H Constructiebedrijf Klein Velderman officieel in gebruik genomen Oranje-avond in „Irene" De Heer H. i. Wansink plotseling overleden. AGENDA Laatste herinnering. Betaling Abonnementsgeld No 18 Jaargang 8 ZATERDAG 5 MEI 1956 Verschijnt elke Zaterdag f HOLTENS NIEUWSBLAD ?ene=-»«=—.—= g,De abonnementsprijs van die blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de^stwhting^,^oUens Nieuwsblad Adv.-prijs: 115 m.m. (a contant) f 2.—. Iedere m.m. meer f 0.01 Wv In aanwezigheid van tal van geno digden, waaronder 't dagelijks bestuur onzer gemeente, de leden van de raad, kiikf^kS" en 8em€entelflke functionarissen, j- bedrijfsgenoten en personen uit handel en ambacht, is vrijdagmiddag van de vorige week het constructiebedrijf van de heer H. Klein Velderman op het in dustrieterrein officieel in gebruik ge nomen. Behalve de familie Klein Vel- n- .derman was ook het gehele personeel |\|tegenwoordig. J« De officiële opening van het bedrijf, dat de naam heeft gekregen van Con structiebedrijf en Machinefabriek „Uni versal", geschiedde door de burgemees ter Mr. W. H. Enklaar, die de sleutel rEikreeg aangeboden van de kleine Wim Klein Velderman en daarmede de sym- boiische daad, de vrijmaking van de toegang tot het bedrijf, verrichtte. Het is een ruime hal met een vloer- J#*^cppervlakte van 700 m2, waarin sneeuw- iploegen, grintstrooiers, kipinrichtingen ^voor vrachtauto's en kleinere apparaten Wr vervaardigd worden en waarin momenteel I ruim 20 man werkzaam zijn. In de toespraak, welke de burgemees ter vervolgens in de grote hal hield de achtergrond was gevuld met talrijke bloemstukken, welke voor deze gele genheid waren aangeboden dat de q^opening van dit bedrijf een mijlpaal is op de levensweg van de heer Klein Velderman en zijn gezin. In 1930 hier V^als smidsknecht gekomen is hij thans na 25 jaar de trotse en gelukkige eigenaar van een bloeiend bedrijf, waarop wij als gemeente ook trots kunnen zijn- Dit mag op deze middag de grondtoon zijn, aldus mr. Enklaar, dat het u zo voor de wind gegaan is, dat u dit bedrijf hebt kunnen stichten, maai' men moet er ook „I^gde capaciteiten voor hebben om het zo ver te brengen. Dit alles is een gelukwens M^ten volle waard. lend De tweede reden, dat wij van onze zijde met dit bedrijf zo ingenomen zijn, vloeit voort uit het feit, dat de industria lisatie zo langzaam vordert en en dat er reeds zovele vragen over gesteld zijn in de gemeenteraad. En nu is het zo bij zonder aardig, dat de heer Velderman het niet bij vragen stellen heeft gelaten, maar zelf een daad gesteld heeft. JCT De burgemeester ging nog uitvoerig in ^yOp de industrialisatie-kansen der gemeen te en wees er op, dat binnenkort in deze omgeving de fa. Ter Horst uit Rijssen hier haai- nevenbedrijf zal vestigen. Spr. complimenteerde ook de vader, de oude heer Klein Velderman, die een klompen- bedrijf heeft te Bathmen en nu de re sultaten ziet, dat hij zijn zoon een goed vak heeft laten leren. Mede namens de raad bood hij een een bureaulamp aan. De heer J. Sanderman, hoofdbestuurs lid van de bond van smeden en construc tiebedrijfhouders (B-S.C.M.) te Markelo, complimenteerde namens hoofdbestuur en afdeling Overijssel en noemde het ge- bouw een pracht van een werkplaats, 0 (waar de bezitter trots op kan zijn. De heer Klein Veldennan heeft de tijd goed verstaan en zich op tijd aangepast in zijn bedrijfsvoering, dan De heer H. Vossers sprak namens de tate^^c^^ng vakopleiding „Smecoma" en zei- de, dat de heer Klein Velderman wat de vakopleiding betreft uitstekend mee gaat. Blijkens de rapporten van de con- 'iigeitl0^ems is c'e opleiding van zijn jonge arbeiders bij hem in goede handen, oo Dë voorzitter van de Industrie-commis- jjjjjsie, de heer H. J. Beltman, zeide in een korte toespraak, dat de commissie over aBde opening van dit gebouw zo verheugd teedis, le omdat Holten een nieuwe tak van Industrie rijker geworden is, die nu reeds een goede broodwinning voor een be hoorlijk aantal mensen betekent, 2e om dat deze industrie ontstaan is in de plaats zelf en reeds bewezen heeft een gezond j bedrijf te zijn en 3e omdat het een van de leden der commissie zelf is, die dit bedrijf opent. Hij feliciteerde de heer Klein Velderman van harte en meende, dat het dorp Holten zich gelukkig mag prijzen een dergelijk ondernemend man in zijn midden te hebben. De heer B. Lichtenberg, personeels chef van Ter Horst Co. feliciteerde namens de directie, hij noemde deze ope ning een historische daad en hoopte op een toekomstige goede buurmanschap- Onder de talrijke sprekers, welke nog het woord voerden, was de heer H. J. de Vries, oud-techniseh-hoofdambtenaar van de Rijkswaterstaat te Deventer, die een overzicht gaf van de wijze waarop de heer Klein Velderman gekomen is tot de fabricage van voorspan-sneeuwploegen, die nu door het gehele land hun afzet vinden. De architect en kunstschilder Berends, de ontwerper van het gebouw, sprak zijn vreugde uit over deze opdracht en complimenteerde mede namens de aan nemers van deze bouw. Hij prees de eenvoud en gemoedelijkheid van zijn prin cipaal. De heer J. Oosterkamp sprak na mens de Mij. „Woudsend" en de bedrijfs leider, de heer A. J. Engbers, sprak woorden van gelukwens namens het per soneel en noemde de stichting van het bedrijf het scheppen van grotere werk gelegenheid in eigen plaats, zodat de werkkrachten uit de boerenstand niet el ders werk behoeven te zoeken- Op zijn verzoek onthulde het jongste personeels lid Jan Bunt een elektrische klok, het geschenk van het personeel, de tijdmeter van de dagtaak en van het moment van rust. De heer Klein Velderman heeft ten slotte alle sprekers bedankt voor hun vriendelijke woorden en bloemen en ge schenken, hij stond even stil bij de door het personeel geschonken klok en ver telde tenslotte hoe in 1949 in opdracht van de gemeente-opzichter, de heer H. J. Holterman begonnen werd aan de con structie van een grintschuiver voor auto wegen op de Holterberg, die tevens als sneeuwploeg kon worden gebruikt. De oude ploeg stond in de hal ter bezich tiging. De constructie is door anderen, o.a. door de heer de Vries technisch ver beterd en zo is men gekomen tot de hui dige voorspanploeg, die velen volmaakt noemen, maar aan welke vervolmaking nog steeds gewerkt wordt. De adviezen der organisatie om tijdig om te schakelen hebben hem verder gebracht tot de om zetting van zijn smederij tot dit bedrijf. In de toekomst hoopt men nog te begin nen met trailerbouw en tot een machine fabriek te komen. In hotel Holterman had tenslotte met alle genodigden een gezellige bijeenkomst plaats- HANDHAAF DE GOEDE TRADITIE In de maand mei zal de Stichting 1940-1945, blijkens een advertentie in dit nummer, bij de contribuanten in deze gemeente de kwitanties 1956 aan bieden. De verzorging van de slachtoffers van het verzet en van de nagelaten betrek kingen moet regelmatig kunnen doogaan en vraagt, boven hetgeen door de staat wordt gedaan, jaarlijks belangrijke som men. De Stichting 1940-1945 is thans van de openbare inzamelingsmarkt verdwenen doelt blijft vertrouwen op haar jaarlijkse contribuanten. De taak van de Stichting 1940-1945 is nog niet geëindigd, zij zal nog zeker 15 a 20 jaar voor de pl-m. 6500 gezinnen van verzetsslachtoffers werkzaam moeten blijven. Handhaaf daar om de goede traditie en houdt uw vaste, jaarlijkse contributie gereed als de heer Schöppers u een dezer dagen de kwi tantie 1956 komt aanbieden. GESLAAGD De heer G. Emmens, kommies ter ge meente-secretarie alhier, slaagde vorige week te Zwolle voor het schriftelijk ge deelte van het examen gemeente-finan- ciën (tweede deel)- De heren A. J. Stokreef te Markelo en D. J. Bulsink, alhier, beiden werkzaam bij de dienst gemeentewerken ter plaatse, slaagden dezer dagen te Amsterdam voor het schriftelijk gedeelte van het examen bouwkundig opzichter B.N.A. COUPE DE LA MONTAGNE In de door de motorclub „Veenen- daal" onder auspiciën van de KNMV georganiseerde terreinrit, de' Coupe de La Montagne, over 225 km behaalde onze plaatsgenoot, de heer Dick Mul ler C.A.zn. in de seniorenklasse tot en met 150 cc de eerste prijs met 8 str.p. Hij werd mede-winnaar in het Jawa- team, waarin A. Colijn uit Aalsmeer 9 strafpunten en Cor Langeveld uit Noordwijkerhout 12 strafpunten opliep, zodat dit eindigde met 29 strafpunten. GESLAAGDE RESERVISTEN Bij de dezer dag:-n op het groeps- bureau van de Rijkspolhie afgenomen examens slaagden de reservisten der reserve-rijkspolitie G. H. Mekenkamp, H. J. Oolbekkink, H. M. Schone veld uit Holten en H. J. Dokter uit Bathmen als buitengewoon geoefend man. Zij hebben hiermede hun opleiding als re servist voltooid. In het gebouw „Irene" werd maandag avond de traditionele Oranjefeestavond gehouden van de Clir. Oranjevereniging „Vreest God, eert de Koning", waarvoor weer zeer veel belangstelling bestond. De voorzitter, de heer J. Kroon, opende deze feestavond met gebed nadat gezon gen was Gezang 136 vers 1: „Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere". Op de verjaardag van onze Koningin, zo begon de heer Kroon zijn openings woord, is er vreugde in het hart van het Nederlandse volk, dat zijn vorstinne hul digt met de nationale kleuren, de kleu ren die vanouds het zinnebeeld zijn van eenheid, de kleuren, die ons bemoedig den in druk, die ons samenbinden in de vrijheid, in de vreugde, in de welvaart. Oranje in het hart, van vreemde smetten vrij! Op deze nationale feestdag past het ons, ons te bezinnen op de eigen waar den, dankbaar te gedenken de solidariteit in ons volk. Wij zijn ons op deze dag bij uitstek bewust van bet voorrecht een vor- steenhuis te hebben, dat in de historie is geworteld, een vor tenhuis dat een met ons was in de strijd tegen Spaanse ge wetensdwang, tegen Napoleontische ont voogding, tegen onderdrukking door het nazi-geweld- De reformatie heeft veel aan dit van God gegeven Koningshuis te danken. Moge het ons gegeven zijn nog tien tallen "jaren; ja geslachten lang te wonen, te streven, te leven onder de leiding van de dragers van de vorstelijke naam Oranje. Dat is: te zijn het middelpunt van onze eenheid, van onze saamhorigheid in Christelijke gebondenheid, ons geschon ken bij de gratie Gods. Zo moge er ze gen zijn voor onze geëerbiedigde Konin gin in haar huis te Soestdijk, in haar bewind temidden der volkeren. Laat zij mogen regeren temidden van een ge trouwe natie. Met een „Zij leve hoog" besloot de heer Kroon zijn openingstoe spraak, welke met een daverend applaus werd onderstreept. Aangezien de „Tegahaja's" deze avond geen medewerking konden verlenen, be rustte de muzikale omlijsting van deze oranjeavond bij het „Ger Heinmink kwar tet" uit Almelo. De muziek, die door dit kwartet werd gebracht, was kwalitatief matig en de keuze van de nummers was niet bepaald gelukkig. Op een avond als deze worden bekende lichte wijsjes gewaardeerd en gaan de handen voor Franse chansons e.d. maar traag op el kaar- Jan Oosterkamp had met zijn beide dialect-voordrachten „Gert Jan in de B.B." en „Koninginnefeest" de lachers op zijn hand en hij oogstte een gul ap plaus. Onder leiding van de heer Kroon en met orgelbegeleiding van Herman Schuppert werden uit volle borst een 5- tal vaderlandse liederen gezongen. Het onderdeel van het afwisselende programma, waarbij de jongedames D. Aaftink, M. Schuppert en J. Roelofs en de heren H. Soer, H. Meijer en H. Paal man moesten raden welkeplaatsgenoten via de wire-recorder tot hen spraken, viel zeer in de smaak. Het waren de stemmen van de h-h. burgemeester mr. W. H. Enklaar, J. H. Assink, J. Kroon en dr. C. H. Rietdijk, die tijdens een vraaggesprek met de heer J. Wiggers waren vastgelegd. Na de pauze bracht een 7-tal leden van „O.C.H." (de dames Adrie Harting, Zwaantje Stittelaar en Dika Schooien en de heren J. Oosterkamp, H| Kromdijk, W. ten Berge en J. Holterman) het vrolijke spel „Papa strijkt de vlag" van Henry Lemor. Een 'spel van 100 kitsch, doch waarvan men pl.m. 1J4 uur lang 100% genoegen en plezier beleefde. De daverende ovatie, die het OCH- ze vental werd gebracht was volkomen verdiend- De heer Kroon dankte aan het slot van deze geslaagde bijeenkomst die na de pauze door burgemeester Enldaar werd bijgewoond allen, die hadden medegewerkt, waarna met het zingen van het Wilhelmus werd besloten. Dinsdagmorgen ging de droeve mare door het dorp, dat onze bekende en zeer geachte plaatsgenoot, de heer H. J. Wansink D-J.zn., plotseling was overle den. Hij was in de tuin bezig, zoals hij nog steeds placht te doen, en voelde zich onwel worden. Nadat men hem had bin nengebracht en in allerijl de dokter waarschuwde, stierf liij enige ogenblikken later in zijn woning aan een hartver lamming. Hij is 82 jaar geworden. Met de heer Wansink is een geboren en getogen Holtenaar heengegaan, die zich op vele terreinen van het maat schappelijk leven heeft ingespannen om zijn woonplaats vooruit te brengen. Hij was niet alleen een allround zakenman, die alle takken van zijn veelzijdig be drijf kende en beheerste, hij stond ook steeds klaar om anderen te helpen, die zijn hulp nodig hadden. Op het gebied van zuivelbereiding heeft hij pioniers arbeid verricht. H. J. WANSINK D.J-zn. f Op 23 mei 1899 stichtte hij met zijn broers Derk Jan en Jan Albert Wansink de Stoomzuivelfabriek „De Eendracht", waarmede de gebroeders Wansink baan brekend werk hebben gedaan tot ver heffing van de boerenstand van Holten en omgeving. Enkele jaren na de be vrijding is de fabriek opgeheven en zijn de leveranciers overgegaan naar de Coop- Zuivelfabriek „De Vrijheid" en naar de V.V.M. De overledene was vele jaren bestuurs lid van de V.V.V., voorzitter en vice-voor- zitter van de Holtense Handelsvereniging en bestuurslid van de Holtense Oranje vereniging. Hij was voorts vele jaren bestuurslid van de Nederlandse Molenaarsbond in welke organisatie hij als praktiserend mo lenaar een 'groot gezag had. Ontelbaar is het aantal commissies en tijdelijke comite's, waarin hij in de loop van de jaren zitting heeft gehad, want men klopte nimmer tevergeefs bij hem aan als er een feest, een landbouwten toonstelling of iets dergelijks georgani seerd moest worden- Tot zijn verscheiden was hij o.m. ere lid van de schoolfeestcommissie der o.l. Dorpsschool, lid van de afd. Holten van het Ned. Oorlogsgravencomite en be stuurslid van de bouwvereniging „Beter Wonen". De heer Wansink heeft zich in vroe gere jaren weinig met de politiek inge laten. Zijn broer J- A. Wansink maakte voor de tweede wereldoorlog vele jaren deel uit van de gemeenteraad. Toen echter na de bevrijding, door de burgemeester, mr. W. H. Enklaar, beroep op hem werd gedaan om de gemeente te helpen besturen, is hij, tot dat de noodraad werd gekozen, als enig wethouder opgetreden. Van juli 1945 tot 24 juni 1950 is de overledene daarna lid van de raad geweest. Hij was de liberale beginselen toegedaan en had zit ting voor de V.V-D. De overledene was ridder in de orde van Oranje Nassau. Bij zijn 75ste ver jaardag in april 1949 is hij op grootse wijze gehuldigd, bij welke gelegenheid hem deze eervolle onderscheiding werd toegekend. De gemeenteraad heeft toen een van de nieuwe zijstraten van de Kolweg naar hem de H. J. Wansinkstraat genoemd. De begrafenis zal plaats hebben op zaterdag 5 mei a.s. des namiddags 2.30 uur op de Oude Begraafplaats te Holten, in zaal Vosman bijeen. VOOR HET SIMAVI-COMITÉ De onlangs alhier gehouden Simavi- collecte heeft het mooie bedrag van f 141,77 opgebracht. ORIëNTERINGSRIT GAAT NIET DOOR De in onze agenda van vorige week aangekondigde oriënteringsrit van de motor- en automobielclub „De Holter berg" op 6 mei voor automobielen, mo toren, bromfietsen en fietsen gaat niet door. Zij zal nu op 27 mei a.s. gehouden worden. Maandag 7 mei vergadering VVV-be- stuur met de plaatselijke verenigin gen over het vakantieprogramma, 8 uur in hotel Holterman. Dinsdag 8 mei: platformvergadering p.v. d.A. in Amicitia, 8 uur. Sprekers: Mr. J. A. W. Burger, C. Kleywegt, Mr. Th. J. A. M. van Lier en Mr. Dr. A. A. van Rhijn (zie adv.). Woensdag 9 mei 11 uur: Veiling dubbel woonhuis erven Broers in hotel Hol terman t.o.v. Notaris Pluimers (zie annonce). Woensdag 9 mei, 18.30 uur met HMV naar zangconcours, 19 uur officiële opening door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar op het feestterrein (zie adv.). Woensdag 9 mei en 16 mei, aangifte v. leerlingen landbouwhuishoudschool te Markelo (zie adv.). Donderdag 10 mei, zangconcours van HGK op 't Erve Sandvoort met groot lunapark. Donderdag 10 mei. 13 u. internat, mo- torterreinwedstrijden te Markelo (zie adv.). Vrijdag 11 mei, receptie HGK van 7.30 uur tot 9 uur in hotel G. Muller (zie adv.). Zaterdag 12 mei. 19 uur, concert van Goors Mannenkoor op het concours terrein van HGK (zie adv.). Donderdag 17 mei, nam. 7.30 uur, Bin dingsavond BB in Amicitia. Pinkstermaandag (21 mei) groot Con- cours-Hippique, georganiseerd door L.R.V. „Bergruiters" en „Holbatheo". Zaterdag 2 juni ,,'t Lösse Hoes"-rit (puzzle-rit), inschrijving vóór 20 mei a.s. Abonné's op Holtens Nieuwsblad bui ten de Gemeente Holten worden beleefd verzocht hun abonnementsgeld (p. half jaar f2,50 of voor het gehele jaar f5,-) te willen voldoen op girorekening nr. 175587 ten name van de Coöp. Boeren leenbank te Holten. Bij het overmaken even vermelden: Abonnementsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 10 mei a.s. nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 30 cent inningskosten). Vertrouwende op aller welwillende medewerking. Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. DE JEUGD VAN VANDAAG Zaterdagavond 28 april j.l. kwamen de leden der CJMV, CJVF en JDG op uitnodiging van eestgenoemde vereniging In zaal Vosman bijeen. In zijn openingswoord heette de heer A. Westerik allen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer A. Rolloos, dis trict-secretaris van de CJMV in Overijs sel, die was overgekomen om inleiding te verzorgen over het onderwerp: „De jeugd van vandaag" Elke tijd en plaats, aldus inleider, heeft zijn bepaalde invloeden, die een stempel zetten op het wezen van de jeugd van die tijd en plaats. Zo leven we op 't ogenblik in een tijdperk van snelle wetenschappelijke ontwikkeling en daaruit voortvloeiend grote technisch-me- chanische vooruitgang. Juist deze snelle ontwikkeling doet de jeugd van vandaag zo heel anders zijn dan de jeugd van ouders c.q. grootouders. De huidige maatschappij is puur za kelijk en mede door een steeds verder gaande industrialisatie dreigt de mens meer en meer onpersoonlijk te worden. Men wil evenwel zichzelf zijn, maar tracht dit te zijn door het niet accep teren van tradities, men wil iets nieuws. Welke wegen hierbij evenwel behan deld moeten worden, weet men niet. Men zoekt en tast, maar kan helaas de weg nog niet vinden- Na deze inleiding werd een forum ge vormd uit de aanwezigen, dat onder voorzitterschap van de heer Rolloos, di verse hoogst interessante vragen ter be antwoording kreeg aangeboden. Lang niet altijd was men het met el kaar eens, zodat vaak heftige discussies ontstonden. Aan het slot van de, vergadering be dankte de heer H. Fransen als voorzitter der JDG de heer Rolloos, alsmede de CJMV en sprak de hoop uit, dat in de toekomst meerdere van dergelijke avon den mogen volgen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1