or Gouden Boerenleenbank schonk f 8ÖÖC.K— izvoor wij kg eb ou w Groene Kruis Breng de kunstenaar tot de mensen Forumavond V.V.D, Dokter Nagelhout AGENDA So. 22. Jaargang 8. ZATERDAG 2 JUNI 1956 Verschijnt elke Zaterdag MENS NIEUWSBLAD suit De van dit blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting >ySolten3 Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 234 Aav.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 Sympathieke geste, die algemeen weerklank heeft gevonden. J.50 De Coöp. Boerenleenbank heeft haar j 30 50-,jarig jubileum herdacht met 'n goed >*50 bezochte receptie in Amicitia en zy heeft zich daarbij als een zeer gulle gastvrc-uw ontpopt. Het dagelijks bestuur der gemeente, een vertegenwoordiger van de Centrale Kaiffeisenbank, de besturen van Co- 5.50 operatieve zusterverenigingen ter plaat- se, vertegenwoordigers van de Ring van Boerenleenbanken in Overijssel en ;*2o van naburige leenbanken, tal van za- !.20 kenlieden en plaatselijke verenigingen 1.70 waren vorige week vrijdagmiddag aan- j -0 wezig om hun gelukwensen aan te bie- '.50 dcn' Tydens de receptie deelde de voor- zitter, de heer J. H. Sprokkereefmee, dat het bestuur na een onlangs ge houden samenspreking met de leden 270 besloten had, aan de vereniging „Het >.45 Groene Kruis" een bedrag te schen ken van f 8000,- voor de stichting van een wykgebouw, waarvoor reeds plan nen in wording zijn. Deze royale geste werd door de aan wezigen met een daverend applaus be groet. In het feestelijk versierde en met i bloemen, vlaggen en schilden getooide I Amicitia verzamelden zich om ruim 2 uur de gasten. Zij werden welkom ge heten door de heer Sprokkereef, die in 't bizonder welkom heette burgemees- ter Enklaar en de leden van het ge meentebestuur, en de heer H. ten Kol- stee van de Centrale Bank te Utrecht. De aanwezigheid van de burgemeester p zag spr. als een hernieuwd bewijs van de grote belangstelling en het medele- ven, dat deze steeds toont voor de ont- wikkeling van alle takken van het be- jj 'drijfsleven in zijn gemeente. De aan- wezigheid van de heer Ten Kolstee zag ;de heer Sprokkereef als 'n bewijs, dat HI de bank te Holten een volwaardige plaats inneemt in de rij van de 730 zus terorganisaties, die bij de Raiffeisen- znibank zijn aangesloten. Hij richtte zich Dit j verder tot de oud-voorzitter en ere-lid irken van de bank, de heer G. J. Stevens, die vaieen 22-tal jaren als directeur is opge- ietsl treden. „vij De heer Sprokkereef schetste uitvoe- ilierig de historische ontwikkeling in de s te afgelopen 50 jaren en bracht hulde aan ier s de nagedachtenis van de oprichters, die nur wij reeds in een vorig verslag genoemd ;elef hebben. Van een luttel bedrag in 1906 mge is het spaarsaldo in 1955 gestegen tot beta ruim f 6.100.000, aan voorschotten ejn 'dexi hypotheken staat een bedrag uit van den| f 1.165.000, terwijl het reservefonds mo- e lo; menteel f 229.224,65 bedraagt. [am| Spr. bracht eveneens woorden van moi grote dank aan de nagedachtenis van >epe de overleden kassiers, wijlen de heren in H. J. Bouwhuis en H. Holterman, want itse z\j zyn het geweest, die door hun werk iaaiï de contacten hebben gelegd en het zo •cht nodige vertrouwen hebben verworven, mee Ook de huidige kassier, de heer H. J. Den Oolbekkink, bracht hij hulde voor zijn conj serieuze en accurate taakopvatting, in Burgemeester Enklaar wees bij het eenj uitspreken van de gelukwensen van 't zielf gemeentebestuur op de sobere, tijd, waarin men in 1906 leefde en op de ?ev hausse van thans, welke te doen maakt, Wj dat de cijfers zo bizonder gunstig zijn. I de Daarmede wilde hij echter niets te- aar; kort doen aan het zegenrijke werk, dat door de bank en haar resp. besturen n J en kassiers is verricht. Nog wel is de bank in handen van de boer, maar zij 1 p heeft zich tot een meer algemene cre- Pct dietstelling omgevormd. Spr. bracht atio hulde aan de stichters, die 50 jaar ge leden de moed bezaten om deze bank uwe to* stand te brengen en aan de be- g, stuurders, die haar door een gedegen ipan en s°lied beleid hebben groot gemaakt. erj.j Spr. was bizonder verheugd, dat de, bank daarmede een belangrijke sociale taak heeft weten te vervullen, waarbij hij o.a. dacht aan de verharding van I wegen en dergelijke. Hij hoopte, dat lait^het ook nog eens weer zover zou ko- >1 v men, dat men 't gemeentebestuur zou jg e willen zien als cliënt, want het zou prettig zijn plaatselijk investeringen te kunnen doen met het geld van de Hol- tense boeren, j De heer Ten Kolstee, sprekende na mens de Centrale Bank te Utrecht, ver- 1 bond aan de gelukwensen woorden van i waardering voor het uitstekend beleid. Hij had gaarne wat meer leden op de- ze receptie gezien, maar wilde daar van gaarne de positieve kant zien; dat i men vertrouwen heeft in de leiding van de bank. Hij bood de heerH. Krik- kink in verband met diens 26-jarig be stuurslidmaatschap een prachtig boek werk aan als aandenken van de direc tie te Utrecht. Veel werk is voor de gemeenschap pro deo verricht, zodat een stoffelijk huldeblijk wel op haar plaats is. Een geschenk van de Cen trale Bank zal nog volgen; thans ont ving men een prachtige bloemenmand. Het was na diens woorden, dat de heer Sprokkereef de mededeling deed, dat men liever geen feest op touw had willen zetten, maar iets wilde schen ken aan een vereniging, werkzaam op maatschappelijk terrein. Aangezien het bekend was, dat het werk van het Groene Kruis ter plaatse beter tot zijn recht zou komen als dit over eenwijk- gebouw zou beschikken, besloot men deze vereniging een bedrag van f 8000,- te schenken. Hij bood de voorzitter, de heer W. Beijers, daarna een cheque aan tot dit bedrag. Deze, met zijn mede-bestuurders op deze receptie, zeer getroffen door dit prachtig gebaar, noemde de gift een vorstelijk geschenk, die 't Groene Kruis zeer te pas zal komen. Hoezeer men dankbaar is voor de huidige huisves ting van het zuigelingen- en kleuter- bureau, de toestand is verre van ideaal, terwijl juist ook uit de boerenstand steeds meer moeders van het bureau gebruik maken. Vanaf de bevrijding is geijverd voor een bouwfonds, dat mo menteel ruim f 10.000,- bevat, terwijl de provincie een renteloos voorschot heeft toegezegd van f 10.000,-. Er zijn plan nen in overweging voor een wijkge- bouw; een beter geschenk had men de hele gemeenschap niet kunnen geven. Hij bracht het bestuur dan ook zeer veel dank voor deze bizonder nobele geste. Tal van sprekers hebben hierna nog het woord gevoerd. Zo sprak de heer G. W. Leuvelink namens de Ring van Boerenleenbanken en wees hij daarbij op de bizonder goede positie van de bank te Holten. De gemiddelde stij ging van de spaargelden bij de in Utrecht aangesloten banken bedroeg 7,8 pet.; in Holten was deze stijging 8,5pet. Spr. hoopte, dat ook de jongeren zich zullen realiseren, dat een grotere sa menwerking en samenbundeling van grote betekenis is voor het landbouw- crediet. De heer A. Ooms sprak namens de zusterbank in Notter woorden van ge lukwens, herinnerde aan de prettige samenwerking en bood een enveloppe met inhoud aan. Notaris Pluimers uit Markelo tracht te een blik te slaan in de toekomst en gaf wegen aan, welke het beleid in de volgende jaren te bewandelen zouden zijn, waarbij een gewijzigde credietver- lening van overwegende betekenis is. De heer Joh. Grobben sprak namens de kassiersvereniging woorden van ge lukwens en richtte zich in het bizon der tot de kassier en de heer Wegsta- pel en bood namens de beide zusterco- operaties ter plaatse een geschenk aan, waarbij hij wees op de belangrijke re laties, welke er onderling bestaan en die voor de boerenstand van bizonder grote betekenis zijn. De heer J. Kroon complimenteerde namens dg jonge spaarders in school verband en namens het bestuur van de School met de Bijbel, terwijl de heer J. H. Veneklaas Slots namens de afde ling van de OLM en de Lagere Land bouwschool gelukwensen uitsprak. In enkele hartelijke bewoordingen heeft de heer Sprokkereef tenslotte de sprekers beantwoord en bedankt voor de cadeaux en de vele bloemstukken, die op het podium een plaats hadden gevonden. 's Avonds bracht de muziekvereniging HMV de bestuurders van de jubileren de bank een serenade in Hotel Hol terman, waarbij wederom hartelijke ge lukwensen werden gewisseld en de muzikanten een enveloppe met inhoud werd aangeboden. De vlag, die's morgens zo vrolijk van het bankgebouw wapperde, werd inge haald; een nieuw tijdperk van finan ciële activiteiten was ingegaan. GESLAAGD. Onze plaatsgenote Mej. Minie Aaftink wist donderdag te Hengelo (O.) het „Be diendendiploma dameskappersvak" te be halen. De Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie organiseerde maandagavond in Amicitia een middenstandsforum, waar van als voorzitter optrad de heer F. L. van Leeuwen, secretaris van de lande lijke middenstandscommissie te 's-Gra- venhage en dat verder bestond uit de heren H. Meijerink, lid van Ged. Staten van Drente te Gieten, J. G. H. Cornelis- sen, lid van de Tweede Kamer, Mr. C. Willinge Gratama, voorzitter van de Sta tenfractie van de V.V.D. van Gelder land, advocaat en procureur te Zwolle, en M. Visser, voorzitter van de gemeente raadsfractie der V.V.D. te Arnhem. De voorzitter van de afdeling Holten van de V.V.D., de heer N. Roodenburg, opende de bijeenkomst en deelde mede, dat reeds een aantal schriftelijke vra gen was binnengekomen, welke eerst door het forum behandeld zouden worden. In de eerste plaats werd de mening gevraagd omtrent loon naar prestatie of eventueel belast overwerk. Samenvattend kan gezegd worden, dat de V.V.D. in beginsel een voorstandster is van loon naar prestatie, omdat dit een grotere prikkel vormt voor de arbeider. Men erkent de waarde van de geleide loonpolitiek in het verleden en een vrije loonvorming moet dan ook slechts gelei delijk worden ingevoerd. De heer Meije rink was het hier in principe mee eens, maar was van oordeel, dat er momenteel aan een vrije loonvorming in de land bouw niet gedacht kan worden, omdat de voorwaarden daarvoor niet gunstig zijn. Het platteland zou hiervan naar zijn mening op het ogenblik de dupe worden. Bij een andere vraag was het forum van oordeel, dat de gronden in de Zui derzeepolders in eigendom aan de boeren moeten worden uitgegeven. Boerenland in eigen hand, was het oordeel. Men achtte het standpunt, dat de Partij van de Arbeid onlangs in deze heeft inge nomen, om de uitgifte te doen geschie den in pacht of erfpacht niet juist, omdat de boer z'n eigen grond beter zal behe ren, maar ook omdat men bang is voor socialisatie of nationalisatie van de grond, en streven, dat men in sterke mate meende te moeten onderkennen in deze partij. Bij de crematiewet is de partijleider prof. Oud, zo bleek bij een volgende vraag, sterk gehinderd door het stand punt van de p.v.d.a., die geen onvoor waardelijke crematie-vrijheid' wilde. Zij heeft daarmede de geestelijke vrijheid aangetast, zo was het oordeel van de forumleden. De verklaring o.a. van Dr. Drees, dat men hier stond voor een com promis, zag men als een drogreden. Men was van oordeel, dat het de samenstel ling van deze partij was, welke tot een compromis noodzaakte. De vraag of de P.v.d.A. een partij is, die het algemeen belang voorstaat en derhalve geen belangenpartij is, zoals op een platformvergadering in deze zaal on langs werd gezegd, werd door het forum in ontkennende zin beantwoord. Naar de mening van de leden is het streven van deze partij in de eerste plaats gericht op de behartiging van de belangen der werknemers. Daarenboven kan moeilijk gezegd worden, dat de laatste twee ka binetten zich uitgesloofd hebben voor de middenstand. Na een korte pauze werden nog tal van mondelinge vragen gesteld, o.a, over de aanpassing van de overheidspensioe- nen, de gemeente-classificatie en volgde nog de afdoening van enkele minder po litieke schriftelijke vragen. De voorzitter sprak z'n dank uit voor de beantwoording van de vragen door het forum, welks voorzitter ten slotte met een opwekking om op 13 juni a.s, op Mr. Oud te stemmen, de bijeenkomst sloot. Opdrachtschilderijen zullen een wederzijdse band doen ontstaan. In de bijeenkomst van de Holtense Kunstclub heeft dokter Nagelhout dins dagavond in Amicitia iets verteld over de ontwikkeling van zijn nieuwe plan nen betreffende de schilderkunst en heeft de Deventer schilderes Elly Geesink een zeer boeiende toelichting gegeven op de tentoons teling van haar werken, welke deze week in Amicitia plaats vindt. Het was de eerste keer, dat de kunst club een tweede avond hield. Zij was niet druk bezocht, hetgeen waarschijnlijk was toe te schrijven aan het heerlijke voor jaarsweer, dat niet bepaald noodde tot verblijf binnenshuis. Tot zijn spijt was de burgemeester ver hinderd aanwezig te zijn, zodat de ope ning deze keer beperkt bleef tot een kort welkomstwoord van dokter Nagelhout. Deze vertelde in zijn causerie, dat de oorspronkelijke opzet van de Kunstclub is geweest om schilders, welke konden deelnemen aan het uitwisselingsplan met Frankrijk en België, van reisgeld te voor zien. Zo zijn ruim 400 schilders in de gelegenheid gesteld onder de bekende voorwaarden in deze landen te werken en er ervaringen op te doen. Velen zijn verwend, anderen wel eens teleurgesteld teruggekomen. Het waarom van dit werk gaat ech ter dieper. Het moet de mens richten tot de kunstenaar. Velen kopen een schilde rij in een bazar. Als je het koopt van een kunstenaar, aldus spr., is het tien maal duurder, maar dan draagt het iets in zich van deze kunstenaar. Welke re den heeft de mens om zich voor hem te interesseren. Omdat de dingen die hij maakt, goed gelijken, omdat zij de mens om de een of andere reden aanspreken of omdat de schilder daarin iets van zichzelf heeft neergelegd. Deze gedachten hebben hem doen den ken: breng de schilder en zijn werk wat dichter bij de mensen. In het vervolg zal de hoofdprijs van de loterij, welke de kunstclub voor de verwezenlijking van haar doeleinden houdt, zijn een opdracht aan een schilder tot het maken van een schilderij of portret van uw kind of vrouw, van een stilleven of een binnen- of een buitenlands landschap. Aan de hand van verschillende in de zaal aan wezige werken toonde dokter Nagelhout aan hoe door zo'n opdracht een persoon lijk contact tot stand komt tussen de opdrachtgever en de schilder en hoe deze kan uitgroeien tot een grote wederzijdse waardering. We moeten onze schilders leren ken nen, want het is voor spreker een onver- dragelijk idee, dat ze geen band met ons hebben, daarin kan het verloten van opdracht-schilderijen een belangrijke bij drage vormen. Dit jaar kon zulks nog niet, maar het volgend jaar zal een dergelijke opdracht ten deel vallen aan Mej. Geesink, die o.m. op zo'n voortreffelijke wijze een meis jeskopje tekende, dat hier is geëxpo seerd. Na de pauze gaf Mej. Geesink een toe lichting op haar werken, welke in de zaal zijn opgehangen. Zij stond daarbij uit voerig stil bij de symbolische weergave van de goddelijke scheppingsdaad, en vertelde van de overgang in haar werk van de natuurlijke weergave naar het abstracte. Dokter Nagelhout bracht haar dank voor deze toelichting en vertelde ten slotte nog, dat de Holtense Kunstclub een zusterorganisatie heeft in Deventer en dat de vereniging van artsen-auto mobilisten in groter verband meewerkt aan het doel, dat met deze loterij-clubs wordt beoogd. Het volgend seizoen zal een artistiek medewerkster van het Rijksmuseum te Amsterdam, Mej. Gul- dener, voor de leden van de Kunstclub een causerie met lichtbeelden houden over de schilderkunst. Aan het slot had de gebruikelijke ver loting plaats van schilderijen en andere kunstvoorwerpen. Deze vielen aan de volgende leden van de club ten deel: le pr. J. Godeschalk, aquarel Holterberg; 2e pr. Dr. Boeiink, Markelo, schilderij; 3e pr. G. S. E. Vegter, tekening; 4e pr. Mevr. T. Reisinger-Wansink, 5e pr. Nu- mans, Zutphen, aquarel6e pr. G. J. Bouwhuis, boek over schilderkunst; 7e pr. Numans, Zutphen, 8e pr. de Groot, Markelo, 9e pr. H. Bargboer, 10e pr. J. P. Nagelhout en 11e pr. Joh. Schuppert, alle boekwerken. Vrijdag 1 juni: 8 uur gecombineerde ver gadering CJVF en VJMV in Irene. Zaterdag 2 juni ,,'t Lösse Hoes"-rit (puzzle-rit). Maandag 4 en dinsdag 5 juni: Schouw waterleidingen. Maandag 4 t.m. woensdag 6 juni: Model slagerij Dolman wegens vacantie ge sloten. Dinsdag 5 juni: Zomeruitstapje Hollen- se Plattelandsvrouwen onder leiding van de architect J. Jans door Twente. Dinsdag 5 juni: Zitting Dr. Tromp Vis ser, kantoor Alg. Ziekenfonds 16.30 17 uur (vooruit bespreken). Dinsdag 5 juni: Uitstapje Plattelands vrouwen door Twen the. Dinsdag 5 juni: Fa. C. C. Müller, Look, de gehele dag gesloten (zie adv). Donderdag 7 juniZitting kraamcentrum Z.W. Overijssel, kantoor Algem. Zie kenfonds 1415 uur. Zaterdag 9 t.m. zaterdag 16 juni: Radio Schoneveld wegens vacantie gesloten (zie adv.). Zaterdag 9 Juni, 8 uur: Dansen in hotel G. Muller (zie adv.). Maandag 11 t.m. woensdag 13 juni: Sla gerij Kalfsterman wegens vacantie ge sloten. UIT DE ESPELOSE AFDELING VAN DE NED BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Donderdag 24 mei hield de secreta resse van de Ned. Bond van Platte landsvrouwen, afd. Overijssel, mevr. M. Meengs-Heilersig, een lezing met licht beelden, voor de afdeling Espelo, over de provincie Overijssel. De projectiestrook was vervaardigd naar foto's uit alle delen van de pro vincie toegestuurd door leden van de Bond, waardoor een mooi geheel ont stond. Door de opgewekte en duidelijke ver teltrant van mevrouw Meengs en de prachtige opnamen, werd de aanwezi gen voor ogen „getoverd", wat voor moois de provincie Overijssel te bie den heeft, hoe de mensen er leven, wo nen en werken, waarbij menigeen lust kreeg dit alles met eigen ogen te gaan aanschouwen. Op deze avond werd het reisje naar Arnhem en omgeving weer besproken, dat op 14 juni a.s. met o.a. een bezoek aan het Openluchtmuseum zal plaats hebben. Van 11-16 juni a.s. wordt in Holten een collecte gehouden voor het sanato rium te Hellendoorn, waarvoor de le den in Espelo opgewekt worden, hier aan actief deel te nemen. Op de deze zomer te houder „Bra derie" in Holten komt ook een stand van de Ned. Bond van Plattelands vrouwen, afd. Holten, Dijkerhoek en Espelo, De leden wordt verzocht hier voor liefst zelf gemaakt handwerkma teriaal in te sturen. De opbrengst komt ten goede aan „Het Groene Kruis". Dus Plattelandsvrouwen: aan het werk. BURGERLIJKE STAND: Geboren: Hermina, dv E. Krekel en B. J. Schoolderman, Oude Deventerweg 13 (geb. te Deventer). Ondertrouwd: J. Aaftink, 26 j., en A. G. Volkerink, 26 jaar, beiden wonende te Holten. Gehuwd: J. Jansen, 23 j., en H. M. Ha verslag, 20 j., beiden wonende te Hol ten. M. E. van Suijdam, 28 j., wonende te Eepe, en W. G. Schöppers, 21 j., wo nende te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: W. J. Jansen, van Emmen naar H. J. Wansinkstraat 20. G. Ger- ritsma, van Driebergen-Rijssenburg naar Holterberg 63. Vertrokken: E. Hogenkamp, van Es pelo 26 naar Bathmen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Gem. Holten. 8.30 uur Ds Israel en 10.30 uur Ds Israel (Bed. H. Doop). Extra collecte voor de Inwen dige Zending). Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Extra collecte voor de Inwendige Zending. Geref. Kerk. 9.30 uur en 3 uur Ds Hoog kamp. In beide diensten is de 3e col lecte bestemd voor Kas Art. 19 K.O. ORIËNTERING SRITTEN VAN DE MOTORCLUB. De Motor- en Automobielclub „De Hol terberg" organiseerde zondagmiddag haar eerste oriënteringsrit in dit seizoen. Zij was opengesteld voor auto's, moto ren, bromfietsen en fietsen. Er waren niet minder dan 110 deelnemers, waar onder 44 motorrijders en automobilis ten. De start had plaats bij het clubhuis, café Vruggink, waar om de minuut een deelnemer startte. De tocht ging door de Holterberg en omgeving, Hollands Schwarzwald in Rijssen, Markelo, Goor en weer naar Holten terug. Het kruispunt Aaltinkssteeg, Deven terweg en Jeurlinkssteeg bracht velen in moeilijkheden door de vraag of men hier door moest rijden dan wel rechts af slaan. Doordat men bij hotel Muller rechts afsloeg, misten velen een con trolepost en kregen zij daardoor een groot aantal strafpunten. Niettemin heeft men zeer genoten van deze rit. Fietsers en bromfietsers hadden een kleiner par cours af te leggen, n.l. geen 60 maar 23 k.m. De voorzitter van de motorclub, de heer Joh. van Geenhuizen, reikte na af loop in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman, waar' de finish was, de prijzen uit. De wisselbeker, be schikbaar gesteld door de fa. Rouwen- horst, voor de best geplaatste club, bleef in het bezit van de Holtenaren, die het minst aantal strafpunten voor de drie best geplaatste deelnemers opliepen. De uitslag was als volgt: Automobie len: 1 A. J. Bouwhuis, Holten, 7 str.p.; 2 W. Muller, Holten, 33 str.p.; 3 H. ten Velde, Holten, 40 str.p. Motoren: 1 A. Bronsvoort, Laren (Gld.), 25 str.p.; 2. J. Huiting, Lochem, 33 str.p.; 3 H. J. Hesselink, Markelo, 40 str.p.; 4 A. Schuppert, Holten, 41 str.p.; 5 B. Eggink, Laren (G.), 43 str.p. Bromfietsen: 1 A. Eggink, Laren (G.), 7 str.p.; 2 J. Tulier, Holten, 11 str.p.; 3 J. Lensink, Laren (G.), 11 str.p.; 4 H. Aanstoot, Holten, 11 str.p. (na "loting). Fietsen: 1 G. Krieger, 8 str.p.; 2 J. Kalfsterman, 10 str.p.; 3 Mej. D. Tuller, 10 str.p.; 4 J. Arfman, 11 str.p.; 5 Mej. N. Kalfsterman, 12 str.p.; 6 G. J. Lug- genhorst, 13 str.p.; 7 M. Klein Velder- man, 15 str.p.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1