a De ontwikkeling van de schoolmelkvoorziening VI te PLAATSELIJK NIEUWS SPORT AGENDA Jo. 37. Jaargang 8. UIZ9 ZATERDAG 15 SEPTEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van die blad bedraagt f 1,25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Tclef. K 51,83 - 23Jf Adv.-prijs1—15 m.m. (d contant2—. Iedere m.m. meer 0.07 De verstrekking van melk op school, zich sedert het begin van het vorig ïooljaar uitbreidde van 70 tot niet nder dan 190 gemeenten en waar- ran op het ogenblik ruim 400.000 kin leren van openbare en bizondere scho- ■11 profiteren, vond in Friesland, N.- T/jjrabant en Zeeland tot dusverre nau- Vl welijks belangstelling. Dit constateer- 1 lie de heer H. Chr. Meyer, inspecteur ran. de Schoolmelkvoorziening in een jnlangs met medewerking van het Mi- listerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gehouden causerie i de rubriek „Verklaring en Toelich- Qng". De zeer aanzienhjke uitbreiding ran 70 tot 190 gemeenten vond dan jok in de overige provincies plaats. De- je achterstand in drie provincies, al ius de heer Meyer, is zo merkwaardig, lat wij ons wel moeten afvragen wat laarvan de reden kan zijn. Wanneer die ;elegen was in de omstandigheid, dat ie voedingstoestand van de schooljeugd in die gewesten van die aard was, dat "Verstrekking van melk op school vol- Jkomen overbodig kan worden geacht, idan zou dit niet anders dan een zeer llllllllfgelukkige omstandigheid kunnen wor- "™deii genoemd. Er is echter gegronde freden om aan te nemen, dat het met 'die voedseltoestand niet beter of slech ter gesteld is dan in andere provin ces,en „melk op school" en deze mening wordt door vooraanstaande voe- Ji dingsdeskundigen en zeer vele school- W artsen gedeeld is voor de Friese, I Zeeuwse en Brabantse schoolkinderen stellig' even heilzaam als voor de kin deren d)er scholen elders. Wanneer men de rapporten van de schoolartsen en publikaties van de Voe dingsraad leest, dan blijkt daaruit, dat de voedingstoestand van 't Nederlandse schoolkind in vele gevallen nog lang hiet ideaal is. Medische, onderzoekingen hebben n.l. aangetoond, dat zeer vele kinderen in hun voeding vaak ernstige bekorten hebben aan voedingsstoffen, .zoals dierlijk eiwit, vitamines en kalk. Deze tekorten vindt men bij kinderen tuit alle welstandsklassen, niet alleen in de steden, maar ook op, het platte land, als het ware midden tussen de koeien. In geen enkel ander voedings middel worden deze voedingsstoffen in groter hoeveelheid aangetroffen dan in melk en daarom is het begrijpelijk, dat schoolartsen en voedingsdeskundi gen met zoveel Idem aandringen op 'n groter melkgebruik. Thuis melk drinken. Het spreekt vanzelf, dat het melkge- bruik zich niet tot de school moet be- perken en in de eerste plaats thuis melk moet worden gedronken. Maar óók op school gaat de betekenis van de schoolmelkvoorziening veel verder dan het verstrekken van melk aan die kin deren, die te weinig of vaak in het geheel geen melk krijgen. Het jonge kind, dat in z'n volle groei is, heeft op school stellig geen minder zware taak dan de volwassene bij zijn dagelijks werk. Het lang stilzitten, het opletten, het concentreren van de aan dacht en 't oplossen van voor. een kind vaak moeilijke problemen, vergen meer van zijn uithoudingsvermogen dan me nig ouder zich bewust is. Dat de voorziening zich in ons land in zo verheugende mate blijft uitbrei den, wijst er wel op, dat men de grote betekenis ervan in steeds ruimer lering gaat beseffen. Men hoort wel eens aldus de heer Meyer bezwaren op peren tegen „melk op school" en het is goed, die bezwaren eens onder ogen te zien. Bezwaren van financiële aard zijn dit stellig niet. Immers, de ouders behoeven voor elke liter gepasteuri seerde melk, die hun kinderen op school drinken, niet meer bij te dragen dan ze thuis voor een liter losse melk moeten betalen. Ouders, voor wie dit desondanks nog bezwaarlijk mocht zijn, kunnen in de gelegenheid worden ge steld een lagere bijdrage te geven, ter wijl kinderen van onvermogenden gra tis melk 'kunnen drinken. De vaak niet geringe kosten, die met deze voorzie ning gepaard gaan, worden ieder voor de helft betaald uit subsidies van het Centraal Schoolmelkcomité en de ge meenten. De heer Meyer beëindigde zijn cau- sêrie door er op te Wijzen, dat nadere inlichtingen gaarne verstrekt worden door het Centraal Schoolmelkcomité, Groot-Hertoginnelaan 26 te den Haag. Wij 'hebben in ons blad reeds ver schillende malen aangedrongen ook in onze gemeente de schoolmelkvoorzie ning ter hand te nemen, ons er volko men van bewust zijnde, dat dit vo.or.'t personeel van de scholen niet te onder schatten bezwaren zal meebrengen. Maar deze materie is belangrijk en men kan haar beslist niet afdoen met de op merking, dat wij op hel platteland le ven en de kinderen en daarbij denkt men dan in de eerste plaats aan de boerenkinderen voldoende melk kunnen drinken. Wie zich. rea&seert hoe moeilijk het dikwijls is om ér bij kinderen voldoen de melk in te krijgen hier helpt de overvloed niet en zich bewust is van de grote betekenis van melk juist voor kinderen, zal er niet afwijzend tegen over kunnen staan om althans eens 'n proef te nemen. ATTRACTIEVE VEILIG- VERKEERSRIT. Op zaterdag 22 sept. a.s. zal de Motor en Automobielclub „De Holterberg" in samenwerking met de afdeling van de Vereniging voor Veilig Verkeer een at tractieve veilig-verkeersrit organiseren voor auto's, motoren, bromfietsen en fietsen. De start vindt plaats bij het clubhuis café Vruggink in de Stations- straat des namiddags om 3 uur. I De automobilisten en motorrijders moe ten een route van 30 km. en de overige deelnemers een route van 20 km. afleg gen, waarin verschillende verkeersaan- duidingen en attracties zijn opgenomen. Door de rijschool Mout te Deventer is een wisselbeker (35 cm. hoog) beschik baar gesteld, terwijl de Holtense zaken mensen diverse prijzen hebben aangebo den voor deze rit. De prijsuitreiking zal geschieden door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, op een nog nader aan te geven plaats. 25 JAAR IN DE TUIN. Het was 12 september j.l. 25 jaar geleden, dat de heer J. W. Koordes de verzorging van de tuin op zich nam van dokter J. P. Nagelhout. De dokter en zijn echtgenote hebben dit zilveren ju bileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan en hebben hun tuinman, die inmid dels ook een tuinvriend geworden is, Woensdag in zijn woning opgezocht om hem met dit heugelijk feit te complimen teren. Daarbij zijn wederzijds hartelijke woorden gesproken en heeft de dokter tuinman Koordes een enveloppe met in houd aangeboden om daarvan een pas send cadeau te kopen. In zijn dankwoord heeft de heer Koor des herinnerd aan de buitengewoon aan gename wijze, waai-op hij zijn taak in de tuin van dokter Nagelhout steeds heeft verricht en hem mede namens zijn vrouw dank gebracht voor het aangeboden blijk van waardering. De buren hebben de jubilaris op deze dag niet vergeten en met hem dit zil veren jubileum herdacht. EEN VERSCHIJNSEL IN DE NATUUR De jonge paartjes in de Beuseberg zul len met schrik het verschijnsel hebben waargenomen, dat zich daar heeft voor gedaan. Enkele dagen geleden waren hier 8 ooievaars bij elkaar. Na eerst vanuit de hoge masten van de hoogspanningskabel de omgeving te hebben verkend, daalden zij neer in de weide in de nabijheid van de boerderij van de familie Teeseiink om voedsel te zoeken. Zij hebben later hun trektocht naar het warme Zuiden voortgezet, menig hart in onrust achterlatend. MOOIE OPBRENGST VOOR KANKERBESTRIJDING. De kollekte voor het Koningin Wil- helminafonds, welke door de school jeugd werd gehouden, heeft het mooie bedrag van f233.60 opgebracht. RESERVE 2e LUITENANT. Onze plaatsgenoot, de heer Foklce Petter is als dienstplichtige aangesteld tot reserve 2e luitenant. AANRIJDING OP DE HOEK BIJ SCHUPPERT. Zondag had op de hoek Larenseweg— Dorpsstraat een aanrijding plaats tussen een personenauto, bestuurd door de heer C. C. A. uit Zutphen en een motorrijder, de heer J. G. B. uit Twello, doordat eerstgenoemde aan de motorrijder geen voorrang gaf. Het ongeval liep gelukkig goed af. Het motorrijwiel werd ernstig beschadigd en de bestuurder en diens echtgenote bekwamen lichte ontvellin gen. BROMFIETS CONTRA MOTOR RIJWIEL. Maandagmorgen had ter hoogte van de bakkerij van de fa. Gebr. Wansink in de Dorpsstraat een aanrijding plaats tussen een bromfiets, bestuurd door de heer G. TI. B. té Holten en de motor, be stuurd door de heer R. P. L. uit Hooge- veen, doordat eerstgenoemde geen voor rang verleende: Er deden zich geen per soonlijke ongelrkken voor. De beide voer tuigen werden beschadigd. HOLTENS TONEEL HEROPGERICHT. Donderdag werd in hotel Vosman 'n vergadering gehouden van liefhebbers van het amateurtoneel om te geraken tot oprichting van een toneelvereniging. Er was een dermate grote belangstel ling, dat werd besloten tot oprichting van een toneelvereniging, welke de naam zal dragen van „Holtens Toneel" en met het doel het amateurtoneel te bevorderen op een zo breed mogelijke basis. De heer Piet Bos verklaarde zich be reid als regisseur van de nieuwe ver eniging op te treden. De jonge vereniging wil zich verder disponibel stellen om voor plaatselijke verenigingen toneelstukken op te voe ren. Er zal op donderdag 20 september 's avonds 8 uur opnieuw een vergadering worden gehouden, waarin een bestuur zal worden gekozen en in welke bijeen komst alsnog gelegenheid zal bestaan om tot de vereniging toe te treden. Men kan hieruit concluderen, dat de eertijds bloeiende vereniging „Holtens Toneel", welke al vele jaren ter ziele is, maar waarvan nog altijd enige over blijfselen moeten zijn, weder is ver rezen. Wij verwijzen dé jonge vereniging gaarne naar het artikel in ons blad van 25 augustus j.l. betreffende „provinciale toneeladviseurs", dat vooral voor be ginnende diletanten uitermate belang rijk is. RUITERSPORT. „BERGRUITERS" IN LICHTE KLASSE RESERVE-KAMPIOEN VAN NEDERLAND. Gelderse en Twentse ruiters hebben dinsdag en woensdag op het Nationaal Concours-hippique te Utrecht ter gele genheid van de Landelijke Kampioen schappen van de warmbloepaardenfok- kerij en de landelijke rij verenigingen met afwisselend succes gestreden voor het behalen van de hoogste titel in de ver schillende klassen. Onze plaatsgenoten „De Bergruiters" hebben daarbij een uitstekend figuur ge slagen, want hoewel zij 'er met hun acht tal niet in slaagden "bij"'de dressuurproei in de lichte klasse het kampioenschap te behalen, werd dit een zeer goede tweede, zodat de Holtenaren het reser ve-kampioenschap veroverden. De volledige uitslag was, dat bij de zware dressuur de titel van landskam pioen behaald werd door de jonge ver eniging uit de Wieringermeer, terwijl de Gorsselse ruiters, die reeds vier keer liet kampioenschap wonnen, nu tweede .wer den. In de middenzware klasse werd kam pioen de L.R.V. „De IJsselruiters" uit Brammen en reserve-kampioen de L.R.V. „Ritmeester De Kruyf" uit Halfweg. Onze plaatsgenoten moesten 'tenslotte met enkele punten verschil hun meerdere erkennen in de L.R.V. „De IJsselzoom" uit Voorst. Hun achttal bestond uit T. Beldman Jr. met „Deserteur", J. Bolink met „Honduro", L. B. Bronsvoort met „Ro sette", J'hr. van Coeverden met „Lord", W. Aal tink met „Supke", E. Aaltink met „Dollarprins", H. Schoneveld met „In vasie" en G. Bolink met „Lyda". Springkampioenschap. Bij het donderdag gehouden spring concours om het kampioenschap van Ne derland, waarbij elke provincie verte genwoordigd was door twee ruiters,* werd Overijssel kampioen. Het waren Sanders uit de Lutte en Herm. Schoneveld uit Holten, die deze eervolle taak te verrichten kregen en zij hebben de kleuren van onze provincie op eminente wijze verdedigd. Na het uitkomen van de eerste ruiter van elke provincie, dus na de le ronde, waren Noord-Brabant, Limburg en Over ijssel nog zonder strafpunten. In de tweede ronde was het enkel Herm. Schoneveld, op „Invasie", die het parcours foutloos aflegde en daarmede de beide concurrerende provincies af wees. De vreugde van de Overijsselaren op de tribunes moet zeer groot geweest zijn na dit succes. Jeugd op Ponies. Deze paardesportdag heeft bijzonder veel interessants te zien gegeven. De beste fokpaarden kwamen in Utrecht bijeen, maar deze keer liet het Noorde lijk stamboek verstek gaan, vanwege de hoge kosten, zodat de warmbloedfokke rij niet compleet was en men enkel de beste merriën en hengsten te zien kreeg uit het gbied van de V.L.N. Doordat de Kon. Federatie van Rijver- enigingen de laatste jaren veel aandacht heeft besteed aan de bevordering van de ruitersport onder de jongere jeugd, kon men op het concoursterrein het optre den van een vijftigtal kinderen zien op Shetlandse ponies. Het was hèt succes nummer van de eerste dag, dat kon wed ijveren met de parade van de honder den landelijke ruiters, die op kleurige en stijlvolle wijze zich aan het publiek presenteerden. Over hun verrichtingen hebben wij de lezers hierboven in het kort reeds inge licht. WIELRENNEN. DE RONDE VAN SIEBENGEWALD. Onze plaatsgenoten-wielrenners waren zondagmiddag in actie in Siebengewald, het dorp aan de Duitse grens in Noord- Limburg, dat in de oorlog erg geleden heeft en welks inwoners voor een be langrijk deel waren geëvacueerd in Rijs- sen en Markelo. De amateurs en onafhankelijken reden er 65 ronden over een afstand van 120 km. op een mooi parcours, dat echter door de scherpe steentjes op de geas- phalteerde weg heel wat lekke bandjes en daarmede tal van teleurstellingen veroorzaakte. De organisatie was uitstekend. Het is opvallend, hoe men in het zuiden de re geling van deze courses onder de knie heeft. Het was geen groot maar wel een sterk veld van renners en er werd di rect vanaf de start hard aan getrok ken, maar met ruim 60 ronden voor de borst komt er vaak al spoedig een terug slag en dat was ook hier het geval, want toen er een tiental ronden van bijna 2 km. gereden was, lag het peloton al spoedig weer bij elkaar en hield men de groten angstvallig in het oog. Maar na 50 km. kwam er plotseling tekening in de strijd. Ehlen uit Sittard sprong plotseling weg en met hem gingen Coentje Niesten uit Beverwijk, diens plaatsgenoot Geldermans, Kool uit Delft en Wim Beijers. Elke ronde liep dit vijf tal enkele seconden uit en hoe men in het peloton ook ploeterde om de vluch telingen te achterhalen, zij bleven voor lopig onbereikbaar. Tijdens deze snelle race wist Wim Beijers drie maal achtereen een premie te veroveren, maar toen kwam de teleur stelling. Een lekke band maakte aan zijn vlucht snel een einde, want met het ver wisselen van karretje hetgeen drie maal moest geschieden om zijn eigen fiets weer te krijgen was de voor sprong verloren gegaan en zat hij weer in het peloton. De koplopers bleven in een prachtig tempo doorgaan, elkaar re gelmatig aflossend bij het zware werk. Ehlen kon het tempo echter niet. volhou den en een lekke band wierp hem ten slotte terug naar het peloton, dat geheel uit elkaar gevalen was- en waarvan zich thans een tweede groep had losgemaakt, bestaande uit Jaap Kersten uit Sieben gewald, P. Damen uit Lieshout, J. Ver- goosen uit Echt en P< Smits uit Helmond. Zij zorgden er voor dat Niesten c.s. op hen geen ronde konden uitlopen, maar deze wisten het overige deel van het peloton, dat de 100 km. al danig in de benen had, even later te lappen. Een van de sterken, Martin van de Borgh uit Koningsbosch, had al vroeg de strijd moeten staken, omdat er voor hem niet zo gauw een karretje gereed stond toen hij plat reed. Ook Henk Brinks werd weer door het pechduiveltje achtervolgd en rnoest om dezelfde reden de benen strek ken. Het was tenslotte Coen Niesten, die met een ronde voorsprong als eerste over de streep ging, gevolgd door P. Damen, die in het laatst van de strijd naar voren gekomen was en Geldermans, de sterke Beverwijker, achter zich had weten te laten. In de strijd van de nieuwelingen, welke aan deze course vooraf ging, was het B. Boom uit Markelo, die een keurige wedstrijd reed. Ook hij kreeg een lekke band, maar wist zich weer bij het pelo ton te voegen. Hij won de sprint van het peloton, nadat Hugens uit Hoensbroek een flinke voorsprong had genomen. De volledige uitslagen luidden als volgt: Amateurs en onafhankelijken1 C. Niesten, Beverwijk, tijd 3 uur 5 min. 10 sec.; 2 P. Damen, Lieshout; 3 Gelder mans, Beverwijk; 4 A. Kool, Delft, 5 J. Kersten, Siebengewald; 6 (op een ron de) J. Vergoosen, Echt; 7 P. Smits, Helmond; 8 W. Beijers, Holten; 9 H. Ehlen, Sittard; 10 H. v. d. Linden, Hel mond; 11 J. Oude Lenferink, Hengelo; 12 N. de Reuver, Oss; 13 N. Wijnhoven, Rijkevoort; 14 G. van Duren, Oss; 15 H. Scheuten. Hengelo; 16 J. van Maren, Berghem (N.B.). VOETBAL. COMPETITIE-INDELING SEIZOEN 1956-1957. De elftallen van onze plaatselijke voet balvereniging zijn voor de komende com- petiite als volgt ingedeeld: 2e klasse E: Holten 1, R.V. 2, S.O.S. 1, Nijverdal 2, Omhoog 1, Almelo 2, Riet vogels 2, La Première 3 en Hector 2. 3e klasse L: Haarl. Boj's 1, Enter 2, SDOL 1, de Zweef 2, de Zweef 3, Hol ten 2, R.K.S.V. 2 en Nijverdal 3. 4e klasse I: Enter 3, R.V. 3, Haarl. Boys 2, S.O.S. 2, Omhoog 2, Haarl. Boys 3 en SDOL 2. Men hoopt van de zijde van het be stuur van de afdeling Twente van de K.N.V.B. nog deze maand met de wed strijden te beginnen. Het is te hopen, dat alle jongelui, die de voetbalsport aanhangen, zich ook be schikbaar zullen, stellen om in competi tieverband uit te komen. Slechts op deze wijze kan het bestuur van H.V.C. de sterkst mogelijke elftallen samenstellen. Na een goede training kan men dan met vertrouwen de competitie ingaan. Zondag 16 sept. 2.15 uur: Puzzlerit voor fietsers. „Ons Plezier", Heihuizen. Start bij school Espelo. Maandag, dinsdag en woensdag (17, 18 en 19 sept.) Slagerij Kalf sterman we gens vacantie gesloten. Donderdag 20 sept. 8 uur: Vergadering „Holtens Toneel" in Hotel'Vosman. Donderdag 20 sept. 7.30 uur in Hotel Holterman vergadering afd. Holten Bond van Plattelandsvrouwen. Over dracht gelden Groene Kruis. Inleiding Zuster Groeneveld. Donderdag 20 sept. 8 uur: Propaganda- avond Geref. Jeugdwerk in gebouw Rehoboth. Spr.: Ds. Hoogkamp. Vrijdag 21 sept. hervat de C.J.M.V. (dorp) haar wekelijkse vergadering aanvang 8 uur. Zaterdag 22 sept.: Attractieve Veilig- heidsverkeersrit M. A. club „De Holterberg". Start 3 uur bij Café Vruggink. (Zie bericht.) Maandag 24 sept. 7.30 uur: Cursus bloe- mensierkunde afd. Holten Bond van Plattelandsvrouwen in Hotel Holter man. Woensdag 26 sept. 7.30 uur: Openings avond Winterwerk „Jonge Kerk" met toneelstuk in Irene. (Zie bericht.) Zaterdag 29 sept.: Laatste dag sollicita tie gemeente-arbeider. (Zie Off. Publ.) Zaterdag 6 okt.: Laatste dag opgave van bouwvolumen voor 1957. (Zie Officiële Publicatie.) Chauffeurs- onderscheidingen Patroons, welke gedurende 12y2- 25 of 40 jaren chauffeurs in dienst hebben gehad, kunnen voor deze chauffeurs een onderscheiding ont vangen van de Kon. Ned. Toeris tenbond A.N.W.B. Deze onderscheidingen worden op een vergadering in oktober 1956 te Zwolle uitgereikt. Deze patroons worden dringend verzocht zich hiertoe in verbinding te stellen met Mr. W. H. ENKLAAR, burgemeester, consul A.N.W.B. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Jan Albert, zv. J. Boode en F. Teeseiink, Look 83. Hendrika, dv. J. Brinks en H. J. Zwiers, Espelo 85. Jennie, dv. G. Hosmar en G. A. op den Dries, H. J. Wansinkstraat 19. Ondertrouwd: B. J. Brouwers, 24 jr., wonende te Wierden en H. Vosman, 23 jr., wonende te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: H. Paalman, van Lochem naar Waagweg 2. T. ten Broeke, van Diepenveen naar Espelo 76. M. G. Kauffmann, ev. G. W. van Belzen, van St. Maartensdijk (Z.) naar Neerdorp 23. H. L. Corbet en gezin, van Surabaja naar Holterberg 42. K. M. Haensel en gezin, van Kendal naar Look 19. D. W. A. van* den Oudenaller en gezin, van Probolingo naar Look 19. H. van der Palm en gezin, van Bandung naar Hol terberg 42. J. Th. Klaar en gezin, van Surabaja naar Look 19. Vertrokken: F. Hazemeijer, van Hol terberg 67 naar Hummelo en Keppel. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds. Addink. Dijkerho.ek. 10 uur Ds. Israël. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Generale Kas Hulp behoevende Kerken. VERKIEZING AMBTSDRAGERS GEREF. KERK. Bij de zondag na de middagdienst ge houden stemming werden tot ouderling gekozen de heren D. Beldman Gerh.zn. en E. H. Hulsman (Dijkerhoek). Door de kerkeraad waren tevens can- diaaat gesteld de heren G. J. Ekkel- kamp en E. Limbeek. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Muntbiljet; broche; regen jas; padvindersriem; sjaal. Verloren: schooletui m. inhoud; sjaal; paardedeken; militaire riem. Komen aanlopen: 2 honden. Attentie: Sinds 4-8-56 is op 't Groeps- bureau aanwezig een herenrijwiel, het welk is blijven staan achter de winkel van Gebr. Wansink aan de Dorpsstraat. Tot op heden heeft hiervoor zich nog geen eigenaar gemeld. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat te Holten, Tel. 352.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1