S- v'v-y- Uit het plaatselijk parlement sap iKaKaniitp.'io-q.hamnia Leerlingen Dorpsschool vierden zonnig schoolfeest AGENDA BRADERIE op 7 en 8 augustus O. 27. Jaargang 8. ZATERDAG 7 JULI 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD ie abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,J3olten& Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 51,83 - 231, Adv.-prijs115 m.m. d contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 De lieer B. J. Veneldaas Slots tijdelijk wethouder. Laatste deel Dorperdijk wordt 't eerst verhard. Beteugeling stank riolering. Feestverlichting in 't vreemde- iingenseizoen. wy De gemeenteraad kwam maandag savond in een vrij korte zitting bijeen, ®foornamelijk met het oog op de aanbe- ölteding van de verharding van het laat- site deel van de Dorperdijk. 1 H In verband met het hem overkomen Ingeval was wethouder Teeselink ver- vJinderd deze vergadering bij te wonen. f Bij de ingekomen stukken werd aan ïn Ie heer H. A. Pessink, op zijn verzoek, i^fi verband met zijn benoeming aan de RRjlorpsschool te Bathmen, eervol ontslag PA. ferleend als onderwijzer aan de o.l. school flte Dijkerhoek op een door burgemeester ikeln wethouder te bepalen tijdstip, jiaj De burgemeester betreurde het, dat de tekeer Pessink gevraagd had hem reeds inkePer 1 september ontslag te verlenen. Bo- r avendien zal men waarschijnlijk niet spoe- W de beschikking krijgen over de wo ning, welke hij thans in Dijkerhoek be woond. f Op een vraag van de heer Brands of lit ontslagverzoek verband houdt met ;en eventuele inkrimping, wees de bur- NTRkemeester er op, dat er geen aanspraak fmeer bestaat op een derde leerkracht, laar dat bij de minister vergoeding voor boventallige leerkracht is aange- gd. 45, Wethouder Wegstapel betreurde het 3j|ertrek van de heer Pessink, omdat met .«hem een goede leerkracht weggaat. In verband met de goedkeuring "'van de salarisverordening werd op voor- 25 tel van b. en w. besloten tot bevordering ran personeel en wijzigingen van ver- chillende rangen. De heer Soer miste de naam van de leer Van der Pluijm, terwijl de heer Klein 'elderman inlichtingen vroeg omtrent de Iraste aanstelling van de heer Jansen, i Deze gevallen zullen nog nader beke ken worden. In verband met het gebrek C I fean arbeiders op de wegen en de geringe Brukte op het slachthuis, werd een reeds q «rroeger genomen besluit gehandhaafd, ■*riat de daarvoor aangewezen arbeiders fran het slachthuis ook op de wegen kun- ^jen worden tewerkgesteld. Tijdelijk wethouder. j In verband met de mogelijkheid van sen wat langere afwezigheid van de heer it hfeeselink en het feit, dat hij zelf met vakantie gaat, vond de burgemeester het wenselijk, een tijdelijk wethouder aan te Rijzen. Spr. aehte het n.l. niet juist, dat [jQnêén man de volledige verantwoordelijk heid draagt. mia^ Ik ben geen kabinetsformateur, aldus lir. Enklaar, dus moet ik de keuze van 3e geschikste man aan U overlaten. i Waar de vorige keren de plaatsvervan ger steeds van de linkerzijde kwam, stel- 3e de heer Wansink voor, thans een J waarnemer aan te wijzen van de rechter- reetj De heer Soer noemde de naam van de lieer Veneklaas Slots, die daarna met 9 van de 10 stemmen tot tijdelijk wethou- fler werd aangewezen. I De heer Veneklaas Slots dankte voor [iet in hem gestelde vertrouwen, maar sprak de hoop uit, dat zijn optreden niet van lange duur zou zijn en dat de heer llenffeeseiink spoedig genèzen zijn plaats -Weer kan innemen. straa Verharding Dorperdijk. tekjt Eén van de belangrijkste punten in nphfleze vergadering was het voorstel van het dagelijks bestuur om een onderhand- fee opdracht te geven tot verharding van het laatste deel van de Dorperdijk. Illlllllllfl Burgemeester en Wethouders zien in een publieke aanbesteding geen voordeel, z_j.aldus verklaarde de burgemeester, en .ICHdaarom hebben zij in overleg met het ge- jmeentebestuur van Bathmen, waar een aansluitend deel van de weg verhard zal nfonror<*en» de fa- Krekel en Znalhier .aangezocht voor deze verharding in te e %chrijven. r^j De fa. Krekel heeft voor het Holtense t aaigegj ingeschreven voor f 32.290.De rordepegroting van de Heide Mij. bedroeg des- i alföds f 29.325.maar inmiddels zijn de prijzen der materialen en de lonen ge- stegen. De overgelegde specificatie is oeis%oor de gemeente-archtect behoorlek mdiipagekeken en ook zal iemand van de ffing^eide Mij. deze nog nakijken. •sonei keer Jansen: Als de kwaliteit maar piet minder wordt. De heren Rietberg en Landeweerd be- k e^reuren het, dat de mensen van de Hel- -huizerweg en Doorlopende Dijk, die be langrijk geofferd hebben, niet eerst aan eve 'de beurt komen. Die het minst geofferd venebben, komen het eerst gereed, aldus Be heer Landeweerd. Wethouder Wegstapel is het hier mee eens, de Dorperdijk had het volgend jaar bog wel gekund, maar' hier spreekt de Zltte Cultuur-Technische dienst ook nog een •S. woordje in mee. j Op een desbetreffende vraag ant- lllllllllllbwoordt de Voorzitter, dat er dit jaar pisschien nog geld komt voor één an dere weg, dat zou dan naar zijn oordeel de HelhuizerWeg moeten <zijn. In de herfst zal men niet meer aan de Door lopende Dijk kunnen beginnen. Op een vraag van de heer Brands of de andere weg dan het volgend jaar ge subsidieerd zal worden, als er nu maar één weg meer verhard wordt, antwoordt de Voorzitter, dat dit in de praktijk meestal wel het geval is. Na deze discussie besluit de raad b. en w. te machtigen de fa. Krekel het werk op te dragen. In verband met de bouw van de jute- weverij van Ter Horst en Co. N.V. te Rijssen wordt besloten tot afkoop van de pacht van de heer H. Stevens van een perceel grond in de Holterenk voor de som van f 221.40. Voorts wordt tot ruiling van een stukje grond voor dit doel besloten en wordt een gedeelte van de Meermansweg aan het openbaar verkeer onttrokken. Een bezwaarschrift van de heer Ten Velde wordt als niet gegrond men acht de omrijschade voldoende gecompenseerd door de wegverharding terzijde ge legd. Een desbetreffend verzoek om de ga rantie voor rente en aflossing van een hypothecaire geldlening ten behoeve van de heer J. W. H. Slotman met f 7500. te verhogen, wordt toegestaan. Verder wordt bij wijziging van de be groting voor het jaar 1956 een bedrag van f 182.10 beschikbaar gesteld voor een extra-crediet voor leermiddelen der o.l. dorpsschool en f 3500.voor de aan schaffing van snijtafels van staal voor het gem. abattoir. Aan het Bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding ener school met de Bijbel wordt de grond van het nieuwe schoolgebouw overgedragen voor de som van f 48.355. Stank. Bij de rondvraag vraagt de heer Klein Velderman, naar aanleiding van een be richt in Holtens Nieuwsblad van 30 juni j.l., dat een verpestende stank uit de rio lering opstijgt, om een spoedige voorzie ning. Naar spr.'s oordeel is het beter het afvalwater van het betrokken bedrijf via de Stationsstraat af te voeren, waar het door het vele water van de zuivelfabriek beter wordt afgevoerd. De Voorzitter vraagt zich af, of de betrokken septietank wel in orde is. De heer' Soer meent, dat door het koel water van het. slachthuis door 'deze rio lering te laten lopen, een verbetering mogelijk is, er zit z.i. momenteel geen spoeling genoeg achter. De heer Jansen meent, dat er teveel vetdelen in het water achterblijven. De Voorzitter zegt toe door de ge meente-architect een rapport te zullen la ten opmaken. De heer Wansink vraagt of met Ter Horst al eens is gepraat over het. open stellen van diens gronden in de berg. De gehele oostkant is, zeer ten ongerieve van de vele vreemdelingen, hermetisch afgesloten. De heer Ter Horst wil de Hondenkamp voor het vreemdelingenverkeer open stel len, aldus deelt de Voorzitter mede, maar dit wordt door verschillende leden niet voldoende geacht. Een vraag van de heer Wansink of het fietspad langs de Scholmansdijk niet ver beterd kan worden, ontlokt een langdu rige discussie over het gebrek aan ar beiders op de wegen. Deze zijn in los verband niet meer te krijgen, aldus wethouder Wegstapel. Voor een vaste aanstelling is de mach tiging van Ged. Staten nodig, aldus de Voorzitter, en dit houdt weer ten nauw ste verband met de financiële verhou ding tussen Rijk en gemeenten, dan kan men echter te kust en te keur gaan. De heer Rietberg zou het willen zoe ken in de verdere mechanisering van de hulpmiddelen. De heer Jansen vraagt om een klin kerverharding van het pad tussen H. J. Wansinkstraat en Oranjestraat. Er is, omdat men bij slecht weer vanwege de modderigheid van het pad, de tuingrond beloopt, door de heer Schuppert prikkel draad langs gezet. Het pad wordt druk door de schoolkinderen gebruikt. Feestverlichting. Ten slotte informeerde de heer Klein Velderman nog eens naar de plannen voor een feestverlichting in het dorp met het oog op het vreemdelingenver keer, zo mogelijk in samenwerking met de V.V.V. De Voorzitter wees er op, dat het G.E.B. niet zoveel materiaal hiervoor be zit; wel wordt telken jare wat bijge- kocht. Hij zal deze zaak met de bedrijfs leider bespreken. OPBRENST ANJERCOLLECTE. De collecte ten bate van het Anjer fonds tijdens de rondgang van H.M.V. heeft f 62.61 opgebracht. VERLENGING UITSTEL. Aan de dienstplichtige H. J. ten Vel de, Oranjestraat 6, is wegens studierede nen verlenging verleend van uitstel van eerste oefening tot juli 1957. Op vrijdag, 20 juli a.s., des avonds 8 uur, zal de toneelclub van de Jongeren Discussie Groep in zaal Amicitia opvoe ren de klucht in 3 bedrijven van Frans Arnold en Ernst Bach: „De Spa'anse Vlieg". In 1954 heeft men dit stuk met veel succes voor de talrijke vakantiegangers, die toen in onze gemeente vertoefden, opgevoerd. Nadere bijzonderheden hopen we in ons volgende nummer te geven. De Toneelclub „O.C.H." komt op woensdag, 25 juli a.s., onder de Feest- bomen in de Holterbefg met het open luchtspel „De verschoppeling". In het 3e bedrijf, dat door de heer H. Koop man omgewerkt is, wordt een complete boerenbruiloft gehouden. In de pauzes zullen de Markelose boerendansers op treden. Ook hieromtrent zullen wij onze lezers nog uitvoerig inlichten. Door de Holtense zakenlieden wordt op dinsdag 7 en woensdag 8 augustus a.s. in het centrum van het dorp de 3e brar derie gehouden. Men vindt reeds enkele voorlopige bij zonderheden elders in dit nummer. Er heerste dinsdag de gehele dag een gezellige drukte op Kalfstermansweide aan de Stationsstraat. De leerlingen van de O.L. Dorpsschool vierden him school feest onder leiding van 't onderwijzend personeel, dal werd bijgestaan door de leden van de schoolfeestcommissie. De jeugd heeft naar hartelust genoten van de spelletjes en de royale traktaties. De kinderen mochten veel in de draai molen en de muziek van dit traditionele kindervermaak gaf aan het door de zon overgoten feest een'vrolijk cachet. Men begon deze keer niet met de ge bruikelijke versierde optocht, want de kinderen wilden liever langer draaien, een dubbele traktatie en vooral ook naar elkanders wedstrijden kijken. Zodoende trok men van de halschoo! met dc mu ziek van H.M.V. voorop door de Oranje straat en het Zwartepad rechtstreeks naar het feestterrein. Alles was onder leiding van 't hoofd der school, de heer B. H. Brouwer, keu rig geregeld, zodat de spelletjes, de trak taties en het verblijf in de draaimolen precies volgens het schema verliepen. Zowel 's morgens als 's middags kwa men veel moeders met hun kleinere kroost een kijkje nemen op de weide. Deze kleuters mochten telkens even in de draaimolen. Ook burgemeester Enklaar gaf blijk van zijn belangstelling voor dit kinder feest. De kinderen deden leuke spelletjes, waarmede zij enkele prijsjes konden winnen, maar allen kregen na afloop van het feest ook een geschenk. Vermakelijk was het slaan naar een bal met een af wijkende bril op en het lopen op stenen, die de jongens telkens verplaatsen moes ten om zo snel mogelijk de eindstreep te bereiken. De groteren deden behen digheidsspelen, die wat moeilijker waren. Nadat de glazen nog eens weer met ranja gevuld waren, krentenbroodjes en cocosmacronen waren uitgereikt, was het ongeveer half vijf geworden en kwam aan het feest een einde. De uitslagen van de spelletjes luidden als volgt: Klas I, jongens (balletje op fles leg gen) 1 Wim Willems, 2 Roelof Jolly, 3 Rutger Jan ten Bos, 4 Jan Arfman, 5 Rien ter Stouw, 6 Gerard Huisken, 7 Herman Oolbekkink. Klas I, meisjes (vlaggetjes in stoof ste ken) 1 Alie Reilink, 2 Mientje Goor- man, 3 Joke Denekamp, 4 Truida Klein Horstman, 5 Gerry Oolbekkink, 6 Sten- ny Rottman, 7 Dina Wansink. Klas II, jongens (houtjes rapen)1 Dinant ten Velde, 2 Remie ten Bos, 3 Jan Trekop, 4 Reind, 5 Gerrit Oolbek kink, 6 Herman Vosman, 7 Dinant Pief- fers, 8 Gerrit Arfman. Klas II, meisjes (kralen uit zaagsel zoeken)1 Dina Maats, 2 Rikie Brons voort, 3 Hennie Lensink, 4 Jannie Podt, 5 Dineke van Schooten, 6 Willy Vrug- gink, 7 Jannie Slob. Klas lib (variatie op zaklopen)1 Jaap Schoneveld, 2 Tineke Bolink, 3 Carla Oplaat, 4 Herman Aaftink. IClas HIa (centen uit emmer halen) 1 Joke v. d. Bos, 2 Hennie Tempelman, 3 Jan Pasop, 4 Henk Littink, 5 Henk Kromdijk, 6 Allard Vincent. Klas Illb, jongens (ringen om paal doen)1 Johan Veneklaas, 2 Rinus Heijenk, 3 Dries Willems, 4 Henk Broek- maat, 5 Alb. Wegstapel, 6 Wim Maats, 7 Wim Veneldaas, 8 Alb. Bekkernens. Klas Illb, meisjes (fles op paal zet ten) 1 Minie Koopman, 2 Minie Pasop, 3 Jannie van Zon, 4 Erie Buigholt, 5 Di- nie Koopman. Klassen IVa en b, jongens (stenen race). 1 Jopie Koopman, 2 Godfr. Rott man, 3 Henk Hommes, 4 Sytse Mark- voort, 5 Egb. Koopman, 6 Gerrit Koet sier, 7 Gerard v. d. Bos. Klassen IVa en b, meisjes (was op hangen) 1 Akke Meinsma, 2 Gerry Dikkers, 3 Aii Reilink, 4 Janna van Zon, 5 Ria van Beek, 6 Gerri Megelink. Klassen Va en b, jongens (ballon sche ren) 1 Harm Maats, 2 Henk ten Dam, 3 Jan Brouwer, 4 B. ten Veen, 5 S. Meins ma; klas b: 1 Rien den Heijer, 2 Joh. ter Maat, 3 D. Lodeweges, 4 Henk Ke- velam, 5 B. Oolbekkink. Klassen Va en b, meisjes: (bal aan busje water hangen)1 Willy Lensink, 2 Gerry Kers, 3 Willy Koopman, 4 Dikie Veneklaas, 5 Mieke t.en Velde. Klas VI, jongens (balslaan met bril op)1 G. Dikkers, 2 Henny Achterkamp, 3 Died. Wansink, 4 Jan Reilink, 5 Freek Pasop. Klas VI, meisjes (als voren)1 Ali Wansink, 2 Mineke Paalman, 3 Henny ten Veen, 4 Tonny Jansen, 5 Janny Vru- wink. Klassen VII en Vni, jongens (aard- appelrapen, ring en blokgooien)1 Henk Veltkamp, 2 Henk Stegeman, 3 Henk Schöppers, 4 Joh. Arfman. Klassen 7 en 8, meisjes (huishoud- spel)1 Janny Markvoort, 2 Alie Vin cent, 3 Dika Wansink, 4 Nelly van Langen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: jongens colbertjasje; re- gencapje; meisjesmantel; jongensjasje; slotsleutel rijwiel; etui met inh.; porte feuille met inh.; glacé handschoen; kin derschopje. Verloren: herenvulpen; rol kastpa pier; vulpen; handpomp; portemonnaie met inh.; kinderbeursje; doblé dames- armband. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Dorpsstr. 22, tel. 352. WEDVLUCHT „DE BERGVLIEGERS" Vorige week vrijdag werden de dui ven te Chateauroux gelost. Afst. 698 km. Dit werd een 2-daagse vlucht, daar er vrijdag geen duif doorkwam. Zater dagmorgen was dus iedereen vroeg op zijn post en de heer H. J. Aaftink con stateerde nr. 1 om 6.25.53 uur. De uitslag luidt als volgt: 1 en 4 H. J. Aaftink; 2 en 3 L. Ga- zan; 5 J. Haan; 6 en 7 G. Veldhuis; 8 Rosman-Schuppert; 9 G. Steunenberg; 10 H. J. ten Velde. De door de heer G. Vruggink beschik baar gestelde liter jenever werd ge wonnen door de heer H. J. Aaftink. De stand in de afdeling Fond: 1. H. J. Aaftink 433,1 pt. 2. G. Steunenberg 376,1 pt. 3. G. Veldhuis 336,7 pt. 4. L. Gazan 302,1 pt. 5. H. J. ten Velde 178,5 pt. 6. C. W. Reeves 141.4 pt. 7. W. v. d. Pluym 121,9 pt. 8. H. Dijkslag 115,1 pt. 9. J. Haan 111 pt. 10. Bosman-Schuppert 78,9 pt. Zaterdag a.s. worden de duiven te Creil gelost. Dit is de laatste Mid-Fond- vlucht en dan worden dus de kampi oenen bekend. De drie best geplaatste kandidaten zijn: 1. G. Steunenberg 169,7 pt. 2. L. Gazan 139,2 pt. 3. G. Veldhuis 136,9 pt. Maandag 2 t.m. zaterdag 7 juli: Vakantie levensmiddelen bedrijf J. G. P. Muller. Zondag 8 juli, n.m. 2.45 uur: Rijwiel- puzzlerit te Heihuizen (zie annonce). Maandag 9 t.m. zaterdag 14 juli: A. M. Nijkamp, Dijkerhoek, wegens vakan tie gesloten. Woensdag 11 juli: Sehoolverkeersexa- men (zie annonce). Donderdag 12 juli: Zitdag Iduna-corset- tière Mej. Pieterson bij de fa. Gebr. Schuppert (zie advertentie). Maandag 16 t.m. zaterdag 21 juli: We gens vacantie gesloten Wed. B. J. Slotman (zie annonce). Maandag 16 juli begint de opruiming bij manufacturenzaak H. Roelofs, Dorps straat.- Hoewel er dit jaar lang aan de plan nen gedokterd moest w orden, is het thans definitief, dat de Holtense middenstan ders dit jaar weer een braderie zullen organiseren, en wel op dinsdag 7 en woensdag 8 augustus a.s. Dank zij de volhardendheid van en kele commissieleden zijn er thans bijna dertig deelnemers, zodat het gezellige rondje om de kerk ook deze keer zeker weer bezet kan worden. Aan de uitwerking van de plannen wordt nu met spoed gewerkt en men heeft reeds een voorlopig programma op gesteld. Daarin komen o.a. voor het optreden van de Bonte Boertjes uit Enschede op de eerste dag, 's middags voor de kin deren en 's avonds voor het publiek op een platform op Kalfstermansweide en het schuttersfeest. De schietvereniging „De Eendracht" gaat n.l. weer vogelschieten in de middag van de tweede dag, voor het aanwijzen van de schutterskoning. De landelijke rij veren! ging „De Bergruiters" zal uitge nodigd worden voor het verzorgen van een programma op de avond van de tweede dag, terwijl na haar optreden de Jennekesmarkt zal worden gehouden. Voor de kinderen wordt op deze dag een variétéprogramma aangeboden. Een aardige attractie zal weer zijn de verkiezing van een braderie-koningin aan de vooravond van de feestelijkheden. DE AUTOTOCHT VOOR DE OUDEN VAN DAGEN Door het bestuur van de Holtense Handelsvereniging wordt ons verzocht het volgende te berichten: Voor de autotocht van de ouden van dagen op maandag 9 juli a.s. worden alle autobezitters om uiterlijk 10.15 uur v.m. tegemoet gezien in de Tuinstraat bij de nieuwe o.l. Dorpsschool, om van daaruit via de Pastoriestraat en de Oranjestraat te vertrekken in de rich ting Espelo. Er rijdt een bus om de deelnemers uit Espelo en Dijkerhoek op te halen. Deze zal om 9.50 uur zijn bij de Vale Mars te Espelo, 9.55 uur aan de in gang van de Maneschijnsweg bij de boerderij van de heer Jansen Manen- schijn en om 10 uur op het plein van de Coöp. Aankoopvereniging te Dijker hoek. Alle deelnemers aan de tocht moeten uiterlijk io.10 uur in de Tuinstraat aan wezig te zijn. Men behoeft geen brood of dergelijke mee te nemen, want er wordt door de commissie voor alles; gezorgd. Zoals reeds eerder werd medege deeld, gaat de tocht via Okkenbroek, Deventer en Terwolde naar Vaassen, waar kasteel Cannenburg en vervolgens de viskwekerij van de Ned. Heide Mij. worden bezocht. Waarschijnlijk zal ver volgens in Apeldoorn langs paleis Het Loo worden gereden en gaat men dan naar Berg en Bos, om tenslotte te pau zeren bij de Julianatoren. Van Apel doorn gaat de tocht via Beekbergen, Wilp, Deventer, Gorssel over Zuid-Loo weer naar Holten terug. OOK DE KLEUTERS VIERDEN FEEST De kleuters van de Christelijke Kleu terschool vierden vorige week vrijdag morgen hun schoolfeest. Aangezien de weersomstandigheden 's morgen nog niet al te gunstig wa ren, hield men feest in gebouw „Reho- both". Hier werden diverse leuke spelletjes en wedstrijden gehouden en werden de kleintjes royaal getracteerd op snoep en een ijsje. Nadat aan ieder nog een varrassing was uitgedeeld, gingen de kleuters blij naar huis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1