v.v.v. Examen ik I «f" ie Dr— Volksonderwijs geert de voorkeur aan de stichting van een openbare kleuterschool u-afcatiüefi>io~(p,cmuna ÏVÖRÖL: De Tandpasta N?X( 26. Jaargang I ZATERDAG 30 JUNI 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD - J T.7 J X. 1 r a r T j. 7 I Uitgave van de Stichting „Holtena Nieuwsblad" abonnementsprijs van atv blad bedraagt 1.25 p. kwartaal I t0 Eolten Tel0f E5J,gS- ss± Adv.-prijs1—15 m.m. (a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 F :ta ij str. da: iltat* tVIjg: D fr bli ka steei .K.H. Prins Bernhard, die heden zijn 45e verjaardag viert (Foto M. C. Meijboom) Men stond voor een moeilijke be- slissing. De afd. van „Volksonderwijs" heeft nhe$Vdoor de totstandkoming indecem- Priijr van het vorig jaar van de Kleuter- tderwijswet, voor de niet zo eenvou- g te beantwoorden vraag gesteld ge in of zjj zou moeten meewerken aan i stichting van een openbare, d.w.z. rjiomeentelijke, dan wel van een bizon- re, in casu een Protestantse kleuter- LO'Sp°°l* Deze vraag is het onderwerp van 'n agdurige bespreking geweest in de ■^"ijdagavond van de vorige week in -""■"itel Holterman gehouden ledenverga- ►••(mg der afdeling en men is daarbij t de slotsom gekomen, dat er voor h a.s ar maar een oplossmg is, n.l. te stre- ai naar de stichting van een gemeen- lijke kleuterschool. JL,Epe vergadering stond onder leiding in de voorzitter der afdeling, de heer H. Brouwer, die na de afhandeling tn 'n aantal andere agendapunten, de ^_jpretaris, de heer H. J. A. Koldeweij, irzocht, in verband met de bestaande menwerking tussen de kerkeraad der erv. Gemeente en „Volksonderwijs", in kort historisch overzicht te geven tn de gegroeide verhoudingen. id e,De heer Koldeweij wijst er op hoe i de bevrijding door het steeds druk- sr worden van het verkeer, van de ■I.F.fflers hl 't dorp de drang uitging om komen tot de oprichting van een be waarschool. Deze school is er gekomen, 'enals een kleuterschool van de Herv. irkeraad. Zij eisten grote financiële jfers, die door velen gebracht zijn. Na tel besprekingen is men uiteindelijk s: komen tot de stichting van deProtes- f 9 jitse kleuterschool, welke onder lei- hg staat van vertegenwoordigers van /|'i kerkeraad en van „Volksonderwijs". "■Nu de Kleuteronderwijswet tot stand gekomen, worden de grootste lasten m de schouders van 't schoolbestuur genomen, maar thans zal, indien men n bizondere school wil stichten, 20 ft. van de bouwkosten als waarborg- p moeten worden gestort, hetgeen -jar schatting neerkomt op een som ♦♦*ui f20.000,-, welke som aan de ge- eente vervalt, wanneer de school bin- m 20 jaar zou worden opgeheven. Overleg. cveïPe voorzitter zegt, dat het bestuur enige keren met een commissie uit I kerkeraad overleg heeft gepleegd, welke wijze moet worden voortge- Qmfan, nu deze wet tot stand is geko- jen. Hij doet voorlezing van 'n schrij- in, dat door „Volksonderwijs" aan de ♦♦irkeraad is gericht en van het ant- oord hierop van de kerkeraad. Hij wijst op de inhoud van artikel 17 der wet, waarin is vastgelegd, dat er uren moeten worden vrijge'geven in 't speel- en leerplan van de school, voor 't ontvangen van godsdienstonderwijs, waarbij de leidsters kunnen worden aangezocht dit onderwijs te geven. Hieruit volgt, dat de geest van het onderwijs aan een gemeentelijke kleu terschool dezelfde kan zijn als aan de bestaande Prot. Kleuterschool. Het blijkt, dat deze vorm van onder wijs door de aanwezigen op prijs ge steld wordt. Na langdurige besprekingen, waarbij velen aan de gedachtenwisseling deel nemen, blijkt, dat de vergadering veel waardering heeft voor de wijze waarop de kerkeraad en „Volksonderwijs" tot nu toe samenwerkten. De wens wordt uitgesproken, dat deze verhouding goed mag blijven, ook indien besloten zou worden, dat de tegenwoordige Protes tantse kleuterschool t.z.t. zou worden vervangen door 'n gemeentelijke school. Velen vrezen n.l., dat bij de stichting van een bizondere school na kortere of langere tijd door sommige ouders toch nog een gemeentelijke kleuter school zal worden gevraagd. Holten zou dan drie kleuterscholen tellen en. het zou aanleiding kunnen worden tot ver deeldheid en strijd. Voorts acht de vergadering het niet verantwoord, dat de afd. gelden aan vraagt of aanvaardt als waarborg voor èen Prot. ldeuterschool met het risico, dat deze gelden verloren gaan, indien de door „Volksonderwijs" en de kerke raad gevormde stichting binnen 20 jaar zou moeten worden ontbonden, het geen zou gebeuren, indien één of bei de partijen van inzicht zouden veran deren. Gemeentelijke school. i Nadat ook nog de doelstellingen van „Volksonderwijs" ter sprake zijn geko men, blijkt uit de verdere besprekin gen wel duidelijk, dat de vergadering in verband met de gewijzigde omstan digheden de medewerking aan een ge meentelijke kleuterschool wenst. Hierbij wordt de hoop uitgesproken, dat de kerkeraad begrip zal hebben voor het standpunt van „Volltsonder- wijs" en haar zienswijze zal willen aan vaarden. Nadat hij een kort resumé gegeven heeft van de zienswijze der vergade ring en hem heeft gemachtigd, die in de juiste bewoordingen vast te leggen, deelt de voorzitter nog mede, dat de huidige samenwerking op grond van de reeds aangegane stichtingsakte, in elk geval voortduurt tot 1 augustus 1957. Het genomen besluit zal aan de kerke raad worden medegedeeld. Resultaten werkcomité. Aan het begin van de vergadering heeft de heer Brouwer mededeling ge daan van de resultaten van het werk- Hoewel de weersomstandigheden nog helemaal niet noden cm 's avonds stil te staan voor het luisteren naar een con cert, toch heeft de muziekvereniging „H.M.V." besloten haar eerste zomercon- cert te geven op Donderdag, 5 juli a.s. Zij opent daarmede het V.V.V.-vakan- tie-programma, dat nog slechts een ge ring aantal evenementen bevat. Het concert zal gegeven worden op het plein van de o.l. Dorpsschool op de Boschkamp en het vangt aan om 8 uur. Wij hopen, dat het gepaard mag gaan met heerlijk zomerweer en dat velen zullen komen luisteren naar het pro gramma, dat wij helaas nog niet kun nen publiceren. comité, dat werd ingesteld bij de her denking van het 90-jarig bestaan van „Volksonderwijs". Er werd een bedrag van f248,50 bijeen gebracht, terwijl 120 nieuwe leden werden ingeschreven. Landelijk is het ledental gestegen tot 156.000, terwijl aan het hoofdbestuur 'n som van f 312.000,- kon worden over handigd. De voorzitter deelde voorts nog me de, dat de operette van mej. Wolters en de heer Wittermans f 174,15 heeft opgebracht en dat de uitvoering op Koninginnedag met „Deining om de dorpsdokter" door de toneelgroep een batig saldo heeft opgeleverd ten be drage van f 194,50. Wijlen de heer Joh. Littink was een zeer actieve medewerker van deze groep. Zijn heengaan wordt door de vergadering staande herdacht. Tenslotte heeft de heer Koldeweij nog een kort verslag uitgebracht van de herdenking van het 90-jarig bestaan in den Haag, waarbij o.a. de minister president en de minister van onderwijs aanwezig waren. Daar werden ook de resultaten van de bovengenoemde landelijke actie be kend gemaakt. Rustig denken M ij n h a r d t's jwtablette n 25 JAAR IN DE WINKEL. De vorige week donderdag herdacht Mej. G. Aaltink de dag, dat zij voor 25 jaar als winkeljuffrouw in dienst trad van Fa, de Wed. B. J. Slotman alhier. Maandag werd dit feit op enigszins feestelijke wijze herdacht, waarbij Mej. Aaltink vele bewijzen van belangstelling mocht ondervinden. De burgemeester, Mr. Enklaar, kwam haar gelukwensen, nadat haar patroon, de heer J. A. Slotman en zijn familie reeds hun felicitaties hadden aangebo den en ook verschillende klanten en de vrouwen der buren van hun belang stelling hadden doen blijken. 's Avonds was het feest ten huize van haar patroon, waarbij ook haar familie leden aanwezig waren. De heer Slotman, die de keuze voor een passend cadeau schijnbaar te moeilijk vond, bood haar een enveloppe met inhoud aan. Van ver schillende zijden ontving zij enkele per soonlijke geschenken. ALGEMEEN ZIEKENFONDS BREIDT ZIJN VERSTREKKINGEN UIT. Vergoeding voor kunstmiddelen, enz. In verband met de goede uitkomsten van het aanvullingsfonds heeft het Be stuur van het Algemeen Ziekenfonds al hier besloten met ingang van 1 juli a.s. het aantal verstrekkingen uit te breiden. Het werd daartoe reeds gemachtigd in de onlangs gehouden jaarveigadering. Bij de aanschaffing van kleine «kunst middelen, als breukbanden, steunzolen, brilmpnturen voor personen van 16 jaar en ouder, elastieken kousen, injectiespui ten en dergelijke, hebben de leden recht op een vergoeding van 75 van de aan schaffingsprijs, voorzover geen maxi male vergoedingsbedragen zijn vastge steld. Met betrekking tot de grote kunst middelen als orthopaedisch schoeisel enz. geeft de hoofdverzekering reeds recht op een vergoeding van 75 der aan- schaffingskosten. Uit de aanvullende verzekering zal nu 75 van de over blijvende kosten worden betaald. Het betreft hier behalve schoeisel ook ortho- paedische corsetten, rqchtherinneraars, rechthouders, beugels, contactglazen, enz. Ook voor kunstledematen bestaat recht op vergoeding uit de aanvullende verzekering. In de aanschaffingskosten van hoor- toestellen voor personen boven 16 jaar wordt een bijdrage verleend van 75 tot maximaal f150.Deze bijdrage wordt eenmaal per vier jaar gegeven en alleen als de aanschaffing plaats vindt op ad vies van een oorarts. Met betrekking tot de taandheelkun- dige hulp kunnen de verzekerden in het vervolg aanspraak maken op een behoor lijke vergoeding in de kosten van kunst gebitten. Voor een volle prothese betaalt de hoofdverzekering f 40.de aanvul lende verzekering f 25.zodat voor re kening van belanghebbenden nog f 35. blijft. Bij halve of partiële prothesen wordt naar verhouding uit het aanvul lingsfonds bijgedragen. Ook voor over zettingen van prothesen wordt in belang rijke mate bijgedragen. De vergoedingen worden aan de tandarts uitbetaald voor die verzekerden, die minstens zes maan den ononderbroken ziekenfondslid zijn. Vergoedingen uit de aanvullende ver zekering worden alleen gegeven aan per sonen, die een jaar lid hiervan zijn. Ten slotte heeft het bestuur nog be sloten een fonds te stichten voor bijzon dere noden, waarin jaarlijks een bedrag zal worden gestort uit de overschotten van de aanvullende verzekering en waar uit een bijdrage kan worden toegekend voor die gevallen, waarvan de kosten van een medische behandeling of ver strekking (bijv. invalidenwagens) de fi nanciële draagkracht van een verzeker de te boven gaan. Aan de verzekerden zal een overzicht worden verstrekt van deze aanvullende vergoedingen. BIJEENKOMST DER J.D.G. Zaterdagavond hield de J.D.G. haar bijeenkomst in hotel Holterman. De lei ding van deze avond was in handen van de vice-voorzitter H. Jansen, aan gezien H. Fransen elders een taak te ver vullen had. Vanwege het feit, dat dit de laatste keer in dit semester was, dat men bij eenkwam, had deze avond een bizonder cachet. Voor de pauze had er een gedachten- wisseling plaats over de voor- en na delen van de commerciële televisie. Dit onderwerp werd door een der leden in 't kort uiteengezet. Uit de hierop volgen de discussie bleek, dat zij die alleen de voordelen zagen alsmede zij die meest nadelen zagen, aanwezig waren. De voorstanders van commerciële te levisie meenden, dat deze vorm van te levisie aanleiding kon zijn tot een veel grootser ontplooiing der mogelijkheden van de televisie; de tegenstanders kon den dit wel beamen, maar vreesden, dat hiermee het gehalte van de geboden programma's dermate zou dalen, dat zij liever een iets grootser ontwikkeling zouden willen prijsgeven. De tegenstan ders meenden over onze landsgrenzen te kunnen zien hoe het „niet" hoort. Gezien het verdere programma moest de diskussie enigermate beperkt wor den. Want deze avond bood voor elk wat wils. Na de pauze werden door mevr. A. Wansink-v. d. Brink een viertal films vertoond. De grote verscheidenheid als mede de leuke momenten, die in deze filmpjes aanwezig waren, maakten een ieder enthousiast over het door haar ge- bodene. De voorzitter dankte haar na afloop recht hartelijk voor haar bereid willigheid en offreerde een kleine atten tie als blijk van waardering. Bij de rondvraag maakte de voorzit ter bekend, dat deze avond niet 't slot van dit semester was, maar dat de JDG officieel met vakantie gaat, na op 19 juli in het kader van het VW-programma weder het voor twee jaar met zo veel succes s opgevoerde toneelstuk „De Spaanse Vlieg" ten tonele zal hebben gebracht. Onder de leden bleek animo te be staan voor een trip naar Duitsland, als mede voor het bezoek aan het open luchtspel in Herthme. Met ieder een prettige vakantie toe te wensen sloot H. Jansen deze geani meerde bijeenkomst. AGENDA Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juni: Va kantie Gebr. Wansink. Vrijdag 29 juni: Muzikale rondgang van H.M.V. ter gelegenheid van de ver jaardag Z.K.H. Prins Bernhard. Col lecte Anjerfonds. Vrijdag 29 juni, 8 uur n.m.Opvoering blijspel door C.O.C. in gebouw „Reho- both". Zaterdag 30 juni, 3 tot 6 uur n.m.In leveren vakantiebonnen Bouwbedrijf, Schildersbedr. en Klein Metaal bij G. H. Oplaat, H. J. Wansinkstr. 37 (zie annonce). Maandag 2 juli: Fa. Gebr. Schuppert de gehele dag gesloten (zie adv.). Maandag 2 t.m. zaterdag 7 juli: Vakantie levensmiddelenbedrijf J. G. P. Muller (zie annonce). Dinsdag 3 juli: Zitting Dr. Tromp Vis ser, kantoor Algem. Ziekenfonds,. 16.30 17 uur (vooruit bespreken). Dinsdag 3 juli: Schoolfeest o.l. Dorps school. Woensdag 4 juli, 11 uur v.m.: Grasver koop notaris Pluimers (zie annonce). Donderdag 5 juliZitting kraamcentrum, kantoor Alg. Ziekenfonds 1415 uur. Zondag 8 juli, n.m. 2.45 uur: Rijwiel- puzzlerit te Heihuizen (zie annonce). DE FEESTCOMMISSIE VERGADERDE De feestcommissie der o.l. Dorps school kwam op dinsdag j.l. onder lei- ding van het hoofd der school, de heer B. H. Brouwer, bijeen in een der loka len van het schoolgebouw. Nadat de voorzitter de aanwezigen en in het bizonder de nieuwe leden, de heren Struik en Verwaal, welkom had geheten, las de secretaresse, mej. D. Tjepkema, de notulen der vorige ver gadering voor. Deze werden onveran derd goedgekeurd. De penningmeester, de heer H. van Zeben, deelde hierna een en ander mede over de lijstencol- lecte. Het totaal bedroeg f928,-, terwijl nog twee lijsten worden verwacht. De commissieleden, de heren Schoneveld en G. J. B. A. Tuitert, meenden te moeten bedanken. Onder dank voor de bewezen diensten aanvaardde de ver gadering dit. Aangaande het schoolfeest, dat ge steld werd op dinsdag 3 juli e.k., trof de vergadering de volgende regelingen: De grote optocht vervalt dit jaar. Om half tien stellen de kinderen zich bij 't schoolgebouw op voor een kleine optocht naar Kalfstermansweide. Geen 'keuring. Geen prijzen. Wel mogen de kinderen zich vanzelfsprekend wat fees telijk aankleden. Van 10 tot 12 uur spe len de klassen 1, 2 en 3 op het feest terrein hun wedstrijden, waaraan dit jaar dubbel zoveel prijzen worden ver bonden als anders. De leerlingen van de klassen 4, 5, 6, 7 en 8 mogen zich vrij over het terrein bewegen, doch dit niet zonder toestemming verlaten en gaan beurtelings in de draaimolen. Kleuters mogen draaien om 10 en 11 u. Van 12 tot 2 uur is de middagpauze, waarin ieder naar huis kan gaan. Van 2 tot 5 Uur houden de klassen 4, 5, 6, 7 en 8 wedstrijden, terwijl de klas sen 1, 2 en 3 draaien. Er zal 'n stevige afrastering van harmonicagaas om de molen worden geplaatst, opdat de com missie van toezicht gemakkelijk rege lend kan optreden. Kleuters mogen, draaien omi 3 en 4 uur. Des voormid dags ontvangen de leerlingen ranja en krentebrood. 's Middags zal de trak tatiecommissie opnieuw iets aanbieden. Elke scholier krijgt na afloop van het feest een geschenk. De winnaars der wedstrijden ontvangen bovendien nog prijzen. Bij 'n onderzoek had de school jeugd met overweldigende meerder heid gekozen voor een schoolfeest 'als bovenvermeld, zonder grote optocht, maar met dubbel draaien, dubbele trak tatie, dubbele prijzen en het in de ge legenheid worden gesteld van het zien naar elkanders wedstrijden. De feest commissie besloot dit jaar een proef te nemen met deze nieuwe opzet. Na de rondvraag sloot de voorzitter de vergadering. GESLAAGD. De heer H. J. Fransen slaagde te Utrecht voor het eindexamen Conser vatorium C 1. Lies Brouwer te Holten slaagde te Deventer voor het eindexamen middel bare meisjesschool. VRIJSTELLING WEGENS KOSTWINNERSCHAP. Aan de dienstplichtige der lichting 1956 J. G. Prins, Neerdorp 105, is voor goed vrijstelling verleend wegens kost winnerschap. Altijd schone tanden. Altijd frisse mond

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1