Eea Textielbedrijf bestemt 175 foor School- ©sa Volksfeest te Dijkerhoek lag| -°- - R 5 3 ip^llggggl AGENDA #®*Vo. 34. Jaargang I ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1956 Verschijnt elke Zaterdag e abonnementsprijs van die blad bedraagt 1.25 p. kwartaal CLA CLA KTD iAPP HOLTENS NIEUWSBLAD UUgave van de Stichting ,Jloltens Nieuwsblad" te Holten. Telef- E !>£8S - 23', Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 Zl'ta; Begin september viert de Twentse sxtielfabriek D. Jordaan en Zonen .V. te Haaksbergen zijn 175-jarig be- ian. De onderneming vond n.l. haar ^ïtstaan in 1781 in de „linnen-reederij" j jan Jan Jordaan en in de afgelopen 1 r jaar hebben zes generaties Jordaan aZ' jewerkt aan de uitbreiding van het be- fijf- Waarom wij dit - voor onze gemeen- nb weinig betekenende - jubileum in |ns blad vermelden? [Wel, het artikel werd ons toegezon- m en nu wij, door de spoedige vesti- van de jute we very van Ter Horst Co. N.V. te Rijssen op het industrie- irrein alhier, aan de vooravond staan in een bescheiden begin ener indus- •ialisatie, leek het ons aardig onze le- een indruk te geven hoe elders uit rnfcjjjet niet" een bloeiend bedrijf kon op- oeien, dat thans aan honderden een Joed bestaan verschaft en hen een blik >0$ gunnen in een textielfabriek. Het is dit jaar dus 175 jaar geleden, at Jan Jordaan, zoon van de Hessi- :he kwartiermeester Jost Henrich Jor- aan en kleinzoon van een Haaksbergse nnenfabriqueur, in 't „werkhuis" van [aaksbergen 'n katoenspinnerij inricht- om de in die jaren heersende ar- ioede te bestrijden. Hij deed dit in Boeibjn functie van administrerend diaken an, de Ned. Herv. Gemeente te Haaks- ergen. Sinds jaar en dag werd dit feit be- chouwd als de grondslag voor het hui- bedrijf, alhoewel latere onderzoe- igen hebben uitgewezen, dat Jan Jor- aan reeds in 1772, dus negen jaar es eijlaarvoor, een pand kocht om een „lin- len-reederij" in te beginnen. D. Jor- jfaan en Zonen's Textielfabrieken is eigenlijk voortgekomen uit de „lin nen-reederij" van de fabriqueur Jan 'ordaan. Deze Jan Jordaan kocht het linnen lij de boeren en huiswevers uit de om- leving, vaak in ruil tegen kruideniers- >mm yaren> schoeisel, zaden, kalk en stenen. ■.Qp, Omgekeerd waren ook de artikelen, velke zijn handel voerde, te verkrijgen n ruil voor goederen en te verlenen iensten, zoals één dag gras maaien, ♦♦♦{beien hoeden, turf steken en derge- jjlce werkzaamheden. Wegens gebrek an voldoende munt, speelde de ruil- landel in die dagen een grote rol in iet economische leven. Reeds spoedig nam Jan Jordaan eni- r acfee wevers in eigen dienst, die op hand- et 0I weefgetouwen in zijn werkplaats aan iet werk gingen en kort daarop wist ijj met vijf andere linnen-fabriqueurs ien voorkeursrecht van 12 jaar te ver krijgen op de „Marke-bleek", die voor- lien door de bewoners van Haaksber- en werd gebruikt om behalve hun 'as, ook hun eigen gefabriceerde lin en op te bleken. Hiermede was de ba- is gelegd voor een groter bedrijf. :lim Dnd Teve spelt >E»E ZIE :>mv geplaatst in één der bleekhuisjes op de Markebleek aan de Buurserbeek en diende voor het koken en drogen van linnen stukgoederen, teneinde het na- tuur-bleekproces te bespoedigen. Heel j Haaksbergen liep uit, toen de stoom fluit zich voor het eerst liet horen. Aangezien concurrerende fabriqueurs hetDerk Jordaan moeilijk maakten aan i zijn order-verplichtingen te voldoen, door bij Haaksbergse huiswevers op- drachten te plaatsen, werd besloten tot I oprichting van een stoomweverij, waar op mechanische getouwen met vast j personeel een grotere mate van onaf hankelijkheid werd verkregen. De grondslag voor de huidige „fa briek" met een oppervlakte van meer dan 30.000 rn2 bebouwd opp., was met dit besluit gelegd. Katoen. j De drie zoons van Derk Jordaan zet ten in 1866 het familiebedrijf om in 'n i vennootschap, die D. Jordaan en Zonen 1 ging heten. De mechanisatie werd voort- j gezet, het bedrijf uitgebreid, waarbij linnen 't hoofdprodukt der firma bleef. In. 1876 echter, toen men 150 mechani- j sche weefgetouwen in bedrijf had en j 138 personen bedienend personeel, zien we voor het eerst, dat de katoen het linnen overvleugelt. Men weefde 34000 meter linnen tegen 56500 meter katoe- j nen manufacturen. De blekerij en ver- verij verwerkte echter, dank zij de vele j loon-opdrachten, reeds meer dan een miljoen meter. De voorspoedige groei van 't bedrijf werd abrupt afgebroken in het jaar 1898, toen tegen de avond van de vier de mei, de dag van de Haaksbergse meimarkt, .het gehele bedrijf in de as werd gelegd. Men had het geluk, dat een stoommachine, welke in Enschede was aangekocht, door tegenslag onder weg, nog niet in Haaksbergen was ge arriveerd. Deze machine - in de volles- Van vader op zoon. .Zes generaties Jordaan hebben sinds- ien in Haaksbergen gewerkt aan de )tstandkoming van het huidige bedrijf, at thans werk biedt aan meer dan 1000 ersonen, het nevenbedrijf in Groenlo ibegrepen. Jan Jordaan's zoon Derk nam de lei- ling van zijn vader's bedrijf over. On- ler zijn bewind kwam de gehele Mar- lebleek in het bezit der familie Jor- laan en deed in het jaar 1858 de eerste toomketel zijn intrede. De ketel werd mond „Maria" genaamd - vormde het eerste onderdeel van de te herbouwen fabriek. Slechts een 60-tal weefgetou wen kwam uit de puinhopen te voor schijn. Van de 400 werknemers, welke het bedrijf toen telde, vond een gedeel te werk in de omliggende plaatsen. Met de overigen trok men onmiddellijk koortsachtig aan de slag om een mo dern bedrijf op te bouwen. Dit zou ver rijzen aan de zojuist aangelegde spoor weg, tegen het stations-emplacement. In zeven maanden tiids werd een ge heel nieuw bedrijf opgebouwd van ca. 15000 m2 bebouwd oppervlak, een pres tatie, waarop Haaksbergen nog trots kan zijn. Rayon. Twee oorlogen hebben sindsdien de firma Jordaan niet onberoerd gelaten, maar ongewijzigd bleef haar faam, van ouds als producent van huishoudgoede- ren zoals lakens en slopen, handdoe ken, theedoeken, luiers en damast-ta felgoederen. Sedert de laatste 25 jaar kent men de firma ook als fabrikant van rayon-voeringstoffen, japonstoffen en gordijnstoffen. In 1926 werd de be staande vennootschap omgezet in een N.V. Eén der 'belangrijkste gebeurtenissen van recente datum is wel de per 1 ja nuari van het vorig jaar aangegane nauwe samenwerking met Ter Weeme en Zonen N.V. te Neede en haar doch ter-onderneming de Zijdeweverij Bor- culo N.V. Was de firma Ter Weeme en Zonen van oudsher één der meest geduchte concurrenten op het gebied van huis- houdgoederen, thans verzorgen zij ge zamenlijk het afgeronde assortiment op dit gebied, omvattende: badgoed, tafel goed, keukendoeken, 'luiers, beddegoed en zakdoeken. De combinatie brengt tevens japonstof, zowel imprimé als uni en fagonné in katoen, rayon en nylon. Opgewekt zonnig SCHOOLJEUGD BEZORGD OVER DE HOOIOOGST. Hefc Bijkerhoekse school- en volksfeest, dat binnen afzienbare tijd voor de vijf tigste keer zal worden gehouden en dus het gouden jubileum zal vieren, is ook dit jaar weer een geslaagd evenement ge worden voor deze bloeiende buurtschap. Op het zonovergoten terrein bij café 't Bonte Paard heeft donderdagmorgen de schooljeugd en hebben 's middags de ouderen opgewekt hun spelen gehouden, waaraan de Holtense muziekvereniging „H.M.V." haar medewerking verleende. De traditie getrouw had woensdag avond in de tent van de uitspanning ,,'t Bonte Paard" een toneeluitvoering plaats voor de leden van de buurtvereniging „De schoolkring Dijkerhoek", waarbij door de toneelclub „O.C.H." werd opge voerd het toneelspel in drie bedrijven „De Verschoppeling". Deze avond werd geopend door de voorzitter van de volksfeestcommissie, de heer H. Kers, die in het bijzonder welkom heette de burgemeester en zijn echtge note, de heer en mevr. Enklaar, en de dank uitsprak jegens de Dijkerhoekse be volking, welke door haar milde gaven de school- en volksfeestcommissie in staat stelt telken jare een goed feest te orga niseren. Spreker deelde mede, dat besloten is 't 50-jarig jubileum van de commissie gelijk te herdenken met het 75-jarig bestaan van de school en dan een groot feest op te zetten. Hij bracht O.C.H. later dank voor haar keurig spel, dat bij allen zeer in de smaak gevallen is. In antwoord op het welkomstwoord van de heer Kers heeft de burgemees ter er op gewezen, dat Dijkerhoek de kunst verstaat om eendrachtig feest te vieren. Er ligt over dit blijde feest een schaduw, aldus Mr. Enldaar, doordat door het teruglopen van het aantal leer lingen de derde leerkracht in gevaar ge komen is. Er wordt echter van alles ge daan om daarin verandering te brengen. Hij prees in dit verband de initiatieven van het hoofd der school, de heer Wit- mer, die bij het uitstapje van de buurt vereniging verstek liet gaan om in Den Haag de belangen van zijn school te be pleiten. HET SCHOOLFEEST. Donderdagmorgen was de schooljeugd in feestkledij gestoken, al vroeg bij de school. Ook nu hadden de kinderen weer veel werk gemaakt van versierde fietsen, Een kijkje in de rayon (kunstzijde) weverij van de fabrieken te Haaksbergen mandjes en bogen, die door een jury, be staande uit de dames A. G. Roodenburg- Looman, G. H. A. Goldstein-Weijl, G. Bouwhuis-Gelting en J. W. Nagelhout- Klijzing werden gekeurd. Opmerkelijk was, dat de slechte hooi oogst in de uitbeelding der kinderen do mineerde. Er was b.v. een parapluie bij met het opschrift ,,'t heuijt good" (het hooit goed), terwijl een paar wagentjes de natte hooioogst demonstreerden. Ove rigens waren voor de versiering veel bloemen gebruikt. Onder de vrolijke tonen van Holtens fanfare toog men in optocht naar het feestterrein, waar spelletjes gedaan wer den, de kinderen rijkelijk werden getrak teerd en verder de draaimolen een van de attracties vormde. Het onderwijzend personeel werd daar bij uitstekend geassisteerd door de leden van de schoolfeestcommissie, die zich zeer ingespannen hebben om het kinder feest te doen slagen. 's Middags hebben de kleintjes in de feesttent zeer genoten van het optreden van Jan Klaassen en Katrijn. VOLKSSPELEN. Het middagprogramma werd geopend met het ringsteken in versierde karretjes en ringsteken op ongezadelde paarden. Bij het eerste moesten J. Smale en ver loofde de wisselbeker afstaan aan J. Wil- merink en echtgenotebij het paardrijden verloor H. Luggenhorst de beker aan J. Koopman Azn. Ook voor het schieten op personele en vrije baan bestond zeer veel animo. Hier ging de beker, welke in het bezit was van Henk Kloosterboer, over in handen van H. Koopman Jzn. De ronde van Dijkerhoek trok het pu bliek even naar de Zegendijk, waar deze wielerwedstrijd in twee groepen, n.l. voor leden van de schoolkring en in een vrije ronde werd verreden. Er werd in beide wedstrijden hard gereden om de premie, welke beschik baar werd gesteld door de de Pontiac-ver- tegenwoordiger, de heer H. J. Bouwhuis uit Holten en die gewonnen werden resp. door G. Bannink en M. Klein Velderman. Heel komisch was tussen de wedstrij den door de demonstratie van de heer J. Koopman op een zonderlinge fiets, ver vaardigd door de u.l.o. leerling E. Roe- terdink uit Loo, Bathmen. Bij de volksspelen veroorzaakte 't zak-, lopen voor dames veel hilariteit, terwijl er voor de stoelendans zoveel belangstel ling bestond, dat men nauwelijks de no dige stoelen kon aandragen. In het ezeltje prikken waren sommige meisjes zeer handig, zij wisten heel nauw keurig de plaats van oor en staart te vinden. De heren vonden eikaars evenknie in het kussengevecht op de evenwichtsboom en bleken uitstekende zaklopers te zijn. Na afloop van de feestelijkheden kre gen de schoolkinderen allemaal een ca deautje, en de winnaars nog een extra prijs. De prijzen voor de deelnemers aan de volksspelen werden 's avonds in de tent door de voorzitter met een toepasse lijk woord uitgereikt. Het werd 's avonds een gezellige druk te in 't Bonte Paard, waar o.m. druk gedanst werd. UITSLAGEN. De uitslagen van de kinderoptocht, de wedstrijden en de volksspelen waren als volgt Karretjes: le prijs: Mini Rensen, Dini Reilink, Mini v. d. Berg en Wim Ban nink, en Wim en Gerrit Scheperman; 2e pr. Gerrit Pinkert, Jan Ulfman en Derk Jansen en Jan Wilmerink; 3e pr. Hennie Bosschers, Gerda. Aanstoot, Jan Bos- schers en Gerrit Kloosterboer en Herman en Jennie Wagenvoort; 4e pr. Gerrit Ste vens en Henk Markvoort. Mandjes: le pr. Mar. Zweers en Dini Nijland2e pr. Mar. Wilmerink en Mien- tje Sluiter. Versierde fietsen: 1 Joh.a Ulfman; 2 Gerrit Bieleman en Gert H. Rensen; 3 Jan Wilmerink; 4 Gerrit Markvoort en Jan Markvoort; 5 Joh. Bieleman, Herm. Sluiter en Gerh. Paalman; 6 Gerrit Vlogtman. Bogen: le pr: Bertha en Mineke Ebrecht, Jannie Wegstapel en Diki Rib- bink2e pr. Mar. Meesterberends en Ger- ritje Janna Markvoort; 3e pr. Jannie en Riki Rensen, Jan Reilink en Gerrit Note- boom, Riki en Gerrie Paalman. Diversen: le pr. Jo en Dinie Wegsta pel; 2e pr. Tonnie Koopman, Henk Gel- tink 3e pr. Jan Hartenberg en Wim Ren sen; 4e pr. Gerrie Kolkman en Marijke Hartenberg. Kinderspelen: le Mas, meisjes: vlag getje in stoof: 1 Joh. Ulfman; 2 Janna Rensen; 3 Riki Rensen; 4 Dini Nijland. Jongens: aardappel zoeken: 1 Gerrit Vlogtman; 2 Gerrit Kloosterboer; 3 Jan P. Witmer; 4 Gerrit Noteboom. 2e klas, meisjes: bal op lepel: 1 Jannie Wegstapel2 Dini Boode3 Bettie Ebrecht. Jongens: 1 Gerrit Rensen; 2 Wim Bannink3 Jan Reilink. 3e klas, meisjestouw oprollen1 Hen nie Bosschers; 2 Toos Wilmerink; 3 Diki Ribbink. Jongens: stuiter opvissen: 1 Gerrit Pinkert; 2 Jan Ulfman; 3 Bernard Veneklaas Slots; 4 Jan Wilmerink. 4e klas, meisjes: harlopen met hinder nissen: 1 Hendr. Ebrecht; 2 Gerrie Rei link; 3 Mini Rensen. Jongens: autoped rijden: 1 Wim Huzen, 2 Gerrit Stevens, 3 J. Wilmerink. Vrijdag 24 augustus, 8 uur: Vergade ring C.J.M.V. en C.J.V.F. in Irene. Be spreking weekend. 26 augustus tot 2 sept.Wegens vacantie gesloten H. J. Bouwhuis, Horlogerie en Radio. Zondag 26 augustus: Oriënteringsrit auto's, motoren, bromfietsers en fiet sers, motorclub „De Holterberg", start 14.30 uur bij café Vruggink. Maandag 27 augustus t.m. zaterdag 1 september: Fa. H. W. ten Velde, B. Maat, „De Spar" (zie adv.) wegens vacantie gesloten. Maandag 27 augustus: Bestuursvergade ring N.V.V. Bestuurdersbond, 8 uur, ten huize van de heer G. Runneboom. Zaterdag 1 september, 8 uur: Gezellig bal, muziek „The Rhythme Stars", Ho tel G. Müller. Maandag 3 september, 's av. 7.30 uur: Gebouw Irene: Aanmelden voor Mid denstandscursus. Maandag 3 september t.m. 6 september: Kapsalon J. F. van Geenhuizen. Dorps straat 60, wegens vacantie gesloten (zie annonce). Vrijdag 14 september: Paardenfokveedag „Holbatheo", terrein bij café 't Bonte Paard. V.V.V. vacaniieprogramma Door de VVV werd woensdagavond 'n avondbustocht georganiseerd, waar van ruim veertig zomergasten gebruik maakten om verschillende mooie plek jes te verkennen op de Holter- en Nij- verdalseberg. Hoewel de lucht wat heiig was, zodat de vergezichten niet ten volle tot hun recht kwamen, wa ren de deelnemers allen zeer voldaan over deze aardige tocht. Zij was voor bereid door de administrateur van de VVV, de heer G. H. Kers, terwijl de vice-voorzitter, de heer Beijers, de no dige explicaties gaf. -O- Bij voldoende deelname organiseert de VVV elke woensdagavond een der gelijke tocht. Men gelieve zich hier voor tijdig op te geven op het VVV- bureau, serre café Maats, waar verder alle mogelijke inlichtingen omtrent het VVV-wezen gegeven worden. -O- De motor- en automobielclub „De Holterberg" organiseert op zondag 26 augustus a.s. oriënteringsritten voor mo toren, auto's, bromfietsen en fietsen. Voor auto's en motoren over 70 km.; voor fietsen en bromfietsen resp. over 12 en 18 km. Start te 14.30 uur bij café Vruggink, Stationsstraat. De ritten gaan door de prachtige natuur van Salland en Twente. 5e Mas, meisjes: tonnetje rollen: 1 Gerrie Koopman; 2 Nannie Blumink. Jongens: timmerwedstrijd1 Gerrit Klein Hegeman; 2 Wim Rattink. 6e klas, meisjeszaklopen1 Dini Ren sen; 2 Mar. Meesterberends; 3 Dini Weg stapel; 4 Marietje Zweers. Jongens: fiet sen met hindernissen: 1 Henk Klaasses; 2 Wim Rensen; 3 Diederik Podt. 7e klas, meisjes: limonade drinken en hardlopen: 1 Dini Rensen; 2 Dini Oonk; 3 Dini Haverslag. Jongens: ballonblazen en hardlopen: 1 Derk Jansen; 2 Herman Wagenvoort. Volksspelen: Schieten, pers. baan: 1 H. Koopmans Jzn., beker; 2 J. Sluiter Hzn.3 G. J. Klaasses; 4 W. Smale; 5 H. Tulier; 6 H, Sluiter; 7 J. Koopman Azn.; 8 H. Stukker; 9 F. J. Sluiter Hzn.; 10 H. Sluiter. Vrije baan: 1 H. Klein Velderman; 2 G. Klein Teeselink; 3 W. Huzen; 4 J. A. Bouwhuis H.Jzn.5 G. H. Paalman; 6 A. Wegstapel Jzn. Wielerronden: leden Schoolkring: 1 E. J. Kers2 G. W. Bosman Hzn.3 G. Ban nink; 4 J. H. Scheperman. Vrije ronde: 1 M. Klein Velderman; 2 J. de Groot; 3 G. W. Mensink. Zaklopen: heren: 1 J. Wissink; 2 H. Luggenhorst; 3 Joh. Nikkels. Ezeltje priMien1 Hanneke Brinkman 2 Mannie Reilink; 3 Mar. Bieleman; 4 Hanneke Sluiter; 5 Janna Traanman. Stoelendans: 1 M. Denneboom; 2 H. Ste vens; 3 H. Haverslag; 4 F. Aaltink; 5 R. Battus-Toorneman6 Mar. Paalman; 7 D. Scheperman; 8 J. Kers; 9 M. Rei link. Kussengevecht: 1 J. Nikkels; 2 J. Ban nink; 3 B. Veneklaas Ezn.; 4 J. Koop man. Paardrijden, ongezadeld paard: 1 J. Koopman Azn., wisselbeker; 2 J. Ste vens; 3 B. Veneklaas Ezn. Ringsteken versierde karretjes: 1 J. Wilmerink met echtgenote, wisselbeker; 2 J. Koopman Azn. en verloofde; 3 J. Smale Hzn. en verloofde. Versiering der karretjes: 1 J. W. Ste vens G.Jzn.2 Diki Jansen; 3 Jan Sma le Hzn. Ringsteken op de fiets voor dames: 1 M. Paalman; 2 M. Stevens; 3 J. Brink man; 4 Dika Koopman; 5 A. Rietberg. Zaklopen voor dames: 1 M. Kolkman; 2 Diki Scheperman; 3 Dika Koopman; 4 Hanneke Sluiter.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1