HOLTENS NIEUWSBLAD a„ i De vergeten groep der weduwen PRISMA m mi G- FMAN VAN HET BINNENHOF BOER BUITENLANDS WEEKOVERZICHT Plaats Uw Familieberichten in HOLTENS NIEUWSBLAD hèt examen-cadeau PT l HL J* AAFTINK en Zn Holten „Baar is-ie weer!" Officiële publicaties gif rattenbestrijding. UI Burgemeester en Wethouders van Hol- vestigen er de aandacht op, dat over kele weken de periode weer zal zyn bgebroken, waarin de zwarte rat (huis- dakrat) met succes kan worden ver- Igd. Met het oog op het bereiken van een gunstig mogelijk resultaat is het nood'- kelijk de actie gezamenlijk en in elk val te doen geschieden als de land- üwschuren leeg zijn. Er is dan weinig edsel voor de ratten te vinden (de arte rat is graaneter) f waardoor in de re schuren hun looppaden (veegspo- a) gemakkelijk te vinden zijn en het sultaat der verdelgingsmaatregelen n warden vergroot. Vanaf, maandag 4 juni a.s. zijn op het reau Gemeentewerken torpedo's (pak- i krantenpapier, waarin 34 gram kankorrels, vergiftigd op basis van kfosfide) verkrijgbaar, welke uitslui- id dienen te worden aangebracht op looppaden (kenbaar aan de zwarte igsporen) en op de speelplaatsen der •ten. paar zinkfosfide zeer gevaarlijk is or alle levende wezens, moeten de tor- n io's buiten bereik van mens en huis- ir worden vastgespijkerd of -geniet. Op ze manier gebruikt, zal het vergiftigd faas vrijwel geen risico opleveren. Bij gemeentewerken zijn tevens fini- t-lokaasporties voor verdelging van de uine rat verkrijgbaar. Ale ingezetenen, die last of schade van &gLtten ondervinden of althans hun aan- XjfPizigheid opmerken, worden verzocht in periode van 4 tot en met 16 juni a.s. de gezamenlijke verdelgingsactie te nemen, opdat deze systematisch [t uitgevoerd over een gesloten ge ld. -oent.Polten' mei n, wi ie mfBurgemeester en Wethouders van Hol- ol vestigen er de aandacht van belang- veibbenden op, dat per 1 juni 1956 tot eer iagmeester is benoemd: Vanaf die datum gelieve men zich dien- in mmgaande niet meer met G. H. Meken- en \*anp, doch met G. J. Ulfman te ver- mppaan. :en g'jj0^en 31 mej 1956. 1 sm: bon$ gfONTTREKKING WEGGEDEELTE LAN HET OPENBAAR VERKEER. rau#kirgemeester en Wethouders der ge- lakke6611^ ^°^en brengen ter kennis van panghebbenden, dat zij voornemens in de raad dier gemeente voor te stel- n het gedeelte van de Meermansweg bekend onder nr. 156 van de wegen- }1, r^ger enerzijds begrensd door per- huit^l Sectie F nr. 2463 en anderzijds door k°rsjrceel sectie F nr. 1473, aan het open- terriear verkeer te onttrekken. Bezwaren tegen deze onttrekking kun- et gen binnen 14 dagen na heden sehrifte- broo? bij hun college worden ingebracht. despHolten, 1 juni 1956. mkoo Burgemeester en Wethouders r mJ voornoemd, 1 gaa! W. H. ENKLAAR. Burgemeester, aatsti G. J. LANGENBARG, secretaris, token licht ermefFV louletj spina Ver ge teen of ook verwaarloosd? pepeijonlangs heeft de Sociaal Economische iad een belangrijk advies gepubliceerd n en'®r de vergeten groepen, ook wel ge- zoujemd de achtergebleven groepen. Daar- ,'htjere wordt in het algemeen bedoeld de ;1 vai0^ §roeP ouden van dagen, die niet ïmpjeeen n^ef geprofiteerd heeft van de urier-ïnronc*en> maar bovendien het nadeel schil-eft ondervonden van de prijsstijgingen, ap e5 het gevolg waren van doorberekening o-aarn de loonsverhogingen in de prijzen. wag.Het is verheugend, dat de huidige po- r fijjiek van de regering er op gericht is 1 wat werknemers daadwerkelijk in de ho- pureere welvaart te laten delen, zonder dat r roe.' ver£eten groepen daarvan de dupe 13 lorden. lodir11 zojo^st bedoelde advies van de enenE3.R., dat voor een belangrijk deel be- erbifkkin,g heeft op personen ouder dan 65 ar. wordt ook in het bijzonder de aan- !cht gevestigd op de positie van de we iwen en van de gescheiden vrouwen, s jonger zijn dan 65 jaar. Verreweg de 0 grèesten van deze vrouwen verkeren in azijnjiarde financiële omstandigheden. Van selie.ze groep in onze samenleving, die uit ggeu.geveer 165.000 personen bestaat, heeft zeejna de helft een inkomen van minder liis in^1 Per Jaar> ruim een kwart Allen jaarlijks over f 800.tot f 1600. azijn schikken, terwijl een zevende deel ge- roen^ddeld niet boven de f 2000.uit komt. nkele6 men aanmerking neemt, dat van je groep ruim 40 pet. ook nog een of :er kinderen heeft te onderhouden, dan het duidelijk, dat hier van een nood bijstand kan worden gesproken. Het is dan ook toe te juichen, dat de egelsE.R. over het uitermate belangrijke DanPbleem van de weduwen op korte ter- 1. BijPn een afzonderlijk advies zal uitbren- j eenn aan de regering. Hoe dit zal luiden hele,uiteraard in dit stadium nog niet te r de&gen. Wel is aan te nemen, dat als Dezeieindelijk resultaat de basis zal wor- :n bijn gelegd voor een algemene weduwen- maarrzorging. Iedere weduwe zal dan kun- ookn rekenen op een bepaald jaarlijks in- men. Deze regeling zal uiteraard niet floende zijn, maar slechts een eerste r bijfP tot leniging van de nood, zoals dat 'k het geval is met het komende bo- mpensioen. Aanvullende regelingen zul- lt "5i2( zoals ook bij herhaling door de re- n dering is betoogd, te allen tijde onver- fldelijk en dringend nodig blijven om de In gerestaureerde zaal. Eerste Kamer aanvaardt ouderdomswet. De Eerste Kamer heeft deze week haar gerestaureerde zaal in gebruik genomen. Sedert 21 december j.l. had zij haar toevlucht genomen in de Rid derzaal. Niet minder dan zes en dertig vergaderingen zijn in deze Middel eeuwse zaal gehouden. Nu is de Eer ste Kamer dan weer teruggekeerd naar de zaal uit de Gouden Eeuw, waar vroeger de Staten van Holland verga derden. De restauratie van de zaal was ongetwijfeld nodig. En het resultaat mag gezien worden. De Senaat kan zich gelukkig prijzen een vermaard ar chitect in haar midden te hebben, n.l. de heer Kraayvanger (KVP), die dan ook zijn uiterste best heeft gedaan om de stijl van deze prachtige vergaderzaal te bewaren. De Kamerleden zijn dus tevreden, maar de parlementaire jour nalisten klagen steen en been. De plaat sen op de perstribune zijn zo klein en nauw, dat het onmogelijk is een bloc note van gering formaat te beschrij ven. De perstribunes waren deze week dan ook leeg, maar een luidspreker in een der perskamers maakte het moge lijk het gesprokene toch nog te ver staan. Dit alles neemt niet weg, dat de Eeri ste Kamer op deze eerste dag in de vernieuwde zaal een beste beurt heeft gemaakt. Zo weigerde zij met algeme ne stemmen het wetsontwerp tot wijzi ging van de KNEL-garantiewet in be handeling te nemen. Dit wetsontwerp dreigt langzamerhand een fameuze kwestie te worden in het óverleg tus sen regering en Staten-Generaal. De regering wil n.l. de garantie voor de KNIL-militairen beperken. De moei lijkheid is echter, dat zij dit altijd van plan is geweest, maar dat zij een wets artikel fout heeft geredigeerd. Nu wil zij die fout om begrijpelijke redenen herstellen. Maar een KNIL-militair heeft een proces tegen de Staat aan hangig gemaakt. Hij beklaagt zich er over, dat de garanties beperkt worden in strijd met de letter van de wet. De Tweede Kamer heeft deze wetswijzi ging aanvaard. Een amandement van de heer Hazebosch (AR) om niet voor uit te lopen op een gerechtelijke pro cedure, werd verworpen met 30-50 stem men. De KVP (met uitzondering van de heer Andriesen) en de PvdA stelden zich op het standpunt, dat de rege ring het recht had de wettekst in over eenstemming met haar bedoelingen te brengen. Nu wil het geval, dat de staat het proces in eerste instantie heeft ver loren. En toch stuurt de regering het wetsontwerp dpor naar de Eerste Ka mer. Neen, zo zeiden nu alle fracties, voor wij het wetsontwerp verder be handelen, wachten wij de uitspraak in hoogste instantie af. Doen wij dat niet, dan moeten wij een oordeel gaan vel len over het rechtelijk vonnis en dat is zeer ongebruikelijk. Zo heeft de Eer ste Kamer zich gedistancieerd van de Tweede Kamer. Ouderdomswet. Een tweede goede beurt was onge twijfeld de aanneming van de defini tieve ouderdomswet. Dit was wel het belangrijkste wetsontwerp uit deze 4- jarige parlementaire periode. De Twee de Kamer had dit ontwerp aanvaard met alleen de stemmen van de SGP tegen. De fractie, die uit te respecteren principiële overwegingen tegen iedere vorm van verzekering is. Nogmaals werd uitdrukkelijk ge steld, dat deze wet nooit een wet-Suur- hoff mag zijn, maar dat het een natio nale wet is, die niet tot stand kan ko men zonder eendrachtige samenwerr- king. De Minister van Sociale Zaken is het daarmede eens, al kan men hem de lof van een voortvarend beleid te hebben gevoerd, niet onthouden. Dat verklaarde ook de heer Middelhuis (KVP), de voorzitter van het KAB. De ze verklaring noemde hij „een sportieve plicht. De meeste kritiek werd uitgeoefend op het feit, dat de particuliere pen sioenen aan het bodempensioen kun nen worden aangepast. Daar waren te gen de heren Reyers (CH), Louwes (VVD) en Hellema (AR). Maar de he ren Schipper (AR), Oosterhuis (Arb) en Middelhuis (KVP) vonden dat min der erg, omdat iedereen beter wordt van de definitieve ouderdomsvoorzie ning. verzorging als geheel op een redelijk ni veau te brengen. Het staat dus wel vast, dat de wedu wen in de naaste toekomst niet meer tot de vergeten groepen zullen behoren. Het is trouwens zeer de vrhag of de aandui ding „vergeten" in dit verband terecht wordt gebruikt. In vele gevallen zou eer der gesproken moeten worden van „ver waarloosden", in die zin dat verzuimd is tijdig een regeling te treffen voor de ver zorging van de nabestaanden, ter aan vulling van hetgeen van overheidswege gedaan wordt. Daarom is het van zo groot belang, dat ook van regeringswege steeds weer wordt gewezen op de onvolledigheid van elke wettelijke regeling op dit terrein en op de plicht, die ieder heeft om in de vorm van particuliere voorzieningen de financiële positie van de nabestaanden te regelen. o 1 Voor de BESCHERM U TEGEN GIFSTOFFEN. Het uitvoeren van bespuitingen is een van de vaste werkzaamheden van boer en tuinder. Men weet, hoe gevarieerd het aantal zeer giftige bestrijdingsmiddelen is, dat ons ten dienst staat. Dit betekent, dat naast de mogelijkheid tot intensieve be strijding, de risico's veel groter worden. Het is duidelijk en bij herhaling ge bleken, dat velen uit nonchalance of ge ringschatting van het gevaar zichzelf en anderen blootstellen aan een ern stige bedreiging van gezondheid en leven. Laten alle gebruikers van gevaarlijke spuitmiddelen toch de grootste voorzich tigheid betrachten. Velen gewennen maar al te gauw aan het grote gevaar van het spuitwerk. Goede rubberkleding is een eerste vereiste, volledige hoofdbedekking, b.v. een zuidwester, handschoenen met kap, laarzen en een goed sluitende jas kun nen hier uitstekende diensten bewijzen. Het gebruik van een mond- en neus- bedekkend masker is, naast het invetten van de huid, zeer aan te bevelen. Nogmaals willen wij er met de meeste nadruk op wijzen, alle voorzorgsmaat regelen te nemen en niet menen, dat het gevaar niet zo groot is, omdat men nooit enige hinder hiervan heeft ondervon den. Men zij gewaarschuwd, ook hier geldt: „Voorkomen is beter dan genezen". INKUILEN. Welke kuilmethode men kiest is van zelfsprekend geheel en al de zaak van de boer zelf. Maar zorgt er in elk geval voor dat de eenmaal gekozen werkwijze ook werkelijk goed wordt uitgevoerd. Nog te vaak komt het helaas voor, dat men er met de pet naar gooit misschien met de idee „zo zal het ook wel gaan" of „het zal wel wat meevallen". De koude kuilen met toevoeging staan nog steeds voorop in de rij van goede mogelijkheden. Voegt men slechts de helft van de benodigde hoeveelheid hulpstof toe of het melasse, bieten of züur is doet er niet toe dan moet men met zeer grote zekerheid rekenen op een geheel mislukte kuil. Men heeft dan niet alleen de verliezen, maar bovendien zijn de extra gemaakte kosten in feite voor niets gemaakt. Voor de voordroogkuilen geldt dat men zich aan een bepaald mi nimum droge-stofgehalte moet houden. Licht men daarmee de hand, dan is het resultaat bijna steeds een mislukte, stinkende kuil, die een groot gevaar be tekent voor onze gevoelige zuivelpositie. Nogmaals men houde zich stipt aan de gegeven voorschriften, zij zijn niet voor niets opgesteld. Vraagt de rayonassistent eventueel om inlichtingen. Pierre Mendès-France maakt niet lan ger deel uit van de Franse regering, waarin hij vice-premier en minister zon der portefeuille was. Het was al enige tijd bekend, dat Mendès-France zich met diverse aspecten van de Franse politiek niet kon verenigen, hoewel hij toch een van de architecten van de politiek van het republikeinse front genoemd mag worden. Aangezien dat front bij de verkiezingen van 2 januari niet in staat was gebleken een meerderheid in de Na tionale Vergadering te veroveren, het geen ook niemand had verwacht, is de socialistische en radicale regering voor de uitvoering van haar politiek afhan kelijk van wat men met het volste recht haar tegenstanders kan noemen. Dat be tekent, dat bij de uitvoering van die politiek duidelijk rekening moet worden gehouden met de wensen van die tegen standers, terwijl aan de andere kant de wensen en verlangens van de eigen aan hangers niet vergeten mogen worden. Deze wensen en verlangens gelden in het bijzonder voor de socialistische kiezers, aan wie men moet tonen, dat het roer om is, nu de socialistische partij na on geveer vijf jaar oppositie weer aan de macht is gekomen. Sociale maatregelen zijn niet uitgebleven. De betaalde vakan tie is van twee op drie weken ge bracht, de lonen in de provincie, die la ger zijn dan die in Parijs, zijn aange past en nu is de regering bezig een ver hoging van de ouderdomsvoorziening door te voeren. Hiervoor moet 140 mil jard frs. aan nieuwe belastingen wor den geheven. De Nationale Vergadering heeft zich daarmee akkoord verklaard, maar de Senaat wilde niet meer dan 28 miljard toestaan. Men verwacht nu een nieuwe behandeling in de Nationale Vergadering. De andere maatregelen kosten ook veel geld, al komt dat niet allemaal uit de schatkist. De lasten voor de werkgevers (en ook de staat is een grote werkge ver) worden groter, dit drukt zijn stem pel op de prijzen en er is maar weinig voor nodig om de vraag weer hoger te doen worden dan het aanbod. Dan krijgt men weer te doen met de zo gevaarlijke inflatie, waarvan Frankrijk de laatste vier jaar weinig last heeft gehad na de fatale jaren even na de oorlog. Tegen de wat onvoorzichtige politiek van de regering had Mendès-France bezwaren, maar zijn voornaamste bezwaren gingen toch uit naar de wijze, waarop de Algerijnse po litiek werd gevoerd, vooral omdat het niet helemaal in overeenstemming was O3QC0OO8OC8OO9OC4O Maandag 11 juni a.s. O hopen onze ouders O z Egbertus Voordes q Gerritdina Hendrika Voordes-Veneklaas q de dag te herdenken, 0 dat zij 25 jaar gele- Q den in het huwelijk Q traden. Dat zij nog lang voor g elkaar en voor ons Q gespaard mogen blij- Q ven is de wens van Q hun kinderen Q TEUNIS en Verl. 2 DINEKE Gelegenheid tot feli- 5 1 citeren 's avonds na 6.30 uur in Amicitia. 000*0050060030 OIO Vrijdag 8 juni a.s. Q 8 hopen onze lieve Q ouders Q Ant. Haverslag M. J. Haverslag-Struik hun 25-jarig huwe- Q lij ksfeest te vieren. 0 j Dat zij nog lang ge- spaard mogen blijven Q is de wens van hun Q dankbare kinderen. 0 s Nw. Heeten, juni '56. q Hem.m. 15. 0 1 Gelegenheid tot feli- citeren 's avonds na Q 6 uur in café Maats 0 te Holten. Q ojocsocsoooctooo csoosocaooeocscoo met de opzet van het republikeinse front. Hij is het met Lacoste, de minister met standplaats Algiers, eens, dat troepen versterkingen naar Algerije moeten worden gezonden om de rust te herstel len, hij wil zelfs meer troepen zenden dan Lacoste, maar hij wil tegelijk de mohammedaanse Algerijnen laten weten wat de regering na het herstel van de orde van plan is. Mollet heeft vrije verkiezingen aange boden, die de mensen moeten opleveren, met wie Frankrijk zal kunnen onderhan delen over een nieuw statuut voor Algerije. Mendès-France daarentegen meent, dat vóór die tijd al aangegeven moet wor den hoe dat statuut er uit zal zien, dat nu al de toekomstige politiek van Frank rijk en Algerije moet worden uiteengezet. En hij heeft zeer goéd door, dat er in Algerije diep het mes in moet worden gezet, dat politieke gevangenen vrijgela ten moeten worden, dat de Europese ge meenteraden, daar waar misbruik van macht is gemaakt, moeten worden ont bonden, dat vernederende overheersing ten einde moet komen, dat de macht van het grootgrondbezit moet worden gebro ken en dat de mohammedaanse Algerij nen in staat moeten worden gesteld met kredieten en hogere lonen aan de ver betering van hun levenspeil te werken. Een dergelijk programma zou het ver zet van de Franse Algerijnen ongetwij feld opwekken en het is dan ook vooral de opzet van Lacoste niet op twee fron ten te hoeven strijden, n.l. tegen de op standelingen, die voortdurend actiever worden en de „kolonisten", die hun po sitie bedreigd zouden voelen. Daarom be perkt hij zich uitsluitend tot het her stel van de orde en aan positieve gestes om het vertrouwen van de Algerijnse be volking te winnen blijft het ontbreken. Dit alles heeft Mendès-France tot het besluit gebracht zijn ontslag te nemen. Hij heeft zelfs de andere radi cale ministers, die het overigens voor 't merendeel niet met hem eens waren, ver zocht aan te blijven. Hij wil geen breuk in het republikeinse front, maar duidelijk aangeven, dat hij zijn ontslag uit louter persoonlijke overwegingen heeft geno men. Dat hij teleurgesteld is over zijn positie in de regering doet hieraan niets af of toe. o S Ook voor Uw zoon of dochter een cadeau, waarmee ze echt in hun sas zullen zijn. 'N GESCHENK VOOR HET LEVEN! Beleefd aanbevelend, Modern CHRISTELIJK Staatsmanschap „Ie", dat is de krant, niet zo maar een krant, maar het plaatselijk nieuwsblad. Voor haar en voor allen in deze omgeving de brenger van het nieuws. Nieuws, waarin ze belangstellen. Een krant waar naar ze uitzien en waarin ze alles lezen en herlezen, van het eerste tot het laatste woord. Oök de advertenties! Benut daarom het plaatselijk nieuwsblad voor Uw verkoop-reclameDan weet U, dat Uw advertenties intensief en meerdere malen worden gelezen!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 3