sm sn Enthousiaste ontvangst van «Larense Schotsers» en spölleman Jannes Mossink in Genève AGENDA No. 33. Jaargang 8. ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1956 Verschijnt elke Znterda» HOLTENS NIEUWSBLAD Je abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uxtgave van deSUcMm^,MoUenaNieu«,,aUid Adv.-prijs: 1—15 m.m. (acontant) 2.—.Iedere Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telet. K 5^83 - 23Jf Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 ONVERGETELIJKE DAGEN VOOR BOERENDANSERS. De leden van de boerendansgroep ,De Larense Schotsers", waarvan o.a. ïeel uitmaken onze plaatsgenoten de heer fannes Mossink (Kupers Jenske) en zijn ïhtgenote en de heer Hs. Bargboer, zijn >p de Fètes de Genève (de feesten van ienève), ter gelegenheid waarvan een iterna t ionaal Folkloristisch Festival erd gehouden, buitengewoon hartelijk en enthousiast ontvangen. Tijdens het bloemencorso, waaraan de groepen van alle landen deelnamen, werd jde Hollandse dansgroep zeer op de Voorgrond gesteld en werden de boeren- danscrs en hun spölleman met bloemen bestrooid en er bijna onder bedolven. De voorzitter, de lieer Plekkenpol, [schreef dit buitengewoon enthousiasme toe aan het feit, dat de leden van zijn gezelschap de echte oude Hollandse kle ren droegen, met het oranjerozet en de rood-wit-blauwe linten er aan. Het zijn zware, maar onvergetelijke dagen geweest voor de Larense Schot sers en spölleman Kupers Jenske, aldus de heer Plekkenpol. >r zijn HEENREIS, erken: Donderdag 9 augustus is het gezel- rachtischap met een comfortabele bus van de vieljO.A.D. reeds om 4 uur in de morgen ge lstart voor de reis naar Genève. I Via Aalten is men toen regelrecht over Jde Duitse autobaan naar Siegburg ge lreden en daar was het zo druk, dat spöl leman Jannes Mossink al spoedig de ac- gCordeon aan de nek kreeg en he tgezel- ■T schap voor de honderden bezoekers van het hotel, waar de koffie werd gedron ken, de „Hendriekusman", de „Vlegert" en de „Haoksebargen" danste. Als een herinnering aan dit aardige intermezzo werd de dansers een souvenir aangebo den, maar bovendien werd men beloond met een spontaan applaus. Via Darmstadt werd toen naar Bazel gereden, waar men overnachtte. Hier werd de tocht de andere morgen reeds om 5 uur voortgezet om tijdig in Genève te zijn, waar men 's middags om 12 uur arriveerde. De boerendansers werden ontvangen 'door de plaatsvervangend consul Mr. vna Mook, en hadden gelegenheid de mooie met zijn vele regeringsgebouwen en prachtige uitzichten te bewonderen. OFFICIëLE ONTVANGST. I Zaterdagavond had de officiële ont vangst plaats op het stadhuis van Ge nève van de deelnemers aan het festival uit 16 landen. Voorzitter Plekkenpol en zijn vrouw hebben als vertegenwoordigers van hun groep deelgenomen aan een groot diner, waaraan ook verschillende volksverte- genwoordigers aanzaten. Zondagmiddag tijdens het eten werd door verschillende landen een souvenir aangeboden aan de president van de Fètes de Genève, waarna de verschillende volksliederen werden gespeeld door een Zwitserse muziekvereniging. De Larense Schotsers boden een vaas j^iaan met een afbeelding van de kerk te [Laren. Zondagsmorgens had men een Holland- i se kerkdienst bijgewoond, waarvoor de I groep was uitgenodigd en in welke dienst fjtevens een predikant werd bevestigd, i Het was Dominee H. Bartlema, die een half jaar in Markelo gestaan heeft. Toen ik hem de hand drukte, aldus de heer Plekkenpol, zei Ds. Bartlema tegen mij: „U kent mij zeker niet. Ik ben een half jaar in Maarkei geweest". Hij sprak nog best de Markelose taal. ALLES DANSTE MEE. Zondagmiddag had het bloemencorso plaats, waarbij de Nederlanders onder de bloemen bedolven werden. 's. Avonds werd er evenals zater dagavond weer gedanst op de Place de Mont Blanc, een groot plein met een omtrek van pl.m. 3 km. Het werd niet alleen de slotavond maar ook het toppunt van de feestelijkheden. Na de demonstra ties werden de hekken opengegooid en mocht het publiek meedansen. Bij de uit bundige vrolijkheid, die er heerste, wer den de deelnemers met confetti (gekleur de papieren schijfjes in zakjes) bestrooid en zo vaak als Jans bij zijn harmonica- muziek zong werd hem een handvol in de mond gegooid. Hij had de confetti later oog achter het gebit zitten. Na afloop gingen de Nederlanders met de Duitsers en Noren naar een café, waar op buitengewoon gezellige wijze feest werd gevierd. Een verzetje was toen ook wel nodig, want bij de dansdemonstraties was er veel gevraagd van de groep en in het bij zonder van de „spölleman". De afstand om het plein de Mont Blanc, dat zoals gezegd een omtrek had van 3 km, moest tweemaal al dansende en spelende wor den afgelegd. Kupers Jenske wist zijn >GC bi. groep echter aan te vuren door maar steeds weer te spelen van „Houd er de moed maar in". EEN ONTMOETING. De burgemeester van Almelo. Mr. Ra- vesloot, belde zijn ambtgenoot van Hol ten, Mr. Enklaar, donderdag nog op, dat hij getuige was geweest van het optre den van de Larense Schotsers en dat er buitengewoon veel enthousiasme was van de zijde van het publiek voor deze groep. Uit de huizen en op straat werd de dans groep luide toegejuicht. Het gezelschap zelf verkeerde in een zeer' opgewekte stemming. Mr. Ravesloot had zelf ook nog enige woorden kunnen wisselen met zijn landgenoten. DE GROTE VIER. Maandagmorgen hebben de boeren dansers het gebouw van de Verenigde Naties, het voormalige Volkenbondspa leis, van binnen en van buiten bezich tigd. Jans heeft nog even op de stoel gezeten, waar één van de Grote Vier ook op zit als hier een conferentie wordt gehouden. Nadien werd nog een souve- nierswinkel bezichtigd en werden in de stad inkopen gedaan. TERUGREIS. Daarna begon de terugreis via Frank rijk, Luxemburg en België. Het logeren in noord-oost Frankrijk bleek niet erg aanlokkelijk, men was blij in Luxem burg te kunnen overnachten, waar alles weer helder en schoon was. Men heeft de paleizen in Luxemburg nog bezichtigd en is toen via België (waar de legers van Von Rundstett zo hebben huisgehouden) weer in eigen land ge arriveerd. In Limburg werd nog eens eerst weer de echte Hollandse kost. gegeten en toen is het gezelschap via het prachtig ver lichte Nijmegen en Arnhem vermoeid maar- uiterst voldaan in Laren aangeko men. Er heerste een prettige geest onder de leden van de club en er was een uitste kende samenwerking. De vrolijke noot kwam, aldus de heer Plekkenpol, tijdens de reis meestal van de Holtense vrien den, die men dan ook echt heeft leren waarderen. Chauffeur Stegeman van de O.A.D. mag wel chauffeur-specialist genoemd worden, aldus onze zegsman, want het was specialistenwerk wat deze tijdens de reis gedaan heeft. De bus was buitenge woon comfortabel. Voor de Larense Schotsers was het feest weer op. „Spölleman" Mossink was donderdagmorgen weer in de postbestel ling. Inplaats van z'n harmonika had hij nu de grote zwarte tas weer aan z'n zij. RADIOSONDE LAG BIJ EEN KOLK IN DIJKERHOEK Door de heer G. J. Veneklaas, land bouwer te Dijkerhoek, werd vrijdag morgen van de vorige week, omstreeks 10 uur, in zijn weide aan de Stations weg te Dijkerhoek een radiosonde ge vonden van het KNMI te De Bilt. Het was sonde no. 7529, die dezelfde nacht om 2 uur GMT te De Bilt was opge laten. De van stevig papier vervaardig de ballon was in een kolk terecht ge komen, de aan een lang koord beves tigde sonde was echter nog geheel in tact gebleven. Het van heel licht me taal vervaardigde instrument had de vorm van een koker met een middellijn van omstreeks 17 cm. Aan de koker waren verschillende instrumentjes be vestigd, o.a. een uit drie kleine napjes bestaand molentje, dat bij de minste luchtdruk snel ronddraaide. Verder was aan de ballon een zakbatterij bevestigd met twee kleine lampjes. De familie Veneklaas heeft het appa raat zo spoedig mogelijk aan het KNMI teruggezonden, waarvoor een portvrije dienstkaart was bijgevoegd. De radiosonde is een metereologisch instrument tot meting van luchtdruk en temperatuur, eventueel ook vochtigheid in de atmosfeer tot hoog in de stratos feer (dampkring boven pl.m. 10 km). Het instrument is voorzien van 'n kleine radiozender, die bij daling der tempera tuur en van de luchtdruk verschillende morseletters of -cijfers in een bepaalde volgorde uitzendt. Deze instrumenten worden opgelaten opgehangen aan een met waterstof ge vulde ballon, die een constante stijg- snelheid heeft van 5 m. per seconde en dus in 60 minuten 20 km hoogte kan bereiken. Het gewicht van deze instru menten bedraagt tussen de 400—1000 gram. Het grote voordeel van de radiosonde is, dat het resultaat verkregen wordt, onafhankelijk van het terugvinden er van en dat men dus op deze wijze het resultaat verkrijgt met opoffering des noods van het instrument. De door de heer Veneklaas gevonden radiosonde had dus haar werk gedaan, maar niettemin wil het KNMI de ge vonden instrumenten gaarne terug heb ben. „PROTESTANTEN IN DE MIJNSTREEK" Donderdag 23 augustus hoopt de heer J. P. Spruit, propagandist der Stich ting voor Kerkewerk der Herv. Kerk in Limburg, een lezing te houden over het onderwerp: „Hoe kwamen, leven en werken 30.000 Protestanten in de mijn streek?" KERKDIENSTEN OOK VOOR VAKANTIEGANGERS In „Hervormd Holten" van augustus schrijft Ds. C. C. Addink ook nu niet te willen verzuimen de vakantiegangers in Holten uit te nodigen tot het bijwo nen van de kerkdiensten, die in ver band met de restauratie van de Herv kerk in het gebouw „Irene" gehouden worden. Dit gebouw „Irene" vindt men in de Boschkampstraat in de directe om geving van de Herv. kerk. Vanzelfsprekend geldt eenzelfde uit nodiging van de zijde van de Gerefor meerde kerk, welke men vindt in de Dorpsstraat. De uren van aanvang van de diens ten vindt men elders in dit blad. HOOFDAKTE BEHAALD Onze oud-plaatsgenote, mej. Eri Kol- deweij, onderwijzeres te Utrecht, slaag de te Arnhem voor c-e volledige hoofd akte. UITSTAPJE VAN DE DIJKERHOEKSE BUURTVER. Naar ons eerst thans werd gemeld, maakten de leden van de buurtvereni ging „Schoolkring Dijkerhoek" in de maand juli hun jaarlijks uitstapje. Dit keer hadden zich 45 personen op gegeven voor een tocht naar het Wes ten van ons land. 's Morgens om half 7 vertrok het gezelschap met een bus van de OAD. De eerste aanlegplaats werd Leersum, waar de familie Kampen woont. Men keek daar verbaasd op, toen de oude vrienden zo opeens voor hun deur stonden. Vervolgens ging de tocht verder naar Aalsmeer, waar de bloemenveiling be zocht werd. Vooral bij de dames was er grote belangstelling. Als hoofddoel van de reis gold Den Haag en Schevenin- gen. In Den Haag genoot men van het Panorama Mesdag er.- de kinderstad Ma- durodam. Hoewel het in Scheveningen aan zee tamelijk koud was, werd er toch een wandeling langs het strand gemaakt, waarbij sommige heren de voeten niet droog hielden. Op de terug reis werd in Alphen a. d. Rijn nog even aangelegd in het vogelpark Avi-fauna. Wat in het park tegenviel, ook al ten gevolge van het kille weer, maakte de speeltuin goed. Menigeen gleed van de hoge glijbaan omlaag. Spoedig moest men echter weer instappen, omdat des avonds om 7 uur in Nunspeet een war me maaltijd gebruikt zou worden in hotel „Veluwe". Keurig op tijd kwam men hier aan, waar het eten al klaar stond. Een ieder liet 't zich goed smaken. Aan 't einde hiervan dankte de heer Kloosterboer voor de goede zorgen, aan het eten be steed. Tevens kwam hier tot uiting, dat de leden het zeker op prijs zouden stel len, dat het volgend jaar weer een reis zal worden gemaakt. Als afsluiting van de mooie dag werd in café „De Pessink" een consumptie gebruikt. Om ongeveer 11 uur arriveer de het gezelschap weer in Dijkerhoek. FEEST IN DIJKERHOEK In Dijkerhoek zal de komende week woensdag en donderdag het jaarlijks school- en volksfeest worden gehouden. Evenals andere jaren worden de fees telijkheden reeds de avond tevoren in gezet met een gezellige feestavond in de grote tent bij het café „Het Bonte Paard" van de heer Kloosterboer. De ontspanningsclub OCH brengt de ze avond voor het voetlicht het prach tige toneelspel „De Verschoppeling" in drie bedrijven van A. Boere. Donderdagmorgen zal het feest zijn voor de schooljeugd. Nadat bij de school de keuring van wagentjes, bogen, fiet sen, mandjes e.d. heeft plaats gevon den, gaat men onder de vrolijke tonen van HMV naar de feestweide bij café Kloosterboer, waar de verschillende spelletjes worden gehouden. Vrijdagnamiddag worden de traditio nele volksspelen gehouden, waarvoor, evenals andere jaren, natuurlijk weer zeer veel belangstelling zal bestaan. Opgave voor deelname aan de di verse volsspelen tot en met maandag 20 augustus bij één der bestuursleden, terwijl men zich maandagavond ook kan opgeven in het café Kloosterboer, waar die avond toegangskaarten afge haald moeten worden voor het bijwo nen van de toneeluitvoering door OCH op woensdagavond 22 augustus. Vrijdagmiddag zullen tevens wieler wedstrijden worden gehouden om de „Grote prijs van Dijkerhoek", waarbij twee ronden zullen worden verreden. In de eerste course zullen mannen en jongens uit de schoolkring Dijkerhoek starten, terwijl aan de tweede wed strijd ingezetenen uit de gehele ge meente Holten mogen deelnemen. Voor nadere bizonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit nummer. In het vakantieprogramma INTERKERKELIJKE SAMENKOMSTEN Onder het motto: „Vier avonden vol bezinning" zullen op initiatief van de kerkeraden van de Herv. Gemeente en van de Geref. Kerk interkerkelijke sa menkomsten worden gehouden in een grote tent op Kalfstermansweide. Deze bezinningssamenkomsten zullen plaats vinden van zondag 19 augustus tot en met woensdag 22 augustus, tel kens des avonds om 8 uur. Zondagavond zal Ds. G. Lugtigheid, Geref. predikant te Zwolle, spreken over het onderwerp: „Kunnen wij thans nog vreugde hebben aan het leven?" Voor een vocale omlijsting van deze avond zorgt Holtens Gemengd Koor. Maandagavond spreekt Ds. O. Jager, Geref. predikant te Almelo, over: „Laat je maar vallen". Tijdens deze bijeen komst zal de Chr. Gern. zangvereniging „Soli Deo Gloria" enkele liederen zin gen. Dinsdagavond treedt als spreekster op Wika Van Ginkel uit Driebergen, die haar gehoor zal bepalen bij de vraag: „Waarom kijkt U naar mij?" Op deze avond verleent het Hervormd kerkkoor zijn medewerking. Tenslotte zal op woensdagavond nog het woord worden gevoerd door Ds. A. Dronkers, Herv. predikant te Utrecht, die als onderwerp voor zijn toespraak gekozen heeft: „Bent U een zomer mens?" Het is de muziekvereniging HMV, die op deze avond door een muzikale om lijsting haar medewerking verleent. De oproep van de beide kerkeraden is gericht tot hen, die met vakantie in onze gemeente vertoeven en tot alle inwoners. Wij kunnen deze oproep van harte ondersteunen, want zelfs onder prettige omstandigheden als „vakantie" is het zich bezinnen op de geestelijke kant van het leven zeker geen overbo dige weelde. ORGELCONCERT FEIKE ASMA Op uitnodiging van 't bestuur van de Chr. Gem. zangvereniging „Soli Deo Gloria" gaf de bekende organist Feike Asma, in het kader van het VVV-va- kantieprogramma 1956, woensdagavond een concert op het orgel van de Geref. kerk. De voorzitter van „Soli", de heer J. Wiggers, sprak 'n kort woord van wel kom, waarbij hij zich in het bizonder. richtte tot de heer Asma en de vele zomergasten, die aanwezig waren. Nadat van Psalm 150 het 2e en 3e vers was gezongen, opende de heer As ma met een tweetal koraalbewerkingen (Psalm 68 en Psalm 25) van Jan Zwart. Verder werden de volgende werken uitgevoerd: Toccata et fuga in d-moll J. S. Bach le deel van het koekoek- en nachtegaalconcert en aria uit het 9e orgelconcert van G. F. Handel. Variaties: Gebed des Heren F. Mendelssohn. Geestelijke liederen Jan Zwart. a. Rust mijn ziel, Uw God is Koning. b. Scheepje onder Jezus' hoede. c. Blijf bij mij, Heer. Toccata van W. Ralph Driffiel. Andante (Berusting) van S. Landman. Een fantasie van Jan Zwart over „Een vaste burg is onze God" was het laat ste werk, dat de heer Asma ten gehore bracht. Pl.m. vijf kwartier had hij de bijna 300 bezoekers met zijn spel we ten te boeien. De absolute stilte die er heerste tijdens dit concert vormde het beste bewijs, dat Feike Asma iets bracht, dat buitengewoon werd gewaardeerd. Nadat de heer Wiggers 'n woord van dank had gesproken tot ae heer Asma, werd namens de VVV nog het woord gevoerd door de vice-voorzitter, de heer W. Beijers, die „Soli" dank bracht voor het genomen initiatief. Deze avond, zo besloot de heer Beijers, betekende een stijlvol slot van het VW-vakantiepro gramma. Met het zingen van het le en 4e vers van Gezang 93 „Ere zij aan God, de Vader" werd deze avond besloten. VRIJSTELLING Aan de dienstplichtige der lichting '55 J. W. Vruggink te Espelo 61 is een jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens de aanwezigheid van een bi zonder geval. GESLAAGD IN TEXTIEL VAK De heer D. Flik, bediende van de fa. E. Wonnink, slaagde te Rotterdam voor de Detex-vakopleiding, textielwaren- kennis, verkoopkunde en etaleren. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: electr. scheerapparaat; da mes regenmantel; herenrijwiel; foudraal v. parapluie; alpinomutsgouden broche; bankbiljet; actetas met inhoud; regen kapje. Verlorenfietspomp6 portemonnaies plastic damestas met inhoud; vulpen; jongensjas; boodschappentas; herenre genjas. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, tel. 352. Maandag 20 t.m. vrijdag 24 aug.We gens vacantie gesloten Holtense Vis handel J. Reinaardus (zie annonce). Maandag 20 augustus t.m. zaterdag 25 augustus: Fa. H. J. Aaftink en Zoon wegens vacantie gesloten (zie adv.). Maandagavond 20 augustus, 7.30 uur: Afhalen toegangskaarten feestavond in café Kloosterboer en laatste gele genheid voor opgave tot deelname aan de volksspelen op donderdag 23 augus tus (zie adv.). Woensdag 22 en donderdag 23 augustus: School- en volksfeesten te Dijkerhoek (zie annonce). Woensdagavond 22 augustus, 7.30 uur: Gezellige feestavond in café Kloosterboer te Dijkerhoek (zie adv.). Donderdag 23 augustus: Aangifte leer lingen danscursus hotel Holterman (zie adv.). Donderdag 23 augustus: Contactavond Herv. Vrouwenver. Spreker de heer J. P. Spruit. Vrijdag 24 augustus, 8 uur: Vergade ring C.J.M.V. en C.J.V.F. in Irene. Be spreking weekend. 26 augustus tot 2 sept.Wegens vacantie gesloten H. J. Bouwhuis, Horlogerie en Radio (zie adv.). Maandag 27 augustus t.m. zaterdag 1 september: Fa. H. W. ten Velde wegens vacantie gesloten (zie adv.). Maandag 3 september, 's av. 7.30 uur: Gebouw Irene: Aanmelden voor Mid denstandscursus (zie advertentie). BURGERLIJKE STAND Geboren: Willemke Janke, dv J. W. Veenstra en L. H. Wegstapel, Binnen straat 6. Overleden: G. Haverslag, 90 jaar, wv G. J. Broekhuis, voordien van H. J. Bos- schers, Kolweg 19. J. A. Veltkamp, 72 jaar, wv J. Wansink, Beuseberg 102. BEVOLKING: Ingekomen: Ph. J. van Vliet v. Zaan dam naar Holterberg 26. F. de Haan van Leeuwarden naar Waagweg 2. Vertrokken: J. H. Timman van Hol terberg 42 naar Amsterdam. Jatmini van Holterberg 42 naar Naarden. A. Schuurman van Dorpsstraat 30 naar Deventer. E. J. Mekenkamp v. Oran jestraat 34 naar Hellendoorn. E. Fre- deriksz van Look 19 naar Oldenzaal. A. L. Huizen van Look 19 naar Lei den. S. T. Lirn en gezin van Holter berg 26 na^r 's-Gravenhage. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 en 10.30 uur Ds Vuist van Almelo. Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Lub bers. Geref'. Kerk. 10 en 3 uur Ds Leene van Boskoop. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de kas van Art. 13 (emer. predikanten, pred.weduwen en -wezen). RONDE VAN BOXTEL Onze plaatsgenoten Wim Beijers en Henk Brinks reden woensdagmiddag mee in de ronde van Boxtel en kermis- course over 100 km voor onafhanke- lijken en amateurs. In het zeer sterke veld van bijna 100 renners, wist Wim Beijers zich als 11e te klasseren. Henk Brinks, de eeuwige pechvogel, kwam te vallen, doordat hij tegen een loslopende hond opreed. Zijn blessures zijn van dien aard, dat hij za terdag nog wel hoopt te kunnen rijden. Zijn fiets werd enigszins beschadigd. In de ronde voor nieuwelingen over 60 km plaatste B. Boom uit Markelo zich 6e. Door een losspringende toeclips zag hij zich de eerste prijs ontgaan. Op de maandag j.l. te Rijssen gehou den veemarkt waren aangevoerd: 195 stuks vee, runderen 191 en 4 schapen. Prijzen: 69 vette koeien, eerste kwali teit van f2,90 tot f3,28; tweede kwali teit van f2,70 tot f2,90; derde kwali teit van f 2,44 tot f 2,70 per kg slachtge- wicht; 74 melk- en kalf koeien van f690 tot f 980,- per stuk; 15 pinken van f 455 tot f600,- per stuk; 12 graskalveren v. f260,- tot f375,- per stuk; 21 nuchtere kalveren van f52,- tot f75,- per stuk. Overzicht handel: Vette koeien en stieren: Het aanbod was iets kleiner, de handel had een vlugger verloop met iets hogere prijzen. Gebruiksvee: Het aanbod was niet groot, de handel had een kalm verloop met staande prijzen. Nuchtere kalveren: Deze werden vlug en tegen iets hogere prijzen verhandeld. Varkens en biggen: Geen aanvoer. Pinken en kalveren: De handel had 'n kalm verloop en de prijzen bleven on veranderd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1