Pinksteren het Feest van den Geest Geslaagde Bindingsavond van de B.B. Wrijf ICoia ers Pijn 20. Jaargang 8. ZATERDAG 19 MEI 1956 Verschijnt elke Z»terdatr HOLTENS NIEUWSBLAD I abonnementsprijs van die blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Cen— Uitgave van de Stichting ,JIoltena Nieuwsblad" te Holten. Teïef. K5483-2.U Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meer f 0.07 3yst< Con: Cel Les 1; t Waar de Geest des Heren is, n is vrijheid. 2 Cor. 3 17b. dagHet Pinkstergebeuren, de uitstorting n de Heilige Geest, was voor hen, die bij betrokken waren, geladen met r w4ed en warmte. Het ging hun aan. Het .akte hen. Zij stonden opeens midden in vreugde. Het deed hun iets. Het ver- |TOT(ïerde hen. De discipelen van de ge- uisigde Jezus, die eerst vreesachtig '^.derdoken achter goed gesloten deu- 'tuksn, zij werden in dit uur omgevormd t 'apostelen, tot moedige getuigen, die, vele talen, Jezus, de gekruisigde ver- \rammdigden als de opgestane Heer en Hei- nd der wereld. U Bovendien, dit Pinkstergebeuren brengt ■tuks'ik de omstanders in beroering. Zij l joegen: wat wil toch dit zijn? Vreemd, dat van dit alles in onze vie- 'ramig van het Pinksterfeest zo weinig is 'ergebleven. Hoe weinig staat de kerk Jlt pinksteren in de vreugde. Hoe wei- jam merkt men, dat dit Pinkstergebeu- w vn hen aangaat, hen- iets doet, hen ver- Idert. ',am Daarom staan de omstanders op Pink- 'jameren heden ook niet rondom de kerk et de vraag: „Wat wil toch dit zijn?" - Integendeel, de mensen zijn helemaal Let nieuwsgierig naar de betekenis van nksteren. Ze weten het immers wel: Tn*nksteren betekent heel gewoon: een »nar dagen vrij en hopen op goed weer. W Nog vreemder wordt dit alles in het :ht van de text boven deze Pinkster- rerdenking: „waar de Geest des Heren is vrijheid". Want „vrijheid" is immers een woord, it jong en oud, arm en rijk, fascineert, ai woord, dat alle mensen bekoort en reit en dus ook in vele vaandels ge- Jhreven staat. SSflflDaarom, wanneer het Pinkstergebeu- jgpn, de uitstorting van de Geest des eren, de vrijheid in deze wereld ge- •acht heeft, hoe kunnen de mensen dan i lauw en onbewogen zijn op het Pink- ,_.erfeest? Hoe kan dat dan? I ivDat komt, omdat wanneer twee het- Ifde zeggen, zij meestal niet hetzelfde ^doelen. Dat is hier n.l. het geval. Im- ers de vrijheid, die ons trekt en be- >ort, is de vrijheid, die de verloren zoon AJior zichzelf verkoos. In deze vrijheid, e wij telkens weer mèt de verloren ion verkiezen, zullen wij zelf weten at wij doen, zelf weten waartoe wij ons ild gebruiken, zelf weten wat wij met is lichaam doen, zelf weten hoe wij onze id besteden, zelf weten hoe wij de >ndag vieren. In deze vrijheid zeggen wij: wij zijn ons eigen baas, of wij ons geld oppotten of verknoeien, of wij ons lichaam te grabbel gooien voor de harts tochten van onszelf en anderen, of dat wij het cultiveren in alles opeisende sporttraining, of wij 's Zondags naar de pinken gaan zien, op familiebezoek gaan, uitgaan, thuiszitten of naar het sport terrein trekken, dat is onze zaak. Of wij met mensen van andere groeperingen of partijen niets te maken willen hebben, of wij de anderen zullen laten voor wat ze zijn, of wij als rijke blanke volkeren de gekleurde rassen en volken zullen la ten omkomen in honger en afgrijselijke ziekten, met dat alles heeft onze Vader in de hemelen niets, maar dan ook niets te maken. Dat is de vrijheid, die wij be doelen en verkiezen. En het wonderlijke is dat deze vrijheid ons als mensen en volkeren gelaten wordt, net zoals de Vader in de gelij kenis zijn jongste zoon geeft wat hem toekomt en hem daarna laat trekken. Ge kunt üw gang gaan. God laat u üw vrijheid! Waarom? Uit onverschil ligheid? Neen, opdat gij zelf, net als de verloren zoon ervaren zult dat uw zelfgekozen vrijheid leidt tot de ergste slavernij. Hebt gij 't al ontdekt dat gij de slaaf zijt van uzelf, van uw geld, van uw bedrijf, van uw hartstochten, van uw sport? Ziet gij 't niet hoe onze vol kerenwereld de slaaf is van de mam mon en getyranniseerd wordt door de wapens die zij zichzelf smeedde, om n.b. haar vrijheid te verdedigen? Laat uw ogen dan heden opengaan. Sta op, net als de verloren zoon. Ga tot uw Vader. Hij geeft u de kus der ver zoening in Jezus Christus en daarmee ontsluit Hij u de ware, de echte vrijheid, die hierin bestaat dat óók gij kind van God moogt zijn. Deze vrijheid is niet vanzelfsprekend. De verloren zoon zegt tot zijn Vader „Ik ben niet meer waar dig Uw zoon genaamd te worden". Deze vrijheid is een wonder van genade en daarom doet deze vrijheid ons in blijde verwondering samenkomen als Gods kin deren in Gods huis en aan Zijn disch. Daarom doet deze vrijheid ons in grote dankbaarheid vragen: Vader, zie mijn tijd en mijn geld, mijn leven en alles wat Gij mij gegeven hebt, hoè kan Ik daarmee U en de naaste dienen? In deze vrijheid lééft de Kerk! In deze vrij heid kunt ook gij léven, omdat het Pink steren geweest is, omdat Gods Geest is uitgestort. Daarom kunt ook gij Pink steren vieren in grote blijdschap en dank baarheid, wanneer gij tenminste dè vrij heid, die u openging, wilt binnengaan. C. C. A. m Zoals we in ons vorige nummer reeds hebben gemeld is de dikke boom bij de Rinkelaar in Dijkerhoek gevallen als slachtoffer van het verkeer. Hier ziet men Ie reeds, door het afzagen van zijn voornaamste takken, ontluisterde woudreus 3P het moment, dat hij spoedig geveld zal worden. RAADSVERGADERING. De Gemeenteraad komt donderdag 24 ei a.s., des avonds 8.30 uur ten ge- eentehuize bijeen. VOORGOED VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting •55 H. Rietberg, Holterbroek 73, is •orgoed vrijstelling verleend van de rSE enstplicht wegens persoonlijke onmis- larheid. EMMA BLOEM-IN ZAMELING GROENE KRUIS. ïn. Uit de talrijk ingekomen zakjes ten ihoeve van de Emmabloemcollecte van it Groene Kruis is gebleken, dat deze en>ch niet uit alle delen van de gemeente 'en volledig zijn binnengekomen. Zo ïeft de schoolkring Dijkerhoek enigs- ns verstek laten gaan. Het Groene Kruis doet nog gaarne een jroep op de inwoners aldaar om hun bij rage alsnog met de kinderen mee te Cïven of deze te doen bezorgen bij de ïnningmeester van het Groene Kruis, heer H. Schuppert (fa. Gebr. Schup- ïrt). Van allen die nog verzuimden hun jdrage in te zenden, wordt deze natuur- k nog gaarne tegemoet gezien. Het Bijstuur hoopt daarna zo spoedig moge- ik de opbrengst bekend te maken. AUTOTOCHT BEJAARDEN. Door de Holtense Handelsvereniging zal dit jaar (vermoedelijk voor in juli) weder een autotocht voor de bejaarden worden georganiseerd. Hierover zal ech ter eerst nog overleg plaats vinden met de autobezitters. Men is er echter vast toe overgegaan de ingezetenen een lijst te doen presen teren voor een geldelijke bijdrage in de kosten van deze tocht, die telken jare vrij hoog blijken te zijn. De oud-brieven besteller, de heer H. Bosman, zal dezer dagen bij alle ingezetenen aankloppen. Indien ieder naar draagkracht zijn bij drage schenkt kan het voor de oudjes weer een mooie dag worden. DE JONGE KERK. De leden van de Jonge Kerk zullen dinsdag 22 mei, des avonds half acht weer in Irene bijeenkomen. Het te be handelen onderwerp „De Bergrede" zal door mej. Janna Weijers worden inge leid. RESTAURATIEFONDS GROEIT. De stand van het restauratiefonds van de Herv. Kerk bedroeg op 1 mei j.l. f 48.869.37, derhalve een toename met ruim f 3000.sedert 1 april 1956. Commissaris kwam haar zelfs bezoeken. Voor de noodwachters van de provin ciale staf en voor de noodwachters van de gemeente Holten van de B.B. werd donderdagavond in Amicitia een bin dingsavond gehouden, welke ook toe gankelijk was voor de ouders, echtge noten en verloofden der vrijwilligers. Het is een zeer geslaagde avond ge worden, welke o.a. bezocht werd door de Commissaris der Koningin in deze provincie Ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren en diens waarnemend kabinetchef, Mr. J. M. de Graaf. De provinciale commandant van de B.B., de heer A. F. J. Brummer, heette de aanwezigen welkom en wees o.m. op de menslievende taak, die de noodwach ters in geval van oorlog of rampen heb ben te vervullen. Ruim 3 jaar geleden is men met de B.B. in Holten begonnen en spr. moest tot zijn vreugde erken nen, dat het aantal vrijwilligers ruim schoots er gekomen is. Het zijn jaren geweest, waarin men veel van zijn tijd heeft moeten geven cn het is te hopen, dat men hiermede door zal gaan. Er zijn juist de laatste tijd enige verschijnselen van verslapping der activiteit waar te nemen, die het werk van de B.B. niet ten goede komen. We leven in een tijd van hoogconjunctuur, aldus de heer Brummer, en de Russen zijn uitermate vriendelijk, maar wie de kranten op slaat, leest daarin voortdurend, dat het nog overal broeit in de wereld en dat er maar weinig nodig is om de vlam men te doen uitslaan. Het is te hopen, dat dit nooit gebeurt, maar als het onverhoopt zou geschieden, moeten we paraat zijn en daarvoor is de medewerking van alle noodwachters noodzakelijk. Spr. hoopte op aller mede werking te mogen rekenen, wanneer de vacanties weer achter de rug zijn en bracht dank aan het hoofd van de ver bindingsdienst, de heer J. M. Metzger; aan het echtpaar Mekenkamp, dat de verzorging van de prov. commandopost heeft; en aan de burg emeester van Hol ten voor diens hulp bij het oplossen van tal van problemen. In september zal op nieuw begonnen worden. Moge het kleine Holten, aldus de heer Brummer, een lichtend voorbeeld zijn voor geheel Nederland. Het kringhoofd, de heer Van Dijken te Rijssen, wees nog op de snelle wijze, waarop in Holten de verbandakten zijn getekend. Er zijn tal van cursussen ge volgd, maar dit is niet genoeg om een paraat noodwachter te ^zijn. Spr. hoopte dan ook, dat men zal zorgen, dat de blok- ploegen op peil zullen zijn en dat aan de diverse wedstrijden zal worden deel genomen. Men is reeds compleet en het materieel is aanwezig, zodat het thans nog op de oefeningen aankomt. Deze hoopt men in september of October a.s. te houden. De heer Van Dijken sprak de hoop uit, dat zij dan even goed zullen slagen als de onlangs in Rijssen gehou den grote oefening, die zeer goed is verlopen. Na deze toespraken werd door de to neelgroep van de afdeling Deventèr van Volksonderwijs opgevoerd het toneel spel in 3 bedrijven: „Het Chinese Land huis". De aanwezigen hebben bijzonder ge noten van de Oosterse sfeer, die in dit spel naar voren kwam en van het sug gestieve spel der Deventernaren, welke hun rollen op sublieme wijze vertolk ten. Het stuk speelt in Malakka. In 't huis van de rijke Chinees Mr. Yan Sing ont moeten diens Engelse echtgenote Sadie en haar zuster Charlotte de Engelse planter Harold Marquesz, die nog slechts kort in Malakka werkzaam is. De beide zusters zijn door hun landge noten wegens het huwelijk met de Chi nees taboe verklaard, maar de vrouw van Sing vat liefde op voor Harold. Als Mr. Sing onverwacht in zijn woning ar riveert, neemt Charlotte haar positie in om Sing te misleiden. Maar Mr. Sing heeft de situatie doorzien. Harold sterft vrij spoedig en nu handelt Mr. Sing in een geheimzinnige sfeer, die de beide vrouwen tot het uiterste nerveus maakt. De broer van de overleden Harold, Ri chard Marquesz, bezitter van een nabu rige plantage, komt te hulp, nadat hij eerst meer intiem kennis heeft gemaakt met Charlotte. Als de vrouwen zich be dreigd voelen, zendt de laatste hem een boodschap om hun te helpen en in het laatste bedrijf zien we tenslotte hoe Mr. Sing de Engelsman in het nauw brengt, door samen te drinken uit bokalen, waarvan er één vergiftigd is. De assis tent districtscommandant op Malakka komt de Engelsman te hulp. Deze wint het spel, maar ten slotte blijkt, dat Mr. Sing de giftige beker heeft geledigd. Het lot heeft hem getroffen en hij valt en daarmede komt het einde dood ter aarde. De Aya, de Brits-Indische dienares van Mr. Sing, Abdoel, de Maleise be diende van Richard Marquesz, en de Chinese bedienden gaven door hun spel naast de hoofdfiguren een bijzonder ge heimzinnige sfeer aan dit uiterst span nend stuk, dat dan ook na elk bedrijf een warm applaus oogstte. De burgemeester van Holten, Mr. Enk laar, sprak een woord van bijzonder hartelijke dank tot de tonelisten voor hun spel, dat van beroepsspel, zoals hij zeide, nauwelijks te onderscheiden was, en bood de dames een bouquet bloemen aan. Hij toonde zich zeer dankbaar jegens de heren Brummer en Van Dijken voor het organiseren van deze goed geslaag de bindingsavond en wees op de bezie lende arbeid van de heer Bal, die voor de werving der vrijwilligers zorgde. De heer J. Oosterkamp gaf in de pauze een humoristische schets in dia lect betreffende deze werving in de per soon van „Gait Jan van de B.B.". Het was 'n bijzonder geslaagde avond voor de velen, die zich als vrijwilligers beschikbaar stelden. ACCOUNTANTSKANTOOR TEN B0LSCHER - Rijssen Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag. Jubileum van „H.G.K." mèt receptie en concert besloten Holtens Gemengd Koor kan op een geslaagde herdenking van zijn zilveren jubileum terugzien. Al was het zang concours niet zo druk bezocht dan wel licht verwacht werd het gure weer werkte daaraan ook geenszins mee en zijn ook de mensen van de zomerkermis niet aan hun trekken gekomen, er is toch wel veel aandacht geschonken aan dit jubileum. Een zangersfeest draagt nu eenmaal geen sensationeel karakter en dan kan men in het huidige tijdsgewricht ook geen grote toeloop van het publiek verwachten. Zij, die blijk gaven van hun belang stelling, hebben dat met een hartelijk medeleven gedaan, en zo droeg de re ceptie, welke Vrijdagavond van de vorige week in hotel Muller aan de Deventer- weg gehouden werd, dan ook een intiem en gezellig karakter. Behalve het dagelijks bestuur der ge meente kwamen afgevaardigden van verschillende verenigingen op het cul turele vlak en particulieren de reei- piërende zangers en zangeressen hun ge lukwensen aanbieden. De burgemeester, Mr. Enklaar, zeide, ter gelegenheid van het zangconcours, dat H.G.K. dezer dagen organiseerde, reeds zoveel goede woorden te hebben gezegd, dat het hem moeilijk viel daar aan nog wat toe te voegen. Hij wilde echter mede namens de leden van het ere-comité en het gemeentebestuur zijn waardering uitspreken voor de waardige wijze waarop het bestuur van H.G.K. alles verzorgd heeft en een prachtig feest georganiseerd heeft, waaraan muzikale en niet-muzikale mensen hun genoegen beleefd hebben. De keuze van de mede werkers is goed geweest, want zij heb ben stuk voor stuk hun taak verstaan en men kan nu met vernieuwde krachten de volgende periode ingaan. Spr. wenste H.G.K. een goede toekomst toe. De Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Glo ria" te Holten complimenteerde bij mon de van haar voorzitter, de heer J. Wig- gers, die wees op de vriendschapsban den, welke tussen beide plaatselijke ko ren bestaan. Twee koren in de superieure afdeling achtte hij voor Holten met te veel en daarom wenste hij H.G.K. een spoedige promotie naar deze afdeling toe. Hij liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van bloemen. De voorzitter van de concours-commis sie, de heer J. M. Metzger, bood een di rigeerstokje aan en dankte voor de pret tige samenwerking. Hij hoopte, dat dit bescheiden cadeau de weg zou mogen wijzen naar vele successen. Namens de muziekvereniging H.M.V. sprak haar voorzitter, de heer M. Bouw huis, woorden van gelukwens. Hij koes terde de verwachting, dat H.G.K. onder leiding van haar bekwame dirigent spoe dig de superieure afdeling zal weten te bereiken. H.M.V. zal dan het koor gaar ne met muziek inhalen. Nadat door de heer Harmsen uit As sen mede namens zijn collega, de heer K. ter Horst, als organisatoren van het lunapark, een voorzittershamer was aangeboden, dankte de voorzitter van H.G.K., de heer D. J. Aaftink Jzn., voor de grote medewerking, die het koor in de afgelopen 25 jaar van alle zijden heeft mogen ontvangen. Het heeft voor- en- tegenspoed gekend, maar steeds kwa men er weer mensen aan de bestuurs tafel, die de moeilijkheden wisten te over winnen. Hij huldigde de heren A. Jan sen en H. Tuller, die 25 jaar deel heb ben uitgemaakt van het koor en nog ac tief werkzaam zijn en bood hen een en veloppe met inhoud aan om daarvoor een passende herinnering aan hun ju bileum te kopen. Zeer erkentelijk zijn alle leden voor de enveloppen met inhoud en cadeaux, die men liet koor deed toekomen. Het koor zal zijn plaats in de gemeenschap AGENDA Pinkstermaandag (21 mei) groot Con- cours-Hippique, georganiseerd door L.R.V. „Bergruiters" en „Holbatheo". (Zie adv.). Maandag 21 t.m. woensdag 23 mei slage rij „De Concurrent" (Gazan) wegens vacantie gesloten. Dinsdag 22 mei, 7.30 uur: Bijeenkomst Jonge Kerk in Irene. Donderdag 24 niei 8 uur: Vertoning van filmstrook 25-jarig jubileum Ned. Bond van Plattelandsvrouwen door afd. Holten. Donderdag 24 mei, 8 uur n.m.: Verga dering afd. Espelo Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. Vertoning film door Mevr. Meengs, Markelo, in de school. Vrijdag 25 mei, 2 uur n.m.: Receptie 50-jajig bestaan Coöp. Boerenleenbank „Holten" in Amicitia. Zondag 27 mei: Oriënteringsrit M. en A.- club „De Holterberg" voor auto's, mo toren, bromfietsen en fietsen. Start 2.30 uur bij clubhuis Vruggink. Maandag 28 mei, 8 uur: Middenstands forum V.V.D. in hotel Holterman. Dinsdag 29 mei 7.30 uur: Bijeenkomst Holtense Kunstclub in Amicitia. Zaterdag 2 juni ,,'t Lösse Hoes"-rit (puzzle-rit), inschrijving vóór 20 mei a.s. Maandag 4 en dinsdag 5 juni: Schouw waterleidingen. Maandag 4 juni, 8 uur: Vergadering supportersvereniging H.V.C. in café Maats. Dinsdag 5 juni: Zomeruitstapje Holten se Plattelandsvrouwen onder leiding van de architect J. Jans door Twente. Dinsdag 5 juni: Zitting Dr. Tromp Vis ser, kantoor Alg. Ziekenfonds 16.30 17 uur (vooruit bespreken). Donderdag 7 juniZitting kraamcentrum Z.W. Overijssel, kantoor Algem. Zie kenfonds 1415 uur. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem Herman, zv. H. Hartkamp en F. M. ten Velde, Oranje straat 6. Ondertrouwd: Jannes Jansen, 23 jr., en H. M. Haverslag, 20 jr., beiden te Holten. Marius Evert van Suijaam, 28 jr., Epe, cr. Wlllemina Gerritdina Schöppers, 21 jr., Holten. Gehuwd: Berend Jan Meijerink, 24 jr., Holten, en Gerritdina Hendrika Rete- rink, 20 jr., Bathmen. Gerrit Jan Eg- bert Wegstapel, 26 jr., en Gerritdina Willemina Kiijn Velderman, 22 jr., bei den te Holten. Hendrikus Bernardus Lubbersen. 23 jr. en Aaltje Gerritdina Landuwer, 24 jr., beiden te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: B. Brinkman, van Hellen- doorn naar Holterbroek 61. G. J. Huisman, van Staphorst naar Beuseberg 20. J. Stegeman, van Rijssen naar Lichtenberg 9. Vertrokken: J. M. Serrarens en gezin, van Borkeld 26 naar Almelo. J. M. Zonneveld en gezin, van Borkeld 26 naar Almelo. B. J. Meijerink, van Espelo 67 naar Bathmen. G. J. Kok en gezin, van Kolweg 25 naar Apeldoorn. H. Paalman, van Waagweg 2 naar Lochem. E. S. Lavalette-Wasch en gezin, van Holterberg 26 naar Almelo. weg met op waardige wijze blijven innemen, al dus de heer Aaftink. Door de heer G. Muller werd de ver eniging nog een vaandelkast aangeboden voor berging van het nieuwe vaandel. Slotconcert. Zaterdagavond gaf Goors Mannenkoor onder leiding van de heer C. Schild- kamp op het feestterrein op het erve Sandvoort een concert, waarvoor in de aanvang weinig belangstelling bestond. Later kwamen nog velen even luisteren. Van de gezongen werken noemen we „Popule mens" van P. G. Palestrina, „Ave Maria", van Fr. Witt, „Die Nacht" van Frans Schubert, „Hymne aan de nacht" van Ludwig von Beethoven en de minder klassieke liederen „La Ros- signol" van Grettry, „Ritters Abscheid" van Kinkel en „Jagers Koor" van Weber. De voorzitter van de concours-com missie, de heer J. M. Metzger, vertolkte de gevoelens voor het gebodene met en kele juiste woorden, toen hij o.m. zeide, dat de stad Goor te feliciteren is met zo'n koor. Deze avond had men nog eens weer kunnen ervaren hoe bijzonder mooi mannenzang is. Hij bracht de heer Schildkamp, die tijdens het concours als jurylid optrad, nog eens extra dank voor zijn medewer king op beide dagen. 's Avonds was er goede belangstelling op het terrein voor het optreden van de hoogdraadkunstenaars, die op de hoog in de lucht gespannen draad hun evoluties vertoonden. De vrouwelijke en manne lijke draad-artist bleken hun kunst wel te verstaan. Het laatste nummer brach ten zij met enig vuurwerk en daarmede behoorden de feestelijkheden weer tot het verleden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1