thans voor 't grote traject over de Atlantische Oceaan., Ieder maakt het zich thans gemakke lijk. De rugleuningen der stoelen wor den achterovergekanteld, zachte hoofd kussens met helderwitte slopen worden uitgereikt, desgewenst ook plaids en.;., weldra heerst in de romp van 't vlieg tuig de rust van de slaap. Het mono tone gedreun van de machtige motoren klinkt als een modern slaapliedje. We zijn wel wat laat om de nacht te be ginnen, maar we hebben volop de tijd, want als we weer zullen landen is het 5 uur vroeger dan onze Westeuropese horloges aangeven. De nacht duurt dit maal dus ook 5 uren langer dan we dat om deze tijd van het jaar in Holland gewend zijn. Het slaapt prima op zo'n 14000 voet hoogte, beter dan in een nachttrein, rustiger en zonder schokken. Natuur lijk zijn er wel enige passagiers, die door het ongewtme situatie en de hou ding de slaap moeilijk te pakken kun nen krijgen; bij hun kleine leeslampjes hebben ze echter voldoende licht om wat te kunnen lezen. De stewardes heeft heel wat couranten en tijdschrif ten ter beschikking. Als we wakker worden, zien we, dat de oostelijke hemel al rood kleurt bo ven een onafzienljjk wolkenveld. Nu zal de zon' wel gauw haar gouden stra len over dit eindeloos „gletscherveld" laten spelen. Daarin vergissen we ons echter. De zon wint het slechts tergend lang zaam. Geen wonder, we vliegen immers met de nacht mee en ontvluchten op deze wijze de gulden morgenstond. Toch wint de zon het op de duur, 't wordt steeds lichter en weldra zien we de eerste zonnestralen over het smet teloos wit van het onafzienbare wol kenveld, waarin geen gaatje is te be speuren. AAN DE OVERKANT. Als er uiteindelijk enige opening in 't wolkendek komt, bemerken we, dat we reeds boven land zijn. We zijn dus al over de Atlantische Oceaan en vlie gen boven New Foundland. Een land schap van bossen en moerassen glijdt diep onder ons voorbij. De afstand waarover 'n modern mo torschip meer dan een week moet doen om hem te overbruggen, heeft het KLM-vliegtuig in één nacht afgelegd, zonder dat een der passagiers last van luchtziekte of narigheid heeft gehad. Inmiddels zorgt de stewarddienst voor een voortreffelijk ontbijt, dat zich uit stekend laat smaken en nauwelijks is dit achter de rug of we dalen en wel dra landt de „Flying Dutchman" op het vliegveld te Gander, de eerste luchtha ven voor het transatlantisch verkeer op Canada, en zetten we voet op Canar' dees grondgebied. Onze eerste kennismaking met Cana da is niet onverdeeld gunstig. Vergele ken met Schiphol en Shannon Airport vinden we hier alles nog wat proviso risch, wat hokkerig. Toch heeft het ty pisch Canadese hier zijn bekoring. In 't restaurant wordt ons het „wel come to Canada" toegeroepen en zet ten we onze horloges 5 uren achteruit om straks in Montreal „bij de tijd" te zijn. Het oponthoud in Gander duurt niet langer dan nodig is voor het bij vullen der tanks en dan gaat het voor het laatste traject naar Montreal de lucht weer in. We kunnen nu voor het eerst eens zien waarover we vliegen, want we gaan over de grootste breed te van New Foundland heen. Het valt ons direkt op hoe onbewoond deze streek is; bossen en moerassen blijven elkaar afwisselen, slechts hier en daar ontdekken we 'n weggetje of 'n huisje. Dan komt de St. Lauwrensbaai, een enorm stuk water van meer dan 200 mijl breedte, waarop we geen enkel schip kunnen ontdekken. Na een klein uur komt weer land in zicht, we vlie gen over het eerste Canadese vaste land, Nieuw Brunswijlc, en even later over de Noord-Oostpunt van Ontario. Hier komt meer afwisseling in 't land onder ons, maar veel tijd hebben we niet om uit te zien, want de stewardes brengt de passagiers het bekende tablet met een uitstekend verzorgde warme lunch, die van ons allen meer aandacht vraagt dan het afwisselend landschap, dat onder ons voorbij glijdt. Ook andere attracties worden door de KLM-service nog aangeboden, o.a. 'n keurig herinneringsboekje aan deze vlucht, waarin het hele traject, dat werd gevlogen, op kaart is gebracht. Voor de kinderen werd tijdens de vlucht alleraardigst speelgoed beschik baar gesteld, zodat we daar „geen kin deren" aan hebben gehad. Toen de „Petrus Plancius" prachtig op tijd op het vliegveld Montreal land de, stapte daar een tevreden gezel schap passagiers uit, uiterst voldaan over deze prachtige, comfortabele en weinig tijd kostende tocht naar „de nieuwe wereld". We waren trots op onze nationale luchtvaartmaatschappij, die ook hier in de nieuwe wereld zulk een voortreffelijke naam heeft en de Nederlandse driekleur met zoveel waar digheid overal ter wereld toont. Enkele indrukken over het land, de bevolking en met name over de -Ne derlanders in Canada hopen wij in en kele volgende artikelen te geven. P.V. „DE BERGVLIEGERS". Zaterdag 1 september werden de dui ven te Hengelo gelost. Dit was de eerste vlucht in de afd. „Navluchten". De uit slag is als volgt: 1, 4 en 9 H. J. ten Vel de; 2, 3, 12, 14, 17, 18, 21 en 23 H. J. Aaftink; 5, 11 en 13 G. Steunenberg; 6 en 8 A. ten Veen; 7 C. W. Reeves; 10 en 20 W. Aaftink; 15 en 22 H. Dijkslag; 16 H. Wansink; 19 Jan Haan. De door Gilde-slager Harry Gazan be schikbaar gestelde rollade werd gewon nen door de heer H. J. Aaftink. In de 2e vlucht in de afd. „Navluch ten" werden de duiven gelost te Weert. Afstand 125 km. Uitslag: 1 L. Gazan; 2, 14 en 20 H. J. Aaftink; 3, 4 en 13 C. W. Reeves; 5, 7 en 19 H. J. ten Velde; 6 H. Dijkslag; 8 H. Wansink; 9, 11, 15 en 18 J. Rosman en J. Schuppert; 10 A. ten Veen; 12 en 16 G. Steunenberg; 17 W. Aaftink. De prachtige beker, die door Heine- kens Bierbrouwerijen (plaats, vert. Joop Löhr) beschikbaar was gesteld voor de duivenhouder, die in 3 vluchten (oude duiven, jonge duiven en een navlucht) het hoogst aantal punten wist te behalen werd gewonnen door de heer L. Gazan. De stand na 2 vluchten in de afdeling Navluchten is: 1 H. J. ten Velde 135.2 punten; 2 H. J. Aaftink 133.1 p.; 3 G. Steunenberg 97.7 p.; 4 A. ten Veen 91.4 p.; 5 C. W. Reeves 87 p.; 6 W .Aaftink 64.5 p.; 7 H. Dijkslag 63.5 p.; 8 H. Wan sink 44.5 p.; 9 J. Rosman en J. Schup pert 40.2 p.; 10 L. Gazan 31.7 p.; 11 Jan Haan 20.9 p. Zaterdag 15 september wordt 't sei zoen 1956 afgesloten met een vlucht vanaf Maastricht. TENNISWEDSTRIJD TE BATHMEN. Zaterdag van de vorige week werd te Bathmen een tenniswedstrijd gespeeld tussen de Bathmense en Holtense tennis clubs. De thuisclub bleef de meerdere over de bezoekers, want de einduitslag was 82. De Holtense spelers en speel sters hebben niettemin prima partij ge geven, hetgeen moge blijken uit de hier onder volgende gedetailleerde uitslagen: Gemengde spelen: Mevr. Woortman eh de heer WestraTineke Braunius en de heer Aukema 75; Mevr. Van Stralen en de heer Van StralenMevr. Enklaar en dc heer Knijff 63; Alie KL Klauwen- berg en de heer VolkersMevr. Auke ma en de heer Weyl 61; Mevr. Vol kers en de heer T. MethorstGeertje Otter en de heer F. Petter 46. Heren dubbelspelen: Westra en Van StralenAukema en Knijff 75; Vol kers en T. MethorstWeyl en F. Pet ter 62. Dames dubbelspelen: dames Woort man en Van StralenTineke Braunius en Mevr. Enklaar 63; Alie Klein Klouwenberg en Mevr. VolkersMevr. Aukema en Geertje Otter 64. Heren enkelspelen: WestraAukema 06; Van StralenKnijff 62. weg met DAMPO VARKENSFOKKERS BOEKTEN MOOIE SUCCESSEN. Op de Centrale Varkensfokdag voor Overijssel-te Raalte hebben verschillen de Holtense varkensfokkers blijkens onderstaande uitslagen mooie successen behaald: Rubriek 1 (beren geboren voor 1-5-54) le „Leonardus", eig. Jhr. A. G. van Coeverden. Rubriek 2 (beren geboren tussen 1-5- 54 en 31-12-54) le „Abe", eig. H. Krik- kink. Rubriek 8 (beren geboren tussen 15-2- 56 en 29-2-56) lb 93786 bb, eig. H. Ool- bekkink. Rubriek 11 (beren geboren na 6-5-56) la 94819 bb, lb 94821 en 3b 94823 bb, eig. H. Rietberg. Rubriek 15 (Sterzeugen, geboren na 1-5-54) lb „Anneke", eig. H. Oolbek- kink. Rubriek 18 (gedekte zeugen geboren tussen 1-9-54 en 31-12-54) 2a „Aukje", eig. G. W. Baltus; 3b „Sarina", eig. A. Denneboom. Rubriek 19 (gedekte zeugen geboren tussen 1-1-55 en 30-4-55) 3e „Lien", eig. Wed. G. H. Stegeman. Rubriek 20 (gedekte zeugen geboren tussen 1-5-55 en 31-8-55) 2a „Sijsje", eig. Wed. A. J. Nijland. Rubriek 29 (zeugen geboren voor 1-1- 55 met biggen) 2 90936 bb, eig. Wed. G. H. Stegeman. Op deze fokdag heeft, behalve de beer „Leonardus" van Jhr. van Coeverden, die zijn reputatie volledig heeft gehand haafd, de beer „Janus" van de heer G. J. Weijers in het Holterbroek, welke onlangs werd aangekocht met medewer king van de fokcommissie van de Var- kensfokvereniging „Holten en Omstr.", zich bijzonder goed getoond. Hij werd in dezelfde rubriek opvolger van zijn reeds wijd en zijd bekende stamgenoot uit de Beuseberg. Ook „Abé" van de heer H. Krikkink in Espelo heeft zich weer uitstekend geklasseerd, zodat de hierboven ver melde uitslagen een succes vormen voor het actieve bestuur van de fokver- eniging. MET BROMFIETS TEGEN BOOM GEREDEN. Vrijdagavond om pl.m. 9 uur is de landbouwerszoon G. Stam Jzn. op de Deventerweg bij hotel G. Müller met z'n bromfiets tegen een boom gereden. De gevolgen van deze botsing lieten zich aanvankelijk niet zo ernstig aan zien, doch zaterdagmorgen achtte dr. Nagelhout die vrijdagavond een on derzoek had ingesteld het noodzake lijk, dat S. naar het ziekenhuis te Deven ter werd overgebracht. Hier bleek dat g. ernstige inwendige kneuzingen had op gelopen. Zijn toestand is thans gelukkig vooruitgaande. De hotelhouder G. Mül ler, die getuige was van het ongeval, heeft de onfortuinlijke bromfietser per auto naar zijn ouderlijke woning in de Look vervoerd. enals HOEDT U VOOR EVANGELIST „IMMANUEL" Het Centraal Archief en Inlddhl bureau inzake Maatschappelijk 1| toon voor Nederland te Amstj waarsohuwt zijn aangesloten, i.e. meentebesturen, voor de hernieuw! tiviteiten van de Evangelisatie nuël", aldaar. Het Iheeft dit reet daan in september 1953 en acht d nieuw gewenst, omdat (hem sinds 1953 een gehele reeks nieuwe i van medewerkenden bekend werd, ook omdat een nieuwe methode gevonden om de door deze orgai bedreven colportage te bevorderen Van vele dezer medewerkende ven de allesbehalve gunstige tecedenten alleen maar aanleidin; 't indertijd ingenomen afwijzende punt t.a.v. deze organisatie ten vo handhaven. Er is n.l. geen enkel rantie dat de door deze personen zamelde gelden geheel worden visnvoudi; woord en op de aangegeven wijze sociale doeleinden worden besteed. Een nieuw verschijnsel is voort n niet meer, zoals voorheen, zonderif. °yooï gesproken wordt van de door de nr- satie naast de evangelisatie richte sociale hulp (inclusief .g hulp), doch van het naar vermogei pen van ouden van dagen, zieken validen van alle gezindten: dit ges alsdan door de organisatie van spannings- en feestavonden". Sp in de provincies Noordholland, IJ: en Gelderland zijn in toenemend^, inzamelingsacties, o.a. met het „Goed Nieuws", waar te nemen, m speciaal getracht wordt munt te rnt de vermelding van „gratis avonden voor alle gezindten". Vc et stanc omd; rants ;eimeel der die goed a llende jien, wc en kan D. Ai jnd, H' nde. VERC e R is in grote opmaaak gedrukte me dei int vo somfb as voo: gen op de eerste pagina van het zouden hiervan reeds duizenden ii den, zieken en ouden van dagen 'hejet soh genoten. aden Een dergelijke activiteit doet nie teelt. 1 aan het oordeel van het voornoemd) nwel h reau, dat deevangelisatie en het ovde laa werk slechts dienen om te mask iuktie dat leider en medewerkenden zidhne vru door een gemakkelijk levensonderfeap he (kunnen verwerven. je als Bovendien geven de antecedenten jtijd ex de leider en van velen zijner medejditie v kenden er geen enkel vertrouwende. V; dat het werk op aanvaardbare j aantal wordt verricht. [anzelfs Op grond van het vorenstaande enpg v< meerdere feiten is het niet verantvk op te achten, dat door het publiek japen door het kopen van het blad A geldt Nieuws" aan de instandhouding Ir in d deze organisatie enige medewerking jjbeltje leend wordt. 1 Officiële publicaties ioogst rdadig lappe: aan c de o lit all 'oerpo is 1 Burgemeester en wethouders van! ten roepen gegadigden op voor de! trekking van GEMEENTE-ARBEIDER in .vaste dienst op een bezoldiging f 54.24f 59.04 per week, te bert na 4 jaar (exclusief de te verwac verhoging van 6 Inlichtingen verstrekt de gemec architect, hoofd van gemeentewei Schriftelijke aanmeldingen in te den aan de burgemeester vóór 1 oj ber 1956. TOEWIJZING BOUWVOLUMEN! VOOR HET JAAR 1957. r 1 O itsoem :ake te h •ijk tuist Burgemeester en wethouders van I ten stellen diegenen, die in 1957 lt da: een woning wensen te bouwen in de onc legenheid vóór 7 oktober e.k. bij een verzoek om bouwvolumen (bouf met premie) in te dienen. Aangezien spoedig het bouwcon gent voor de particuliere sector zal n ten worden vastgespeld, is het noodza lijk, dat, teneinde teleurstelling te vc komen, vóór de vastgestelde datum kend is, welke particulieren voor bo: loor volumen in aanmerking wensen k komen. Holten, 13 september 1956. iade n Vr Burgemeester en wethouder justu voornoemd, W. H. ENKLAAR, burgemees; G. J. LANGENBARG, secretaj in de WONINGRUIL. Burgemeester en wethouders van H ten maken bekend, dat hun bemiddel is ingeroepen voor het totstandbren; van een woningruil Wierden-Holten, De woning te Wierden betreft "eI mooie ruime woning. Gegadigden voor deze woningcLj, q dienen zich te melden ten gemeenE^ huize alhier. jgerV( Holten, 12 september 1956. |t bei Burgemeester en wethouder!™^ voornoemd, .enood W. H. ENKLAAR, burgemeeslim VG G. J. LANGENBARG, secretafger ei JONGE KERK BEGINT HAAR WEl^t De Jonge Kerk houdt de opening vei avond van het winterwerk op woenscjblkli 26 september a.s. Voor die gelegenh^eriji zal de Toneelvereniging O.N.O. der Heifeusi Kerk te Nijverdal in het gebouw „IrenWit een toneelstuk opvoeren. Het is het tpen neelspel in 4 bedrijven van Jos Srr;Pmt „Het verleden spreekt". De avond "cPok gint om half acht. Pa& Van de fiets is het achterlicht h|®sc meest kwetsbare, maar ook het mearP verwaasloosde onderdeel. Dat rw licht is voor anderen een onveilig seil &r waarmede ik rekening houden moetFg Voor U is het echter een VEILIG helt want het kan U behoeden voor e# C( aanrijding door achterop komend ve? 0 keer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 2