J If.O.-vakaiÉprograina let gezin Stam vertelt van zijn reis naar Canada* ja PLAATSELIJK NIEUWS Voor Sonnevanck en Zonnegloren AGENDA A/W|,i. 36. Jaargang i ZATERDAG 8 SEPTEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag liteit. HOLTENS NIEUWSBLAD en kV, ilungej leef van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal TJitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" te Holten. Telef K 5J,3S - 23b Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 EST! rouwe t uw Jen mens moet er eens uit". Be- RAATy met deze gedachte haast men zich te laten inschrijven als deelne- J j aan een reis, hetzij naar „ergens in Ierland", hetzij naar het buitenland, landbouwer J. Stam, beter bekend sr. „Vossebeldsjan", en zijn echtgenote ten ook voor een reis te porren. Al 'kOTljele keren hadden zij er met elkaar HtP1^ hun kinderen over gesproken om 1 twee zoons met vrouwen en kinde- j in Canada eens op te zoeken. Hun pnen kregen vastere vorm toen de J.R.V. bekend maakte, dat zij 'n reis jr Canada zou organiseren. Zij zijn Wel geheel alleen gegaan. Daartoe ITESgemoedi§d door hun kinderen, zo- 1 te Holten als in Canada, namen zij itact op met de passage-afdeling van jHolland-Amerika-Lijn in Rotterdam, jkregen bericht, dat op de „Maas- Nn", welke op 23 maart 1956 zou ver- kken, voor hen een plaats zou wor- 1 gereserveerd. Op het afgesproken 65.-(stip waren zij in Rotterdam aan de RIElte aanwezig. Inmiddels had het echt- Ir Stam in Amersfoort al kennis ge- akt met een familie Ten Berge uit eldoorn, die ook de reis zou meema- NTTIEl Na een dag of acht op de drijvende d „Maasdam" te hebben doorgebracht •amen de Holtenaren op 31 maart in i avond te Halifax aan. Daar gingen jeven van de boot. De volgende dag het was inmiddels Ben vertrokken Stam en echtgenote ar New York. Op de tweede Paasdag, [avonds half 7, arriveerden zij daar. {sneltrein, die om acht uur naar Ha- lton zou vertrekken, misten zij helaas. oedshalve namen zij de stoptrein. ze stopte, schrik niet, maar eventjes ;24 plaatsen. Deze treinreis nam bijna A halve dag in. beslag. Stam kon er het tegen, maar zijn vrouw viel van ordei|moeiclheid in slaap. 's avbp 3 april, 's middags 12 uur, waren [reizigers uit Holten het Amerikaans-* ladese grensstation Buffalo gena* •d. De douane controleerde de kof- 5 en vroeg de paspoorten ter inzage, een oponthoud van drie uur ging 'l er verder. Met een vertraging van vijf reed de trein om vijf uur 's mid- ;s het station van Hamilton binnen, aclfcert en Derk Stam, die respectieve- iet ot: in maart 1950 en april 1952 naar ïada emigreerden, waren al op het 'tion geweest om hun ouders af te en. Een personeelslid kwam dit even het echtpaar Stam meedelen. Vanaf station werden Egbert en Derk tele- isch met de aankomst van hun ouders kennis gesteld. Twee uur later zagen Iers en kinderen elkaar na lange ja- terug. Met de „car" was het nog uurtje rijden naar Jarvis, waar de deren Stam zich metterwoon heb- bevestigd. Dika van Naoberhuus vrouw van Egbert en Trui van tvóetshendrik de vrouw van Derk zaten met hun kinderen te popelen ongeduld. Andere Holtenaren, die de naaste omgeving woonachtig zijn, 'Iden blijkbaar al vernomen dat er enden uit het oude vaderland waren SGEMigekomen. De telefoon stond die and niet stil. Ia de eerste gedachtenwisseling lest er gegeten worden. Stam verze- rde ons, dat allen de maaltijd grote hebben aangedaan. Zij voelden er zo thuis, dat zij van wakker lig- geen last hebben gehad. )e vierde april kwam de fam. Beld- a (Lambooij) op bezoek. Dit voorbeeld ïrd de volgende dag gevolgd door de ilies B. H. Veldhuis en G. J. Nij- ip (Pietje). Op zes april verhuisde het echtpaar [am naar de woning van Derk, welke J km. van die van Egbert verwijderd fas. Elke week verhuisden zij van •erk naar Egbert en omgekeerd. Stam f. kon zijn beroep echter niet verloo- lenen. Na enkele dagen in Jarvis te jn geweest zette hij zich tot het mel- ïn der koeien, terwijl zijn vrouw in de iishouding behulpzaam was. C Zondag 8 april maakten zij de eerste jrkdienst op Canadese bodem mee. Zij (zochten de Christian Reformed daDiUr°h (corresponderend met de Gere- pneerde Kerken in Nederland). De ltat*atselijke predikant, ds. Dijkstra, ver- pde een vacaturebeurt in de omgeving, p andere dominee was niet beschik- jar, zodat er een leesdienst werd ge iden. Deze stond onder leiding van de •Holtenaar Marinus Veldhuis. In de jonddienst ging voor ds. Geuzebroek, bl(e evenals zijn collega Dijkstra uit Hol- kan11^ *s overëekomen. Na de dienst gin- p de kinderen naar de zondagschool, ïteed^ ouderen bleven bij de kerk zolang praten. Een week lang zien zij elkaar ït, zodat er wel behoefte is aan een Jbeltje. n Jarvis staat ook een chr. school t is een driemansschool, gesticht door igranten uit Nederland. De drie per- ïeelsleden zijn allen Hollanders. Elk dn al dan niet met kinderen dat christelijk onderwijs voorstaat, aagt bij in de kosten van instandhou- .ND, ÏGE) yjjgtjUdf 1 OP'onc ding der school. Een echtpaar, dat nog niet-schoolgaande kinderen heeft, be taalt drie dollar per week (een dollar is f 3.80) en een gezin met schoolgaande kinderen betaalt 5 dollar per week. De jeugdverenigingen zijn bloeiende. Voor de kerk betaalt men, nog afgezien van de collecten tijdens de diensten, een bedrag, dat varieert van twee tot drie dollar per week. Het hoofd der school in Jarvis woont ongeveer veertig km. van de school af. Het weer in Jarvis was zeer afwisse lend. Het ene ogenblik viel er sneeuw, het andere ogenblik scheen de zon weer, die alle sneeuw in een ommezien deed smelten. De aardappeds waren van gro ter formaat dan in Nederland. De kwa liteit was evenwel niet navenant. Door hard werken is er in Canada wel wat te bereiken. „Gelukzoekers" hebben er naar het oordeel van Stam weinig kans van slagen. In Canada treft men veel loonbedrijfhouders aan, zoals hier loon- dorsers enz. Het echtpaar Stam is in Jarvis niet steeds aan het werk geweest. Op 19 juni werd een bezoek gebracht aan de Niaga- ra-waterval, welke op ongeveer 130 km. afstand van Jarvis wordt aangetroffen. Toen was de dag van scheiden aange broken. De 28e juni gingen Stam en zijn echtgenote, uitgeleide gedaan door hun kinderen en vrienden, op de trein naar Toronto. De volgende dag vertrokken zij met de „Maasdam" vanuit-Montreal (een Canadese haven) weer naar Neder land. Op 8 juli 1956 kwamen zij in Rot terdam aan. Hun kinderen uit Holten stonden hen daar reeds op te wachten. Het zal de familie en vrienden in Cana da uitermate goed gedaan hebben, dat zij eens werden opgezocht- door relaties uit Nederland. Wie volgt? MET BOUW JUTEWEVERIJ WORDT SPOEDIG BEGONNEN. Door de directie van de Kon. Jute- spinnerij en -weverij Ter' Horst Co. N.V. te Rijssen is aan onze plaatsgenoten de hjjren A. Koopman Zonen en aan Gebr. ten Brinke te Enter onderhands opgedragen het bouwen van een jute- weverij annex nevènruimten aan de In dustriestraat alhier. De fabriekshal beslaat een oppervlakte van pl.m. 3400 M2. Met deze bouw is een bedrag van ruim drie ton gemoeid. Het gebouw zal verrijzen onder ar chitectuur van Ir. J. C. Pannekoek te 's-Gravenhage. Het bevat behalve de weverij o.a. een cantine, was- en kleed ruimten voor mannen en vrouwen, een kantoor, spreekkamer, expeditie-afde ling, magazijn en ruimten voor de tech nische installaties. Het heeft 'n breedte van ruim 45 meter en een diepte van pl.m. 67 meter. Met het grondwerk is bereids ëen aanvang gemaakt. WAAROM DE DOORLOPENDE DIJK EERST VERHARD WORDT. In het raadsverslag in ons vorige no. is de gang van zaken met betrekking tot de verharding van de Dorperdijk, de Doorlopende Dijk en de Helhuizerweg niet geheel juist weergegeven. Aanvankelijk werd subsidie verleend voor twee wegen. B. en W. hebben toen besloten pm de Dorperdijk en de Helhui zerweg te doen verharden en de Door lopende Dijk tot het volgend jaar te laten wachten. Toen evenwel na besprekingen op het hoofdkantoor van.de Cultuurtechnische Dienst te Utrecht alsnog subsidie werd verkregen voor de verharding van een derde weg, werd in de volgorde van de verharding een wijziging aangebracht. De Doorlopende Dijk toch leent zich niet voor verhardingswerkzaamheden in het late najaar, hetgeen met de Helhui zerweg wel het geval is. Bovendien wa ren de voorbereidende werkzaamheden voor de Doorlopende Dijk in een ver der stadium. Waar verharding van Helhuizerweg en Doorlopende Dijk beide vast stond, hebben B. en W. zich bij de volgorde waarin de verharding zou plaats vinden in juli van dit jaar, toen met water overlast nog niet kon worden gerekend slechts laten leiden door overwegin gen van doelmatigheid. Zodoende is thans de volgorde Dor perdijk, Doorlopende Dijk, Helhuizer weg gekozen. Het is onredelijk daarop thans aan merkingen te maken. Laat men toch dankbaar zijn, dat in plaats van de verharding van één weg, welke de Cultuurtechnische Dienst aan vankelijk alleen maar wenste te subsi diëren, uiteindelijk, dank zij 'n sterke aandrang, alle drie wegen nog dit jaar kunnen worden aangepakt. Na de collecte voor het „Koningin Wilhelmina Fonds", waarvan wij U de opbrengst zo spoedig mogelijk hopen te berichten, volgt nu vrij schielijk de col lecte voor „Sonnevanck" en „Zonneglo ren". Beide Prot. Chr. sanatoria hopen tussen 13 en 16 september hun jaar lijks financieel beroep op de inwoners te doen en wij zijn er win overtuigd, dat dit beroep niet tevergeefs zal zijn. Wel wordt de tuberculose heel lang zaam teruggedrongen en is zij wellicht niet meer als volksvijand nummer 1 aan te merken; zij blijft een volksziekte waarmede nog zeer ernstig rekening moet worden gehouden. Inderdaad komen er in enkele sana toria bedden vrij, maar dit maakt de exploitatie niet gemakkelijker en zeker niet goedkoper. Het is dan ook om die reden, dat wij deze collecte, welke door de schoolkinde ren met bussen zal worden gehouden, met een opwekkend woord bij U kunnen aanbevelen. Als tussen 13 en 16 september a.s. de jeugdige collectanten U de bus zullen aanbieden, laat hen dan niet zonder Uw bijdrage naar draagkracht gaan. Denkt dan met dankbaarheid aan uw eigeii gezondheid en (brengt dan in de praktijk het motto „Van de gezonden voor de zieken". Uw milde gave zal veel voldoening schenken. BUSTOCHT DOOR OMGEVING. Een gezelschap van ruim veertig zo mergasten heeft deze keer op woens dagmiddag weer eeii autobustochtje gemaakt door onze schone omgeving. Via de Holterberg werd eerst een bezoek ge bracht aan de Haarlerberg en de Nij- verdalse berg om de. prachtige panora ma's in ogenschouw te nemen. Daarna werd vanaf de terreinen van het Staats bosbeheer bij de Diepe Hel een wande ling gemaakt naar de zuidelijk gelegen autoweg. Van hieruit bracht men nog een bezoek aan het kolkje op de Holter berg en aan de Canadese begraafplaats. Deze keer trad als begeleider op het be stuurslid van de V.V.V., de heer J. M. Metzger, die de deelnemers een explicatie gaf van de plaatsen, welke men bezocht. De organisatie was deze keer weer in handen van de adminisrateur der V.V.V., de heer G. H. Kers. De dames en heren, die aan de tocht hadden deelgenomen, waren allemaal zeer enthousiast over de mooie plekjes, die men bezichtigd had. Bij voldoende deelname zal op woens dagmiddag, 12 september a.s., wederom een toclit plaats vinden. Vertrek om 2.30 uur vanaf het O.A.D.-station. Voor afgaande aanmelding op het V.V.V.- bureau is noodzakelijk met het oog op het reserveren der plaatsen. DERDE LEERKRACHT BLIJFT BEHOUDEN IN DIJKERHOEK. De schoolkring Dijkerhoek kan de vlag uitsteken. Het gemeentebestuur heeft dezer dagen bericht ontvangen, dat het aanspraak kan blijven maken op de rijksvergoeding voor de derde leer kracht aan de o.l. school aldaar. In verband met een keine teruggang van het aantal leerlingen was het vrij wel zeker, dat de derde leerkracht aan deze school niet zou kunnen worden be houden. Dit zou voor het onderwijs en de op voeding van de jeugd in de schoolkring Dijkerhoek een ernstig verlies hebben betekend, want dan zou in de plaats van de heer Pessink, die de school met in gang van 1 oktober a.s. gaat verlaten in verband met zijn benoeming te Bath- men, geen opvolger benoemd zijn gewor den. Bovendien zou het lesgeven zeer moeilijk zijn geworden, omdat de school drie lokalen telt. Deze gang van zaken zou dan ook zeer te betreuren zijn ge weest. Daarom is van bevoegde zijde alles ge daan om de vermindering van het aan tal leerkrachten te voorkomen. Door 't ontvangen bericht uit den Haag kan nu zo spoedig mogelijk worden overgegaan tot het oproepen van een onderwijzer of onderwijzeres. Dit resultaat is een aardig succes voor onze burgemeester en het hoofd van de school, de heer Witmer, die zich zeer beijverd hebben om Dijkerhoek een vol waardige school te doen behouden. BOTSING BROMFIETS-AUTO IN DIJKERHOEK. Zondagmorgen omstreeks 10 uur is de heer W. Hamer uit Zutphen op de rijks straatweg naar Deventer even voorbij café „Het Bonte Paard" met zijn brem- fiets in botsing gekomen met een per sonenauto, bestuurd door dokter Vier hout, oogarts te Almelo. De heer H. kwam uit de richting De venter over het fietspad links van de rij weg. Het verkeer uit die richting moet hier de verkeersweg oversteken om op het rijwielpad aan de rechterzijde te komen. De heer H. heeft dit blijkbaar gedaan zonder snelheid te verminderen en zich te vergewissen of de weg vrij was, met het gevolg, dat hij door de per sonenauto werd gegrepen. De bestuur der, de heer V., heeft nog pogingen ge daan om hem te ontwijken, doch een botsing was onvermijdelijk. De heer Hamer werd tegen de grond gesmakt en is later per ziekenauto naar het ziekenhuis te Zutphen overgebracht, dat hij na onderzocht te zijn weer kon verlaten om naar zijn woning te gaan. Hij had een lichte hersenschudding be komen. Zijn bromfiets was ernstig be schadigd. De inzittenden van de personenauto kregen geen letsel; de auto was aan het voorspatbord beschadigd. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: haarkam; kinderbril; alpi nomuts; plastic etui met inhoud. Verloren: geelfilter van fototoestel. Inlichtingen dagelijks aan Groepsbu- reau Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, tel. 352. KAMPIOENEN RECIPIEERDEN. „H.M.V." bracht serenade. De landelijke rijvereniging „De Berg- ruiters", die op dinsdag 28 augustus in Kampen met haar achttal het provinciaal kampioenschap wist te behalen, hield zaterdagavond in feestzaal „Vosman" een receptie. Even over 8 uur marcheerde H'.M.V. (met de drumband voorop) door de Oranjestraat, om de succesvolle ruiterij een welverdiende muzikale hulde te brengen. De voorzitter van H.M.V*, de heer M. Bouwhuis, feliciteerde de Bergruiters met het behaalde kampioenschap en hij deed z'n gelukwens vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud. Namens het gemeentebestuur, de WV „Holtens Belang" en de gehele burgerij werd het woord gevoerd door burge meester Mr. Enklaar, die in zijn huldi gingstoespraak wéés op de hoogst be langrijke plaats, die de rijvereniging in de Holtense gemeenschap inneemt. Het optreden van de rijvereniging tijdens feestelijkheden en in het V.V.V.-vacantie- programma wordt altijd bijzonder ge waardeerd en steeds weer weet de rui terij het publiek te trekken en te boeien. Aangezien de Bergruiters niet als een culturele vereniging wordt aangemerkt, moet zij de gemeentelijke subsidie mis sen, dóch het dagelijks bestuur heeft ge meend bij gelegenheid van het behalen van het provinciaal kampoenschap het niet bij woorden te moeten laten. Namens de gemeente bood burgemees ter Mr. Enklaar een enveloppe met in houd aan, en hij wenste de Bergruiters succes bij de landelijke kampioenschap pen op 11 en 12 sept. te Utrecht. De voorzitter-instructeur van de Bergruiters, de heer H. Beldman, dankte burgemeester Mr. Enklaar die zich de vertegenwoordiger van de gehele bur gerij genoemd had en de muziekver eniging H.M.V. voor de felicitaties, de enveloppes met inhoud en de muzikale hulde. Vol goede moed gaan we op 11 en 12 september, aldus de heer Beldman, naar Utrecht, om deel te nemen aan de wed strijden om de landstitel. We zullen ons best doen om met ons achttal de kam pioenstitel in de wacht te slepen, doch we weten bij ervaring, dat in Utrecht het „neusje van de zalm" in de ring komt. Waarschijnlijk zullen in de Dom stad in de dressuurproef voor achttallen elf achttallen uitkomen, die de kleuren van hun provincie zullen verdedigen. De kampioenstrijd zal ongetwijfeld weer zwaar worden en een plaats onder de eerste 5 of 6 mag zeer zeker eervol worden genoemd. Maandag 3 t.m. zaterdag 8 sept.: B. J. Slotman, Oranjestraat, wegens va- vantie gesloten. Zaterdag 8 sept. 8 uur: Trekking verlo ting „Bergruiters" in Stationskoffie huis M. Kalfsterman. Zondag 9 sept.: Visdag Hengelver. „De Rietvoorn". Vertrek 4.30 u. van OAD. 10, 11 en 12 september: Modelslagerij J. Dolman wegens vacantie gesloten (zie adv.). Maandag, dinsdag en woensdag (10,11 en 12 sept.) J. A. v. d. Bos wegen vacan tie gesloten. (Zie adv.) Dinsdag 11 en woensdag 12 sept.: Land. Rijvereniging „Bergruiters" naar de wedstrijden om het landskampioen schap te Utrecht. Donderdag 13 sept. *8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in „Irene". Vrijdag 14 sept.: Paardenfokdag van de Warmbloedfokver. „Holbatheo". Ter rein „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Aanvang 9.30 uur. (Zie annonce.) Zondag 16 sept. 2.15 uur: Puzzlerit voor fietsers. „Ons Plezier", Heihuizen. Start bij school Espelo. (Zie adv.). Maandag, dinsdag en woensdag, 17, 18 en 19 sept.) Slagerij Kalfsterman we gens vacantie gesloten. BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: A. J. Lammertink, 30 jr., wonende te Markelo, en H. G. Wis- sink, 22 jr., wonende te Holten. Gehuwd: H. Schuppert, 25 jr. en G. J. Stukker, 24 jr., beiden wonende te Hol ten. M. Tempelman, 31 jr., wonende te Hellendoorn, en T. Bulsink, 31 jr., wonende te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: T. ten Hoeve, ev. I. Hoek stra, van Weststellingwerf naar Dorps straat 61. Vertrokken: W. J. Jansen, van H. J. Wansinkstraat 20 naar Winschoten. J. H. Wevers, van Holterberg 46 naar Hengelo (O.). G. Jansen, van Beuse- berg 45 naar Hellendoorn. Th. van Ravensberg, van Holterberg 26 naar Hengelo (O.). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Israël. In beide diensten collecte Kerkkoor. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collecte Kerkkoor. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. Na de middagdienst verkiezing van ambtsdragers. VERKIEZING AMBTSDRAGERS. Voor de verkiezing van twee ouderlin gen zijn door de kerkeraad der Geref. Kerk candidaat gesteld de heren D. Beldman Gerh.zn., G. J. Ekkelkamp, E. H. Hulsman (Dijkerhoek) ep. E. Limbeek. De stemming zal plaats hebben zondag 9 september na de middagdienst. GESLAAGD. Te Utrecht slaagden voor 't diploma Costumière de dames D. Klein Hors man en M. Reijlink. Zij werden opgeleid door Modevakschool Wessels-Nijland te Rijssen. KAAS MET GOUD BEKROOND. Op den centrale kaaskeuring ter ge legenheid van de jaarvergadering van de Kon. Ned. Zuivelbond F.N.Z. behaalde de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" alhier met haar inzending grote Goudse vol vet een gouden me daille. Zij verwierf met deze kaas 94 punten. WIE ZAL DE PONNY WINNEN? De trekking van de verloting van de Landelijke Rijvereniging „Bergruiters" met als hoofdprijs een Shetlandse pon- ny zal plaats hebben zaterdag 8 sept., des avonds 8 uur in het Stationskoffie huis van de heer M. Kalfsterman. Behalve de ponny zijn er nog mooie prijzen als wollen dekens, electr. straal- kachel, electr. strijkijzer enz. Er is nog een klein aantal loten ver krijgbaar bij de heer H. Beltman, voor zitter van „de Bergruiters". De trekking heeft in elk geval plaats. VOORLICHTING VAN „VEILIG" VERKEER Fietser A komt voor fietser B van rechts. Men zou dus kunnen aannemen, dat A voorrang heeft. Vergist U zich echter niet, want A moet wachten. Als een fietspad, dat niet bij een weg behoort (of dat behoort tot een onver harde weg) uitkomt op een verharde weg, geldt de verharde weg als voor- rangsweg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1