Holten hield een geslaagde Braderie I No. 32. Jaargang 8. ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1956 Verschijnt elke Znterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van die blad bedraagt 1.25 p. kwartaal iitfjitve van de Stichting Holiena Nieuwsblad" to Botten. TeAef. K 51,8$ - 231, A dv.-prijs1—15 m.m. (a contant2.—. Iedere m.m. meer f 0.01 PROGRAMMA BOOD ELCK WAT WILS De braderie 1956 is weer achter de rug. De braderiecommissïe en de deel nemers aan deze verkoopactie kunnen met veel genoegen op een geslaagd bra- deriefeest terugzien. Maar ook de bezoe kers hebben over het algemeen zeer ge noten van het afwisselend programma, dat beide dagen geboden werd. Zelfs het voorprogramma, de verkie zing van de braderïekoningin, trok dit jaar een zeer grote belangstelling. Velen verdrongen zich drie avonden in Holtens straten om de optochten, die het pro gramma meebracht, van nabij gade te slaan. Ook de jeugd is deze keer goed aan haar trekken gekomen. Dinsdag had zij in Amicitia gratis toegang tot de voor stelling van de Bonte Boertjes uit En schede. Woensdag werden twee gratis voorstellingen van een kindervariété ge geven, aangeboden door de Ster-winke liers. De zakenmensen zijn zeker niet onte vreden, al was de verkoop niet zoals vorig jaar. De afwezigheid van een groot deel van de boerenbevolking, die door de achterstand in de oogstvverk- zaamheden, veroorzaakt door de on gunstige weersomstandigheden der laat ste maanden, nu geen tijd kon vinden om feest te vieren, zal hier voor een belangrijk deel debet aan zijn geweest. Hun afwezigheid werd voor een be langrijk deel gecompenseerd door de vele vreemdelingen, die de braderie be zochten. De Plattelandsvrouwen, die zich_zeer ingespannen hebben om uit hun stand te halen wat er in zat ten bate van het te stichten wijkgebouw van het Groene Kruis, de muziekvereniging „H.M.V." met haar diverse attracties, de rijvereni- ging met haar verloting en ook de E.H.B.O. hebben allen een graantje meegepikt van hetgeen op deze brade rie te verteren viel. H.M.V.de schietvereniging ,,De Een- dracht" en de Bergruiters hebben het hunne er toe bijgedragen om het pro gramma te doen slagen. Het optreden van de Bonte Boertjes i uit Enschede was een succes, dat de eerste avond luister bijzette aan de braderie. Toch willen we niet verhelen, dat er niet helemaal de gezellige sfeer heerste De braderiekoningin Mej. Hendrika Sprok kereef geflankeerd door haar secondanten. Amicitia maar op een podium in Kalf- stermansweide plaats. Toen er om kwart voor acht nog alleen maar kinderen op het terrein waren, hielden de organisatoren even hun hart vast en hadden zij al een beetje rouw, ook deze keer niet een zaal te hebben uitgekozen. Maar het viel heel anders uit, want om acht uur waren honderden toeschouwers op Kalfstermansweide aan wezig en moesten de aanwezigen nog even geduld oefenen, omdat de mensen nog steeds toestroomden. De voorzitter van de verkiezingscom- missie, de heer Beijers, behoefde deze keer niet zoals in 1955 al z'n overredings kracht te gebruiken om een aantal can- didaatjes op het podium te krijgen. Nadat hij de aanwezigen namens de braderie-commissie, had welkom geheten en de procedure der verkiezing had uit eengezet was het Saartje Metzger, die de stoute schoenen aantrok en zich als eer ste naar het podium begaf. Haar goede voorbeeld werd direct gevolgd door Ali Harting en Joke Crans, en successievelijk Dit zijn de twaalf candidaatjes, welke maandagavond mededongen naar de titel van „Braderiekoningin 1956". No. 1, Mej. Sprokkereef, werd met bijna alge mene stemmen tot koningin uitgeroepen. van vórige jaren. Aan de braderie als zodanig haperde wat. Ze was te sim pel van opzet en men zal zich voor de toekomst dan ook op wat anders moeten beramen. Verkiezing braderiekoningin. De straten waren maandagavond ge vuld met opgeruimde en wuivende men sen, die de pas gekroonde braderie koningin op haar tocht door het dorp gadesloegen of volgden. Ingezetenen en zeer veel zomergasten waren op de been om .het schouwspel van de open landauwer met het koninginnetje, be geleid door de muziekvereniging H.M.V. van nabij mee te maken. Hendrika Sprokkereef was even te voren op Kalfstermans weide door een jury, bestaande uit een twaalftal zo mergasten tot braderiekoningin 1956 uitgeroepen en maakte met haar beide secondanten, de heren J. M. Metzger en W. Beijers, een feestelijke rondgang. In verband met de zomerse weers omstandigheden had de verkiezing van de braderiekoningin dit jaar niet in kwamen Bertie Karkdijk, Marie Bulsink, Rieki Mossink, Jansje Hofman, Hendrika Sprokkereef, Alie Schöppers-Pongers, Dini Dikkers, Gerri Stukker en Riki Wes- terik op het podium, om met elkaar in een sportieve wedijver te dingen naar de titel van braderiekoningin. De heer Metzger gaf de candidaatjes allemaal een nummer en wees de jury leden aan, die toen hun lang niet gemak kelijke taak konden beginnen. Hun keuze viel op Mej. Sprokkereef en toen deze uitslag werd bekend gemaakt, werd zij met een donderend applaus van de nog steeds aangroeiende menigte be groet. Een aardig moment vormde de kro ning van de nieuwe koningin. De brade rie-koningin 1955, Mevr. Riki Fransen- Lubbersen, plaatste het vergulde kroon tje op het hoofd van haar opvolgster en daarmede was Mej. Sprokkereef tot bra deriekoningin 1956 gekroond en ontving zij nogmaals een warm applaus van de vele honderden, die van deze aardige verkiezing getuige waren. De feestelijke rondgang door de druk bevolkte straten vormde het slot van het voorprogramma der braderie. Koetsier Mulder en palfrenier Nijland brachten hun kostbare last veilig in hotel Holter- man, waar de erewijn werd rondgediend en men nog enige tijd vertoefde, terwijl de drukte in de straten zo langzamer hand weg ebde. De officiële opening. De officiële opening van de braderie had dinsdagmiddag plaats bij de ingang van de Kerkstraat aan de Larenseweg door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, in tegenwoordigheid van wet houder Wegstapel, verschillende raadsle den, de braderiecommissie'en hun dames. De voorzitter van de braderiecommis sie, de heer Wissink, heette de burge meester en de overige vertegenwoordi gers van het gemeentebestuur welkom en wees er in zijn toespraak op, dat de Holtense zakenmensen na veel wikken en wegen weder tot de organisatie van deze braderie waren overgegaan. Spr. noem de in bijzonder de stand van de Plat telandsvrouwen, waarvan de opbrengst bestemd is voor de stichting van een nieuw wijkgebouw, dat van grote be tekenis zal zijn voor de volksgezondheid. Hij bracht dank aan de J.D.G., het G.E.B., de muziekvereniging H.M.V. en de andere personen en organisaties, wel ke zich voor het welslagen van de bra derie hebben ingezet, terwijl door de Rijkspolitie de verkeersproblemen zullen worden opgelost, aldus spreker. De burgemeester bracht hulde aan de commissie, die de organisatie weder op zich heeft durven nemen. Het enthousi asme was aanvankelijk niet zo groot, maar men heeft de zakenmensen tot an dere gedachten weten te brengen en dat is voor de vele zomergasten, welke mo menteel in Holten vertoeven, toch wel bijzonder aardig. Door deze braderie wordt den vreem delingen in grote lijnen getoond wat Hol ten vermag en daarbij blijkt dan wel dat de middenstanders hun partij weten mee te blazen. Spr. besloot zijn toespraak met het uit. spreken van de hoop, dat ook deze bra derie weer zou mogen slagen. Met het doorknippen van een lint ver klaarde de burgemeester de braderie voor geopend. Bij de aanvang van de plechtigheid boden Berti Wissink en Gerda Vosman Mevr. Enklaar en de braderiekoningin een bouquet bloemen aan. Het gezelschap maakte eerst een rond rit met het braderietreintje en vervol gens een rondgang over de braderie, die door de dreigende lucht echter in een te vlot tempo moest worden afgewerkt. De Bonte Boertjes. De Bonte Boertjes uit Enschede, een jeugdclub met drumband en dansgroep, in ouderwetse klederdracht gestoken, gaf vervolgens in Amicitia een voorstelling voor de kinderen. Dit zou op het podi um in de weide zijn geschied, om welke reden de opstelling van de kinderen in de zaal niet helemaal naar wens ver liep, maar de meeste kinderen genoten toch wel van de drumband en de boe- x-endansjes. Hun optreden kwam 's avonds beter tot zijn recht in Kalfstermansweide, na dat dit jeugdige drumbandkorps eerst een rondgang door het dorp had ge maakt, waarbij alles uitliep om dit aar dig groepje te zien voorbijmarcheren. De 6-jarige Willy Duursma had daar bij als kleine tamboermaitre aller sym pathie. Zijn wat ouder vriendje, die voor aan de groep liep had 't tamboermaitre- schap wel zo onder de knie, dat het een lust was zijn evoluties met zijn staf gade te slaan. Op de weide gaven de jeugdige Tuk kers eerst een aantal shownummers, ver volgens voerden zij een drietal boeren dansen uit en ten slotte besloten zij hun programma met een aantal leuke frat sen van de clowngroep en een water ballet. Tussen de bedrijven door gaf het 12-jarige tapdanseresje en kampioene j van Nederland, Annola, enkele aardige nummers tapdansen. Jennekesmarkt. Na dit optreden op Kalfstermansweide volgde op het braderie terrein de Jenne- kesmarkt, waarvoor een enorme belang- steling bestond. Er werden honderden nummers uit gegeven aan jongens en meisjes, die daarbij het contra-nummer moesten zoe ken om niet alleen een Jan of een Jen- neke aan de haak te kunnen slaan, maar ook een van de drie prijzen te winnnen, die door de braderiecommissie hiervoor beschikbaar waren gesteld. Het waren tenslotte Henk Oolbekkink Wzn. uit Holten en Maryke Stegeman uit Markelo, die de eerste prijs in de wacht sleepten en daarmee een bedrag van f 50.uitgekeerd kregen. De tweede prijs werd gewonnen door Henk Derksen en Gerrie Wolters, een nog wel heel jong paar. De derde prijs ad f 20.kwam niet uit de bus. Het bleef nog lange tijd gezellig op de braderie, die echter deze keer wat vroeger afgelopen was dan vorige ja ren. Ook in de verschillende lokaliteiten ging de feestvreugde niet zo lang door als de vorige keer. Kindervoorstellingen. De braderie was niet alleen een gezel lig feest voor de ouderen, ook de jeugd heeft er naar' hartelust van genoten. Door de bijzonder sympathieke geste van de plaatselijke Ster-winkeliers werden woensdagmiddag voor de kinderen in Amicitia twee voorstellingen gegeven door het kindervariété „In de mallemo len", die gratis toegankelijk waren. Mr. Janno presenteerde er zijn verschillende nummers met „Simpa", „Pipo", „Janus Kruier" en verschilende andere artisten. De „wonderklok" en „Truxa het wonder paard" hebben de kinderen, die in beide voorstellingen geheel Amicitia vulden, bijzonder doen genieten, zodat er telkens een luid gejuich uit de kinderschaar op steeg. Het programma van de tweede brade riedag was begonnen met het ophalen van de schutterskoning 1955, de heer G. D. A. Klein Teeselink, die met mu ziek van H.M.V. naar Kalfstermansweide werd gevoerd, waar de strijd om de ko ningstitel wat later begon dan was ge annonceerd. Er werd geducht geschoten en nadat de kop, de rechtervleugel, de linkervleu gel en de staart door resp. de heren Jan Aaftink, J. H. Ebrecht, G. Jansen en Joh. Arfman was afgeschoten, werd de romp verbrijzeld door het schot, dat de heer F. L. Tromop tenslotte loste. Hier mede was de heer Tromop schuttersko- ning van Holten geworden, een titel, wel ke hij volkomen verdient in verband met zijn grote verdiensten jegens de schiet sport. Sekutterskoning. 's Avonds werd de nieuwe koning, ver gezeld van zijn dochter, die de plaats van zijn echtgenote innam, onder grote belangstelling en onder de vrolijke tonen van H.M.V. in een open landauer door het dorp gevoerd. In hotel Vosman had onder grote be- langsteling zijn officiële inhuldiging i plaats, waarbij de voorzitter der schiet vereniging „De Eendracht" de heer Joh. van Geenhuizen, hem de tekenen zijner waardigheid overhandigde en de prinses bloemen aanbood. Het doet alle leden bijzonder veel ge noegen, dat de heer Tromop de titel ver overde, zo zei de heer Van Geenhuizen, omdat hij een van de mede-oprichters der vereniging is. Hij dankte H.M.V. voor de grote medewerking en reikte vervolgens de prijzen uit. Hij bood H.M.V. een bedrag van f 25. aan voor de aanschaffingskosten van een overslagtrom voor de drumband. De uitslag van het fladderschieten was: 1 A. Lensink, 2 J. Bouwhuis, 3 J. Löhr, 4 G. Jansen, 5 J. van Duren. De koning dankte voor de grote eer, welke hem bewezen was, en bood de aan wezigen een consumptie aan. Men bleef nog enige tijd gezellig bijeen. Koningin op kraambezoek. 's Middags bracht de braderiekoningin, vergezeld van haar beide secondanten, een bezoek aan de vier gezinnen, waar gedurende de beide eerste braderiedagen een baby was geboren. Het waren de families H. J. Keuterman, Borkeld 92, D. Beldman, Borkeld 26a, G. J. Jansen (Menum), Beuseberg 122, en J. G. Rui terkamp, Deventerweg 24. Het werd overal een allerhartelijkste ontvangst en het was aardig om te zien hoe Hare Majesteit Hendrika I de borelingskes even op de arm mocht houden. Uit alles bleek, dat het bezoek bijzon der gewaardeerd werd. Namens de bra deriecommissie bood de koningin de kraamvrouwen een klein presentje aan in de vorm van een waardebon, die bij de standhouders kan worden ingewis seld. Ruitersport. Het avondprogramma werd geopend met een ruitersportdemonstratie va,n de „Bergruiters", welke door bijna tweedui zend personen werd bezocht. De ruiters presenteerden zich in een openingspara de, welke voorafgegaan werd door onze nationale hymne, het „Wilhelmus". In het barrage-springconcours treden tien rui ters om de hoogste eer. Nadat successie velijk 7 rijders waren afgevallen, waren het ten slotte de heren T. Beldman Sr. op „Amigo", H. Beldman op „Dollar prins" en T. Beldman Jr. op „Lyda" de vader en twee zoons die om de titel kampten. De hindernissen waren steeds verhoogd en tenslotte was het de heer Beldman Sr., die met de eer ging strijken. „Amigo" sprong uitstekend en bracht hem de zege. Met enkele frappante staaltjes van vrijheidsdressuur, waaraan medewerkten de heren J. Struik en T. Beldman Jr. met hun rijdieren en „Hansje" de ponny, werd deze voorsteling, welke bij de be zoekers zeer in de smaak viel, besloten. Alles stroomde toen naaf het braderie, terrein, waar het zeer druk werd en waar de muziekvereniging H.M.V., welke zich deze avond voor het eerst met haar dieptetrommen voor de te vormen drum band presenteerde, op verschillende pun ten populaire wijsjes speelde. Onder leiding van de heer R. Ilbrink uit Rijssen speelden de „Hilohawaiians" enkele van hun bekende nummers, welke via de geluidsinstallatie werden uitge zonden. Deze geluidsinstallatie van de heer Sanders uit Goor bewees weer goede diensten. Het bleef op de braderie nog geruime tijd een gezellige drukte. De fa. K. ten Have uit Deventer schonk haar gratis kopje koffie. In de stand van de Maggi- producten werd de bezoekers een gratis kopje soep aangeboden en de standhou ders met eetbare waar of dranken deden hun laatste voorraad van de hand. En kele uren later behoorde de 3e Holtense braderie tot het verleden. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, verricht onder grote belangstelling de officiële opening.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1