Bouw va» Bungalowkamp en Zwembad f;l| y Belangrijke perspectieven PREDIKBEURTEN TEN BOLSCHER - Rïjssen Zr ju j y AGENDA ThinpsTere huicl No. 17. Jaargang f ZATERDAG 28 APRIL 1956 Verschijnt elke Zaterdag HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dï'c blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,Jlolten8 Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 51f83 - 234 Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer f0.07 s: bij an de voor f mei is van Het Twenhaarsveld, eens het domein van Lepus, de haas, en van het sierlijk reewild, waar in de bronstijd, door de paringsdrang blind voor elk gevaar, de reebok achter de hinden joeg, wordt nu het domein van de mens. Zoals reeds verschillende malen is gemeld, zullen hier de verze keringsmaatschappijen de Nillmij en Arnhem een bungalowkamp stichten en tevens een zwembad aanleggen, dat een openbaar na tuurbad zal worden. Eigenlijk is het zo, dat de exploitatie zal geschieden door de N.V. Buka (een afkorting van Bungalow, en Kampeerbedrijven), een on derneming, die de huisjes van de Nillmij/Arnhem huurt. De Buka is belast met de administratie en zorgt voor de contacten met de overheid. Bij de uitvoering van de centraal te nemen maat regelen laat zij zoveel mogelijk vrijheid aan de bel eerders. De bungalow- en kampeerbedrijven, zijn voor de verzekerings maatschappijen Nillmij en Arnhem, welke er meerdere in ons land bezitten, een vorm van geldbelegging, maar het is een zeer gelukkige methode van investering, want hier worden de materiële en ideële belangen op wel zeer doeltreffende wijze vermengd en gediend. Deze verkleinde situatietekening geeft een overzicht van de indeling van liet bungalowkamp met zwembad. In het licht ge kleurde gedeelte ziet men de verspreid staande bungalows van verschillend type en ten noorden daarvan het hoofdgebouw (H) (het kampcentrum). In het donkere deel is Z.B. het zwembad, S.V. de speelvijver, Z. de zonneweide, P. parkeerplaats, R. rijwielstalling, K. de kleedruimte, P.I. de pompinstallatie en C. de consumptietent. Wachterswoning en spoorlijn zijn duidelijk te onderscheiden. (De tekeningen zijn ons welwillend afgestaan dooide persdienst van de Nillmij/Arnhem). De grond is thans nog het eigendom 'van de gemeente Enschede, dat in deze I omgeving ruim 80 ha. bos en heide be zit, maar zal spoedig aan de gemeente Holten worden overgedragen, die ze op haar beurt weer aan de genoemde maat schappijen zal overdoen. Reeds in 1914 is Enschede begonnen met de aankoop van deze gronden, waar- f op een waterleidingbedrijf gesticht zou .worden. In 1924 werd het Twenhaars- veld gekocht van de heer J. Aaltink op I j Twenhaar, die de 25 ha. thans wel weer gaarne in zijn bezit zou hebben, maar j zich inmiddels verzoend heeft met de gang van zaken, omdat met de stichting van het bungalowkamp en een zwembad een évident gemeentebelang wordt ge- II diend. is Hoewel op een ander terrein proef- -boringen zijn verricht op verschillen- de plaatsen zitten de buizen nog in de I Jgrond is van de stichting van een I ^waterleidingbedrijf niets gekomen. Het as echter wel opmerkelijk, dat de Water- jleiding-Mij „Overijssel" hier met gun- jstig resultaat heeft geboord en dat hier Waarschijnlijk een pompstation zal wor- jden gebouwd om in het tekort aan wa iter, dat zich in de zomer in onze ge- Imeente openbaart, te kunnen voorzien. Eerst repatriandi. De 60 bungalows, welke op het Twen- iüJhaarsveld zullen verrijzen, zullen de eerste drie jaar nog niet beschikbaar zijn voor vakantiegangers. De Buka heeft met het Ministerie van Maatschappelijk Werk een overeenkomst aangegaan, dat ie huisjes gedurende deze periode ge bruikt zullen worden voor de huisves- ;erhting van uit Indonesië gerepatrieerde Nederlanders. Zodra dit contract is afgelopen zal het kamp voor toeristen beschikbaar ko- men. Hoewel dus in dit opzicht nog niet direct van de aanwezigheid van zo'n nne6root aantal zomerhuisjes kan worden geprofiteerd, openen zij belangrijke pers- pectieven. u Er is een grote vraag naar zomerhuis- KTljes, zo zelfs, dat velen in maart reeds moeten worden teleurgesteld, omdat het l 2,aantal hier aanwezige vakantieverblijf jes aur.veel gering is. Bovendien neemt idcl^eze vorm van sociaal toerisme nog toe, ^jgZodat ook de vraag naar zomerhuisjes zal palblijven toenemen. Dat hier een uitstekend geoutilleerd kamp zal worden gesticht staat wel vast, ||||||want de beide levensverzekeringmaat schappijen zijn geen onbekenden in het exploiteren van deze bedrijven. Zij be zitten o.m. „D.e Wiltzangh" te Ruinen (30 huisjes), „De Leemkule" te Hattum (33 huisjes), „Coldenhove" te Eerbeek (70 huisjes), „De Miggelenberg" te Hoen- derlo (70 huisjes), Rabbit-Hill te Nieuw- Millingen (70 huisjes), „De Heidehaas" te Putten op de Veluwe (26 huisjes). Bo vendien zal een bedrijf in gebruik wor den genomen te Ravestein (N.-Br.) en is een bungalowkamp met 50 huisjes in oprichting op het eiland Texel. Het is vooral de laatste jaren 't levens werk geweest van de onlangs op 54-ja- rige leeftijd overleden directeur van de Nillmij-Arnhem, de heer D. Bijl, die ook hier het eerste contact met het gemeen tebestuur heeft opgenomen. Met hem is een man heengegaan, die voor de bevor dering van de eenvoudige vormen van vakantiebesteding in ons land zeer veel heeft gedaan. Bungalows en verzorgingshuis. De bungalows, welke hier geplaatst zullen worden de bouwelementen staan reeds klaar en kunnen in 'n korte spanne tijds opgezet worden zijn zeer modern en ruim van opzet. Zij bevatten een flinke woonkamer, een keukentje (kitchenette, zoals men dat momenteel noemt), een w.c., lavet en naar gelang van de grootte een tot drie slaapver trekken. Er wordt gezorgd voor een ter rasje, zodat men hier op ideale wijze zijn vakantie kan doorbrengen. Zij bevatten water en electrisch licht, terwijl op butagas gekookt kan worden. De verzorging van de bungalowbewo ners geschiedt vanuit 'n zelfbedienings winkel, welke aanwezig is in een ruim recreatiegebouw, dat als kampcentrum zal dienen. Wie zelf niet kan of wil ko ken, kan hier gebruik maken van de cen trale keuken of in de cantine gaan eten. Het gebouw bevat een ruime zaal, waarin een televisietoestel zal zijn op gesteld, terwijl men hier bij regenach tig weer zich op allerlei wijze aange naam bezig zal kunnen houden. De grootte van de zaal ligt om de ge dachte te bepalen tussen de accomo- datie van de feestzaal van hotel Vosman en Amicitia. Het gebouw krijgt een ruim terras en aan de achterzijde is een vijf tal douchecellen ingebouwd. Bij de win kel hoort een flink magazijn. Voorts bevat het gebouw de nodige ruimte voor de beheerder en zijn gezin en eventuele assistenten. Voor een goede exploitatie zal veel afhangen van de be heerder. Het is een bekend feit, dat de leiders van een kampeercentrum of bun- galowbedrijf over veelsoortige gaven en bekwaamheden moeten beschikken. Ze moeten liefde hebben voor de natuur en verstand van bos en water, ze moeten een winkel en cantine kunnen leiden, in staat zijn tot het opknappen van al lerlei technische karweitjes, maar ook en vooralze dienen met gasten om te kunnen gaan en hen zo nodig weten bezig te houden. Het zal dus van het grootste belang zijn, ook voor onze mid denstanders, wie de leiding van dit be drijf op zich zal nemen. Economische perspectieven. Dat hier naast de ideeële (toeristi sche) voor de vakantiegangers, belang rijke economische perspectieven geopend worden voor de Holtense middenstan ders, bewijst een klein rekensommetje. Wanneer het bungalowbedrijf straks van half juni tot half september, dus pl.m. 90 dagen, bezet zal zijn en men stelt het gemiddelde aantal bewoners der huisjes op 5, dan betekent dit een aantal van 27.000 overnachtingen. Gedurende de be zetting door de repatriandi wordt dit aantal nog veel groter. Naar de aan vragen, die bij de V.V.V. binnenkomen en van een grote behoefte aan zomer huisjes getuigen, is dit aantal niet zo onwaarschijnlijk. Het totaal aantal over nachtingen in onze gemeente zou hier mede bijna verdubbeld worden. De groente-, vlees-, brood- en melk- voorziening geschiedt, naar ons verze kerd werd, via de plaatselijke midden stand. Voor de inkoop van kruideniers waren heeft men een generale regeling getroffen met een landelijke combinatie Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Israel en 10.30 uur Ds Israel (Bed. H. Doop). Collecte voor Hervormd Sanatorium „Zonnegloren". Dijkerhoek. 9 uur Eerw. Heer Jansen uit Deventer. Collecte voor Hervormd Sanatorium x „Zonnegloren". Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de hulpbehoevende ker ken in de classis Deventer. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Antje, dv. J. Calkhoven en G. Gerrits, Zwartepad 4. Johanna, dv. G. J. Klein Nagelvoort en J. G. Middel- esch, Kolweg 30. Jan, zv. H. W. Ver veda en F. Stam, Look 50. Ondertrouwd: B. J. Meijerink, 24 jr., Holten en G. H. Reterink, 20 jaar, Bath- men. - J. G. P. Müller, 21 jr., Holten en J. den Uijl, 19 jr., Holten. Getrouwd: H. W. Wansink, 30 jr.. La ren (Gld.) en J. W. Reilink, 28 jr., Hol ten. A. J. Meijerink, 35 jr., Raalte en J. E. M. Kemper, 27 jr., Holten. W. H. Coljee, 35 jr., Hattem en C. N. Rooden- burg, 36 jr., Holten. BEVOLKING. Ingekomen: T. Koopmans, van Acht- karspelen naar Holterberg 25. Vertrokken: W. M. Zimmerman en ge zin, van Holterberg 42 naar Deventer. ACCOUNTANTSKANTOOR voor: Crediet-adviezen van zelfstandige winkeliers. De plaatse lijke kruideniers, die hierbij zijn aange sloten, krijgen van de inkopen, welke de kampwinkel doet, hun provisie. Een bungalowbedrijf brengt enerzijds verteringen met zich binnen het bedrijf, anderzijds vertier daarbuiten. Hier ligt naar het ons voorkomt voor de Holtense Handelsvereniging een taak om te trachten de gehele behoeften- vooi'ziening van het kamp in goede ba nen geleid te krijgen. Zwembad-natuurbad. Wat bij de opzet van dit bungalow bedrijf van zo uitermate grote betekenis moet worden geacht is de bereidheid van de beide maatschappijen om daarbij een zwembad -dat naar wij hopen een na tuurbad zal zijn te stichten. Natuurlijk heeft het bungalowkamp ook behoefte aan een zwembad, maar die behoefte bestaat in nog veel grotere mate voor een toeristisch centrum als onze gemeente is. Tal van jaren is hier reeds over ge sproken en zijn de kansen gewikt en ge wogen, zonder dat de perspectieven, die in zekere mate bestonden, vaste vorm konden aannemen. Er was wel een plan maar geen geld. De moeilijke financiële positie, waarin vele gemeenten in Ne derland, en ook onze gemeente, verke ren, heeft de uitvoering daarvan onmo gelijk gemaakt. Er is een gelukkige oplossing gevon den, er komt een zwembad; tussen de Gemeente en de Nillmij/Arnhem is over eenstemming bereikt. De details worden nog nader uitgewerkt. Elders in dit nummer vindt men daar omtrent nadere bijzonderheden. Er is een spreekwoord, dat zegt: „prijs de dag niet voor de avond gevallen is", maar toch is nu reeds grote waardering op haar plaats voor de initiatieven, welke door het gemeentebestuur en met name door onze burgemeester, Mr. Enklaar, genomen zijn, en voor de vele onderhan delingen, welke zijn gevoerd. Ook voor de bereidheid van de verzekeringsmaat schappijen en de medewerking van de gemeente Enschede. Holten treedt een nieuwe phase in haar ontwikkeling tegemoet op de weg naar een betere toekomst. Vrijdag 27 april 8 uur: Oprichtingsver gadering Nieuwe Koers in zaal K. ter Horst. Zaterdag 28 April: Bazar in Amicitia en trekking verloting Prot. Kleuter school. Zaterdag 28 april 8 uur: Gecombineerde vergadering JDG, CJMV en CJVF in feestzaal Vosman. Spreker de heer A. Rolloos aver: „De Jeugd van van daag". Maandag 30 april: Uitvoering Volks onderwijs in Amicitia, 8 uur. Maandag 30 april: Wielerwedstrijden in het Sportdal. Gezamenlijke Oranje verenigingen. (Zie adv.) Maandag 30 april 7.30 uur in Irene: Feestelijke bijeenkomst Chr. Oranje vereniging. Dinsdag 1 mei: Zitting dr. Tromp Vis ser Kantoor Alg. Ziekenfonds, 16.30 17 uur (vooruit bespreken). Woensdag 2 mei 8 uur: Bonte Avond, aangeboden door de VéGé kruideniers aan hun klanten, in Schouwburg „De Zon" te Goor. Donderdag 3 mei: Zitting kraamcentrum Z.W. Overijssel, kantoor Algem. Zie kenfonds, 1415 uur. Zondag 6 mei: Oriënteringsrit voor auto's, motoren, bromfietsen en fiet sen, motorclub „De Holterberg". Start 2.30 uur Clubhuis Vruggink. Dinsdag 8 mei: platformvergadering P.v. d.A. in Amicitia, 8 uur. Sprekers: Mr. J. A. W. Burger, C. Kleywegt, Mr. Th. J. A. M. van Lier en Mr. Dr. A. A. van Rhijn. Woensdag 9 mei 11 uur: Veiling dubbel woonhuis erven Broers in hotel Hol- terman t.o.v. Notaris Pluimers. Pinkstermaandag (21 mei) groot Con- cours-Hippique, georganiseerd door L.R.V. „Bergruiters" en „Holbatheo". GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: zilverbon; boodschappen tas; 270 spaarzegels; broche; rol draad; kinderportemonnaie met inhoud. Verloren: kinderportemonnaie met in houd; herenportemonnaie met inhoud; doublé schakelarmband; zadeldekje; een hond; fietspomp. Inlichtingen dagelijks aan Groepsbur. Rijkspolitie, Dorpsstraat 22 te Holten. Tel. 5483-352. AFSCHEID BIJ DE B B. De telefonistes en telexistes van de provinciale commandopost van de BB alhier hebben vorige week vrijdagavond afscheid genomen van hun instructeur, de heer J. Notrot te Arnhem, n_e raar Zuid-Afrika vertrekt en van zijn as sistent, de heer R. E. Bölger te Twello, die eveneens zijn functie bij de verbin dingsdienst zal neerleggen. Na een welkomstwoord van 't hoofd der verbindingsdienst, de heer J. M. Metzger, heeft de prov. commandant, de heer H. F. J. Brummer, de beidq heren bedankt voor hun uitstekende opleiding; hij bood hen namens de 30 meisjes een blijvend geschenk aan. Ook de heren Metzger en Bal, de laatste als plaatselijk contact-persoon, ontvingen een klein geschenk, terwijl aan mevr. Mekenkamp, de echtgenote van de concierge der commandopost, bloemen werden aangeboden. Er werd 'n tweetal filmpjes vertoond van de BB en van Zwitserland, waar mede deze gezellige avond besloten werd. Op 2 mei zal een landelijke oefening van de" verbindingsdienst plaats vin den, waarbij ook de Holtense comman dopost zal worden ingeschakeld. PRACHTIGE OPBRENGST De grote inzamelingsactie van lom pen, oud papier etc., die zaterdagmid dag 21 april ten bate van HMV in dq gehele gemeente werd gehouden, heeft f 1213,— opgebracht. Holtens bevolking heeft hiermede nog eens weer overdui delijk getoond, dat ze HMV een warm hart toedraagt. Het ligt in de bedoeling om over en kele weken nog een na-inzameling te houden, aangezien verschillende huis vrouwen met het schoonmaken nog niet begonnen of nog niet klaar waren. Be treffende deze na-inzameling zullen te zijner tijd nog nadere mededelingen worden gedaan. HIPPISCH EVENEMENT De liefhebbers van de ruitersport en dat zijn er in Holten en omgeving zeer velen komen Pinkstermaandag a.s. weer ruim aan hun trek, want door de Landelijke Rijvereniging „De Berg ruiters" en de vereniging „Holbatheo" zal op deze dag een groot concours- hippique worden gehouden op het ter rein bij het café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek. Wij hopen in de eerstvolgende num mers van Holtens Nieuwsblad over dit hippisch evenement nadere mededelin gen te doen. Dit is een afbeelding van de zuidgevel van 't hoofdgebouw (kampcentrum), waar in de zaal, zelfbedieningswinkel, cantine, enz. enz. (Architect de heer Jac houwers te Uden). ■ASWIUZO. Babyderm-zeep

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1