- - Gouden Jubileum Coöperatieve Boerenleenbank Uit het plaatselijk parlement AGENDA Pracht ffTl] ZI =H beenden PLAATSELIJK NIEUWS 21. Jaargang ZATERDAG 26 MEI 1956 Verschijnt elke Znterdae HOLTENS NIEUWSBLAD )e abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Hollens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5hSS - £3b Adv.-prijs1 [—15 m.m. (a contantf 2.—. Iedere m.m. meer ƒ0.07 50 jaar zegenrijke arbeid in belang van de plaatselijke gemeenschap. De Coöperatieve Boerenleenbank „Hol- Men" heeft 50 jaar bestaan. Zij heeft dit jouden jubileum vrijdagmiddag herdacht l, net een receptie in Amicitia. Dit had eigenlijk zaterdag j.l. reeds noeten gebeuren, want het was 19 mei ->riej.l. op de dag af vijftig jaar geleden, dat sleten zestal vooruitstrevende mannen de stoot gaf tot de oprichting van de bank. Het waren Mannes Boode, Gerrit Jan Breukink, Derk Bernardus Nijland, Hen- Irik Jan Holterman, Gerrit Klein Haar sn Hendrik Jan Bouwhuis. .Van de oprichters is thans niemand ltetmeer in leven de laatste, de heer Nij- ;i land, is in December op hoge leeftijd overleden inaar de vruchten van hun nbekloeke daad komen de gehele boeren- stand men kan zelfs zeggen de gehele plaatselijke gemeenschap reeds vele •--jaren ten goede. Er is thans, naast de Coöp. Zurvelfa- JVWbriek, en de Coöp. Aan- en Verkoop vereniging, moeilijk een instelling denk baar, die de belangen van de boeren stand op economisch terrein en met name op het gebied van het credietwezen, beter maar ook onopvallender behartigt dan de boerenleenbank. Niet allen, dat zij haar spaarders en dat zijn er voor de Holtense bank ruim 2900 de hoogst mogelijke rente ga randeert, maar vooral het verstrekken van voorschotten op zeer aannemelijke ^voorwaarden is de grootse taak, die zij al die jaren op zo'n onopvallende wijze heeft verricht. Deze twee doelen heeft de oprichters, in de sobere tijd waarin zij leefden en a.s waarvan het huidige geslacht zich moei lijk een denkbeeld kan vormen, voor ogen gestaan. Hun initiatief is volledig met succes bekroond. De bank is niet alleen een instituut geworden, dat ette lijke miljoenen aan spaargeld onder zich heeft en enkele honderdduizenden gul dens aan credieten heeft verstrekt, zij oek behandelt thans alle mogelijke bankza ken voor haar leden en zakenmensen, welke met haar in relatie treden. Het aantal landbouwers, dat zijn fi- "nanciële zaken bijna uitsluitend over de k bank laat lopen, wordt dan ook met de dag groter. Vele zakenmensen zijn hun hierin reeds voorgegaan. De bank is de geldschieter geworden van de plaatselijke coöperatieve instel lingen, die haar investeringen voorname lijk putten uit het geld van haar zuster instelling. Het geld van de boer vloeit met winst weer naar de boer terug, ten profijte van de gehele gemeenschap, want het is op het platteland nog altijd zo, dat als het de boer goed gaat ook de zakenman aan zijn trekken komt. voorzitter, G. Klein Haar, secretaris, en E. Krikkink, lid. De eerste kassier was de heer H. J. Bouwhuis. Zijn eerste salaris bedroeg f 10.per jaar, later werd dat f 75. Hij werd in het jaar 1918 opgevolgd dooi de heer H. Holterman^ die deze functie tot zijn overlijden in mei 1947, dus ruim 29 jaar heeft vervuld. Onder hem heeft de bank zijn eerste grote ontwikkeling doorgemaakt. Het tegenwoordige bestuur bestaat uit de heren J. H. Sprokkereef, voorzit ter, H. Krikkink, secretaris, en G. J. Riet berg iid. De raad van toezicht uit de heren G. W. Reilink, H. Slijkhuis en J. Lubbersenplaatsvervangende leden van deze raad zijn de heren H. J. Aanstoot en H. Stevens. De beide genoemde colle ges besturen gezamelijk de bank. Onder leiding van de tegenwoordige kassier, de heer H. J. Oolbekkink, is de bank zich meer gaan toeleggen op ge- variëerde bankzaken. Het ledental is van 487 in 1946 geste gen tot ruim 600. Het aantal spaarders steeg van 2402 in dat jaar tot bijna 3000, terwijl vooral het aantal rekening-cou ranthouders sterk is gestegen, n.l. van 13 in 1946 tot 111 thans. Ook in tal van andere opzichten deden zich belangrijke uitbreidingen voor. Pas in 1951 heeft de boerenleenbank een eigen bankgebouw gesticht aan de Dorpsstraat. Voordien werden de zaken gedreven ten huize van de kassier. Het bestuur heeft gemeend geen groot feestvertoon aan dit jubileum te moeten verbinden. Zaterdag 26 mei: 4.30 uur officiële ope ning schilderijen-tentoonstelling Elly Geesink Deventer, in Amicitia (van 26 mei t.m. 2 juni). Zie advertentie. Zondag 27 mei: Oriënteringsrit M. en A.- club „De Holterberg" voor auto's, mo toren, bromfietsen en fietsen. Start 2.30 uur bij clubhuis Vruggink. Maandag 28 mei, 8 uur: Middenstands forum VVD in hotel Holterman. Zie advertentie. Dinsdag 29 mei 7.30 uur: Bijeenkomst Holtense Kunstclub in Amicitia. Vrijdag 1 juni: 8 uur gecombineerde ver gadering CJVF en VJMV in Irene. Zaterdag 2 juni ,,'t Lösse Hoes"-rit (puzzle-rit), inschrijving vóór 20 mei a.s. Maandag 4 en dinsdag 5 juni: Schouw waterleidingen. Maandag 4 juni, 8 uur: Vergadering supportersvereniging H.V.C. in café Maats. Maandag 4 t.m. woensdag 6 juni: Model slagerij Dolman wegens vacantie ge sloten. Dinsdag 5 juni: Zomeruitstapje Holten se Plattelandsvrouwen onder leiding van de architect J. Jans door Twente. Dinsdag 5 juni: Zitting Dr. Tromp Vis ser, kantoor Alg. Ziekenfonds 16,30 17 uur (vooruit bespreken). Donderdag 7 juniZitting kraamcentrum Z.W. Overijssel, kantoor Algem. Zie kenfonds 1415 uur. Donderdag 31 mei, 8 uur: Bezichtiging Prov. Commandopost B.B. door de Plattelandsvrouwen, afd. Holten. Dinsdag 5 juni: Uitstapje Plattelands vrouwen door Twenthe. Het is de Hamamelis die 't 'm doet Wijlen de heer Wansink herdacht. Wegenverharding gaat nu door. Bouwterrein Groene Kruis. Enkele cijfers. Hoe sober het begin was en hoe de geldomzet is gegroeid tonen enkele cij- r fers, welke wij aan verslagen van de bank k ontlenen. k In het oprichtingsjaar 1906 bedroeg f het ontvangen spaargeld f3478.37, in f 1907 bedroeg het reeds f 17.170.91 en rV] tien jaar later f 148.374.08. Het was toen 1917 en de eerste wereldoorlog speelde een belangrijke rol. In 1955 werd aan spaargeld ontvangen f 2.231.392.74. In 1907 werden voor het eerst voor- I schotten verstrekt en wel tot een bedrag van f1500.In 1917 was dit bedrag f 38.400.— 1919 geeft ineens een enorme stijging n.l. een verstrekking van loeli f 154.096.26y2 (men rekende toen nog met halve centen). Ook de crisisjaren geven een enorme stijging te zien, n.l. 1931 en 1932 t.w. f325.193 en f 391.387. Deze jaren vormden het tijdsgewricht, waarin meer aan spaargeld werd terug betaald dan ingelegd. Het jaar der geldzuivering 1945 toon de wel een bijzonder opvallend beeld van de spaaractiviteiter werd toen inge legd de nog nimmer weer geëvenaarde som van f 3.053.754.86. Het jaar daarop herstelde zich echter de situatie enigs zins, want toen vloeide er ruim een mil joen meer weg dan er ingebracht werd. Dit verschijnsel van hogere opnamen dan inleg herhaalde zich in 1948 en 1951, maar toen in veel geringere mate. Het vormde de graadmeter van bepaalde eco nomische ontwikkelingen, die de bank echter geen moeilijkheden hebben be zorgd. Een voorzichtig maar niettemin vruchtdragend beleid hebben de bank een hechte basis gegeven. Haar reserves be dragen momenteel f 218.222.49. De eer ste storting in het reservefonds geschied de in 1907 met een bedrag van f 253.21 y2) dat de winst over dat jaar vormde. Bestuur en kassiers. Als wij thans nog enkele bijzonderhe den opsommen uit de afgelopen 50 jaar, dan noemen we eerst de samenstelling van het eerste bestuur, dat de bank ge leid heeft. Het waren de heren M. Boode, voorzitter, D. B. Nijland, secretaris en G. J. Breukink. De raad van toezicht bestond uit de heren H. J. Holterman, Op bovenstaande foto ziet men het bestuur van de Boerentanbank met Raad van Toezicht, ere-lid en kassier. Zittend v 1. n. r. de heren G. J. K«tberg be stuurslid G 3 Stevens, ere-lid, J. H. Sprokkereef, voorzitter, H. secretaris, en staande de heren H. Slijkhuis, G. W. Reilink 3 Lubbersen, leden van de Raad van Toezicht, en H. J. Oolbekkink, liassier. II tter, een, GESLAAGD VOOR VESTIGINGS EISEN. De heer Herm. Stokkers te Holten slaagde te Utrecht voor het diploma uit hoofde van de vestigingswet, detailhandel in gereedschappen, bouwbeslag en ijzer waren. VOORGOED VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting 1955, J. Veneklaas, Dijkerhoek 79, is voorgoed vrijstelling verleend van de dienstplicht wegens persoonlijke onmis baarheid. BENOEMD. Onze plaatsgenoot, Mr. F. Stam, is benoemd tot juridisch adviseur bij de N.V. Amsterdamse Levensverzekering Mij „Amstleven" te Amsterdam. Hij is terstond in functie getreden. GECOMBINEERDE VERGADERING De CJVF en de CJMV zullen vrijdag 1 juni a.s. een gecombineerde vergade ring houden in Irene, waarin alle leden dringend verzocht worden aanwezig te willen zijn. Daarin zullen o.a. de plan nen voor het weekend nader uitgewerkt worden. De bijeenkomst begint 8 uur. GESLAAGD. De heer H. Stokkers slaagde woens dag te Utrecht voor het diploma inge volge de vestigingswet detailhandel ge reedschappen, bouwbeslag, ijzerwaren. VOORGOED VRIJGESTELD. De dienstplichtige der lichting 1955, J. Veneklaas, Dijkerhoek 79, werd voor goed vrijgesteld van de dienstplicht we gens persoonlijke onmisbaarheid. VOETBALPROGRAMMA. Zondag: S.O.S. 1—Holten 1 2.30 uur. VRIJ BAAN VOOR DE BRANDWEER. Bij de onlangs plaats gevonden brand in de Beuseberg heeft de brandweer zeer veel hinder ondervonden van de fietsers en anderen, die voor haar uit reden en op het geluid van de sirene geen vrij baan maakten. Als de betrokken chauffeurs niet met de uiterste voorzichtigheid hadden ge reden, waren er stellig ongelukken ge beurd. Dit had echter tot gevolg, dat zij niet konden opschieten en dus niet tij dig genoeg bij de brand konden komen. Het is duidelijk, dat de sirenes niet op de brandweervoertuigen zijn gemonteerd om eens even lekker te loeien, maar dat zij tot doel hebben om de weggebruikers te waarschuwen, dat er brandspuiten in aantocht zijn, waarvoor vrij baan ge maakt moet worden. Aan de weggebruikers wordt dringend verzocht hiermede in voorkomende ge vallen rekening te houden. Op de ouders en onderwijzers wordt een dringend beroep gedaan de kinde ren in deze te instrueren en hen op de gevaren bij het niet uit de weg gaan te wijzen, GEEN CONSULTATIEBUREAU. De wijkverpleegster van het Groene Kruis, Mej. Groeneveld, verzoekt ons mede te delen, dat er dinsdag a.s. geen consultatiebureau zal worden gehouden. MENSELIJKHEID BOVEN ALLES Geboren temidden van oorlogsleed en gedreven door naastenliefde, stelt Uw Rode Kruis zich ten doel ook in tijd van vrede de mensheid te dienen. Over alle naties waait de Rode Kruis- vlag Barmhartigheid kent geen grenzen. GEEF NU AAN UW RODE KRUIS De reeds veelbesproken en door de be trokken landbouwers reeds lang ver beidde verharding van de Helhuizerweg, Doorlopende Dijk en Dorperdijk (weste lijk deel) zal thans doorgang kunnen vinden, doordat de gemeenteraad van Holten in zijn donderdagavond onder voorzitterschap van de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, gehouden voltalli ge vergadering heeft besloten tot vast stelling van een verordening op de aan- legbelasting van wegen. Het voorstel, het 11e punt op de agen da, was wat vaag gesteld, zoals de voor zitter mededeelde, maar dit vond waar schijnlijk zijn oorzaak in het feit, dat aan de openbare behandeling een voor bespreking achter gesloten deuren voor af ging, want de vergadering begon om 8.30 uur, terwijl de leden verzocht was om 7.30 uur aanwezig te zijn. De raad besloot tot vaststelling van deze verordening, welke inhoudt, dat ge durende 30 jaar 8,55 per ha verschul digd is voor cultuurgrond of een afkoop som van 150.— en 3.— per ha bos grond of een afkoopsom van J 50. De belasting wordt geheven per strek kende meter langs de verharde weg tot een diepte van 300 meter van de weg. Het gaat hier om percelen, die aan de te verharden weg belenden of daarop uitweg hebben. Voor gebouwde percelen wordt een breedte van 15 meter gere kend en een diepte van 300 meter, wat neerkomt op een afkoopsom van 250. Deze breedte wordt in mindering ge bracht yan de totale lengte aan strek kende meters langs de te verharden weg. De aangelanden dezer wegen hebben tegen deze regeling geen bezwaren, zo deelde de voorzitter in zijn toelichting op het voorstel mede, omdat zij door hun kapitaalsbijdrage de kop van de belas ting kunnen afbijten en het restant 30 jaren kunnen voldoen. Spr. had grote lof voor de mensen, die zich beijverd hebben om deze kapitalen bij een te bren gen. Wethouder Teeselink had ook in het college principiële bezwaren, omdat hier een mogelijkheid van dwang ligt, maar hij was hier overheen gestapt, om dat de voor het gemeenschapsleven be langrijke werken niet tot stand zouden kunnen komen. Als we in deze gehoor geven aan de verlangens van de men sen, aldus de heer Teeselink, komen er geen harde wegen. Er bestonden bij verschillende leden nog wel enkele bezwaren tegen deze re geling, o.a. wat betreft de gebouwde per celen, maar de voorzitter wees er op, dat het geld uit de Rijkspot zal kunnen ko men en dat men dus deze gelegenheid met beide handen aan moet grijpen. Er was nogal verschil van mening met de Cultuurtechnische dienst en er waren nog andere gevoeligheden, omtrent de wijze van uitvoering, maar B. en W. heb ben er zich tenslotte bij neergelegd, dat de werken door de Heidemaatschappij zullen worden uitgevoerd en dit zal spoe dig moeten geschieden, omdat de sub sidie slechts loopt tot 1 januari 1957, al dus burgemeester Enklaar. Op een suggestie van de heer Brands, om eerst de Helhuizerweg onder handen te doen nemen, kon de burgemeester dan ook niet ingaan, men moet dit aan de uitvoerende instantie overlaten. gemeentewoningen werd vastgesteld: Boschkampstraat 2 en 4 2.60 per week. Kerkstraat 18 en 20 2. ^per w. De heer Soer stelde de vraag of hier sprake is van een oplopende huur, welke de bewoners, naar de heer Klein Velder- man meende, in het vooruitzicht is ge steld. De Voorzitter zeide dit te moeten ont kennen, dit is alleen van toepassing bij z.g. saneringsgevallen. De heer Jansen, wees er op, dat voor gepensioneerden in zo'n geval wel moei lijkheden zouden liggen. Jonge mensen zullen als anderen de volledige huur moeten betalen als zij in een nieuwe wo ning komen. Wethouder Teeselink vestigde er m dit verband de aandacht op, dat de huur ders dit ook wel bekend is. De betrokken werkplaats zal niet ver huurd worden, zij is bestemd voor de sloop. Ook aan de woningen zal niets meer gedaan worden. Dit is ook beter, aldus de heer Brands, dan kan de Bosch kampstraat verbreed worden. De huurprijs van de woning van het hoofd van de landbouwschool, de heer A. J. Snijders, werd bepaald op 520.per Jaar. Aan de hulpkeurmeester-opzichter van het gemeentelijk abattoir, de heer J. Aanstoot, werd toestemming verleend om na het bereiken van de 65-jarige leef tijd nog tot 1 januari 1957 in dienst te blijven. Aan de gemeentebode en waagmeester de heer G. J. Mekenkamp Jr., werd eer vol ontslag verleend als zodanig, onder gelijktijdige benoeming tot gemeente-con troleur, met dankbetuiging voor de door zijn vader bewezen diensten als waag meester. Als slachthuisarbeider-waag- meester' werd aangesteld de heer G. J. Ulfman. Vastgesteld werd de interim-ziekte kostenregeling voor het gemeenteperso- neel voor het jaar 1956 naar door het rijk gestelde regelen, t.w. f 92.50 voor ge huwden en f 46.20 voor ongehuwde ambtenaren. Op voorstel van B. en W. besloot de raad in beroep te gaan tegen een beslis sing van Ged. Staten waarbij goedkeu ring is onthouden aan het raadsbesluit, waarbij, met betrekking tot het verle nen van dispensatie van de bebouwings voorschriften van het uitbreidingsplan in hoofdzaken, deze goedkeuringsclausule van G.S. is ingetrokken. Het betreft hier het geval Nijenhuis, waaraan toestem ming was verleend om een agrarisch be drijf te bouwen op een stukje woeste grond in Espelo. In dit geval is inmid dels voorzien, maar B. en W. willen, hoewel daardoor de hanteerbaarheid van het uitbreidingsplan moeilijker zal wor den, toch gaarne een principiële uit spraak in deze. PLECHTIG MOMENT De burgemeester opende deze vergade ring door een ogenblik stil te staan bij het overlijden van het oud-lid van de raad, de heer H J. Wansink, die zoals hij zeide voor de gemeenschap zoveel heeft betekend en een sieraad van de raad is geweest. Staande nam de raad en het publiek enige ogenblikken stilte in acht. Tegen het voorstel van Ged. Staten om gemeente-secretarissen op 62-jarige leef tijd in elk geval de maximum-wedde te verlenen met het oog op een zo goed mogelijke pensionering had de raad geen bezwaar. Op voorstel van B. en W. werd in prin cipe besloten aan de vereniging „Het Groene Kruis" pro deo een bouwterrein af te staan voor de stichting van een wijkgebouw. Reeds vele jaren koestert men plannen in deze, aldus de burge meester, en het is thans zover gekomen, dat men het volgend jaar hoopt te rea liseren. Het is een goede gewoonte, dat ook de'gemeenschap blijk geeft van haar instemming en dit tot uitdrukking brengt door de grond gratis af te staan. Er is overleg geweest met het bestuur van het Groene Kruis, alleen is nog niet bekend hoeveel grond en welke grond precies no dig zal zijn. De heer Landeweerd sprak de hoop uit, dat men dan ook de specialisten naar Holten zal weten te krijgen, terwijl de heer Rietberg verklaarde, dat men alle lof moet hebben voor het werk van het Groene Kruis. De erfpacht van de grond van het ge bouw „Bethanië" te Dijkerhoek werd ge continueerd, terwijl de huur van enkele GAARDENGROND. De heer G. Steunenberg is bereid ge bleken zijn grond in de Gaarden, groot 2175 meter, voor de geboden prijs (incl. diverse vergoedingen) ad f 2958.75 te verkopen. Hij heeft het recht van eerste koop gevraagd voor een bouwperceel met een frontbreedte van 11 m. langs de weg. De raad ging hiermede akkoord, evenals met het voorstel van B. en W. om een procedure aan te gaan met de heer Vos- selman te Apeldoorn, wiens chauffeur een rododendron-bosje aan de Kolweg heeft stuk gereden en de geëiste schade vergoeding niet wil betalen. Verder werd in principe besloten tot ruiling van enige stukjes grond met de fa. Ter Horst te Rijssen, welke thans met grote spoed wil beginnen te bouwen met haar juteweverij liefst uiterlijk 1 juli a.s. en waarbij een stuk van het Meer mansvoetpad aan het openbaar verkeer zal moeten worden onttrokken. De heer Klein Velderman vroeg met enige bezorgdheid of het wel juist is, dat men op het Twenhaarsveld met het bun galow is beginnen te bouwen, zonder dat de grond aan de gemeente is overge dragen, maar burgemeester Enklaar wees er op, dat deze zaak wel goed ligt en dat hetzelfde geschiedt door de Water leiding Mij. Overijssel, die op een ander perceel van Enschede een proefboring verricht. Deze spreker zag ook gaarne, dat de gemeente iets zal doen in het vreemde lingenseizoen wat de feestelijke verlich ting van het dorp betreft. De voorzitter zal hierover in beraad treden met de VW, Bij een vraag van de heer Rietberg of reeds een beslissing genomen is om trent de plaatsing van paaltjes langs de rijwielpaden op de wegen en omtrent de verbreding van het begin van de Beu- sebergerweg, kwam duidelijk naar voren, dat de gemeente een tekort aan arbeiders heeft, zodat veel werk aan de wegen moet blijven liggen. Een opmerking van de heer Veneklaas Slots, dat reeds lang gesignaleerde her stellingen blijven liggen, was voor wet houder Wegstapel aanleiding in 't open baar de verzuchting te slaken, dat de mensen ook dikwijls te beroerd zijn om verschillende euvelen weg te nemen, waaraan zij gemakkelijk zelf iets kunnen doen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1