Provinciale V+V+V* vergaderde te Holten EEN WIJKGEBOIJW GROENE KRUIS DORPSSCHOOLLEERLINGEN GINGEN OP REIS VOOR HET EEN WIJKGEBOUW VOOR ONS GROENE KRUIS. AGENDA 7\fimps Tere 23. Jaargang 8. ZATERDAG 9 JUNI 1S5G Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 234 Adv.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 NAAST DE VELE ASPECTEN VAN HET TOERISME KWAM OOK DE AUTOWEG WEER TER SPRAKE. |De Provinciale V.V.V. in Overijssel ;ld woensdag" haar druk bezochte jrjaarsvergadering in hotel ,,'t Losse »es" onder voorzitterschap van de heer Voetelink, burgemeester van Steen- ijk. Deze heette in het bijzonder welkom i Commissaris der Koningin in deze rovincie, Ir. J. B. G. M. ridder de van »r Schueren, ere-voorzitter der vereni ng, en de Gedeputeerden, de heren J. averkamp, G. A. R. von Piekartz, J. M. iidelsheim, G. J. Stegink en J. M. J. andscholten. Ook richtte spreker zich nog in 't bij- inder tot het dagelijks bestuur onzer ►meente, dat vertegenwoordigd was )or de burgemeester, Mr. Enklaar, wet- juder Wegstapel, en de secretaris, de eer Langenbarg. De heer N. van der Gronden, directeur innenland van de A.N.V.V., was door ekte verhinderd deze vergadering bij wonen. ImelcDe heer Voetelink zeide in zijn toe- 3 j^raak, dat men met betrekking tot het naareemdelingenverkeer met voldoening tip het jaar 1955 kan terugzien. Toch 16 ieende hij de vraag of hiermede de top ie'breikt is, ontkennend te moeten be- ntwoorden. Er schuilen nog belangrijke èrspectieven in de huidige ontwikke- ng voor het vreemdelingenverkeer in krerijssel, maar dan zal vooral aandacht r loeten worden geschonken aan de pro- aganda, met name aan de folders en ndere reclamemiddelen en zal men ebben te zorgen, dat hiervoor het be iuur de financiën ter beschikking staan. Bijzonder prettig vond spreker het, at de door de provinciale V.V.V. uitge- even kastelenfolder dit jaar bekroond I. Hij noemde dit een gelukwens aan de irnenstellers en de drukker waard. SOCIAAL TOERISME. Een belangrijk rapport kwam tot &nd met financiële medewerking van provincie, n.l. „Overijssel als toeris- jnland". Het wijst op vele mogelijkhe- fen, welke er voor de vereniging be- iaan, maar het leert ook op welke t.er- jinen nog achterstand valt te constate- m. Zo is met name de ontwikkeling an het sociaal toerisme sterk merk- aar. Deze nieuwe wijze van vacantie- esteding is van grote betekenis voor ns dicht bevolkt land. Het roept 'n com- lex van problemen op, waarmede re ening zal moeten worden gehouden, let is ook voor onze provinciale organi- itiei van énorme betekenis, aldus de eer Voetelink. Spr. bracht dank aan de samenstellers Isook aan het provinciaal bestuur voor e financiële medewerking. De behandeling van het zeer uitvoe- ig en gedegen jaarverslag, o.m. opge leid door de directeur, de heer J. A. 'eldman, bracht geen vragen of opmer- lingen, zodat het met dank aan de sa menstellers werd goedgekeurd. I Ook de vaststelling van de rekening tl verantwoording en de balans over '55 racht geen discussie. De inkomsten bedroegen f 30.726,76 en e uitgaven f 31.141,60, zodat er een na- elig saldo was van f 414,84. De balans loot met een eindcijfer in debet en cre- it van f 9855,45. De kascommissie, bestaande uit een jertegenwoordiger van de V.V.V.'s te )eventer, Ootmarsum en Rijssen, bracht en uitvoerig en gunstig rapport uit, iraarin zij, in verband met een te ver dachten tekort over 1956, adviseerde an de provincie een subsidie te vragen an f16.000. Deze bedroeg over 1955 13.000. De nieuwe kascommissie zal gevormd rorden door een vertegenwoordiger van je verenigingen te Rijssen, Vollenhove n Oldenzaal. Teneinde de rechtspositie van de di- kteur en het overige personeel zo vei- g mogelijk te stellen werden in een prige vergadering de statuten gewijzigd pdat o.m. de pensioenrechten in provm- iaal verband zouden kunnen worden jeregeld. Dit is echter niet gelukt, zodat jet bestuur de vergadering thans een foorstel in overweging gaf om de ver- piging om te zetten in een stichting, daarbij de pensioenaanspraken wel ge- pgeld kunnen worden. De heer Rüdelsheim belichtte voor in nadelen r de stichting kent alleen baar een bestuur maar wees er op, at in deze vergadering nog geen be- issing werd verwacht. In de najaars- ërgadering zal een definitief voorstel ïr tafel komen. PROPAGANDA. In de reeks van steden, welke telken are door het provinciaal bureau in sa menwerking met de plaatselijke V.V.V.'s bewerkt en van propaganda-materiaal worden voorzien, zal Rotterdam dit jaar een speciale beurt krijgen, zo lichtte de directeur het volgende punt van de agenda toe. Rotterdam neemt wat de wijze van 't met vacantie gaan betreft een aparte plaats in en deze grote stad is vooral van belang voor de propaganda voor het sociaal toerisme. De actie zal niet alleen in 1956 gevoerd worden, maar worden voortgezet in 1958 en 1959. Naast het reeds zittend lid Dr. W. P. Berghuis, burgemeester van Kampen, werd tot vertegenwoordiger van de Overijsselse V.V.V. in het bestuur van de A.N.V.V. (de landelijke V.V.V.) be noemd Ir. C. J. Hartman, secretaris der V.V.V. Ommen. AUTOWEG HOLTERBERG Bij de rondvraag kwam de autoweg over de Holterberg weer ter sprake. De afgevaardigde van Nijverdal wees er op, dat de weg momenteel vrij goed is, maar dat toch 'n voorziening zal moeten wor den getroffen door verharding van deze weg. De opwaaiende stof maakt de weg v'oor volgende auto's en toeristen onge nietbaar. De heer Veldman zeide, deze kwestie met de hoofdingenieur-directeur van de provinciale waterstaat, Ir. Toet, te heb ben besproken. Deze heeft natuurlijk geen enkele toezegging gedaan, maar wel als zijn persoonlijke mening te ken nen gegeven, dat het geen snelweg mag" worden en dat de hoogten en laagten in deze weg, die daaraan een grote beko ring geven, zullen moeten blijven be staan. Mr. Enklaar zeide deze geluiden wel gaarne te horen, wanneer het gaat om hulp van de provincie, maar meende er op te moeten wijzen, dat de verantwoor delijkheid voor d.eze weg in de eerste plaats ligt bij de gemeentebesturen van Holten en Hellendoorn. Zij hebben hier in de eerste plaats een taak, maar zullen gaarne financiële steun ontvangen van de provincie. Deze uiteenzetting ontlokte aan de heer Oostermeijer uit Almelo d.e opmer king, dat deze weg eigenlijk behoort aan de hele provincie en dat zelfs iedere ge meente in de provincie daaraan 'n steen tje zou moeten bijdragen. OFFICIËLE ONTVANGST. Na afloop van de vergadering werden de congressisten in hotel „Hoog Holten" ontvangen door het gemeentebestuur, dat hier een verversing aanbood. In zijn begroetingswoord zei de bur gemeester, dat het gemeentebestuur dankbaar gestemd is voor de suggesties en de hulp, welke het zelf en de plaat selijke V.V.V. ontvangt van de zijde van de provinciale organisatie. Spr. noemde het een voorrecht om het provinciaal be stuur en de vertegenwoordigers van de zusterverenigingen iets van de schoon heid, welke Holten te bieden heeft aan. de toeristen, te mogen laten zien. De heer Voetelink zei in zijn dank woord, dat de Holtense V.V.V., welke vorig jaar haar 40-jarig jubileum vier de, duidelijk blijk gegeven heeft haar taak wel te verstaan. Hij wenste haar de kracht toe om op deze weg voort te gaan en steeds met nieuwe ideeën en plannen klaar te staan. Na de lunch in ,,'t Lösse Hoes" werd de bezoekers door de V.V.V. een bus tocht aangeboden, waardoor zij kennis konden nemen van enkele van de vele mooie plekjes en prachtige vergezichten die onze omgeving telt. In het natuur- Het is als een smeulend vuur begonnen toen O.C.H. in het afgelopen toneelseizoen haar eerste uitvoering gaf ten bate van het bouwfonds van het Groene Kruis. Het werd plotseling een heldere vlam toen de Boerenleenbank veertien dagen geleden 8000 gulden beschikbaar stelde voor de stichting van een wijk- gebouw en thans blijft het vuur brandende, doordat steeds meer initiatieven worden genomen om ook een steentje bij te dragen voor dit prachtige doel. De opbrengst van de voetbalwedstrijd der gemeentemensen is er het bewijs van, zij vormt „een zilveren steen" in het bouw werk, dat zal. worden opgetrokken f 107.66. Dergelijke zilveren stenen willen thans de plattelandsvrouwen van Holten en Dijkerhoek trachten bijeen te brengen op woens dag, 13 juni a.s., de dag waarop we allen naar de stembus gaan. Zij zullen van 's morgens 8 uur tot 's avonds 7 uur, het mo ment, dat de stembussen gesloten worden, met de collectebus aan de ingang staan om U te overreden een bijdrage te offe ren voor Stemgerechtigden van Holten! U zult hen daarin niet teleur stellen, want van U moet het komen. Hoezeer er ook telkens weer een beroep op U gedaan wordt voor alle mogelijke chari tatieve doeleinden, de stichting van een wijkgebouw is zo be langrijk voor de gehele plaatselijke samenleving, dat ge bij het aandragen van de bouwstenen daarvan zeker niet zult willen ontbreken. Het gaat hier om de volksgezondheid en de behoefte aan zo'n gebouw wordt dan ook steeds groter. Nadat het consultatiebureau voor zuigelingen vele jaren was ondergebracht in de zaal van een café, heeft het nu een plaats gevonden in het gebouw Rehoboth, maar dat is een lokaliteit waar geregeld volwassen mensen samenkomen, dat dus uit hygiënisch oogpunt gezien minder geschikt is om er zuigelingen en kleuters te ontkleden en te onderzoeken. Hoezeer het bestuur van het Groene Kruis met dankbaarheid vervuld is voor degenen, die hem tot nu toe met het beschik baar stellen van hun lokaliteiten hebben voortgeholpen, het wil gaarne 1 omen tot de stichting van een wijkgebouw, dat voor dit doet bestemd is en ook in tal van andere opzichten een oplossing zal brengen voor hangende problemen. Het bouwfonds bevat nu ruim f 18.000.de provincie stelt een renteloos voorschot beschikbaar van f 10.000.(af te los sen in 40 jaar), de gemeenteraad heeft in principe besloten het bouwterrein beschikbaar te stellen, er ontbreekt nu nog pl.m. f 17.000.Om dit bedrag bijeen te brengen zal het Groene Kruis binnenkort zelf een actie ontketenen, maar het wil thans gaarne het initiatief overlaten aan de hem zeer sym pathieke actie van de plattelandsvrouwen. Holten telt thans 3218 stemgerechtigden. Als de 3000, die hiervan waarschijnlijk ter stembus zullen gaan, elk gemiddeld een gulden zouden willen offeren voor dit schone doel, waar van straks de gehele gemeenschap kan profiteren, dan zou er weer een belangrijke stap in de goede richting zijn gedaan. Dus niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen en vooral ook de jonge kiezers en kiezeressen, willen wij gaarne aan sporen om het kabinet of de portemonnaie eens goed na te kijken. Steeds meer jonge moeders vooral, ook uit de boerenstand, maken gebruik van het zuigelingen- en kleuterbureau, omdat de ervaring leert hoe belangrijk dit is voor de opvoeding van him kinderen. Als U, bij de vervulling van Uw staatkundige plichten op woensdag, 13 juni a.s., dit offer zult weten te brengen, zal U dat zeker een grote voldoening schenken. De plattelandsvrouwen kunnen we slechts adviseren een open-schaal-collecte te houden. historisch museum op de berg heeft Piet Bos hen tenslotte nog tal van interes sante bijzonderheden vertelt over de diorama's en de talrijke geprepareerde dieren, welke hier zijn ondergebracht. Maandagmorgen (28 mei) ondernamen 33 leerlingen uit de hoogste klassen der Dorpsschool een driedaagse fietstocht. Men krijgt wel een aardige indruk van de reis door het hieronder volgend ver slag, door een der meisjesleerlingen ge maakt, te lezen. Maandagmorgen om 9 uur vertrok 'n groep leerlingen uit de 6e, 7e en 8e klas vanuit de Tuinstraat. Het plan was om naar Emst-Epe, op de Veluwe, te gaan, naar een jeugdher berg, die „Heemhoeve" heet. De route ging over Espelo en Olst. Onderweg za gen we mooie bloemen staan. Met een pont gingen we over de IJsel. Langs de dijk stonden ook huisjes. Ze waren haast allemaal onbewoonbaar verklaard. Ze waren zo oud, dat ze bijna in elkaar zak ten. Omdat de dijk schuin liep, stonden die huisjes ook schuin. In Olst moesten we stoppen, omdat er een band van een der fietsen ergens langs schaafde. We zijn ook bij 't kasteel Iloenlo geweest. Daar hebben we gege ten. Tot het gebouw was geen toegang. We hebben ook nog een ijsje gehad. Er werd bij de poort van het kasteel een foto van ons gemaakt. Toen we uitgerust waren, stapten we weer op, In Epe hebben we, voordat we naar de jeugdherberg gingen, nog een glas limonade gekregen. Om 3 uur wer den we in de jeudherberg ontvangen. Voor het eten hebben we eerst nog 'n tijd „buskruit" gespeeld. Van het fiet sen en spelen waren we heel vuil ge worden, zodat we ons eerst moesten wassen. Om 6 uur moesten we eten. We kregen andijvie-stamppot. Daarna gries- meel met bessensap. Na het eten moest er eerst worden afgewassen. We waren op school al in verschillende groepen in gedeeld. Zo hadden we de margrieten, zonnebloemen, tulpen, struikrovers en Zaterdag 9 t.m. zaterdag 16 juni: Radio Schoneveld wegens vacantie gesloten. Zaterdag 9 Juni, 8 uur: Dansen in hotel G. Muller. Zondag 10 juni, 7.30 uur nam.: Sluiting winterwerk Herv. jeugdraad (zie be richt) Maandag 11 t.m. woensdag 13 juni: Sla gerij Kalfsterman wegens vacantie ge sloten. Dinsdag 12 juni, nam. 7.30 uur: Bijeen komst Jonge Kerk in Irene (zie me dedeling). Dinsdag 12 juni: Vergadering autobe zitters, om 8 uur in hotel Muller (zie adv.). Woensdag 13 juni: Slaatje de gehele dag gesloten (zie ann.). Woensdag 13 juni, 7 uur: Voetbalwed strijd O.A.D. contra Constructiebedrijf Klein Velderman, ten bate Groene Kruis. Vrijdag 15 juni: Sluiting plattelandsbi bliotheek. Vrijdag 15 juni, 7.30 uur: waarschijnlijk raadsvergadering. Zondag 17 juni: Oriënteringsrit auto's, motoren, brom. en gewone fietsen M. en A.club „De Holterberg", start 2.30 uur clubhuis Vruggink. Maandag 18 juni t.m. zaterdag 23 juni: Vakantie fa. Gebr. Dikkers (zie an nonce). mammoethen. De margrieten moesten afwassen. 's Avonds gingen we naar de Woeste Berg. Om ongeveer 9 uur waren we weer in de jeugdherberg. Eerst kregen we een kopje limonade en daarna moes ten we ons wassen voor we naar bed gingen. Juffrouw Tjepkema ging met ons naar de meisjeszaal en meester Groenewoudt sliep bij de jongens. De volgende morgen moesten we om 7 uur weer op de been zijn. Om 8 uur luidde de etensbel. Na het eten corvee en toen konden we gaan fietsen. Eerst gingen we naar de forellenkwekerijen in Ernst, De meneer van de kwekerij vertelde ons ook nog, dat, als een forel jongen had en er een vis aan kwam, dan slokte de oude forel al de jonge forellen in haar bek. Zo gauw 't gevaar geweken was, spuwde zij haar jongen weer uit. Onder de jonge forellen wa ren ook Siamese tweelingen. Toen we alles hadden gezien, gingen we naar het kasteel „de Cannenburg" in Vaassen. Daar mochten we wel in. Wat was het daar mooi. Toen alles bezich tigd was, gingen we weer naar Epe, na eerst nog een eindje te hebben rondge fietst. In Epe gingen we wat kopen orn mee te nemen naar huis. Om ongeveer vier uur waren we weer in de jeugdherberg. We moesten ons eerst wassen. Nog even werd er gevoet bald en daarna was het weer etenstijd. Na het eten werd er eerst afgewassen en toen gingen we nog een eindje wan- MEDEDELENGEN OVER DE VERKIEZINGEN. Zoals bekend mag worden veronder steld worden woensdag, 13 juni 1956, de verkiezinge gehouden voor de Tweede Kamer der Staten-Gcneraal. De stem bureaus zullen geopend zijn van 's mor gens acht uur tot 's avonds zeven uur. Aan alle kiezers, met uitzondering van hen, die te kennen hebben gegeven bij volmacht te willen stemmen, zijn de op- roepingskaarten inmiddels toegezonden. Aan de volmachtgevers is bericht ver zonden, dat hun verzoek om bij volmacht te mogen stemmen, is ingewilligd. Aan de gevolmachtigden is een speciale oproe. pingskaart verzonden. Voorts is een aan tal oproepingskaarten verzonden aan di verse adressen in Holten, waar op de dag der stemming personen verblijven uit andere gemeenten, die in de gemeente Holten aan de stemming willen deelne men. Men wordt verzocht deze kaarten aan de van elders komende kiezers uit te reiken. Zij, die maandag 11 juni 1956 nog geen oproepingskaart hebben ontvangen, kun nen zich wenden tot de gemeente-secre tarie. RAADSVERGADERING OP TIL De gemeenteraad zal waarschijnlijk op vrijdag 15 juni a.s. des avonds 7.30 uur, in openbare zitting bijeen geroe pen worden ter behandeling van een nog nader te publiceren agenda. BIJEENKOMST „JONGE KERK" Van de zijde van de „Jonge Kerk" verzoekt men ons te melden: „De Jonge Kerk" zal op dinsdag 12 juni a.s., des avonds om 7.30 uur, in het gebouw „Irene" bijeen komen. De vergadering staat in 't teken van de aanstaande verkiezingen. Drie leden van de „Jonge Kerk" zul len n.l. elk een korte inleiding van on geveer tien minuten houden. De eerste zal spreken over: „Waar om ik als Christen op de Partij van de Arbeid stem"; de tweede over: „Waar om ik als Christen op de VVD stem" en de derde over: „Waarom ik als Chris ten op de CHU stem". Elke inleider zal aan de vergadering één vraag ter discussie opgeven. Alle jonge lidmaten zijn op deze bijeen komst hartelijk welkom." TIJDELIJK ONDERWIJZERES In verband met het aan mej. H. W. de Vrieze verleend ziekteverlof, is tot tijdelijk onderwijzeres aan de openbare lagere Dorpsschool benoemd mej. A. A. Bosman te Deventer. UCOBabyderm-zeep delen, 's Avonds werd het heel laat met het naar bed gaan. De volgende morgen riep de vader ons, maar wij hoorden het niet eens. Er waren er maar een paar, die het hadden gehoord. Om half 8 gingen er nog wat uit bed. Net als de vorige dagen moes ten we om acht uur eten. We gingen met een regenbui van de jeugdherberg af. Nu fietsten we een kor tere weg dan de eerste dag. Om 12 uur waren we al in Deventer. Daar gingen we eten. Tenslotte fietsten we, na een wandeling door de stad, richting Bath- men. Tegen half vier stonden we voor onze school. Daar werd nog een foto ge nomen voor we afscheid namen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1