V.V.V.-vakantieprogramma Jit het plaatselijk parlement Voor die kankerbestrijding AGENDA 0. 35. Jaargang ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtena Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5J,RS - SSi Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 Doorlopende Dijk wordt verhard. Wanneer volgt Helhuizerweg? Stichting wijkgebouw en aanstel- ling 2e wijkverpleegster. Ver bouw lagere landbouwschool. De gemeenteraad kwam woensdag- ond in voltallige zitting bijeen on- r voorzitterschap van de burgemees- f, Mr. W. H. Enklaar. De 17 punten Uende agenda leverde weinig stof t discussie op, ómdat zij voor het ferendeel onderwerpen van formele jtekenis bevatte. De vergadering nam Éttemin nog twee uur in beslag. Er werd n.l. nog al breedvoerig stil staan bij het voorstel van B. en W. t het verstrekken van een onder- pidse opdracht aan de fa. J. Krekel i Zoon te Holten tot verharding van j Doorlopende Dijk. Burgemeester Enklaar schreef hier- n ook de meer dan gewone be- jigstelling toe op de publieke tri- ïe. .eeds lang bestaat er een onder- ;e wedijver tussen de aangelanden de Helhuizerweg en de Door-* lende Dijk, welke—weg het eerst :hard zal worden. De Helhuizer boe zijn het eerste gekomen met hun ivragen, maar de Doorlopende Dijk ;keert, vooral in de winter, in een lel deplorabeler staat, zodat de Hol- irbroekbewoners de verharding van m weg het meest urgent achten. Er zijn voor de verharding van de- wegen credieten toegezegd. Daarenboven is door de Cultuur fchnische Dienst een crediet verleend Dor verharding van het laatste deel m de Dorperdijk, dat aansluit aan onder de gemeente Bathmen uit voeren verharding. Door het dage- WVijks bestuur wordt de verharding van Dorperdijk, zoals uit de discussies iek, het minst urgent geacht, maar pjW moest tot stand komen in samen- el met de onder Bathmen uit te eren verbetering. Aanvankelijk was dit slechts het ge- 1 voor twee wegen. B. en W. heb- n toen geredeneerd, aldus verklaarde voorzitter in ^:yn toelichting, dat in eerst de Doorlopende Dijk zou )rden vei'hard, want in de winter u men daar tot de hals in de mod- ir zitten en dit behoefde geen voor- ikking te betekenen bij de Helhui- rweg, omdat deze ook aan de orde u komen. Verschillende leden waren van oor- ièl, dat de weersomstandigheden ech- r zo ongunstig zijn geweest, dat men ans beter eerst met de Helhuizer- ;g zou kunnen beginnen. Burgemeester Enklaar wees er op, :t het bestek al in juli is opgemaakt -A*, dat men toen de abnormale regen- nog niet beeft kunnen voorzien, ivendien moet voor de Helhuizerweg Sn )g een beslissing worden genomen aar de uitloop zal zijn, bij de win- ïlier Paalman of bij de voormalige nederij van Jansen en is "liet mis- hien een kwestie van weer tien da- dat het bestek voor deze weg )k klaar zal zijn. Men moet dit dur- !n overlaten aan het beleid van de HollilVO0rders- Er is voor de subsidiëring en het leren van de directie over deze we- !n nog al wat te doen geweest en J raadsvoorzitter was van oordeel, 444 it men blij mag zijn, dat al dat harrewar, subsidie voor drie wegen ieft opgeleverd. Wethouder Teeselink was van oordeel it, wanneer zulks om technische re- inen aanbeveling verdient, 't beter is i Doorlopende Dijk niet in de Ver- ierde tijd onder handen te nemen. Wij hebben de prijs al van twee egen, dan komt toch de derde weg inzelf aldus de burgemeester. Hex iu boerenbedrog zijn om deze weg ians te laten schieten. Indien de om- andigheden dit mogelijk maken kan naar bevindt van zaken gehandeld 'orden. De wateroverlast, die thans en rol speelt in het Holterbroek, leeft men niet kunnen voorzien. De raad verleende hierna zijn toe stemming om tot het verstrekken van °ge-3e onderhandse opdracht over te gaan, ►❖♦iVoor som van 152,800. "i Wijkgebouw. Bjj de ingekomen stukken was een fchryven van Ged. Staten, waarbij [oedkeuring werd onthouden aan het [rincipe besluit om gratis grond af P staan voor de stichting van een Ejkgebouw voor het Groene Kruis. F mag echter wel een subsidie wor sen verleend tot de waarde van de 'ond. |De voorzitter deelde mede, dat het Ijkgebouw zal kunnen worden ge- icht op de plaats waar de nieuwe o. school was geprojecteerd, n.l. op •t terrein van de familie Roelofs. u.l.o. school kan t.z.t. aan de rand •n de Gaarden" worden gebouwd. Er 1 nog nader met het Groene Kruis B overleg worden getreden over de pats van een muziektent in deze Iffigeving. I Geen bungalows. I B. en W. bleken niet bereid bouw- frrein te verkopen aan de heer G. k Smeijers te Rijssen tegenover ho- f1 „Hoog Holten", aangezien deze parop een woning wenst te bouwen, «elke niet voor permanente bewo- hng bestemd is. I De heer Wansink had dit liever voor st geweten, omdat hij belanghebben- f® naar deze grond verwezen heeft. De voorzitter antwoorde hierop, dat 19; ach LO de betrokkene nog wel op een andere plaats aan grond geholpen kan wor den. De raad ging met het voorstel accoord. De burgemeester bracht de heer Ve neklaas Slots dank voor de waarne ming van de wethouderszetel van de heer Teeselink, nu deze hersteld van het hem overkomen ongeval zijn plaats weer heeft ingenomen. Er is reden tot vreugde en dankbaarheid, dat dit on geluk zo goed is afgelopen. De heer Veneklaas dankte voor de goede woorden en de prettige samen werking. De heer Teeselink dankte allen, die blijken van belangstelling hadden ge geven. Van de heer H. J. ten Velde werd een een complex grond aangekocht in de Gaarden voor de som van f2099,50. Aan de Coöp. Vereniging „De Halm" werd 3329 m. grond verkocht voor dé stichting van een centrale bakkerij aan de Industriestraat voor de som van f 10.652,80. Zij draagt f 4000 bij in de kosten van de terreinafschei ding. Lagere Landbouwschool. Bij een wijziging van de begroting voor 1956 werd f 150.000 gevoteerd voor de verbouwing van de lagere land bouwschool, welke zal worden uitge breid met een leslokaal, een overblijf lokaal en een handvaardigheidslokaal. De kosten komen geheel voor reke ning van het Rijk. _Met de Bank voor Ned. Gemeenten werd een geldlening aangegaan van f 150.000,tegen een rente van vier en een kwart procent. Getracht zal worden met de Coöp. Boerenleenbank een lening te sluiten voor de investeringen in het belang van de landbouw als wegen en land bouwschool. Na aanvulling van de legesveror dening met een heffing voor verklarin gen van het gemeentebestuur inzake vervreemding van landbouwgronden, werd de bouw- en woonverordening in dier voege gewijzigd, dat in het vervolg percelen, welke op minder dan 400 meter van de hoofdbuis Van de waterleiding liggen verplicht kunnen Worden aan te sluiten. Deze dienst leiding wordt gratis aangelegd. De heer Landeweerd had bezwaar tegen deze dwang, waarmede de voorzitter het wel eens kon zijn, maar men moet deze bepaling soms hand- teren- in het belang van de aansluiting van- andere percelen, daar de gemeen te anders in het exploitatietekort moet bijdragen. De raad besloot om niet te aanvaar den strookjes grond langs de Laren- seweg welke bestemd zijn geworden voor trottoiraanleg. Hij bracht het lid, de heer Soer en enkele medewerkers, dank voor hun bemiddeling in deze. Voor de Chr. en de protestantse kleuterscholen werden voorschotten op de Rijksvergoeding vastgesteld van resp. f279,50 en f450,—. Tweede wijkverpleegster. In verband met de komst van een 500-tal Nederlanders uit Indonesië in het bungalowkamp op het Twenhaars- veld vroeg de burgemeester of de raad in principe bereid was bij te dragen in de kosten van een tweede wijkver pleegster, omdat de aanwezige wijk verpleegster dit werk er niet alleen bij kan doen. Het zal geen vaste aan stelling worden. De heer Wansink was met de voor zitter van mening, dat de wijkzuster dit werk niet alleen doen kan. De raad ging jn principe met het voor stel accoord. Woningen in Dijkershoek. Voorts deelde de raadsvoorzitter me de, dat B. en W. in principe besloten hebben in Dijkerhoek nog een dub bele woning te bouwen. Dit houdt o.a. verband met het leerlingenaantal van de school aldaar. Bij de rondvraag wees de heer Soer op de onhygiënische toestand welke is ontstaan doordat rioolwater uit het Dorp op de landerijen in de Gaarden stroomt. De heer „Klein Velderman wees op de onhoudbare toestand langs de La- renseweg. Het wachten is op de bouw van een zuiveringsinstallatie, aldus de burge meester. Hij achtte een provisorische oplossing niet mogelyk. De heer Jansen wees op de gevaar lijke toestand waarin enkele zeer oude woningen in de voormalige Sikken- straat verkeren, terwijl de heer Lande weerd verzocht om verbetering van het rijwielpad langs de Flierdijk met het oog op de schoolkinderen. ^.Het zal moeilijk zijn de toestemming van Ged. Staten te krijgen om enkele woningen te bouwen op het driehoekig stuk terrein aan de Raalterweg aan het einde der Motieweg, verklaarde de burgemeester op een vraag van de heer Soer, aangezien zij dit planolo gisch niet verantwoord achten. Naar aanleiding van een vraag van de heer Klein- Velderman of de keur meester Aanstood, welke 1 januari a.s. met pensioen gaat, niet tijdelijk nog aan het slachthuis verbonden kan blij ven-, wilde de burgemeester liever geen antwoord geven, voordat de slachthuis commissie zich daarover beraden heeft. WEER EEN AVONDBUSTOCHT Voor de door de VW op woensdag avond georganiseerde avondbustocht bestond weer een grote belangstelling. Een comfortabele OAD-bus voerde 46 deelnemers over de Holterberg, Haar- lerberg en de Nijverdalseberg. Op de mooiste plekjes werd stilgehouden en werden de deelnemers de prachtige panorama's getoond. Het was dezejeeer helder weer, zodat men heel ver kon kijken, maar het was nu wat vroeger donker, zodat men geen lange wande ling kon maken. Het was deze keer 't bestuurslid, de heer J. Sinnema, die de deelnemers vergezelde en een explica tie gaf van de diverse bizonderheden. De administrateur, de heer Kers, zorg de voor de voorbereiding. Helaas moest een twintigtal gasten wegens gebrek aan plaatsruimte worden afgewezen. Bij voldoende deelname zal deze bus tocht ïn verband met de vroeger in vallende duisternis woensdagmiddag worden gehouden. Vertrek om 2.30 uur van het OAD-statïon. Met het oog op de reservering van plaatsruimte moe ten de deelnemers zich op het VVV- bureau opgeven. Wij vestigen nog de aandacht op de wekelijkse rondleiding in het natuur historisch miLseum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de 'heer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt d'e bezoekers veel interessants over de fauna van de Holterberg en omgeving. De zomerhuisjes en de hotels zijn momenteel nog nagenoeg geheel bezet. Het is niet uitgesloten, dat, indien de weersomstandigheden nog wat zouden verbeteren, het vreemdelingenverkeer nog enige tijd zal aanhouden. FOKVEEDAG GAAT NIET DOOR In verband met de bepaling van de Gezondheidsdienst voor vee, dat het jongvee, geboren na 1 januari 1955, in gespoten dient te worden tegen mond en klauwzeer, alvorens het aangevoerd mag worden op de fokveedagen, en deze inenting nogal vrij hoge kosten met zich meebrengt, heeft de commis sie voor de fokveedag besloten dit jaar geen fokveedag te organiseren. Om dezelfde reden kan ook de keu ring der kalveropfokclub geen door gang vinden. KOUDBLOEDFOKKERS HADDEN SUCCES Op de z.g. paardendag van de Grote Nationale Landbouwtentoonstelling te Kampen „Operatie HoO" werd een cen trale keuring van merriën gehouden, uitgaande van da afdeling Overijssel van de Kon. Vereniging „Het Neder landse Trekpaard". Onze koudbloed-paardenfokkers boekten daar blijkens onderstaande uit slagen goede resultaten: In de rubriek II, 3-jarige merriën (middenmaat) behaalde Clara 188793 K, eigenaar de heer J. W. Stevens, Espe- lo 83a, een le premie. In dezelfde ru-r briek was de 2e premie voor Hilda van de Willemshoeve van de heer G. Haarman, Espelo 66. In rubriek III, merriën van 4 t.m. 7 jaar (zogende) werd aan Olga van Mid denweg, eig. de heer G. J. Boode, Es pelo 76, een le premie toegekend. In dezelfde categorie niet zogende mer riën behaalde Irma van 't Ooster- veld, eig. de heer W. E. Boode, Espelo 65, een 2e premie. KINDEKEN OP PASPOORTEN Naar men ons van bevoegde zijde mededeelt, is 't met ingang van 1 sep tember a.s. niet meer toegestaan dat kinderen, die staan bijgeschreven in 't paspoort van hun vader of moeder, al leen de grens overschrijden. Zij zullen voortaan slechts naar het buitenland kunnen reizen, indien zij zich in gezel schap bevinden van de ouder, in wier paspoort zij staan bijgeschreven, of in dien zij over een eigen paspoort be schikken. VRIJSTELLING Aan de dienstplichtige der lichting 1956, J. G. Prins, Neerdorp 105, werd voorgoed vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens kostwinnerschap. 31 AUGUSTUS VERJAARDAG H.K.H. PRINSES WILHELMINA In de komende dagen zal door de schooljeugd gekollekteerd worden voor het „Koningin Wilhelminafonds" voor de kankerbestrijding. Huis aan huis zal de inwoners gevraagd worden een bij drage te offeren voor de bestrijding van de kankerziekte, die thans als volks vijand no. 1 kan worden aangemerkt. In de afgelopen dagen zijn de bios coopbezoekers op het witte doek ge confronteerd met de noodzaak van de kankerbestrijding. Ontroerend was het daarbij te zien hoeveel patiënten in de klinieken wachten op de mannen der wetenschap, die moeten trachten met de hun ter beschikking staande midde len zo mogelijk genezing te brengen van deze vreselijke ziekte, voor welker onderkenning in de wereld miljoenen en miljoenen worden uitgegeven. Hartverheffend was het te constate ren hoe ook in Nederland, mede dank zij 't particuliere initiatief, belichaamd in het bovenvermelde fonds, alles ge daan wordt om de geheimen van deze vreselijke ziekte te ontsluieren en de lijders daaraan te genezen. Door de wetenschappelijke onderzoe kers over de gehele wereld wordt tel kens weer een kleine vooruitgang be reikt op de weg naar de „vrijheid van kanker". Er moet evenwel nog enorm veel méér werk worden verricht en dat is kostbaar. Hoe kostbaar dat is tonen enkele uit keringen, welke het „Koningin Wilhel minafonds" in het afgelopen jaar ge daan heeft. Het Ned. Kankerinstituut ontving in het afgelopen jaar voor fundamentele en klinische onderzoekingen en aan schaffing cobaltbom de somma van to taal f 1.035.407,47. De Universitaire kan kercentra te Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht ontvingen f 101.982.70 en de sub-centra te Eindhoven, Middel burg en Maastricht f25.848,24, het Rot terdamse Radio-Therapeutische Insti tuut f273.239,99. Zo werd door het Ko ningin Wilhelminafonds in totaal ander half miljoen gulden voor de kanker bestrijding uitgekeerd. Dit alles wordt uitgekeerd boven hetgeen door de over heid reeds wordt gedaan. Na het lezen van deze cijfers is het begrijpelijk, dat wij de jeugdige koliek- tanten, welke ons zullen bezoeken, niet mogen afschepen met een dubbeltje of een kwartje, maar dat feitelijk niemand minder mag geven dan een gulden. Het werk van het „Koningin Wilhel minafonds" moet doorgaan! Zaterdag 1 september, 8 uur: Gezellig bal, muziek „The Rhythme Stars", Ho tel G. Müller. Zaterdag 1 sept., 8 uur: Feestzaal Vos man, receptie Land. Rijver. „Bergrui- ters" (zie adv.). Maandag 3 t.m. zaterdag 8 sept.: B. J. Slotman, Oranjestraat, wegens va- cantie gesloten (zie adv.). Maandag 3 t.m. woensdag 5 sept.: Gilde slager Harry Gazan wegens vacantie gesloten (zie adv.). Maandag 3 september, 's av. 7.30 uur: Gebouw Irene: Aanmelden voor Mid denstandscursus. Maandag 3 september t.m. 6 september: Kapsalon J. F. van Geenhuizen. Dorps straat 60, wegens vacantie gesloten. Woensdag 5 sept., nam, 2.30 uur: Bij voldoende deelname bustocht voor zo mergasten. Opgave bij V.V.V.-bureau. 10, 11 en 12 september: Modelslagerij J. Dolman wegenis vacantie gesloten (zie adv.). Vrijdag 14 september: Paardenfokveedag „Holbatheo", terrein bij café 't Bonte Paard. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem, zv. M. Müller en H. R. Lanting, Borkeld 16. Willemina, dv. E. Jansen en M. Rensen, Neerdorp 107. Willemina Martina, dv. <J. W. Nijland en J. J. Klein Horsman, Beuse- berg 54. Jan Egbert, zv. B. Scheper man en G. A. Wissink, Aalpolsweg 6. Gehuwd: J. van Asperen, 32 jr., won. te Emmeloord (N.O.P.) en L. A. Tromop, 29 jr., won. te Holten. Overleden: Levenloos kind van J. W. Stevens en J. G. van Schooten, Dijker- hoek 97. BEVOLKING. Ingekomen: J. W. Groothedde, van Goor naar Aalpolsweg 16. Vertrokken: E. R. Linthout, van Hol terberg 26 naar Hengelo (O.). A. J. Roeien en gezin, van Holterberg 26 n. Hengelo (O.). Jhr. G. Boreel en gezin, van Holterberg 26 naar Wierden. L. A. Tromop, van Raalterweg 20 naar Tol- lebeek (N.O.P.). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Addink. In beide diensten collecte voor In wendige Zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte voor Inwendige Zending. Geref. Kerk. 10 uur Ds Hoogkamp en 3 uur Ds Torenbeek van Den Ham. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Jeugdwerk. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Kolenschop; portemonnaie; damesvest; pakje pudding; paar hand schoenen; badtas met inhoud; halsket ting; jachthond; portemonnaie met inh. Verloren: Sjaal; actetas met inhoud; gouden armband; alpinopetje; dubbele fietstas met Inhoud. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten, tel. 352.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1