it het plaatselijk parlement GOUDEN HUWELIJKSFEEST AGENDA 25. Jaargang 8. ZATERDAG 23 JUNI 1956 Verschijnt elke Zaterdae HOLTENS NIEUWSBLAD ijs van dit blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting >}Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 234 I Hol Lijk vl te wij de ze ti tvang SAL; IS V iaën 30-4-j kHERB uni j bij )e raad van Holten kwam vorige ek vrijdagavond om half 8 in open- re vergadering bijeen onder voorzit- fechap van de burgemeester, mr. W. Enklaar. die leden waren aanwezig. De pu- ^ke tribune was geheel bezet. Wij za- daar, behalve de mannen van de k, een tweetal leerlingen van „Nieuw- llecate" te Deventer, dat tot taak een raadsverslag te maken, en een lital personen, dat bezwaar had inge licht tegen 't uitbreidingsplan in on- Idelen voor de Holterberg en directe igeving, hetwelk de raad ter vast- lling werd aangeboden. 3e agenda voor deze vergadering dde als volgt: Ingekomen stukken en mededelin gen. Voorstel tot aankoop van grond in de Gaarden van J. Steunenberg, al hier. Voorstel tot aankoop van gronden in de Gaarden en de Holterenk van de erven H. W. ten Velde en con sorten. Voorstel tot aankoop van grond aan de Aalpolsweg. Voorstel tot vaststelling van wijzi gingen der begroting 1955. Voorstel tot invoering van een cen traal kasbeheer en vaststelling en wijziging van de daarmede verband houdende verordeningen. Voorstel tot intrekking van de rechtspositieregelingen voor de se cretaris, ontvanger en ambtenaren van de burgerlijke stand. Voorstel tot wijziging van de in structie voor de hulpkeurmeester (regeling vacantieverlof). Voorstel tot wijziging van de veror dening, bedoeld in artikel 11, 2e lid der winkelsluitingswet 1951 (straat handel op zaterdagavond). Voorstel tot het verlenen van een tegemoetkoming in de reiskosten, bedoeld in artikel 13 der lager- 0jl onderwijswet 1920. Voorstel tot vaststelling van een uitbreidingsplan in onderdelen voor de Holterberg. -1 Rondvraag. Tc ruim half acht opende de voorzitter «vergadering. Op zijn verzoek deed de retaris, de heer G. J. Langenbarg, jdedeling van een twaalftal ingeko- stukken, welke alle voor kennis- ig werden aangenomen. t Mededeling, jrna deelde de voorzitter mede, het gemeentebestuur bericht ont- en heeft van de cultuurtechnische ïist te Utrecht, dat de gemeente bij rharding van wegen, waarvoor deze jnst subsidie verleent, het ontwerpen Jh de plannen en het toezicht op de a m,Voering mag opdragen aan wie zij wil. f|'M nog toe stelde genoemde dienst de dat de plannon moesten worden ge- lakt door de Nederlandse Heide-Mij., 3 wie ook het toezicht moest worden gedragen. Spreker heeft in verband J®rmede diverse besprekingen gevoerd, jialke tenslotte hebben geleid tot een £?lnlerhoud op hoog niveau met het ge- F lg, dat de autonomie der gemeenten deze niet beknot zal worden. De ge- ||!||ente wordt nu vrij gelaten. Zij heeft i dienst gemeentewerken, welke vol gende geoutilleerd is. Hplj Aankoop gronden in Gaarden en Holterenk. De voorzitter deelde mede, dat de er J. Steunenberg en de erven H. Wr i Velde c.s. alsnog hebben verklaard reid te zijn aan de gemeente de van n gewenste gronden in de Gaarden en Holterenk te verkopen. Van eerstge- emde is benodigd een perceel ter ootte van ongeveer 135 m2. Aan ltstgenoemden was gevraagd aan de meente een oppervlakte van ongeveer 65 m2 teverkopen. De hen geboden dragen zijn resp. f 680 en f 6650. B. en stelden voor tot deze aankoop te be- liten. De raad kon zich hiermede ver- igen. Aankoop gronden langs de Aalpolsweg. 3ij de verkoop van het perceel Aal- isweg 30 met de daarbij behorende >nd aan mejuffrouw H. Hogenkamp gebleken, dat een gedeelte van ge- n. einde grond en een gedeelte grond n de erven H. W. ten Velde en con- in rten als erf in gebruik is bij de aan 3n gemeente in eigendom toebehorende iningen Aalpolsweg 24 en 26, be tond door E. van Til en weduwe J. H. hoppers. Een gedeelte van laatstge- emde woning en de daarbij behoren- schuur is zelfs gebouwd op grond, ibehorende aan de erven Vosman. Burgemeester en wethouders achten t noodzakelijk, dat deze ongewenste istand in overeenstemming wordt ge acht met de werkelijke situatie, zo irijven zij in hun prae-advies. De be- >kken eigenaren hebben zich bereid rklaard de benodigde stukjes grond te ;rkopen tegen de prijs van f 1.per erkante meter. Het gemeentebestuur stelde mitsdien voor te besluiten tot aankoop van de volgende perceeltjes grond voor de prijs van f 1.per m2, t.w. van: a. mejuffrouw H. Hogenkamp onge veer 271 m2; b. de erven Vosman ong. 20 m2; c. de erven H. W. ten Velde en con sorten ongeveer 55 m.2. De raad besloot zonder discussie en z.h.st. overeenkomstig dit voorstel. Invoering centraal kasbeheer. In hun prae-advies omtrent dit onder werp schrijven burgemeester en wet houders o.m. het volgende: „Tot dusver berustte bij de bedrijven de administratie en het kasbeheer bij dezelfde persoon. Uit controle-overwe gingen is een dergelijke combinatie moeilijk aanvaardbaar en is scheiding van bovengenoemde functies noodzake lijk. Deze overweging is voor ons aan leiding geweest om u voor te stellen over te gaan tot invoering van het z.g. centrale kasbeheer. Hieronder wordt verstaan het op één punt verenigen van alle geldmiddelen der bedrijven. Alle ontvangsten en betalingen voor de be drijven geschieden door de beheerder van de centrale kas, die optreedt als kassier der bedrijven. Eerst op deze wij ze kan van een centraal kasbeheer wor den gesproken." Het ligt in de bedoeling, aldus de voorzitter, de ontvanger aan te wijzen tot kassier der bedrijven, terwijl een secretarie-ambtenaar zal worden belast met de administratie van het woningbe drijf en het keurings-, waag- en slecht- huisbedrijf. De heer Jansen informeerde of de af wikkeling van zaken niet bemoeilijkt wordt, als de administratie en de kas bij twee verschillende personen berust. De voorzitter antwoordde ontkennend. De scheiding van administratie en kas kent men ook bij de algemene dienst. De administratie berust bij de secreta rie en het kasbeheer bij de ontvanger. De heer Soer merkte op, dat inder tijd een ambtenaar is benoemd, die spe ciaal belast zou worden met het opma ken der gemeenterekeningen, waarin 'n achterstand was ontstaan. Hij stelde de vraag of het opdragen van de admini stratie aan een secretarie-ambtenaar ge zien moet worden als een soort werk verschaffing. De voorzitter antwoordde, dat er niet kan worden gesproken van werkver schaffing. Er is werk in overvloed. Het gemeentebestuur heeft al enkele jaren het voornemen gehad om de scheiding van administratie en kas te bevorderen Enkele leden vroegen nadere inlich tingen omtrent de vergoeding, welke de met de administratie belaste ambtenaar zal ontvangen. De voorzitter deelde mede, dat het niet meer dan billijk is dat iemand voor extra verantwoordelijkheid wordt be taald. Dit kan ook van invloed zijn, wanneer in een vacature moet worden voorzien. Het aanbod is thans niet zo groot. De raad besloot hierna overeenkom stig het voorstel van burgemeester en wethouders tot invoering van een cen traal kasbeheer en vaststelling en wij ziging van de daarmede verband hou dende verordeningen. Intrekking rechtspositieregelingen. Nu de raad enige tijd geleden een nieuw algemeen ambtenarenreglement heeft vastgesteld, kunnen de rechtsposi tieregelingen voor de secretaris, de ont vanger en de ambtenaren van de burger lijke stand worden ingetrokken. Op vooi'stel van burgemeester en wethouders besloot de raad aldus. Regeling vacantieverlof hulpkeurmeester. De voorzitter deelde mede, dat in een vergadering van de commissie voor ge organiseerd overleg in ambtenarenza ken is geadviseerd de instructie voor de hulpkeurmeester te wijzigen in dier voege, dat bij het verlenen van verlof rekening kan worden gehouden met de diensttijd, welke niet in dienst van een overheidslichaam is doorgebracht. In een onlangs vastgestelde vacantierege- ling voor het gemeentepersoneel, met uitzondering van de hulpkeurmeesters, is bepaald, dat bij een bepaald aantal dienstjaren extra verlof kan worden toegestaan. Strikt genomen valt hier onder niet het personeel, dat aangetrok ken is uit particuliere bedrijven. Bil lijkheidshalve wordt daarom ingevoerd het z.g. leeftijdsbegrip, d.w.z. een werk nemer, die een bepaalde leeftijd heeft bereikt, kan aanspraak maken op extra verlof. Burgemeester en wethouders stellen dan ook voor dezelfde regeling te tref fen voor de hulpkeurmeester. De raad besloot dienovereenkomstig zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming. Straathandel op zaterdagavond. Het gemeentebestuur schrijft in zijn prae-advies aangaande deze aangelegen heid het volgende: Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 Het echtpaar A. Paalman en G. Paal- man-Kluin hoopt zaterdag 23 juni a.s. zijn gouden huwelijksfeest te vieren. Paalman is 80 jaar en zijn echtgenote 70 jaar oud. Beiden genieten nog een goede gezondheid. Het zal het gouden paar op deze dag zeker niet aan be langstelling ontbreken. Bij de vele goe de wensen, welke zij mogen verwach ten, bieden wij gaarne onze gelukwen sen aan. „De staatssecretaris van economische zaken schrijft naar aanleiding van het raadsbesluit dd. 2 maart 1956, nr. 846, dat het hem voorkomt, dat het niet no dig is voor deze gemeente op alle za terdagen van het jaar de markthandel, straathandel of handel te water in volle omvang toe te laten. Dit geeft zijns in ziens gelegenheid tot het aandoen van niet gewenste concurrentie aan bepaal de winkels, bijvoorbeeld de winkels, waar chocolade- en suikerwerkartikelen plegen te worden verkocht. Het zou naar zijn mening ook juister zijn de uitoefe ning van deze handel te binden aan een standplaatsvergunning van burgemees ter cn wethouders." Op voorstel van burgemeester en wet houders besloot de raad aan de opmer kingen van de staatssecretaris tegemoet te komen door de betreffende verorde ning daarmede in, overeenstemming te brengen. Vergoeding reiskosten schoolbezoek. Een inwoner der gemeente verzocht de raad hem een tegemoetkoming" te verlenen in de reiskosten, verbonden aan het schoolbezoek van één zijner kinderen in een naburige gemeente. Op grond van de financiële situatie in het betreffende gezin stelden burgemeester en wethouders voor de reiskosten ten volle voor rekening der gemeente te ne men, waarmede de raad accoord ging. Uitbreidingsplan „Holterberg". Burgemeester en wethouders hadden de raad ook te dezer zake een schriftelijk voorstel doen toekomen, waaraan wij het volgende ontlenen: „Het is, na overleg met de betrokken instanties, mogelijk gebleken een rui mere bebouwingsmogelijkheid te creëren op een gedeelte van de Holterberg. Hier aan is evenwel de voorwaarde verbon den, dat de bebouwing bij de Motieweg beëindigd dient te worden. Gedurende de termijn van ter-inzage-legging is 'n twaalftal bezwaarschriften en een ad- haesiebetuiging met een bezwaarschrift ingekomen. Ten aanzien van deze be zwaarschriften hebben wij het advies ingewonnen van de stedebouwkundige, tevens ontwerper van het plan, ir. Rent- jes. Met zijn advies kunnen wij ons ge heel verenigen." Bij de behandeling van dit agenda punt waren mede aanwezig ir. J. Chr. Rentjes, planoloog te Almelo, en de ge meente-architect, de heer J. Louwcrse. De voorzitter heette deze heren harte lijk welkom en sprak tot de heer Rent jes:. „Ik dank u voor uw tegenwoordig lieid in deze vergadering. Uw geestes kind wordt vanavond ten doop gehou den en uiteraard moet de vader daarbij aanwezig zijn." De voorzitter stelde de raad hierna in de gelegenheid algemene beschouwin gen over het uitbreidingsplan te hou den om vervolgens de bezwaarschriften aan de orde te stellen. De eerste spreker was de heer Brands. Hij wilde het ter tafel liggende plan in drie delen zien en wel de wijk bij -de Oude Deventerweg, de driehoek Raal- terweg-Jeurlinksweg-Oude Diepenveen- seweg en de Holterberg. Zijn bezwaren richtten zich in het bijzonder tegen de eerstgenoemde wijk. De uitvoering van het plan zal zeer veel geld kosten, om dat twee landbouwers ernstig gedupeerd zullen worden. Voorts zal 'n huis moe ten worden afgebroken. Het zou naar zijn mening voordeliger zijn om de ge projecteerde verbindingsweg tussen de Raalterweg en de Oude Deventerweg in meer westelijke richting te leggen. De heer Landeweerd gaf er de voor keur aan de bedoelde verbindingsweg zoveel mogelijk over of langs de per ceelsscheidingen te laten lopen, ten einde de schadevergoedingen zo laag mogelijk te houden. De heer Rietberg was van mening, dat het plan niet uitvoerbaar is. Het zal niet kunnen worden, ontwikkeld op grond van financiële bezwaren. De voorzitter zegt, dat het plan eigen lijk ontsproten is aan het brein van de planologische dienst. In verband met 't verlenen van een bouwvergunning krachtens artikel 20 van de wederop- bouwwet is een schets ontworpen door de planologische dienst, welke de raad in beginsel heeft aanvaard. Verschillende leden riepen: „Neen, neen, voorzitter, daar bent u mis mee." De heer Veneklaas Slots: „Ik hpb da delijk gezegd, dat Nijland en Veltkamp van de kaart zouden gaan." De heer Rietberg merkte op, dat des tijds gesproken is van een bevriezings- geval. De voorzitter maakte hierop de raad duidelijk, dat in zijn vergadering van 14 september 1955 besloten is zonder hoof delijke stemming de schets, ontworpen door de provinciale planologische dienst, te aanvaarden als grondslag voor het uitbreidingsplan in onderdelen voor de Holterberg. „U bent pertinent onjuist, mijne heren", zo sprak de voorzitter. „Wij moeten dit toch wel even zuiver stellen." De heer Rietberg erkende, dat de schets in de vergadering ter sprake is geweest, doch zei, dat men aan een plan niets heeft, als het niet uitgevoerd kan worden. Het verlenen van schadeloos stellingen is niet altijd de juiste weg. In het onderhavige geval worden 2 land bouwers zodanig in hun belangen ge schaad, dat zij geen broodwinning meer hebben. De voorzitter constateerde een be gripsverwarring. Het betreft hier geen onteigeningsplan, doch een uitbreidings plan, dat uitgevoerd wordt, zodra de raad van mening is, dat de belangen van Nijland en Veldkamp moeten wor den opgeofferd aan het algemeen be lang. Het uitbreidingsplan is een werk plan voor de toekomst. De heer Rietberg was ook van me ning, dat de besproken verbindingsweg verlegd dient te worden. „Wij moeten het zo versieren, dat het plan uitvoer baar is", oordeelde hij. De voorzitter waarschuwde om niet te gaan knoeien met het plan. Een ge meente moet oppassen, dat zij geen plan gaat maken naar de toestand van het ogenblik. Ir. Rentjes, adviseur, releveerde kort de geschiedenis van de totstandkoming van het ontwerp-plan. Er kwamen bouwlustigen bij de gemeente om grond. De gemeente had geen gronden aan te bieden. Zij heeft toen wegen gezoch^ om aan de aanvragen te kunnen vol doen. Het verdient uiteraard aanbeve ling zo veel mogelijk langs bestaande wegen te bouwen, doch de bouw langs uitvalswegen en de z.g. lintbebouwing moeten worden voorkomen. Andere, ge schikte, terreinen voor woningbouw zijn in de gemeente niet aanwezig, ten zij men meer en betere cultuurgrond wil opofferen. De ontsluiting van de gronden in de omgeving van de Oude Deventerweg is gesuggereerd door de planologische dienst. Verlegt men de verbindingsweg naar het westen, dan ontstaat een enclave. Het plan moet ge leidelijk worden ontwikkeld. Er kan worden begonnen met de aanleg van 'n weg. De belangen van derden worden altijd geschaad, doch dit moet tot een minimum worden beperkt. De heer Brands mex-kte op, dat in het prae advies van burgemeester en wet houders wordt uitgesproken, dat er een grote behoefte is aan gronden. De uit voering zal dus niet lang op zich kun nen laten wachten. De heer Soer zou met de uitvoering van het plan zo mogelijk willen wach ten op de komende ruilverkaveling. De schadevergoedingen kunnen dan bedui dend lager zijn. Spr. zou gaarne zien, dat er een parallelweg wordt geprojec teerd om meer tijd te winnen. De voorzitter stemde toe, dat 't over brengen der bedrijven van Nijland en Veltkamp in het kader van de ruilver kaveling een goede oplossing zou zijn, doch wees er op, dat er een uitbreidings plan moet zijn, als het voornemen tot ruilverkaveling zal worden uitgevoerd. De ruilverkaveling is echter een argu- Maandag 18 juni t.m. zaterdag 23 juni: Vakantie fa. Gebr. Dikkers. Vrijdag 22 juni: Ledenvergadering Volksonderwijs, Amicitia, 8 uur. Zaterdag 23 juni: Laatste inlevering landbouwvakantiebonnen bij G. Runne- boom, van 34 uur n.m. Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juni: Va kantie Gebr. Wansink (zie adv.). Dinsdag 26 juni: Vierscholen-sportdag in het Sportdal. Dinsdag 26 juni, 8 uur: Vergadering van de brandweer in hotel Holterman. Dinsdag 26 juni: Vergadering feestcom missie Dorpsschool, 8 uur (lokaal 7 boven). Woensdag 27 en donderdag 28 juni, 's avonds 7.30 uur, inname vakantiebon nen Bouw- en Nevenbedrijven bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstraat 25 (zie annonce). Vrijdag 29 juni: Muzikale rondgang van H.M.V. ter gelegenheid 'tan de ver jaardag Z.K.H. Prins Bernhard. Col lecte Anjerfonds. Vrijdag 29 juni, 8 uur n.m.: Opvoering blijspel door C.O.C. in gebouw „Reho- both (zie annonce). Zaterdag 30 juni, 3 tot 6 uur n.m.: In leveren vakantiebonnen Bouwbedrijf, Schildersbedr. en Klein Metaal bij G. H. Oplaat, H. J. Wansinkstr. 37 (zie annonce). Dinsdag 2 juli: Zitting Dr. Tromp Vis ser, kantoor Algem. Ziekenfonds,. 16.30 17 uur (vooruit bespreken). Maandag 2 t.m. zaterdag 7 juli: Vakantie levensmiddelenbedrijf J. G. P. Muller (zie annonce). Dinsdag 3 juli: Schoolfeest o.l. Dorps- schooi. Donderdag 5 juliZitting kraamcentrum, kantoor Alg. Ziekenfonds 1415 uur. ment, dat gedeputeerde staten niet zul len aanvaarden, omdat de landbouwers daarover moeten beslissen. Ir. Rentjes betoogde, dat het ter tafel liggende plan een goede oplossing biedt om in de toekomst te kunnen voldoen aan de vraag naar bouwterrein. Bij de beschouwingen over dit plan moet er niet van worden uitgegaan, dat er be paalde personen worden gedupeerd. Dit is wel vanzelfsprekend. De op de kaart aangegeven begrenzing van het plan moet als de uiterste worden gezien. Blijft na verloop van tijd het „boeren- probleem", dan kan alsnog besloten worden een westelijker weg te projec teren. De heer Landeweerd wees erop, dat allen ervan doordrongen zijn, dat met cultuurgrond zuinig moet worden omge sprongen. Met het oog hierop zou hij aan de heren Dangremond en Prins wil len toestaan event, te kunnen bouwen op him percelen, welke resp. met een breedte van 23 en 24 m. langs de weg liggen. De voorzitter opperde de gedachte om de gronden te kopen teneinde deze later te verkavelen. Ir. Rentjes toonde zich verheugd over deze gedachte. Het plan voorziet hier in een andere bebouwing. De perceels breedte van 30 m is goed te noemen met het oog op ieders vrijheid op het erf. De bestaande verkaveling is on voordelig. Aan de rooilijnvoorschriften zal moeten worden voldaan. De heer Rietberg zou het gehele plan nog willen uitbreiden, omdat de grond prijzen naar zijn mening dan beheerst kunnen worden. De voorzitter wilde dit niet ontken nen, doch wees er op, dat er bepaalde gebieden zijn, waarop de meldingsplicht aan het nationale plan van toepassing is. Het heeft daarom geen zin om nog verder te gaan. De heer Klein Velderman vroeg of belanghebbenden niet behoorlijk kun nen worden ingelicht omtrent de bouw mogelijkheden. De voorzitter antwoordde, dat ge vraagde. inlichtingen niemand worden geweigerd. Het gaat niet aan om be paalde mensen aan te schrijven. Men zou zo licht mensen kunnen vergeten. De wet schrijft daarom voor, dat een plan ter inzage moet worden gelegd. Dit moet gepubliceerd worden in een dagblad. Tot nog toe geschiedt publica tie in het Dagblad van het Oosten, het Deventer Dagblad, het Holtens Nieuws blad en in de Nederlandse Staatscou rant. Wethouder Teeselink deelde hierop nog mede, dat de landbouworganisaties in hun periodieken regelmatig publice- ceren in welke gemeenten uitbreidings plannen ter inzage liggen. Vervolgens werd een dertiental be zwaarschriften behandeld. Bij de behandeling van het bezwaar schrift van J. H. Dangremond kwamen de heren Soer en Brands terug op het gezegde van de heef Landeweerd om aan Dangremond toe te staan, dat hij even tueel mag bouwen op zijn perceel aan de Raalterweg. De raad besloot aan het bezwaar van de heer Dangremond tegemoet te komen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1