De Braderie 1956 BRADERIE "A MaandagavondVerkiezing BRADERIE-KONINGIN. (Dinsdag en Woensdag a.s.) PROGRAMMA van de 3e Holtense AGENDA PREDIKBEURTEN „No. 31. Jaargang 8. ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1956 Verschijnt elke Zaterdag MENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1 25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting jyBolten3 Nieuwsblad" te Holten. TelefK HiSft - 2S/t Adv.-prijs: 115 m.m. (a contant) f2.Iedere m.m. meer f 0.07 BRADERIE 1611 llllStiS Holten zal dinsdag en woensdag a.s. geheel in het teken staan van de 3e braderie, welke haar middenstand organiseert. Het heeft enige voeten in de aarde gehad om tot een besluit te komen, maar nu dat besluit onlangs gevallen is, wordt er met man en macht gewerkt om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor de opbouw van de stands in ons knusse dorpscentrum, dat zich voor zo'n verkoopfestijn zo uit stekend leent. Reeds vroegtijdig zijn het G.E.B. en de zakenmensen begonnen met de aan leg van een aardige verlichting, die het de komende dagen, als er veel mensen op straat zijn, erg gezellig zal maken. De dorpstoren baadt weer in het floodlight. Er is door de braderie-commissie een gevarieerd en aantrekkelijk programma samengesteld, dat men op de voorpagina van dit blad kan vinden en waarvan we slechts kunnen zeggen, dat het iedereen wat te genieten zal geven. Als we dit programma in hoofdlijnen ven op de voet volgen, dan begint het eest maandagavond met de verldezing ran EEN BRADERIEKONINGIN. Nu met deze verkiezing het vorige jaar :o'n buitengewoon aardige ervaring is ipgedaan het koninginnetje kweet zich oen op een allercharmantste wijze van al van verplichtingen zullen er bij de Holtense meisjes wel geen bezwaren neer bestaan om zich hiervoor beschik bar te stellen. Dc jury zal weer bestaan uit een aan- al zomergasten, die in onze gemeente irertoeven en hierbij als zodanig uitge nodigd worden. OFFICIËLE OPENING. Dinsdagmiddag zal de officiële ope ning geschieden door onze burgemeester, lie verwacht wordt met de heren wethou ders en leden van de raad, waarbij ook de dames verzocht worden aanwezig te 'illen zijn. Geheel nieuw is het optreden van DE BONTE BOERTJES lit Enschede. Dit bijzonder aardige ge selschap van jeugdige artiesten, dat over al zo'n groot succes oogst, met drumband li folkloristische dansgroep, geeft des niddags een voorstelling voor de kinde- 's avonds voor de groten, 's Avonds maken zij eerst een rondgang over de braderie. Als een leuke verrassing kunnen wij nededelen, dat de 12-jarige Nederlandse tampioene tapdansen, bekend onder de •adionaam ,,Annola" (zij treedt onder lie naam o.a. voor de radio op met Eddy Jhristiani) aan de uitvoering van het irogramma zal meewerken. JENNEKES-MARKT. 's Avonds zal de Jennekes-markt, die in 1955 zo'n groot succes was, zeker weer veel belangstelling trekken. Hier zullen vooral de jongeren elkaar ontmoeten en tijdelijk een paar kunnen vormen, met de kans om een aardige attractie te win nen. De spelregels zijn thans voldoende be kend en zullen via de geluidsinstallatie nog nader worden toegelicht. SCHUTTERSKONING. De middag van de tweede dag, woens- ig 8 augustus, staat in het teken van de schietwedstrijden, welke georgani seerd worden door de schietvereniging „De Eendracht". De oude koning heeft afgedaan, maar wordt nog de eer bewe zen dat men hem per landauwer naar de feestweide brengt. Het inhalen van de nieuwe sehutters- koning met zijn koningin vormt altijd 'n aardige en levendige vertoning, als zij met de muziek van H.M.V. begeleid, naar hotel Vosman gaan om daar het schut tersfeest te vieren. H.M.V. zal ter gelegenheid van de bra derie haar nieuwe drumband presente ren. Dat vormt reeds een attractie op zich zelf, want de gehele bevolking is nieuwsgierig wat er uit de bus zal komen. Na het schuttersfeest volgt EEN RUITERDEMONSTRATIE. van de L.R.V. „De Bergruiters". Zij heb ben o.m. op hun programma staan een openingsparade, een springconcours met barage springen (3 hindernissen op 10 Vk achter elkaar, terwijl bij foutloos springen de hindernissen telkens wor- 't den verhoogd) een kledingrace op onge- f zadelde paarden en een vrijheidspot- J pourri. De paardensport trekt altijd een zeer J grote belangstelling, zodat ook nu te verwachten is, dat zeer velen de ver- J richtingen van onze bergruiters zullen willen gadeslaan. KINDERVOORSTELLINGEN. j Een bijzonder aardige geste is er van de Holtense „Ster-winkeliers" uitgegaan. Zij stellen voor de jeugd twee voorstel- lingen beschikbaar in Amicitia van de kindervariété „de Mallemolen". Deze zijn geheel gratis. De voorstelling van 2 uur '♦tl is toegankelijk voor de kinderen van de beide kleuterscholen en van de klassen 1 tot en met 3 van de lagere scholen. De voorstelling van 3.30 uur is toegah- kelijk voor de leerlingen van de 4e en hogere klassen van de lagere scholen. Op de ouders wordt een beroep ge daan om hun volle medewerking te ver lenen, dat deze opzet volledig slaagt, om. dat wegens vakantie de kinderen niet onder leiding van het onderwijzend per soneel in klasseverband komen. Er is een aardig programma opgesteld, dat wij wegens plaatsgebrek echter niet kunnen weergeven. JONGE WERELDBURGER. Tenslotte vestigen wij nog de aandacht op de volgende punten. Indien tijdens de braderie, d.w.z. op maandag, dinsdag of woensdag een ba by wordt geboren, zal de braderie-konin gin de jonge wereldburger of -burgeres een bezoek komen brengen. Men wordt verzocht hiervan dan mededeling te wil len doen aan de braderie-commissie. GEEN FIETSEN. In verband met de grote drukte zul len op de braderie geen fietsen worden toegelaten. Er is een rijwielbewaarplaats op het plein van U.L.O.-school tegen over het postkantoor. Auto's kan men parkeren in de Sta tionsstraat (voor de boterfabriek) en bij hotel Vosman, Oranjestraat. welke wordt gehouden in het centrum van het Dorp HOLTEN op 7 en 8 AUGUSTUS a.s., KERKSTRAAT, KERKPLEIN, SMIDSBELT, SMIDSSTRAAT, BINNENSTRAAT, enz. MAANDAG 6 AUGUSTUS (Voorprogramma): 20.uur: Verkiezing van de Braderie-koningin (bij zomers weer op het podium in Kalfstermansweide, eventueel in Amicitia). DINSDAG 7 AUGUSTUS: 14.uur: Aanvang van de braderie (met rondgang braderietreintje). 14.30 uur: Officiële opening der Braderie door de EdelAchtb. Heer Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, in tegenwoordigheid van de leden van het Gemeentebestuur. 15.uur: Optreden van de Bonte Boertjes uit Enschede voor de kin deren (op Kalfstermansweide eventueel Amicitia). 19.30 uur: Optreden van de Bonte Boertjes voor liet publiek in Kalf stermansweide (entrée 25 ct). 20.30 uur: Jennekes-markt op de braderie (met uitgifte van nummers a 25 ct. per stuk). WOENSDAG 8 AUGUSTUS: 13.30 uur: Ophalen van de Scliutterskoning 195$_per landouwer, met muziek van H.M.V., vanaf hotel Vosman. 14.uurSchietwedstrijden van de Schietvereniging „De Eendracht" met Koningsschieten in Kalfstermansweide. 14.uur: Kindervariété „De Mallemolen" in Amicitia (aangeboden door de Ster-winkeliers). 15.30 uur: Kindervariété „De Mallemolen" (2e voorstelling voor de kinderen) in Amicitia. 19.uur: Feestelijke intocht van de nieuwe Scliutterskoning met mu zikale rondgang van H.M.V. 19.30 uur: Prachtige ruitersportdemonstratie van de Landelijke Rij- vereniging „De Bergruiters" te Holten (in 1955 kampioen van Overijssel). (Entrée volw. 50 ct., kinderen 25 ct. 20.30 uur: Muzikale rondgang van H.M.V. over de braderie met popu laire wijsjes. FEESTELIJKE VERLICHTING VAN HET BRADERIETERREIN EN OMGEVING. Gedurende de beide dagen: RONDGANG VAN HET BRADERIETREINTJE DOOR HET DORP Grote gezelligheid en tal van aardige attrakties op de braderie Parkeerterrein voor auto's: Stationsstraat en bij hotel Vosman. Rijwielstalling: Voorplein U.L.O.-school. (Lees vooral de toelichting op het programma) HET VERKEER EISTE WEER Z'N TOL. Dodelijke aanrijding te Dijkerhoek. In de nacht van woensdag op don derdag is op de Rijksstraatweg van Hol ten naar Deventer even voorbij „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek een ern stig ongeluk gebeurd. De heer A. Ch. M. Meijer, vertegenwoordiger van een Am sterdamse firma en wonende te Deven ter, is hier tussen 1 en 3 uur met zijn personenauto tegen een boom opge botst en daarbij gedood. De heer M. was Z3 jaar. De chauffeur van een Almelose be schuitfabriek zag de vernielde auto te gen een boom staan en waarschuwde de rijkspolitie te Dijkerhoek. Toen deze ter piaaise een onderzoek instelde, bleek de bestuurder met ernstige kwetsuren aan het hoofd dood achter het stuur te zit ten. Door de grote kracht van de botsing was de boom tot aan het dashboard in de auto gedrongen. Deze was dan ook zwaar gehavend en is later door de ver keerspolitie in beslag genomen. Enige aanwijzing omtrent de oorzaak van het ongeluk was niet aanwezig. Wel waren op de berm van de weg sporen te zien, waaruit zou zijn af te leiden, dat de auto even voor de botsing ook reeds op de berm van de weg zou hebben ge reden. In de onmiddellijke nabijheid van de plaats van het ongeluk is een Zweedse vlag gevonden, zoals die voor op auto's of autobussen worden geplaatst, waar van de steel van onder was gespleten en afgebroken. Het is zeer wel mogelijk, dat dit een volkomen toevallige omstandigheid is. Anderzijds is het niet onmogelijk, dat een tegenligger, welke deze vlag voer de, door de weersomstandigheden of uit de gewoonte om links te rijden, welke regel in sommige landen bestaat, te veel links van de weg gereden heeft en zo doende het ongeluk veroorzaakte. De waarnemend groepscommandant van de rijkspolitie te Holten heeft in 'n cxtra-poLitiebericht via de radio oog getuigen verzocht zich met hem in ver binding te stellen. FOKVEEDAG IN SEPTEMBER. De commissie voor 't organiseren van een'plaatselijke fokveedag heeft beslo ten deze jaarlijkse veekeuring te hou den op 27 september a.s. Zij hoopt op een voldoende aantal inzendingen ook in de afd. zwartbonte runderen. Mocht in deze rubriek het aantal inzendingen echter te gering zijn, dan zal deze keu ring niet door kunnen gaan. Bij voldoende animo zal ook de kal- veropfokclub haar dieren laten keuren. De gelegenheid voor opgave tot deel name aan de fokveedag sluit op zater dag 8 september a.s. MOTORCLUB De motor- en automobielclub „De Hol- terberg" organiseerde dinsdag in bet kader van het VVV-vakantieprogramma een tweetal puzzleritten. Niet minder dan 35 fietsers en 19 bromfietsers, waaronder verscheiden zo mergasten, namen aan deze ritten deel. Het ging er deze keer niet alleen om de goede weg te vinden, die ook nu weer liep door de mooiste delen van onze ge meente, maar er moesten ook diverse vragen beantwoord worden. Zo werd de deelnemers gevraagd de diepte van de put te schatten op het erve „Juleke" op de Zuurberg en moesten zij de bouwmate rialen opsommen en het bouwjaar van verschillende oude boerderijen. Ondanks de minder goede gesteldheid van sommige wegen en paden waren de deelnemers over bet algemeen zeer ver rukt over de aardige tochten, die liepen over Zuurberg, Beuseberg, Borkeld en Look terug naar café Vruggink, waar men gestart was. De secretaris van de V.V.V., de heer A. J. Snijders, bracht de motorclub dank voor het uitstippelen van deze tochten, waarna haar voorzitter, de heer Joh. v. Geenhuizen, aan de onderstaande win naars de prijzen uitreikte. Fietsers: 1 W. J. van de Hurk, 8 str. ptn; 2 G. Veldhuis, 8; 3 G. Jansen, 8; 4 M. J. Kers, 95 J. A. Knoppien, Middel. stum, 10; 6 J. van Grafhorst, Rijswijk, 12; en 7e Henk Derksen, 12 strafpunten. Bromfietsers: 1 G. Kappert, Almelo, 7 strafpunten; 2 L. Gazan, 12; 3 J. Brands, 15 en 4 J. Aaftink 15 strafpun ten. Waar geen plaatsnaam is genoemd zijn de winnaars woonachtig te Holten. GESLAAGD. Te 's-Gravenhage slaagde voor de hoofdacte B onze plaatsgenoot, de heer J. Kater. De heer J. E. Tuller van hier slaagde te Zwolle voor het diploma ban ketbakker. Zaterdag 4 t.m. zaterdag 11 aug. sme derijen Maats en Nijland (Espeio) we gens vakantie gesloten. Maandag 6 augustus t.m. woensdag 8 aug.: Fa. J. W. Dollekamp en Zn. we gens vakantie gesloten. Maandag 6 t.m. zaterdag 11 augustus J. Geitink wegens vakantie gesloten. Maandag 6 augustus, 's avonds 8 uur, groot neropenmgsbal in 't calé Jansen (zie adv.). Dinsdag 7 augustus 7.30 uur gebouw „Keüoboth" nervatting repetities Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria". Maandag 11 t.m. 18 augustus E. J. Wes- terik, Larenseweg 1, wegens vakantie gesloten (zie annonce). Maandag 13 aug. t.m. zaterdag 18 aug.: W. ÜoibekkmK, H. J. Oolbekkink en A. J. Willems wegens vakantie gesioten. Woensdag 15 aug., 's av. kwart voor 8: Orgelconcert üoor Feike Asma op het orgel van de Geref. Kerk. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Lentz van Hellendoorn en 10.30 uur Ds Israël (Bevest. 2 ouderlmgen). Dijkerhoek. 10 uur Ds Addinh. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Dragt van Haren (Gr.). In beide diensten is de derde collecte bestemd voor het Bouwfonds. Officiële publicaties KANTOOR GEMEENTE-ONTVANGER. De gemeente-ontvanger van Holten maakt bekend dat zijn kantoor van 4 tot en met 18 augustus wegens vakantie GESLOTEN ZAL ZIJN. Voor dringende aangelegenheden wen de men zich tot de secretarie. De gem.-ontvanger voornoemd, G. J. BOUWHUIS. ALGEMENE ONTHEFFING WINKELSLUITING. Burgemeester en wethouders van Hol ten brengen ter openbare kennis, dat zij in hun vergadering van 25 juli j.l. over eenkomstig het bepaalde in artikel 12 sub a der Winkelsluitingswet 1951 heb ben besloten in verband met de op 7 en 8 augustus a.s. alhier te houden braderie een algemene ontheffing te verlenen van de in de artikelen 2 en 8 dier wet, juncto de daaruit voortvloeiende ge meentelijke verordeningen, vervatte verboden, onder voorwaarde, dat het op deze dagen verboden zal zijn een winkel voor het publiek geopend te hebben (art. 2 sub c) of in de uitoefening van straat handel waren te koop aan te bieden (art. 8 sub c) na 1 uur des nachts. Holten, 27 juli 1956. Burgemeester en wethouders voorn., J. WEGSTAPEL, wnd. Burgem. G. J. LANGENBARG, Secretaris. VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige H. G. Jansen, Beuseberg 103, van de lichting 1956, werd voorgoed vrijstelling verleend van de militaire dienst wegens persoonlijke onmisbaarheid. De dienstplichtige der lichting '57, A. Schipper, Espelo 15, kreeg om dezelf de reden een jaar vrijstelling. BETS STOKKERS LIEP VOOR DE ACHTSTE KEER DE VIERDAAGSE. Onze plaatsgenoot postbode Bets Stokkers liep dit jaar voor de 8ste keer mee in de Vierdaagse en bracht het tot een goed einde. Bravo! Nog twee maal en de P.T,T,-er komt terug met het gouden kruisje. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: zwart overhemd; zwarte rijwieltas met inhoud; bruine portemon- naie met inhoud; linnen zak; rijwiel- slot; linnen veldtas; bruine lederen kin- derportemonnaie; dolkmes in schede; bruine portemonnaie met inhoud; een blauwe alpinomuts; damestas met foto (zwart leer) bij H. Th. van Dijk, Apel doorn. Verloren: ijzeren gewicht; enveloppe met inhoud; gummi jekker; vierkleuren potlood; paar motorhandschoenen; haar- strik; linker voetbalschoen met 'n stel scheenbeschermers; rood gebreid meis- jesvest. Inlichtingen bij de groepscommandant van de Rijkspolitie.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1