v.v.v. j BRADERIE Braderie-nummer Internationaal hippisch evenement aa^antie.fi'icygAamfna Uitstekende uitvoering J. D. G. met „De Spaanse Vlieg". AGENDA de 1 Voorlopig programma van ;0. Jaargang I ZATERDAG 28 JULI 1956 Verschijnt elke Zaterdae HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dn blad bedraagt 125 p. Jcioartaal Uitgave van de stichting „Eoltens Nieuwsblad" .<nTijs15 m.m. (d contant) f 2.Iedere m.m. meer 0.07 te Holten. Telef. K 548S - ZSk 1 „Bergruiters" versus „Uelsen" (Duitsland) In het kader van het V.V.V.-Vakantie- ügramma 1956 wachten de zomergas ten ingezetenen woensdagavond in kalfstermansweide" spannende ruiter- ""tristriiden. als leden van de Land. Rij- leniging „Uelsen" (Duitsland) en onze *H,atselijke rij vereniging „Bergruiters" f hun vurige rossinanten hun krachten [llen meten. De Bergruiters, die hoogstwaarschijn- Jc in de individuele dressuurwedstrijd el de sterksten zullen blijken, krijgen in U jachtspringconcours aan de Duitse liters hun handen vol en ook in het [ringconeours klasse B staan de gasten Qupiin mannetje. (We zien met spanning dit treffen tus- |n de kampioen van Overijssel en de re- 'e-kampioen van Rijnland-Westfa- tegemoet. Aan de individuele dressuurwedstrijd door 2 leden van iedere vereniging irden deelgenomen: H. Beldman met „Dollarprins" (Bergruiters) George Elferink met „Lorbas" (Uelsen) T. Beldman met „Deserteur" (Bergruiters) John Reurik met „Eijaks" (Uelsen). .00 111 het jachtspringconcours (tegen het '5(irwerk) komen voor Uelsen uit: Herman Schuurman met „Kapitein"; Herman Lott met „Hanko"; Zwier Lubberman met „Lony"; John Schoo met „Hans"; Wilhelm Oostergetelo m. „Prinsess"; John Oostergetelo met „Tony"; George Elferink met „Lorbas". tint Voor de Bergruiters starten: E. Aaltink met „Henry"; W. Aaltink met „Supke"; H. Schone veld met „Invasie"; T. Beldman Sr. met „Amigo"; T. Beldman Jr. met „Lyda"; H. Beldman met „Dollarprins"; L. B. Bronsvoort met „Rosette"; H. J. Bosschers met „Parel"; Jhr. van Coeverden met „Lord"; 0. H. W. Vruwink met „Klein Duimpje" T. Beldman met „Deserteur". In dit jacht-springconcours beslist de jd. Wordt een hindernis afgeworpen, betekent dit 4 strafpunten en wor- en hiervoor 4 seconden bij de gemaakte jd opgeteld. Het springconcours om de grote prijs an Holten (met 1 x barrage) brengt oor de Bergruiters aan de start: H. Schoneveld met „Invasie"; H. J. Bosschers met „Parel"; T. Beldman Sr. met „Amigo"; T. Beldman Jr. met „Lyda"; :rwijl voor de Land. Rij vereniging Uelsen" in actie komen: George Elferink met „Lorbas"; John Reurik met „Harras"; Jan Oostergetelo met „Tony" Wilhelm Oostergetelo met „Prinsess". Er wordt om geldprijzen gereden, ter- rijl er tevens een fraaie beker beschik- aar wordt gesteld voor de beste Duitse üiter. De puntentelling is als volgt: Eerste prijs (5 punten), tweede prijs l punten), derde prijs (3 punten), ierde prijs (2 punten), vijfde prijs (1 unt). Wij twijfelen er niet aan, of vele hon- erden zomergasten en ingezetenen zul- in woensdagavond in „Kalfstermans weide" getuige willen zijn van dit in- ernationaal hippisch evenement. Wekelijkse rondleiding in het natuur historisch museum van de heer Piet Bos op de Holterberg op vrijdagavond 8 uur door de heer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge zellig causeur. Hij vertelt de bezoekers zeer veel interessants over de fauna van de Holterberg en omgeving. In het kader van het V.V.V. vakantie programma zal vanwege de Hervormde Jeugdraad op vrijdag, 27 juli a.s., des avonds 8 uur in het jeugdgebouw „Irene" vertoond worden de bekende film „Heu vel 24 antwoordt niet". Kaarten zijn in voorverkoop verkrijg baar bij Ds. Israël, Pastoriestraat, Mevr. Jalink, Kolweg, en op het V.V.V.-bureau, voor f 1.per stuk. Aan de zaal f 1.25. Bij voldoende deelname zal vanwege de V.V.V. op elke woensdagavond een trip georganiseerd worden naar een van de mooiste plekjes van de Holterberg. Tijd van vertrek gedeeltelijk per bus om pl.m. 19.30 uur. Men kan zich hiervoor opgeven op het V.V.V.-bureau, waarbij rekening moet worden gehouden met enige kosten voor de bus. De afstand is n.l. te groot om geheel te voet te worden afgelegd. In de week van 30 juli4 aug. orga niseert de O.A.D. N.V. verschillende mooie dagtochten met comfortabele tou ringcars in het binnen, en naar het bui tenland. Verwezen wordt naar een advertentie in dit nummer met uitvoerige inlichtin gen. Op dinsdag, 31 juli, organiseert de Mo. tor- en Automobielclub „De Holterberg" een oriënteringsrit voor bromfietsen en fietsen over een afstand van pl.m. 15y2 km. (gewijzigd, zie advertentie). Start bij clubhuis café Vruggink in de Stationsstraat om 7.15 uur, waar ook de finish is. Een zeer aardig evenement voor onze zomergasten. Op woensdag, 1 aug., wordt in Kalf- stermansweide een wedstrijd gehouden tussen de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters" uit Holten en de L.R.V. uit Uelsen (i.W.) in het jaehtspringen en in de dressuur. Nadere bizonderheden vindt men in een artikel in dit nummer. Aanvang 7 uur. Door de Holtense zakenlieden wordt op dinsdag 7 en woensdag 8 augustus a.s. in het centrum van het dorp de 3e bra derie gehouden. Het voorlopige programma vindt men in dit nummer afgedrukt. Op woensdag 15 aug. geeft de be kende organist Feike Asma een orgel concert in de Geref. Kerk. Aanvang om kwart voor acht. Het programma en nadere bijzonder heden vindt men elders in dit nummer. ★i Verenigingen, welke een bijdrage wen sen te leveren in dit vakantie-program ma, worden verzocht zich zo spoedig mo gelijk in verbinding te stellen met de heer W. Beijers, Holterberg 13, alhier. De Jongeren Discussie Groep gaf vrij- lagavond j.l. in het kader van het VVV- 'akantie-programma een uitstekende uit voering van de klucht in drie bedrijven 'au Frans Arnold en Ernst Bacil „De Spaanse Vlieg". De zaal was geheel bezet en tal van omergasten hebben deze avond kennis [einaakt met het culturele peil van onze ongeren. Nadat de vice-voorzitter, de heer Henk lansen de aanwezigen, en in het bijzon- Ier de zomergasten hartelijk welkom had jeheten en het een en ander' had verteld >ver de activiteit van de J.D.G. in het fgelopen jaar, kwam de toneelclub, waarvan enkele oud-leden deel uitmaak- en, voor het voetlicht met deze geestige ducht, die de toeschouwers de gehele ivond in spanning heeft gehouden en tel kens een hartelijke lach deed opklinken. In-het spel, dat hierna volgde, werden le bezoekers geconfronteerd met een jeugdzonde van de mosterdfabrikant Ludwig Klinke (de heer W. Geltink) en Met Emma, de vrouw van Klinke (mej. r. Siggers), presidente van de zedelijk- heidsvereniging, die totaal onkundig is met het verleden van haar man. Als hun dochter Paula (mej. H. Sprokkereef kennis krijgt aan de advocaat dr. Frits Gerlach (de heer H .ten Velde) en een hunwelijksaanzoek doet, wordt een tip van de sluier van het verleden van de heer Klinke opgelicht en zo geleidelijk ontrolt zich de vermakelijke, maar eerst nog benauwende, geschiedenis van de amourette met de destijds opgetreden danseres, „De Spaanse Vlieg" genoemd, waaraan deze klucht haar naam ont- leend. Het blijkt dat Emma's zwager, Al vis Wimmer (de heef F. Rüss) ook geld heeft getaald voor de opvoeding van een kind en als de jonge advocaat om zijn aanstaande schoonouders onder dwang te zetten, nog een tip van de sluier oplicht, en Emma haar Vereniging er achter zet de raadselen op te lossen, is het zwager Tiedemeijer (de heer H. Koopman Tzn.), die onhandig en onge wild aanvankelijk de schuld op zich neemt. Als de zoon van een kennisje van Emma, Heinrich Meisel (de heer J. Ka ter) een wat vreemd en verlegen aan doende student in de Assyriologic, dan een aanzoek komt doen om de hand van Klinke's dochter, maar verliefd raakt op Wally (mevrouw R. Fransen-Lubbersen) de dochter van het eerbiedwaardige ka merlid Eduard Burwig (de heer F. Pet ter) leven de schuldigen lange tijd in de veronderstelling, dat dit de zoon is van de „Spaanse Vlieg". Er doen zich de allerzotste situates voor, waarbij de zaal davert van het lachen, totdat uiteindelijk de ontknoping komt, als Heinrichs vader en moeder Gottlieb Meisel (de heer J. Slotman) en Mathilde (mej. J. Achter kamp) ten huize van Klinke arriveren en aan alle onzekerheid een einde komt. Advocaat Gerlach wordt dan gaarne als schoonzoon aanvaardt. Deze klucht is door de spelers en speel sters, waarbij wij nog even noemen Ma rie, de dienstbode bij Klinke (mej. J. Crans) uitstekend vertolkt. Het publiek heeft zeer genoten van de talrijke span nende, maar vooral ook komische mo menten, die zich tijdens de opvoering voordeden. De regisseur, de heer P. Bos, kan met veel genoegen op zijn werk in dezen terugzien. De uitstekende grimering van onze plaatsgenoot, de heer J. van Geenhuizen Jr., deed het spel nog beter uitkomen. Ook de verlichting van de heer J. van Bruggen was uitstekend. De heer W. ten Berge sprak als afge vaardigde van de VVV woorden van dank en waardering tot de tonelisten en wees op de betekenis van het VVV-vakantie- programma, dat aan de zomergasten, naast het vele te genieten natuurschoon, een verstrooiing wil bieden. De vice-voorzitter en mej. B. Arfman ORGELCONCERT FEIKE ASMA. De heer Feike Asma, de wijd en zijd bekende organist van de kerk op de Lutherse Burgwal in Den Haag, zal op woensdag 15 augustus 1956, 's avonds kwart voor acht, een concert geven op het orgel van de Geref. kerk te Holten. De heer Asma is daartoe uitgenodigd door het bestuur van de christelijk ge mengde zangvereniging „Soli Deo Glo ria" alhier. Het concert wordt gegeven in het kader van het V.V.V. vakantie programma. Het programma, dat de heer Asma zal afwerken, luidt als volgt: 1. Koraalbewerkingen Jan Zwart a. Psalm 68 b. Psalm 25 2. Toccata et fuga in d moll J. S. Bach 3. a. le deel van het koekoek- en nachtegaal concert G. F. Handel b. Aria uit het 9e orgelconcert G. F. Handel 4. Variaties: Gebed des Heren F. Mendelssohn 5. Geestelijke liederen: Jan Zwart a. Rust mijn ziel, uw God is Koning b. Scheepje onder Jezus' hoede c. Blijf bij mij, Heer 6. Toccata W. Ralph Driffill 7. Andante (Berusting) S. Landsman 8. Fantasie over: Een vaste Burg is onze God Jan Zwart VAKANTIE H.G.K. In verband met de vakanties van de leden heeft H.G.K. zijn repetities voor lopig gestaakt. Zij zullen op maandag 13 aug. weer beginnen, want op zondag 19 augustus verleent het koor mede werking aan de tentzending, welke hier van 19 t.m. 22 augustus gehouden zal worden in Kalfstermansweide, en dan moeten de liederen eerst behoorlijk zijn doorgenomen. Alle zangers en zangeressen worden dus weer tegemoet gezien op 13 aug. GESLAAGD. De heer G. Beldman Tzn. slaagde dezer dagen voor het Middenstands diploma. Met hét oog op een zo vruchtbaar mo gelijke reclame voor de braderie, ligt het in ons voornemen met een „BRADERIE NUMMER" uit te komen, dat in een aan tal van omstreeks 5000 exemplaren zal worden verspreid in de omliggende ge meenten. Zij, die hierin wensen te adverteren, worden vriendelijk verzocht hun adver tentie-opdrachten zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór 30 juli, op te geven aan de bekende adressen. Als advertentie-materiaal worden sty- pen gebruikt (gegoten vormen) en geen matrijzen (in papier geperst materiaal), waarmede men tijdig rekening dient te houden. Administratie HOLTENS NIEUWSBLAD. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerrit Diderik, zv J. Klein Teesselink en G. J. Blankena, Dijkerhoek 91. Johan Gerrit, zv G. J. Vincent en J. Ch. Beunk, Look 30. Hendrika Jo hanna, dv G. J. Jansen en E. Kolkman, Larenseweg 7. Ondertrouwd: G. Wierbos, 28 j., en A. Koopman, 26 j., beiden te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: G. Jongetjes, van Beilen naar Neerdorp 78. Jatmini en gezin, van Semarang naar Holterberg 42. F. J. Linthout en gezin, van Surabaja naar Holterberg 26. H. H. Tielman en ge zin van Bandung naar Holterberg 42. Rosainem en gezin, van Bandung naar Holterberg 26. A. L. Huizen, van Su rabaja naar Look 19. A. J. Roeien en gezin, van Djakarta naar Holterberg 26. S. M. Schoonbeek van Dokkum naar Holterberg 32. Vertrokken: A. H. Landeweerd en ge zin, van Pastoriestraat 1 naar Rijssen. O. B. Lapré en gezin, van Holter berg 42 naar Almelo. J. D. de Adel- hart Toorop en gezin, van Look 19 naar Amsterdam. W. B. Nijland en dochter, echtgenote van G. Dijkink, van Beuse- berg 54 naar Markelo. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: grijze wollen deken; bruin lederen portemonnaie met inhoud. Komen aanlopen: jong zwart poesje. Verloren: wieldop van Ford-Versail- les; bril in etui; br. lederen portefeuille; dubbele rijwieltas met inhoud; br. etui, inhoud lot van de staatsloterij; vulpen; geblokt kinder tas je met inhoud. lllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllW Vrijdag 27 juli t.m. maandag 6 Aug.: Wegens vakantie gesloten Confectie bedrijf Holten (zie annonce). Zaterdag 28 juli t.m. zaterdag 4 aug.: Wegens vakantie gesloten A. Fransen, Dorpsstraat, en H. J. Beltman, Dorps straat. Zaterdag 28 juli tot maandag 6 aug.: Fa. J. van Bruggen wegens vakantie gesloten. Maandag 30 juli t.m. zaterdag 4 aug.: Wegens vakantie gesloten E. Voordes, H. J. Wansinkstraat 6; G. v. d. Bos, Larenseweg; H. Steunenberg en Zn. en Gebr. Steunenberg; H. Haan, Oran jestraat; Fa. H. Stokkers, Oranje straat (zie annonce). Zondag 29 juli, 2.15 uur n.m.: Puzzle- rit voor fietsen, start bij E. Krikkink, Heihuizen (zie annonce). Maandag 30 juli, 's avonds 8 uur, gebouw Rehoboth: Bijeenkomst van leden en oud-leerlingen van de School met de Bijbel (zie adv.). Maandag 30 juli t.m. woensdag 1 aug. en maandag 6 aug. t.m. woensdag 8 aug.Fa. J. W. Dollekamp en Zn. we gens vakantie gesloten (zie adv.). Dinsdag 31 juli: Oriënteringsritten voor bromfietsers en fietsers, georganiseerd door de Motor- en Automobielclub „De Holterberg" (zie vakantieprogramma). Dinsdag 31 juli: Zitting Dr. Tromp Vis ser, controlerend geneesheer Algem. Ziekenfonds (vooruit bespreken). Woensdag 1 aug.: Verkoop rogge op stam, Notaris Pluimers, 11 uur v.m. in hotel Holterman (zie annonce). Woensdag 1 aug., 's avonds 7 uur: In ternationale Ruiterwedstrijden in Kalf stermansweide (zie adv.). Vrijdag 3 aug.: Samenkomst C.J.V.F. en C.J.M.V. in Irene, 7.45 uur. Zaterdag 4 t.m. zaterdag 11 aug.: Sme derij Maats wegens vakantie gesloten. Zaterdag 4 aug. t.m. Maandag 13 aug.: Bouwvakpatroons wegens vakantie ge sloten (zie adv.). Maandag 13 aug. t.m. zaterdag 18 aug.: W. Oolbekkink, H. J. Oolbekkink en A. J. Willems wegens vakantie gesloten. Woensdag 15 aug., 's av. kwart voor 8: Orgelconcert door Feike Asma op het orgel van de Geref. Kerk. GESLAAGD. Te Deventer slaagden dezer dagen de leerlingen van de Holtense u.l.o'.-school G. Dijkstra, T. Schuurman en H. Brinkman voor het einddiploma A. boden de dames bloemen aan, de heren sigaretten en de heer Bos een boek. Eerstgenoemde bracht tevens dank aan allen, die medegewerkt hebben aan het doen welslagen van de avond. De avond werd tenslotte na een kleine verloting met een gezellig dansje be sloten, waaraan medewerking werd ver leend door de Goorse „Rhythme Band", onder leiding van J. Leetink. ^9' welke wordt gehouden in het centrum van het Dorp HOLTEN m op 7 en 8 AUGUSTUS a.s., H KERKSTRAAT, KERKPLEIN, SMIDSBELT, SMITS STRAAT, BINNENSTRAAT, enz. Hl MAANDAG 6 AUGUSTUS (Voorprogramma) |H 20.uurVerkiezing van de Braderie-koningin (bij zomers weer op het podium in Kalfstermansweide, eventueel in Amicitia) U DINSDAG 7 AUGUSTUS: 1=1 14.uur: Aanvang van de braderie (met rondgang braderietreintje). Hl 14.30 uur: Officiële opening. §H 15.uur: Optreden van de Bonte Boertjes uit Enschede voor de kin- deren (op Kalfstermansweide eventueel Amicitia). 19.30 uurOptreden van de Bonte Boertjes voor het publiek in Kalf stermansweide (tegen kleine entree). jH 20.30 uur: Jennekes-markt op de braderie (met uitgifte van nummers Hl a.25 ct. per stuk). H WOENSDAG 8 AUGUSTUS: m 13.30 uur: Ophalen van de Schutterskoning 1955 per landouwcr, met Hl muziek van H.M.V., vanaf hotel Vosman. Hl 14.uur: Schietwedstrijden van de Schietvereniging „De Eendracht" met Koningsschieten in Kalfstermansweide. |H 14.uur: Kindervariété „De Mallemolen" in Amicitia (aangeboden Wë door de Ster-winkeliers). m 15.30 uur: Kindervariété „De Mallemolen" (2e voorstelling voor de kinderen) in Amicitia. !H 19.uurFeestelijke intocht van de nieuwe Schutterskoning met mu- zikale rondgang van H.M.V. 19.30 uurPrachtige riiitersportdemonstratie van de Landelijke Rij- gl vereniging „De Bergruiters" te Holten (in 1955 kampioen gl van Overijssel). Hl 20.30 uurMuzikale rondgang van H.M.V. over de braderie met popu- fgj laire wijsjes. mi Dit programma draagt nog een voorlopig karakter. Wijzigingen moeten dan ook worden voorbehouden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1