loltense boeren vragen ruilverkaveling aan voor de gehele gemeente y UIT HET PLAATSELIJK PARLEMENT luidgenezing I M AGENDA Betaling Abonnementsgeld. 16. Jaargang 8. ZATERDAG 21 APRIL 1956 Verschijnt elke Z»terda« HOLTENS NIEUWSBLAD abonnementsprijs van du blad bedraagt 1.25 p. kwartaal TJxtgave van de Stichting ,Jloltens Nieuwsblad" te Holtc.n. E 5483 - 834 Adv.-prijs115 m.m. d contant2.Iedere m.m. meer ƒ0.07 :0 n Een belangrijke beslissing is nog vrij onverwacht gevallen; de gezamenlij ke landbouworganisaties zullen de gemeenteraad verzoeken bij Gede puteerde Sialen onzer provincie ruil verkaveling aan te vragen. Het is het resultaat van de dinsdag avond in de zaal van hotel Vosman door de afdelingen van de O.L.M., de C.B.'I.B. en de Bedrijfsverenigin- k gen „Holten" en „Dijkerhoek" uuge- f|| schreven gecombineerde ledenverga- dering, die zeer druk oezocht was en f waarin Ir. A. J. Markvoort, Hoofd- W ingenieur-directeur van de provin- f ciale directie van de Cultuurtech nische Dienst te Zwolle, voor de tweede maal in een kort tijdsbestek een uiteenzetting gaf over de beteke nis van ruilverkaveling. Zijn eerste lezing hield Ir. Mark voort tijdens de strenge vorstperiode, in februari j.l., toen slechts een gering aantal leden aan de oproep van hun organisaties gehoor had gegeven. ■«•De oproep van de standsorganisaties ld thans meer weerklank gevonden j de boeren, maar dat was waar- J e$hynlyk voor een belangrijk deel toe i schrijven aan de mededeling op de invocatie, dat het standpunt van de- i vergadering bepalend zou zijn of dag dan niet ruilverkaveling zou wor- r ;n aangevraagd. Reeds lang spreekt ;en onaer de boeren over deze be langrijke zaak, doch men was er in st algemeen huiverig voor om het .^.it een beslissing te la een komen. *^Toen na de interessante en duidelijke Jteenzetting van het hoofd van de |N(pltuurtechnische dienst, waarin deze i belangrijke voordelen van ruilver- iveling opsomde en na de beant- oording van tal van vragen, het be- ngrijk besluit genomen moest wor- >n, waren het echter slechts enkele inwezigen, die door op te gaan staan kennen gaven, dat zij tegen deze uurmvrage waren. Historische dag. De voorzitter, de heer J. H. Sprok- ereef, kon aan het slot der bijeen- omst dan ook terecht de hoop uit breken, dat de 17e April in de toe- amst als een historische dag in de stenalen van de geschiedenis van Holten in het bijzonder van haar boeren- and zal worden opgetekend. af.De voorzitter van de O.L.M.-afdeling, "ie deze gezamenlijke vergadering ?rudde, sprak er in de aanvang daar- BlKean zijn vreugde over uit dat zoveel Deren ondanks de drukke werkzaam- 2den op de bedrijven waren opgeko- len. Hij heette in het bijzonder wel- Dm het dagelijks bestuur der gemeen- /W. en de leden van de raad en zeide Markvoort er zeer erkentelijk voor zijn, dat hij zich voor de tweede ►♦♦iaat had willen vrij maken om naar [olten te komen. Bovendien richtte hij .ch nog met een speciaal welkomst- «n'oord tot de vertegenwoordigers van uge Ned. Heide My, die een tweetal Impjes zouden vertonen. De omstandigheden waaronder wij 'erken veranaeren snel, aldus de heer UwProkkereef, en wij moeten alle mid- n£j?elen toepassen om ons de grootst iogelijke bestaanszekerheid te ver ghaffen. De vele ruilverkavelingen, 'elke in deze provincie zijn tot stand n gekomen, in voorbereiding zijn of zijn angevraagd, zijn er een bewijs voor, at de vergroting van de bestaanszeker- eid ten dele in deze richting gezocht an worden. Dit is dan ook de re en, dat de gezamenlijke besturen be- loten hebben nogmaals een vergade- ing te beleggen opdat men niet zal unnen zeggen, dat de kans voor een anvrage niet geboden is. In zijn causerie somde Ir. Mark- .oort een viertal punten op, die ruil verkaveling z.i. dringend noodzakelijk taken: le. de waterbeheersing, die in ^ele gemeenten veel te wensen over- k"at; 2e. de erbarmelijke toestand 'aarin vele wegen verkeren; 3e. de norme spreiding der kavels en 4e. e kavel-indeling en vorm. Hij wees er op, dat bij een aanvraag m ruilverkaveling een onderzoek door e cultuurtechnische dienst plaatsvindt a een zeer uitvoerig en gedegen rap- ouwkundige toestand en gewenste lig ing van wegen en waterlopen, dat, a,s,ok al zou uiteindelijk niet tot ruil- erkaveling worden besloten op tal an vragen een weloverwogen ant- joord geeft, terwijl de kosten voor 5 boeren nihil bedragen, omdat dit yee^rt wordt opgesteld, omtrent de land- aderzoek door het Rijk wordt be- en-iald. Alleen reeds voor de wegen- anleg door de gemeente zou zo'n ipport belangrijke diensten kunnen ewijzen. Omstandig is de heer Mark voort op •kt.e talrijke aspecten der ruilverkave- ng en de procedure der aanvrage in gegaan, die wij echter in ons vorig erslag reeds uitvoerig hebben weer- egevèn. Bij de beantwoording der vragen, ie na zijn causerie loskwamen, kon w y nog wat dieper op verschillende roblemen ingaan. i De burgemeesrte, Mr. W. H. Enklaar, w rees er bij het stellen van enkele vra- en nog op, dat de boeren als zij ja" zeggen op deze avond, nog niets erloren hebben, omdat de eigenlijke eslissing pas later valt. Hij vestigde er de aandacht op, dat e grote weg naar Warchau, welks anleg binnen afzienbare tijd te ver zachten is, door deze gemeente zal ••bpen (waarschijnlijk ter hoogte van e hoogspanningsleiding) en dat daarbij sommige boeren zoveel grond zullen verliezen, dat zij het bedrijf niet meer Kunnen uitoefenen. Hij vroeg of ruil verkaveling voor deze bedrijven uit komst kan bieden. Eenzelfde vraag kan gesteld worden, naar de burge meester meende, ten aanzien van de boeren, wier bedrijven door dorpsuit breiding verloren gaan. Ir. Markvoort wees er in zijn ant woord op, dat verschillende landbou wers onder dergelijke omstandigheden „boer af" worden. Ligt er een ruil verkavelingsplan of een aanvrage, dan wordt door alle boeren in hun grond- verlies bijgedragen in de vorm van andere grond. De gezamenlijke deel nemers in de ruilverkaveling hebben in zo'n geval procentsgewijze maar een zeer kleine bijdrage te leveren voor de vorming van een nieuwe boerderij. Schade aan gewassen tijdens de ruil- verkavelingswerkzaamheaen wordt de belanghebbenden volkomen vergoed, zo zeide Ir. Markvoort op een vraag van het raadslid Landeweerd. Kleine bedrijven. Kleine bedrijven worden dikwijls vergroot door aankoop van gronden van niet-landbouwers, terwijl in 5 pro-1 vinciën proeven worden genomen met het verstrekken van bedrijven in de N.O. polder, als zij hun bedrijfjes hier opgeven, aldus het antwoord aan de heer Sprokkereef. Met het behoud van de natuur wordt ook rekening gehouden, boeren en natuurbeschermers komen aan één ta fel, zo beantwoordde spreker de heer H. J. Bosschers, want in Hollen moet ook rekening worden gehouden met het vreemdelingenverkeer. Voorzitter Sprokkereef was tenslotte van oordeel, dat geen dag langer dient gewacht te worden met de aanvrage om ruilverkaveling. Zijn desbetreffen de vraag werd, zoals gemeld, met vrij wel algehele instemming positief be antwoord. Spreker bracht Ir. Markvoort daarna dank voor zijn duidelijke lezing. De inspecteur der Ned. Heide Mij, de heer M. J. Rosenboom uit Arnhem, wenste de besturen der organisaties ge luk met de genomen beslissing. Hij sprak de hoop uit, dat straks ook het grote „jawoord" uit deze boerenstand zal komen, en de ruilverkaveling dus verwezenlijkt zal worden. De vertoonde filmpjes droegen de titel „In Arnhem staat een huis" en „Het eiland van vertrouwen". Het eerste behandelde het - werk van de Heide My in het hoofdbureau te Arn hem en gaf een beeld van cultuur technische werken met enorme ma chines, het laatste bood een beeld van het herstel van Walcheren na de be vrijding, waar ruilverkaveling en ma chinaal uitgevoerde cultuurwerken het eiland weer vruchtbaar maakten. Duidelijk kwam tot uitdrukking hoe de machine de handkracht verdrongen heeft en welke geweldige mogelijk heden hierdoor geboden worden bij de ontginning en herontginning van gronden. Ook aan de Heide-Mij. werd dank gebracht voor haar aandeel in deze avond. Korte vergadering met hamer- stukken. Grondeigenaren stagneren bouw programma. Verhoogde vacanlie- toeslag ad 2 pCi. en uitkering 3 pCt. gemeentcpersoneel. Plan Twenhaarsveld vastgesteld. In de vrijdagavond van de vorige week gehouden vergadering van onze vroedschap toonde de burgemeester. Mr. W. H. Enklaar, zich niet bijster gesticht door de houding van een ze vental grondeigenaren in de Gaarden, die een hoger bedrag voor hun grond willen hebben, dan de overige grond bezitters in dit complex, die deze reeds hebben afgestaan ten behoeve van de woningbouw. Het gemeenteoestuur kan niet gaan loven en bieden, aldus de burgemees ter, want dat zou niet juist zijn ten opzichte van de anderen. Door de ontstane moeilijkheden loopt het bouwprogramma 1956 echter ge vaar en als dit doorgaat zal de be volking van Holten de nadelen, welke hieruit voortvloeien aan den lijve on dervinden. Spreker vond deze ontwik keling dan ook allerbedroevendst. Men had gedacht een behoorlijk aantal wo ningen te realiseren, maar dat gaat nu niet door, want met onteigening is een jaar gemoeid. In elk geval zal men zonder de koninklijke goedkeu keuring op de onteigening niets kun nen beginnen. Het college is bereid tot improvisa tie, maar zoals de zaken nu staan is er alleen wat grond bij Tuitert en in de H. J. Wansinkstraat beschikbaar. De oplossing, die de heer Lande weerd vroeg, n.l. om de particulieren meer te laten bouwen, kan volgens de voorzitter geen oplossing brengen. Er zijn niet zoveel aanvragen van par ticulieren en bovendien kunnen de noodgevallen hiermee niet worden ge holpen. Bovendien is er geen reden om de eigendomsoverdracht tegen te houden want de prijzen, die de gemeente be taalt zijn goed en zelfs heel wat be ter dan in andere gemeenten. De pers indiscreet? Bij de aanvang van de vergadering, die niet voltallig was, wegens afwezig heid met kennisgeving van de heren M. Teeselink en J. Rietberg, legde de burgemeester de volgende verklaring af in verband met een serie van drie artikelen in het Dagblad van het Oos ten over de electrificatie van de Lich tenberg: „Namens het College van Burge meester en Wethouders wens ik te verklaren, dat het de publicatie over de electrificatie van de buurtschap Lichtenberg, zoals deze onlangs in een der dagoladen is verschenen, bijzonder betreurt. Wij verstaan het, dat, na de discus- cussies te dezer zake in de Raden van beide gemeenten, de Pers zich met deze kwestie is gaan bezighouden en dat deze het tot haar taak zou kun nen rekenen het publiek daaromtrent van voorlichting te dienen. Wij zijn echter van oordeel, dat het niet betamelijk is, daarbij gebruik te maken van de brief- en notawisse ling tussen beide gemeentebesturen. De Pers mag dan op enigerlei, ons overigens niet bekende, wijze inzage hebben gekregen van deze gewisselde stukken, zij had evenwei zen' behoren in te zien, dat zij tot publicatie daar van niet had mogen overgaan, zon der de uitdrukkelijKe toestemming van beide gemeentebesturen". Na het afleggen van deze verklaring kwamen enkele ingekomen stukken aan de orde, waarbij de raad o.a. zijn goedkeuring gaf aan een jaarlijkse bij drage van f 10J,wegens het onren dabele gedeelte van de aansluiting van de Jeur links weg aan de drinkwater leiding en bovendien in principe ac- coord ging met de jaarlijkse betaling van het nadelig verschil, dat de aan sluiting van 69 percelen zal kunnen opleveren als deze gebruik maken van de mogelijkheid om eveneens aange sloten te worden. De 'Waterleiding Mij „Overijssel" heeft n.l. van de Minister van Sociale Zaken en volksgezondheid de medede ling ontvangen, dat deze in principe er mee instemt om perceien welke bin nen een afstand van 400 m. van het bestaande net liggen op te nemen in het plan Onrendabele Gebieden 1953- 1932. PIm. een negende deel van het tekort, door de W.M.O. geschat op f276,—, moet door een jaarlijkse ge meentelijke bijdrage worden gedekt. Ruilverkaveling. De voorzitter maakte de leden nog attent op een vergadering van de gezamenlijke landbouworganisaties, waarin Ir. Markvoort nogmaals een uiteenzetting zou geven o^er de ruil verkaveling, waarmede ook de raad in aanraking zal kunnen komen in ver band met de ook door deze gemeente geprojecteerde weg naar Warchau, zo als de burgemeester zeide. (Deze ver gadering heeft inmiddels plaats gehad op Dinsdag j.l. in de zaal van hotel Vosman. Men zie het verslag daar van). Het voorstel tot onteigening van per celen grond in de complexen Gaar den en Holterenk ontmoet bij de raad geen bezwaren. De voorzitter merkt nog op, dat men met de gekozen deskundige adviseur niet gelukkig is geweest, want deze heeft voor de betrokkenen bezwaren ingebracht tegen net uitbreidingsplan, dat helemaal niet aan de orde is. Het gaat om de onteigening van de gron den en daarvoor is door de Hoofd ingenieur-directeur van de Wederop bouw te Zwolle een gunstig advies uit gebracht. De gemeente moet die grond hebben. Aan Mevr. de Wed. G. D. Muller wordt een bedrag van f 2.919,79 be taald voor 2460 vierkante meter grond in de Holterenk. De raad besluit tot aankoop. De huurprijs van het politiebureau wordt vastgesteld op f 900,— plus f 1209,72 als bijdrage in de verbou- wingskosten. Z.h.s. wordt aldus beslo ten. Bij enkele begrotingswijziging wor den o.a. de bouwkosten van het nieu we gymnastieklokaal verminderd met f lO.OuO,daar anders geen goedkeu ring op deze bouw zal worden ver kregen. De raad stemt er mee in. In verband met de invoering van een Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken, worden als ver tegenwoordiging van de gemeente op voorstel van B. en W. bij stemming aangewezen de heren A. Jansen (pvda), J. Rietberg (c.h.) en D. J. Wansink (v.v.d.). Met de voorstellen tot verhoging van de vacantie-uitkering over 1956 tot 4 pCt. en tot het doen van een uitke ring over 1955 van 3 pCt. kan de raad zich verenigen. Rookverbod op wegen. De raad gaat niet onmiddellijk ac- coord met een voorstel van B. en W. tot aanvulling van de algemene po litieverordening met de bepalingen omtrent het hebben van vuur in bos en heide en een rookverbod, waar aan door intrekking van artikel 429 onder 4e, als een afzonderlijke ver ordening de rechtsgrond is ontvallen. Het gaat hier om continuering van bestaande verboden. De heer Landeweerd vindt het te verstrekkend, dat men op openbare wegen in bos en heide niet zou mogen roken, dan zou de boer niet eens een pijpje mogen roken op zijn kar op die plaatsen waar bos en heide is, want er is meer bos en heide dan in de Holterberg. De heer Dikkers ziet geen heil in een dergelijk voorschrift, omdat de na leving niet te controleren is. Hij zou liever borden plaatsen met een ver bodsvoorschrift. De voorzitter is ook niet zo'n groot voorstander van een rookverbod, want het werkt clandestien roken, met al de gevaren van dien, in de hand, maar de politie moet iets in de handen heb ben om te kunnen optreden tegen kwaadwilligen. Het betreft hier slecnts het continueren van bestaande voor schriften. Hij is echter bereid om de openbare wegen uit de verordening te nemen en axdus wordt dan ook be sloten. Het voorstel tot vaststelling van het uitbreidingsplan voor het Twenhaars veld wordt, met terzijdestelling van de bezwaren van de Rijkswaterstaat, zii.s. aangenomen. Bouwvergunning bungalowkamp. De voorzitter deelt nog mede, dat reeds een bouwvergunning van Ged. Staten ter uitvoering van artikel 20 der Wederopbouw wet is binnengeko men, zodat het wachten nog slecnts is op de overdracht van de grond dooi de gemeente Enschede, om tot de bouw van het bungalowkamp van de Niilmij over te gaan. Nadat de raad besloten heeft een klein weggedeelte op de Borkeld aan het openbaar verkeer te onttrekken, wordt deze grond verkocht aan de heren E. H. Altena en H. Megelink. Aan de School met de Bijbel wordt een voorschot op de exploitatievergoe ding verleend van f 12.031,75. Bij de rondvraag informeert de heer Wansink of de heren Ter Horst te Rijssen wandelingen op hun terreinen zullen toestaan, zoals bij een wegver- koop destijds in de raad is gevraagd. Hij heeft o.a. een pad opgemerkt, dat met prikkeldraad was afgesloten. Dit is niet bevorderlijk voor de bonafide wandelaars. Kunnen geen wandelkaar- ten worden uitgegeven vraagt hij. De voorzitter zegt dat de heren Ter Horst wel een deel van hun terrein willen vrijgeven. Hij zal deze kwestie nog eens met hen opnemen. De heer Soer vraagt of het ge- meentepersoneel vrij zal zijn op de nationale feestdag, 5 Mei a.s. U volgt in alles het Ryk, maar ik hoop, dat U hierin niet zult volgen, zegt de heer Soer. De burgemeester zegt, dat er voor het geven van vrij een aanleiding moet zijn. Dat is hier deze keer wel het geval in verband met de officiële plechtigheid op de Canadese begraaf plaats en hij wil het college dan ook verzoeken dit jaar vrij af te geven, zonder zich echter te binden voor vol gende jaren. De bemoeiingen van nationale comité voor het adviseren omtrent deze feest viering, dat de Colleges van B. en W. samenroept voor bespreking van programma's, vind hij bespottelijk. Op een vraag van de heer Brands hoe het staat met de doorlopende dijk en de Helhuizerweg antwoord de voor zitter, dat door rekenfouten van de cultuurtechnische dienst, het door Ged. Staten genoemde bedrag van f80.000,— veel te hoog blijkt te zijn. Déze zaak komt nog terug van Zwolle in ver band met de aanlegbelasting. Tenslotte verzoeken de heren Lan deweerd en Jansen om verbetering van het fietspad langs de GerkesdijK en van de autoweg door de Holterberg. De burgemeester wijst bij het laatste op een gevormde reserve, welke hier voor misschien zal kunnen worden aangewend. De wegverharding in de Rijssenseberg lijkt hem zeer aanbe velenswaardig. Na sluiting der vergadering blijft de vroedschap nog geruime tijd bijeen voor het aanhoren van een verslag van een lid der woonruimte-commissie be treffende de woningbehoefte. uidzuiverheid - Huidqezondheid I Hui' Puistjes verdrogen door Purol-poeder VERGADERING GEMEENTERAAD. De gemeenteraad zal op donderdag 26 april des avonds 7.30 uur ten gemeente huize bijeenkomen voor de behandeling van een korte agenda. Hierin zal o.m. aan de orde komen een voorstel tot het verlenen van machtiging aan burgemeester en wethouders tot de verkoop van gronden in het Twenhaars veld. SCHOOLKRING DIJKERHOEK. Maandagavond werd in café ,,'t Bonte Paard" alhier de jaarlijkse ledenverga dering gehouden van de buurtvereniging „Schoo.kring Bijkerhoek". Een vrij groot aantal leden was aanwezig, toen de voor zitter, de heer J. W. Witmer, de ver gadering opende. De zakelijke dingen, als notulen voorlezen, uitslag van de kas controle door de heren W. Smale en A. Wegstapel, alsmede een verslag van het afgelopen jaar, werden vlot behandeld. Inmiddels was de heer Rozendom aan wezig om de mogelijkheden uiteen te zet ten over een te houden reis. Waarschijn lijk zal het dit jaar gaan naar Den Haag en Rotterdam. Er zal o.a. getracht wor den een bezoek te brengen aan een zee schip. Bij de bestuursverkiezing werden de heren H. Koopman en H. Pessink her kozen. Na de rondvraag sloot de voorzitter het zakelijk gedeelte van de vergadering en werden er nog enkele filmstrips ge draaid over Rotterdam en omstreken. Vrijdag 20 april: Ouderavond ulo-school in Amicitia. Aanvang 7.30 uur. Vrijdag 20 april, 7.45 uur: Vergadering A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in 't gebouw „Rehoboth". Zaterdag 21 april, 26 uur: Grote lom peninzameling ten bate van de Hol- tense Muziekvereniging Maandag 23 april: Uiterste termijn in levering formulieren deelname var- kensfokdag te Goor bij W. Rensen, E 47 (zie adv.). Woensdag 25 april: Propaganda voor stelling Ned. Ver. Dierenbescherming, in Irene. Kinderen 4 uur, volwasse nen 7.30 uur Woensdag 25 april 11 uur: Inzate ver koop dubbel woonhuis door Notaris Pluimers. (Zie adv.) Donderdag 26 april: Meimarkt (tevens Kermis) (zie annonce). Donderdag 26 april: Zitdag Iduna-cor- setière Mej. Pieterson bij de fa. Gebr. Schuppert. Donderdag 26 april, 7.30 uur: Openbare vergadering A.R. Kiesver. „Neder land en Oranje" in zaal Amicitia. Spre ker Ds. J. Fokkema, Ned. Herv. pred. te Ede, lid der 2e Kamer. Donderdag 26 april 7 uur: Bal in café Kalfsterman. (Zie adv.) Vrijdag. 27 april 8 uur: Oprichtingsver gadering Nieuwe Koers in zaal K. ter Horst. (Zie adv.) Zaterdag 28 april: Bazar in Irene en trekking verloting Prot. Kleuter school. Zaterdag 28 april 8 uur: Gecombineerde vergadering JDG, CJMV en CJVF in feestzaal Vosman. Spreker de heer A. Rolloos aver: „De Jeugd van van daag". Maandag 30 april: Uitvoering Volks onderwijs in Amicitia, 8 uur. (Zie adv.) Maandag 30 april: Wielerwedstrijden in het Sportdal. Gezamenlijke Oranje verenigingen. Maandag 30 april 7.30 uur in Irene: Feestelijke bijeenkomst Chr. Oranje vereniging. (Zie adv.) Woensdag 2 mei 8 uur: Bonte Avond, aangeboden door de VéGé kruideniers aan hun klanten, in Schouwburg „De Zon" te Goor. (Zie adv. VéGé kruide nier M. Bolink.) Woensdag 9 mei 11 uur: Veiling dubbel woonhuis erven Broers in hotel Hol- terman t.o.v. Notaris Pluimers. Pinkstermaandag (21 mei) groot Con- cours-Hippique, georganiseerd door L.R.V. „Bergruiters" en „Holbatheo". De abonné's op „Holtens Nieuwsblad" buiten de Gemeente Holten worden be leefd verzocht hun abonnementsgeld (per halfjaar f 2.50 of voor het gehele jaar f 5.te willen voldoen op girorekening nr. 175587 ten name van de Coöp. Boe renleenbank te Holten. Bij het overmaken vermelden: Abonne mentsgeld Holtens Nieuwsblad. Mocht de overschrijving op 1 mei nog niet in ons bezit zijn, dan ontvangt men een postkwitantie (plus 30 cent innings- kosten) Vertrouwende op aller medewerking, Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Trijntje Aaltje, dv. A. R. Hommes en L. de Haan, Kolweg 13. Gezina Berendina, dv. G. D. A. Klein Teeselink en G. Rensink, Dijkerhoek 85. BEVOLKING. Ingekomen: J. A. de Adelhart Toorop en gezin, van Bandung naar Look 19. T. J. van den Broeke en gezin, van Ban dung naar Holterberg 42. W. F. Bou- ma en gezin, van Djakarta naar Holter berg 26. E. H. van den Broeke en ge zin, van Bandung naar Holterberg 26. F. G. Huizen en gezin, van Surabaja naar Look 19. J. G. Dibbets en ge'zin, van Surabaja naar Holterberg 42. F. Du- rand en gezin, van Surabaja naar Look 19. J. H. Wevers, van Hengelo (O.) naar Holterberg 46. Vertrokken: A. Doff en gez., van Hol terberg 26 n. Deventer. R. Reinink, v. Bushofstraat 1 naar Hellendoorn. D. J. Karkdijk, van Lichtenberg 18 naar Rijssen. NIEUWE FIETS ALS GESCHENK. De heer T. Koopman op de Bekken kamp herdacht dezer dagen het feit, dat hij 25 jaar geleden in dienst trad van 't aannemersbedrijf van de heer G. J. van de Bos. De jubilaris werd bij deze. gele genheid gehuldigd en in de bloemetjes gezet, terwijl hij van verschillende zij den gelukwensen mocht ontvangen. Zijn patroon schonk hem als blijk van waar dering voor zijn trouwe arbeid een nieuwe fiets.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1