- v.v.v. BRADERIE j Dal wordt wal Braderie-nummer. uiakantiefi'io.gAatmna SVOROL: De Tandpasta van standing m Voorlopig programma van de m Holtense renners in de Ronde van Overijssel. AGENDA H u i d g e n e z: i ra 9 RIJSSEN [o. 29. Jaargang 8. ZATERDAG 21 JULI 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van die blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Hotten. Telef. K 5Jf83 - 23k Adv.-prijs1—15 m.m. (d contant) 2.—. Iedere m.m. meer f 0.07 WIELRENNEN. %.M. ;30 v J Nac Op zaterdag 21 juli organiseren de Jjtf.V.-C.J.V.F. een puzzlerlt. Aanvang uur. Start bij het gebouw Irene. [Nadere bijzonderheden worden ver- ct door de heer A. Westerik, Kerk- De deelname staat voor iedereen De Toneelclub „O.C.H." komt op oensdag, 25 juli a.s., onder de Feest omen in de Holterberg met het open luchtspel „De verschoppeling". In het bedrijf, dat door de lieer E. Koop- n omgewerkt is, wordt een complete oerenbruiloft gehouden. In de pauzes uilen de Markelose boerendansers op reden. Voor nadere bijzonderheden wordt ver rezen naar een advertentie in dit num- oons volle pon- *lijk: Alle slaj '.wen. r en pon- ram. :t zo 3.-). Wekelijkse rondleiding in het natuur- listoriscii museum van de heer Fiet Bos p de Holterberg op vrijdagavond 8 uur oor de heer Bos zelf. De heer Bos is een deskundig en ge- ellig causeur. Hij vertelt de bezoekers eer veel interessants over de fauna van e Holterberg en omgeving. In het kader van liet V.V.V. vakantie- rogramma zal vanwege de Hervormde eugdraad op vrijdag, 27 juli a.s., des vonds 8 uur in het jeugdgebouw „Irene" [ertoond worden de bekende film „Heu vel 24 antwoordt niet". Een korte omschrijving van de inhoud van deze film vindt men elders in dit ilad. Kaarten zijn binnenkort in voorver- lop verkrijgbaar bij Ds. Israël, Pastorie straat, Mevr. Jalink, Kolweg, en op het V.V.V.-bureau, voor f 1.per stuk. Aan de zaal a f 1.25. Bij voldoende deelname zal vanwege de V.V.V. op elke woensdagavond (met uit zondering van 25 juli) een trip georga niseerd worden naar een van de mooiste plekjes van de Holterberg. Tijd van ver trek gedeeltelijk per bus om pl.m. 19.30 uur. Men kan zich hiervoor opgeven op het V.V.V.-bureau, waarbij rekening moet wordefi gehouden met enige kosten voor de bus. De afstand is n.l. te groot om geheel te voet te worden afgelegd. Op woensdag, 1 augustus, organiseert de Motor- en Automobielclub „De Hol terberg" een oriënteringsrit voor brom fietsers en fietsers. Deze ritten, over een afstand van pl.m. 19 en 12 kilometer, zijn ook voor de zo mergasten bijzonder interessant. Nadere bijzonderheden omtrent plaats en uur van de start volgen in het num mer van 28 juli a.s. Door de Holtense zakenlieden wordt op dinsdag 7 en woensdag 8 augustus a.s. in het centrum van het dorp de 3e bra derie gehouden. Het voorlopige programma vindt men in dit nummer afgedrukt. Verenigingen, welke een bijdrage wen sen te leveren in dit vakantie-program ma, worden verzocht zich zo spoedig mo gelijk in verbinding te stellen met de heef W. Beijers, Holterberg 13, alhier. ^▼▼▼▼▼VTVVVVTVVVVW nbeli ce. Drtieil welke wordt gehouden in het centrum van het Dorp HOLTEN §n op 7 en 8 AUGUSTUS a.s., j=J KERKSTRAAT, KERKPLEIN, SMIDSBELT, SMITS STRAAT, j| BINNENSTRAAT, enz. H MAANDAG 6 AUGUSTUS (Voorprogramma)JÜ 20.uur: Verkiezing van de Braderie-koningin (bij zomers weer op het podium in Kalfstermansweide, eventueel in Amicitia) DINSDAG 7 AUGUSTUS: jjj 14.uur: Aanvang van de braderie (met rondgang braderietreintje). 14.30 uur: Officiële opening. gj 15uur: Optreden van de Bonte Boertjes uit Enschede voor de kin- deren (op Kalfstermansweide eventueel Amicitia). m 19.30 uur: Optreden van de Bonte Boertjes voor het publiek in Kalf- stermansweide (tegen kleine entree). i|g 20.30 uur: Jennekes-markt op de braderie (met uitgifte van nummers a 25 ct. per stuk). |g WOENSDAG 8 AUGUSTUS: M 13.30 uur: Ophalen van de Schutterskoning 1955 per landouwer, met HÜ muziek van H.M.V., vanaf hotel Vosman. 14.uurSchietwedstrijden van de Schietvereniging „De Eendracht" =1 met Koningsschieten in Kalfstermansweide. 14.uur: Kindervariété „De Mallemolen" in Amicitia (aangeboden door de Ster-winkeliers). ^f| 15.30 uur: Kindervariété „De Mallemolen" (2e voorstelling voor de kinderen) in Amicitia. |H 19.uur: Feestelijke intocht van de nieuwe Schutterskoning met mu- zikale rondgang van H.M.V. 19.30 uur: Prachtige ruitersportdemonstratie van de Landelijke Rij- vereniging „De Bergruiters" te Holten (in 1955 kampioen van Overijssel). 20.30 uur: Muzikale rondgang van H.M.V. over de braderie met popu- laire wijsjes. Dit programma draagt nog een voorlopig karakter. Wijzigingen moeten dan ook worden voorbehouden. Aan de vijfde Ronde van Overijssel, die op zaterdag 28 juli a.s. verreden zal worden en welke door de KNWU tot klassieker verheven is, zullen ook onze plaatsgenoten Wim Beijers en Henk Brinks deelnemen. Zij zijn, na in 1955 als nieuweling uit stekende resultaten geboekt te hebben, in het voorjaar van 1956 amateur ge worden en hebben inmiddels al weer heel wat wedstrijden achter de rug. Het amateurschap vergt van deze jonge renners heel wat meer dan toen zij nog als nieuweling uitkwamen, want de afstanden, welke gereden moeten zijn meestal heel wat groter. De resul taten waren dan ook aanvankelijk niet zo bemoedigend. In de Ronde van Noord-Holland, wel ke op 2 april onder zeer ongunstige weersomstandigheden plaats vond, moesten beide renners mede door een valpartij, waarin zij verwikkeld wer den, opgeven. Het zelfde was voor Wim Beijers het geval in de Rondes van Groningen en Bolsward. In Zuilen werd hij op 10 mei 15e, maar in de Ronde van Midden-Ne derland ging het weer minder goed. Bij de wedstrijden om het kampioen schap der vier noordelijke provincies te Ruinen op 26 mei werd hij 4e en na dien ging het crescendo: Zwolle 4e, An- nen 2e, Zwolle op 14 juni 2e, Hattem op 16 juni le, Zwolle op 29 juni weer 4e. Tenslotte werd hij op 14 juli in de Ron de van Delden met een banddikte op de streep geklopt en zodoende tweede. De resultaten van Henk Brinks waren minder éclatant, maar hij behoorde in tal van wedstrijden toch tot de prijswin naars^ Hij werd o.a. in Zwolle 13e, in Hattem 6e, in Neede 8e, in Zwolle 11e en in Heerenveen 11e. Familie-omstan digheden verhinderden hem in Delden uit te komen, maar hij zou daar zeker tot de prijswinnaars hebben behoord. Hij is een taaie doorzetter, die alles voor z!n sport over heeft. Of onze plaatsgen-ten een kans heb ben om op 28 juli onder de eersten te eindigen valt moeilijk te voorspellen; zij zullen het in elk geval niet gemakke lijk hebben, want de rit is ruim 220 km. lang en het veld zal uit een aantal pro minenten bestaan. O.a. zullen aan de start verschijnen: Piet de Jongh (Made), kampioen van N.-BrabantNol Ehlen (Broeksittard), kampioen van Limburg; Arie van Wet ten (Noordwijkerhout), kampioen van Z.-Holland; A. Oink (Hengelo), titelhou der van de noordelijke provinciën; Mick Snijder (Halfweg), de glorieuze winnaar van de Ronde van Overijssel in 1954; Joop Blaauw (Arnhem), die enige weken geleden de Ronde van het ÏJsselmeer op zijn naam bracht; Arie van Houwelingen (3e in het kampioenschap van Zuid- Holland)Coen Niesten (Beverwijk), Schalk Verhoef (Rotterdam), B. Teunis- se (Utrecht), 2e in het kampioenschap van Utrecht, Jan Rol, Alkmaar, en J. v. d. Putten, Den Haag. Voor zover thans bekend, staan de na men van de volgende renners uit deze streek op de deelnemerslijst: J. ter Eist, Delden, M. Zandjans, Markelo, H. van Sark, Boekelo, C. Kampjes, F. Drenth, A. ter Horst, F. Nijmeyer, allen Hengelo, H. Oosterkamp, Colmschate, J. Dokter, Enschede, en M. ter Velde, Deventer. Zij zullen het in het zeer sterke veld zeker niet gemakkelijk hebben. Het organiserende comité heeft ook reeds de inschrijving ontvangen van Jan Buis uitde Australische stad Mel bourne. J Buis is destijds naar Australië geëmi greerd. Hij is echter naar het vaderland teruggekeerd om hier aan wielerwedstrij den deel te nemen. Hij hoopt dermate goede resultaten te bereiken, dat hij ge kozen zal worden voor de Nederlandse wielerploeg, die deelneemt aan de Olym pische Spelen in Australië. Hij blijkt een prima renner te zijn, die hier reeds en kele prachtige prestaties heeft geleverd. De eerzuchtige Australische Nederlander won b.v. enige weken geleden in fraaie stijl de Ronde van Mierlo. De K.N.W.U. heeft twee verzilverde bekers beschikbaar gesteld voor de win naar van de Ronde van Overijssel, n.l. een wisselbeker en een erebeker. Wij vernamen, dat de finish in Rijs- sen zich zal bevinden op het plein aan het einde van de Stationsdwarsstraat, dus niet op de plaats waar de start zal plaats vinden. In ons volgend nummer hopen wij 'n routekaartje van de ronde te kunnen opnemen. OPENLUCHTSPEL OP DE HOLTERBERG. De toneelclub „O.C.H." gaat ook dit jaar weer onder de feestbomen, het door de natuur bijkans tot een openluchtthea ter gevormde terrein, met zijn eeuwen oude eiken, een openluchtspel brengen. Op woensdag, 25 juli, zal zij n.l. on der het licht van de schijnwerpers, die het geheel een ietwat romantisch aan zien zullen geven, opvoeren het toneel spel in drie bedrijven van A. Boere: „De verschoppeling". Het 3e bedrijf van dit spel is door onze plaatsgenoot, de lieer E. Koopman Azn., omgevormd tot een complete boerenbruiloft, waarin o.a. de Markelose boerendansers zullen optre den en waarin de bezoekers kennis zul len maken met tal van oude gebruiken, zoals die vroeger op het platteland be stonden, maar allengs in onbruik zijn geraakt. Door middel van de geluidsinstalla tie zal de bezoekers een korte uitleg wor den gegeven van hetgeemgedurende deze bruiloft zal worden voorgedragen. Er zullen voor hen, die niet zo goed ter been zijn, bussen lopen vanaf de Smidsbelt en het O.A.D.-plein naar de feestbomen aan de voet van de Holter berg. Men heeft deze keer niet de zaterdag-, maar de woensdagavond gekozen, omdat er zaterdags juist steeds een verwisse ling van zomergasten plaats vindt in de hotels en pensions, die het dan nog niet convenieert de openluchtvoorstelling te bezoeken. In een advertentie in dit nummer vindt men nadere bijzonderheden omtrent de kaartverkoop. Het is te hopen, dat de weersomstandigheden zodanig zullen ver. beteren, dat deze voorstelling in de open lucht volledig kan slagen. „HEUVEL 24 ANTWOORDT NIET" Vanwege de Hervormde Jeugdraad wordt vrijdag a.s. in het kader van het WV-vakantieprogramma bovenstaande film vertoond, waarvan wij hieronder een korte omschrijving laten volgen. Men zie verder het desbetreffende programma, elders in dit blad afge drukt. Het gebeurt niet zo dikwijls, dat een film uit Israël ons land bereikt. En kele jaren geleden konden we kennis nemen van de eerste speelfilm, die in de nieuwe staat Israël werd vervaar digd, namelijk „Strijd om Jeruzalem' m ioon TcT-aêilicnV) i Thans is er opnieuw een Israëlische speelfilm in ons land geïmporteerd en deze film is zeker niet de mindere van de vorige. „Heuvel 24 antwoordt met" werd ge regisseerd door Thorold Dickinson, een Engelsman, die gebruik maakte van spelers uit Israël. Hij is er goed in geslaagd om iets te laten zien van de vele moeilijkheden, die de Israëli te overwinnen hadden kort vóór, tijdens en na de onafhankelijk heidsverklaring. Drie mannen, die op weg zijn naar het front, vertellen elkaar hun beleve nissen in Palestina. Een Ierse officier bij de Engelse mi litaire politie verhaalt, hoe hij niet lan ger met de Engelse politiek in het Na bije Oosten mee kon gaan, de kant van de Joodse emigranten koos en bij de strijd om de vrijheid van de staat Is raël liefde opvatte voor 'n Joods meisje. De tweede hoofdpersoon is een Ame rikaanse toerist, die met alle geweld naar Jeruzalem wilde en daar in de strijd om deze stad, aan de kant van de Israëli vocht en gewond raakte. Tenslotte een inwoner van Palestina, die vertelt van zijn ontmoeting met 'n Duitser, die aan de zijde van de Egyp- tenaren streed. Een oorlogsfilm dus? In zekere zin Met het oog op een zo vruchtbaar mo gelijke reclame voor de braderie, ligt liet in ons voornemen met een „BRADERIE NUMMER" uit te komen, dat in een aan tal van omstreeks 5000 exemplaren zal worden verspreid in de omliggende ge meenten. Zij, die hierin wensen te adverteren, worden vriendelijk verzocht hun adver tentie-opdrachten zo spoedig mogelijk, bij voorkeur vóór 30 juli, op te geven aan de bekende adressen. Als advertentie-materiaal worden sty- pen gebruikt (gegoten vormen) en geen matrijzen (in papier geperst materiaal), waarmede men tijdig rekening dient te houden. Administratie HOLTENS NIEUWSBLAD. Zaterdag 21 juli: Puzzlerit C.J.M.V. C.J.V.F., 7.30 uur, start Irene. Maandag 23 juli: Aanvang opruiming bij G. J. Schuppert (zio annonce). Van 23 t.m. 28 juli: Wegens vakantie gesloten Fa. E. Wonnink (zie an nonce). Maandag 23 t.m. zaterdag 28 juli: Feest voor de Huismoeders, bij de Fa. Gebr. Schuppert (zie adv.). Woensdag 25 juli: Openluchtspel „De Verschoppeling", onder de feestbomen, 8 uur (zie annonce). Vrijdag 27 juli, n.m. 8 uur: Filmavond in Irene: „Heuvel 24 antwoordt niet". Vrijdag 27 juli t.m. maandag 6 Aug.: Wegens vakantie gesloten Confectie bedrijf Holten (zie annonce). Zaterdag 28 juli tot maandag 6 aug.: Fa. J. van Bruggen wegens vakantie gesloten (zie adv.). Maandag 30 juli t.m. zaterdag 4 aug.: Wegens vakantie gesloten E. Voordes, H. J. Wansinkstraat 6 (zie annonce). Maandag 30 juli t.m. zaterdag 4 aug.: Wegens vakantie gesloten G. v. d. Bos, Larenseweg (zie annonce). Maandag 30 juli t.m. zaterdag 4 aug.: H. Steunenberg en Zn. en Gebr. Steu nenberg wegens vacantie gesloten (zie adv.). Maandag 30 juli t.m. zaterdag 4 aug.: Wegens vakantie gesloten Fa. H. Stok kers, Oranjestraat (zie annonce). Woensdag 1 Aug.Orlënteringsritten M.- en A.club „De Holterberg" (zie va kantieprogramma) Maandag 13 aug. t.m. zaterdag 18 aug.: W. Oolbekkink, H. J. Oolbekkink en A. J. Willems wegens vacantie gesloten (zie adv.). wel, maar dan. wel een zeer bizondere. Niet de heldhaftige strijd van de Zionis ten vormt het hoofdbestanddeel van deze rolprent, maar de geestelijke wor steling, die de drijfveer is tot deze ge vechten en die ons duidelijk wordt uit de lotgevallen van de hoofdpersonen. Van een indringende kracht zijn de ge sprekken van de rabbi met de gewonde Amerikanen in een synagoge van Jeru zalem, die dienst doet als lazaret. Een aangrijpende episode is de evacuatie van de gewonden uit Jeruzalem. Nu de politieke spanningen in 't Mid den-Oosten voortdurend weer toene men, kan deze film interessant zijn om iets van de achtergronden van deze spanningen te laten zien. Belangrijker is echter, dat de regisseur erin geslaagd is de toeschouwer iets te doen meebe leven van de strijd van het Joodse volk om een menswaardig bestaan in een eigen land. Huidzuiverheid- Huidgezondheid Puisijes verdrogen door Purol-poedei Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. IRIJVA geniet thans reeds provinciale bekendheid. Als je veertig kilometer van huis op het simpele vertoon van je pas poort waar natuurlijk „Rijssen" in staat de vriendelijke reactie te horen krijgt: „Wij komen ook...", dan zal niemand het je kwalijk nemen als je Rijssense hart begint te popelen en ook wel een weinig sneller gaat klop pen van trots. Immers, de liefde tot zijn „land" is ieder aangeboren. En dit is nu eens geen loos babbeltje maar een concreet feit. Veertig kilo meter van huis hebbën de mensen reeds kennis genomen van wat Rijs sen tussen 23 en 28 juli a.s. organi seert. En het slaat in. Van de andere kant zal Rijssen zelf natuurlijk ook alles op alles zetten om de verwach tingen niet te beschamen. Integendeel: Rijssen zal zich gedurende die hele week een charmante gastvrouwe be tonen en als .gastgemeente voor de gehele provincie willen optreden. Maar, net bezoek zal zich niet alleen be perken tot mensen uit de provincie. Van heinde en ver zal men in drom men naar Rijssen toekomen om te genieten van alles wat de Irijva zal bieden. Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit Inderdaad. Het gerucht is reeds tot verre streken doorgedrongen en nu de propaganda pas goed op dreef komt, zullen heel velen kennis nemen van datgene wat in Rijssen te gebeuren staat en velen zullen hun plannen ma ken. Rijssen zal gedurende die week haar plaatselijk aspect accentueren met de vriendelijkste glimlach van geheel Twente, ja van het gehele land. Het doet de burger deugd als hij reacties zoals hierboven vermeld, zo op een verloren zaterdagavond ergens in Nederland mag incasseren. Er ontspon zich een levendig ge sprek waarbij van weerskanten de goede hoedanigheden van de Rijssense gastvrijheid en het Rijssens organisa tietalent werden geprezen. „Welbekend en wat een schone omgeving". „Gedurende de feestweek komen we met een heel gezelschap. Ja, ja, prettig om de öude „kunnigheid" nog weer eens wat aan te halen". Al zijn de voorbereidingen voor de ze attractieve vacantieweek van moei zame aard, zulke kleine actualiteiten verwekken nieuwe geestdrift en leve ren stuwkracht om niet te versagen. Het staat reeds bij voorbaat vast dat voor de Rijssense feestweek grote belangstelling geoogst mag worden. Rijssen treedt aan met een program ma, dat in staat zal blijken, elkeen de hoogste voldoening te schenken. Irijva - als de voortekenen niet be driegen een grootse uiting van saam horigheid en gewaardeerd initiatief.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1