Hoe in Holten gestemd werd DE WONINGMISERE mmsmsmmmM en ,S w - TEN BOLSCHER - Rijssen Ruim f 1700.- voor wijkgebouw AGENDA BIJ EXAMENS VEILIG VERKEER 24. Jaargang t ZATERDAG 16 JUNI 1956 Verschijnt elke Zaterdae HOLTENS NIEUWSBLAD WEG c -i r,r- 1 I Uitgave van de Stichting ,Moltens Nieuwsblad" abonnementsprijs van ave blad bedraagt f 1.2o p. kwartaal t0 HoUen Telef E 5Jf83 Z3}f AAT dag De verkiezingsstrijd is weer gestre- n Woensdag is de beslissing voor een 'EN. leuwe Tweede Kamer. Elders in dit immer is de landelijke uitslag te y zen. Er heersen vreugde en teleurstel- fï hg in het kamp der politieke partijen. /£J«e verliezers zullen hun nederlaag waar- 0 |g moeten dragen, maar de overwin- aars zullen zich niet minder waardig ^^fibben te gedragen. Wij hebben elkaar nmers dagelijks nodig in ons dicht be- """Dikte landje. In het heetst van de strijd ju men dit niet altijd willen geloven, maar als de nood aan de man komt of als er iets belangrijks verricht moet wor den ten behoeve van de nationale zaak zijn de politieke tegenstellingen spoedig vergeten. Wij zullen ons niet begeven in politie ke beschouwingen, maar laten hieronder een overzicht volgen hoe er in onze ge meente gestemd werd, waarbij enkele uitslagen van vorige verkiezingen zijn opgenomen. De opkomst is zeer groot geweest en het aantal stemmen van on waarde is tot een minimum teruggelopen. juni.. Tw. Kamer 1956 per stemdistr. en totaal uto Lijst <D S d Prov. St. Tw. Kame Prov. St. 5 Prov. St. Tw. Kame Prov. St. 1 2 3 4 tot. 1 K.V.P. 27 30 66 73 70 81 62 82 2 7 7 40 56 2 P.v.d.A. 601 532 723 565 639 701 753 623 301 262 347 77 987 3 A.R.P. 412 298 431 366 443 396 425 410 140 96 179 22 437 4 C.H.U. 885 979 840 1064 1188 1095 1227 1048 332 236 246 366 1180 5 V.V.D. 102 233 361 464 388 339 379 710 91 151 129 68 439 6 C.P.N. 8 17 33 26 38 21 17 19 4 3 1 8 7 S.G.P. 13 10 13 17 16 22 23 26 5 3 12 2 22 8 G.P.V. 4 8 3 3 9 Nat. Unie 1 13 1 15 10 N.O.U. 7 2 9 Andere part 92 37 27 Geldige stemmen 2048 2099 2559 2575 2819 2655 2917 2926 876 762 939 579 3156 Van onw. 46 92 97 66 65 65 63 59 10 15 11 5 41 Aantal kies- gerechtigden 2931 3022 3118 911 809 967 595 3282 Stembureau I was gevestigd in Hal o.l. Dorpsschool. Stembureau II Gynastieklokaal U.L.O. school. Stembureau III Lagere Landbouwschool. Stembureau IV O.l. school Dijkerhoek. Adv.-prijs115 m.m. (d contant)f 2.Iedere m.m. meer f 0.07 Bij de wieg van haar moeder H.K.H. Prinses Beatrix bracht maandagmiddag 'n bezoek aan de tentoon stelling „Uit Koninklijk Bezit", welke in het Cen traal Museum te Utrecht wordt gehouden. H.K.H. Prinses Beatrix met haar vriendin Renée Roell bij de wieg, die door de Amsterdamse vrouwen aan Koningin Wilhelmina werd aangeboden bij de geboorte van Prinses Juliana. BINNENBRANDJE WERD SPOEDIG GEBLUST. Door het omvallen van een brandend petroleumstel ontstond vrijdagmiddag der vorige week brand in de keuken van de woning van de heer A. Pagrach aan de Oranjestraat. Door de wegvloeiende petroleum gre pen, de vlammen snel om zich heen, zo dat de situatie zich ernstig liet aanzien. Terwijl de hotelhouder Vosman, die tegenover de familie Pagrach woont, de brandweer opbelde, deed een van zijn gasten, later bijgestaan door omwonen den, verwoede pogingen om de brand te blussen. Het mocht hem inderdaad ge lukken het vuur meester te worden, zo dat de brandweer, die inmiddels met de n evelbluswagen was gearriveerd, niet meer behoefde op te treden. De schade wordt door verzekering ge dekt. VEILIG VERKEER. Ook achter U rijdt het verkeer. Vergeet dat toch niet telkens weer. VOORBEREIDING BRADERIE 1956. In de vrijdagavond in hotel Vosman nder voorzitterschap van de heer G. fissink gehouden vergadering van de bltense Handelsvereniging is in prin- ipe besloten bij voldoende deelname reer een braderie te organiseren. Als ata werden genoemd 7 en 8 aug. a.s. De vergadering heeft aan de braderie- Simmissie 1955 opgedragen nadere plan- en uit te werken en de leden-winke- ers zo spoedig mogelijk te polsen voor eventuele deelname. De heer Dolman ;elde zich beschikbaar om deze taak op ich te nemen en zal de leden persoon- jk bezoeken. Er werd kennis genomen van enkele innengekomen aanbiedingen voor een ittractieve omlijsting van de braderie, -D'lie door de commissie nader zullen wor- letenjen bezien. I (o.3 UITSTAPJE DIJKERHOEKSE hej PLATTELANDSVROUWEN tyj16» De Dijker hoekse Plattelandsvrouwen ikrü^bben woensdag per OAD touringcar I p^en uitstapje gemaakt door de provincies rankftrecht en Gelderland. mUn Het eerste doel was de Sola-fabrieken Lr Zeist, waar men, alvorens de fabrica- •5aarj>e te bezichtigen, werd ingelicht over 't kunProces, dat nodig is om tot het z.g. Sola- aveszilver te komen. Na de bezichtiging van olen^e fabriek werd de dames namens de ■ankhrectie een kop koffie en een lepeltje aangeboden. Na een kort verblijf in Austerlitz werd oms:,n Choten een diepvies-inrichting be- meéichtigd, waar men zag hbe mensen uit ,n d|e omgeving hun slachtproducten lieten ■ancl.nvriezen en hoe hier groente en fruit „j^gen bederf wordt bewaard. '*a*In Leersum werd de familie Kampen xezocht, die vele jaren in Dijkerhoek yoonachtig was op de winkel der Coöp. üankoopvereniging. Het werd een bij- ponder hartelijk weerzien, waarbij tal iran oude herinneringen werden opge haald. Na een bezoek aan het Engelse kerk hof in Oosterbeek werd nog even halt heigehouden bij het vliegveld Teriet, waar ieesi'uist vliegtuigen opstegen, en pauzeerde rnen bij de „Woeste Hoeve" in een aar- rodqige speeltuin. Voldaan keerde het ge- seinJetechap te ongeveer 9 uur in Dijkerhoek ichtj TIJDELIJKE ONDERWIJZERES. eet In verband met het aan Mej. H. W. de ver,Vrieze verleend ziekteverlof is tot tijd. onderwijzeres aan de O.L. Dorpsschool benoemd Mej. A. A. Bosman te Deven ter. „ECHO" Op 31 december 1947 waren er in Nederland 2.126.000 woningen en op 30 juni 1955 waren er 384.000 woningen méér. Maar de behoefte aan woningen was intussen zo sterk toegenomen, dat het tekort aan woningen slechts met 41.000 was verminderd, in IV2 jaar. En op 30 juni 1955 was het tekort dan ook nog 253.000. Het is duidelijk dat wan neer de woningproduktie niet belangrijk toeneemt, het inhalen maar zeer traag zal verlopen. Wij hebben deze cijfers ontleend aan het rapport Woningproduktie en Wel vaart, uitgebracht voor de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Han del. De commissie heeft onder leiding van haar voorzitter, oud-minister Prof. Albregts, zeer belangrijk werk verricht. Deze harde en verbijsterende cijfers spreken boekdelen. Nu is het bekend en Minister Witte heeft er in het parlement nadrukkelijk op gewezen, dat hierbij de welvaart een zekere rol speelt. In de crisisjaren voor de oorlog werd het trouwen vaak uitgesteld, omdat de werkloosheid groot was. Nu heeft iedere jongeman zonder veel moeite een vaste baan en een inko men, waarop hij kan trouwen. De ge middelde huwelijksleeftijd is dan ook gedaald. En daardoor steeg het aantal huwelijken per jaar niet onbelangrijk. In de laatste vier jaren voor de oorlog werden er per jaar gemiddeld 69.000 huwelijken gesloten; in 1951 waren het er meer dan 90.000 en na dat topjaar bleef het tussen 80.000 en 90.000 schom melen. Verder is het van belang, er op te letten, dat de gemiddelde levensduur toeneemt. Er zijn veel meer oude men sen dan vroeger en de sociale voorzie ningen zijn van dien aard, dat zij niet meer zo gemakkelijk hun huishouden op doeken. Nu heeft de Commissie in dit ver band gewezen op een element, dat tot nu toe, voorzover wij weten, maar wei nig in de beschouwingen is betrokken. Het is bekend, dat na de oorlog het geboortecijfer in Nederland sterk is ge stegen. Voor de oorlog zaten we op een getal van ongeveer 175.000 geboorten per jaar. In 1946 en 1947 zat het in de buurt van de 270.000. Dat betekent jaar klassen. die bijna 100.000 personen ster ker zijn dan die, welke stammen uit de jaren van voor de oorlog. Later is het cijfer weer belangrijk gedaald, maar niet zo sterk, als sommigen hadden ver wacht. De gevolgen van deze uitzonderlijk ho ge geboortecijfers van de eerste na oorlogse jaren hebben telkens 'n „echo" tengevolge. Als in 1947 het geboortecijfer onge veer 270.000 bedraagt, dat is bijna 100.000 méér dan in 1937, wat een ver hoging betekent met 60 dan vindt dat hoge geboortecijfer zes jaar later een echo in het groot aantal kinderen, dat voor het eerst naar de lagere school gaat, waardoor de eerste klasse van de scholen overloopt. Wéér zes jaar later krijgt men hetzelfde verschijnsel bij het Ulo. En nóg eens zeven jaar later bij de militaix-e dienst. Het is duidelijk, dat zulk een echo er ook zal komen in de statistiek van de huwelijken. Zolang de trouw lustigen vóór de oorlog zijn geboren, mag een huwelijkscijfer worden ver wacht van laten we zeggen 80 a 85.000 per jaar. Maar als de echo van de hoge geboortecijfers komt van na de oorlog, dan kunnen er jaren komen, dat dit cijfer ver over de 100.000 heen schuift, misschien zelfs tot in de buurt van 120.000, als tenminste de welvaart het beti-ekkelijk jong trouwen in de hand werkt. Wij hebben momenteel minstens 40.000 woningen per jaar nodig, om de groeiende vraag op te vangen. Maar dan komt er een stoot, waardoor dit cij fer enorm gaat stijgen. Voordat die echo komt, moet men 't tegenwoordige wo ningtekort volledig onder de knie heb ben, met inbegrip van een matig over schot, om verhuizingen mogelijk te ma ken, en dan over een capaciteit blijven beschikken, die de sterk vergrote vraag kan bevredigen. We mogen aannemen, dat die „echo" zich over tien jaar zal beginnen aan te kondigen. Door deze berekeningen en beschou wingen wordt nog eens duidelijk, hoe noodzakelijk het is, dat de woningbouw de allerhoogste prioriteit behoudt niet alleen, maar dat er ook al het moge lijke wordt gedaan, om de woningpro duktie verder uit te breiden. ACCOUNTANTSKANTOOR Zitting in Hotel Holierman elke maandagmiddag. De activiteit van de Holtense en Dij- kerhoekse Plattelandsvrouwen is door de bevolking rijkelijk beloond, 't Groene Kruis spint hier zijde bij. De opbrengst van de tijdens de stemming gehouden collecte heeft de prachtige som van f 1709.19 opgebracht. Aangezien velen nieuwsgierig zullen zijn hoe dit bedrag op de verschillende stembureaux is bijeengebracht, laten we hieronder een specificatie volgen: Stembureau I: hall O.L. Dorpsschool f 448.68 Stembureau II, Gymnastiek lokaal Ulo-school 490. Stembureau III, Lagere Landbouwschool 419.12 Stembureau IV, O.L. school Dijkerhoek 351.39 Totaal f 1709.19 Zaterdag 9 t.m. zaterdag 16 juni: Radio Schoneveld wegens vakantie gesloten. Vrijdag 15 juni, 7.30 uur: waarschijnlijk raadsvergadering. Zondag 17 juni: Oriënteringsrit auto's, motoren, brom. en gewone fietsen M. en A.club „De Holterberg", start 2.30 uur clubhuis Vruggink. Maandag 18 juni t.m. zaterdag 23 juni: Vakantie fa. Gebr. Dikkers. Maandag 25 t.m. zaterdag 30 juni: Va kantie Gebr. Wansink (zie adv.). Woensdag 27 en donderdag 28 juni, 's avonds 7.30 uur, inname vakantiebon nen Bouw- en Ne verfbedrijven bij P. F. van Doorn, H. J. Wansinkstr. 25. Ned. Herv. Kerk. 8.30 en 10.30 uur Ds. Israël. Collecte voor de Commissie Wereldkerk. Dijkerhoek. 10 uur Ds. Addink. Extra collecte Commissie Wereldkerk. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds. Hoog kamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Geref. ker ken in Indonesië. Hiermede kan weer een waardevolle schenking aan het bouwfonds voor het wijkgebouw worden toegevoegd. Wij zijn overtuigd, dat men binnenkort van de officiële overdracht van deze som aan het Groene Kruisbestuur nog wel iets zal horen. AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN In de dinsdagavond in hotel Muller onder leiding van de heer G. Wissink, voorzitter van de Holtense Handels vereniging, gehouden vergadering van de bezitters van personenauto's is weer een grote bereidheid gebleken om de oudjes wederom een prettige dag te bezorgen. Bovendien is reeds een belangrijk be drag bijeengebracht voor de bestrijding van de onkosten en blijkt er van de zijde van de bejaarden een grote be langstelling voor deze tocht, welke op maandag 9 juli gehouden zal worden. Men is van plan wat vroeger te ver trekken om wat meer tijd te hebben en 's avonds niet zo laat terug te ko men. Het vertrek is bepaald op 's mor gens 10.30 uur vanaf de Stationsstraat. Over Okkenbroek, Schalkhaar, De venter, Terwolde, Nijbroek wil men naar Vaassen rijden om daar de gro te viskwekerij van de Ned. Heide Mij. te bezichtigen. Vandaar gaat men naar kasteel „De Canneburg" om vervol gens „Berg en Bos" te bezoeken bij Apeldoorn. Ook staat een bezoek aan de Julianatoren of het Prins Bernhard- dal op het programma. Na de pauze staat 'n tocht via Beek bergen, Loenen, Klarenbeek naar het Elf Uur te Gorssel te wachten Van daar komt men in eigen plaats weer terug Er bestaat nog gelegenheid voor deel name aan deze tocht, maar dan moet spoedige opgave geschieden GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: oorknop; bal; vulpotlood: ringetje (goud); padvindersriem; arm band (doublé). Verloren: bruin lederen herenporte- mormaie met inhoud; gebreide want; fototoestel; 1 paar glacé dameshand schoenen; zwart damesiijwiel. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie. Oranjestraat 22, Holten, tei. 352. EXCURSIE O.L.M.-AFDELING Niet minder dan 70 leden met hun dames van de afdeling der OLM maak ten vorige week dinsdag met de Havi- Tours een excursie naar de Schothorst en andere belangrijke objecten In de „Barneveldse Kip" maakte de voorzitter, de heer J H. Sprokkereef, van de gelegenheid gebruik om de deel nemers en de chauffeurs een woord van welkom toe te spreken, welk toe spraakje door een der chauffeurs, de heer J de Groot, werd beantwoord. Op de proefboerderij „De Schot horst" werd men rondgeleid en op een deskundige wijze voorgelicht omtrent de vele proeven, welke hier worden ge nomen Zo werd de deelnemers iets verteld van een mestproef met een 40- tal kalveren, waarbij er naar gestreefd wordt met de geringste kosten een be hoorlijk slachtprodukt te verkrijgen De pluimveestapel was hier zeer uitge breid, terwijl er veel belangstelling be stond voor een nieuwe modelschuur voor een 16-tal fokzeugen Het stre ven was hier gericht op machinale be werking Op de verdere reis werd paleis Soestdijk in ogenschouw genomen om daarna een bezoek te brengen aan de Avro-studio, welker inrichting buiten gewoon interessant werd gevonden Nadat de inwendige mens versterkt was, ging de tocht naar Schiphol, waar men getuige was van het gaan en ko men van de talrijke vliegtuigen, die deze luchthaven aandoen en o m. ge tuige was van de landing van 't groot ste vliegtuig ter wereld, een Ameri kaans toestel, dat even later weer ver trok Na het bezoek aan Schiphol maakte men 'n prachtige tocht langs de Vecht en werd in Doorn de voormalige ver blijfplaats van ex-keizer Wilhelm be zichtigd, wiens geschiedenis men tevens te horen kreeg. Over de Veluwe naar Apeldoorn be tekende alweer de terugreis. Hier bracht de heer Sprokkereef dank aan chauffeurs en deelnemers. Na een be zoek in vogelvlucht aan de Deventer kermis, arriveerde men van 'n geslaag de en gezellige excursie weer in Hol ten. y spelen zenuwen een grote rol. Een beheerst examen doet U met Mijnhardt's Zenuwtabletten VOETBAL Holten 1, dat enkele weken geleden kampioen werd van de 2e klasse F der afdeling Twente van de KNVB, speelt zondag om 1 uur haar eerste promotie-wedstrijd tegen Langeveen 1. Er vertrekken om half twaalf extra bussen, omdat er voor deze uitwed strijd grote belangstelling bestaat. De Holtenaren zullen hun handen wel vol krijgen aan deze ploeg, welke met uit stekende cijfers kampioen is geworden. Van de fiets is het achterlicht het meest kwetsbare, maar ook het meest verwaasloosde onderdeel. Dat rode licht is voor anderen een onveilig sein, waarmede ik rekening houden moet". Voor U is het echter een VEILIG licht, want het kan U behoeden voor een aanrijding door achterop komend ver keer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1