irbeid in dgen woonplaats "Ziekenfonds had gunstig jaar BRAND! Industriecommissie stelt onderzoek in naar aantal arbeidskrachten at Wi*ijf Kou en Pijn we<3 met DAM PO 333 Gemeentehuis, Centrale brandmeldingspost (geopend van E= 912.30 uur en van 13.3017 uur). 245 Brandweercommandant Jac. Louwerse. HH Bij geen gehoor: 352 Groepsbureau der Rijkspolitie. AGENDA TEN B0LSCHER - Rijssen (To. 15. Jaargang i ZATERDAG 14 APRIL 1956 Verschijnt elke Zaterdae HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,Jlolten8 Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5485 - 2SJ, Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meer ƒ0.07 Een legeraanvoerder, die slag wil ïveren, moet de sterkte van zijn troe- en kennen. Zo is het ook met de Industriecom- ïissie. Wil zij de vestiging van industrie i onze gemeente op een verantwoorde üjze propageren, dan moet zij weten ver hoeveel arbeidskrachten deze in- ustrie de beschikking kan krijgen. Reeds eerder heeft een inventarisatie laats gehad, doordat verschillende ver- rouwensmannen in de gemeente rond ijn gegaan om een onderzoek naar het. antal beschikbare arbeidskrachten in te tellen. Doch deze gegevens zijn ver- uderd en waar nu de mogelijkheid niet 1 uitgesloten, dat bij de vestiging van 'er Horst en Co. N.V. in onze gemeen- 2 meer arbeiders (en mogelijk arbeid- ters) hier emplooi kunnen vinden, acht e Industriecommissie het van 't groot- ^e belang, dat deze gegevens zo spoedig c*efogelijk aan de huidige toestand worden ier-angepast. be- Het gaat hierbij om de vraag wie est- jn Holten wil werken, als de moge- lfde üjkheid daartoe geboden wordt en de arbeidsvoorwaarden vooral niet slechter zijn dan in de betrekking, welke men thans elders vervult. Bovendien is de Industriecommis sie de vraag gesteld of er meisjes, r jongens en mannen in Holten en om geving beschikbaar zijn, die in Rijs- sen in de jute-industrie zouden wil len komen werken onder de zeer gunstige voorwaarden, welke Ter Horst en Co. hun personeel hebben aan te bieden. De Industriecommissie heeft tegen za terdagmiddag een vergadering belegd met de arbeiders, welke thans bij Ter Horst en Co. in opleiding zijn en rnet een aantal vertrouwensmannen, om de en quête te bespreken, welke op korte ter mijn gehouden moet worden. Door ons blad zal aan dit onderzoek worden medegewerkt door het afdruk ken van een enquête-formulier aarl de achterzijde van de krant, dat zo moge lijk bij hen, waarvan bekend is, dat zij elders werken of bij hen, die in de in dustrie zouden willen gaan werken, zal worden afgehaald. Het is echter heel goed mogelijk, dat van tal van personen niet bekend is, dat zij in deze omstandigheid verkeren en daarom worden zij verzocht het formu lier ingevuld te willen inleveren bij de voorzitter of secretaris van de Industrie commissie, de heren H. J. Beltman, Dorpsstraat 68 en W. Beijers, Holter berg 13. Momenteel is er vraag naar spinners, spoelers en wevers, waarvoor personen van beiderlei kunne zich kunnen op geven. De Industriecommissie doet een be roep op alle werknemers, welke voor arbeid in eigen plaats, of eventueel in Rijssen, in aanmerking willen komen, zich door middel van het afgedrukte for mulier aan haar op te geven. grof allii j Ondanks gestegen lasten reserve vorming mogelijk. In de Maandagavond in de feestzaal note van Hotel Vosman gehouden leden vergadering van het Algemeen Zie- kenfonds Holten heeft het bestuur P verantwoording afgelegd van zijn be- I leid in het afgelopen jaar. 'iefj Hoewel de afdeling Vrijwillige ver- he zekering een nadelig saldo boekte r. van f2846,15 (v. j. f7557,96) was de voorzitter, de heer Beijers, van oor- deel, dat het fonds op een vrij gun- -stig jaar kan terugzien. De aanvul t—lende verzekering boekte een batig Sa saldo van f 5851,58, hetgeen met het saldo van vorige jaren de mogelijk heid opende een reserve te vormen van f 11.539,42. Met de nog bestaande reserve van ruim f 40S0,— geeft dit z.i. een voldoende waarborg om eventuele tegenvallers op te vangen. gToen het bestuur in December 1954 de premie voor het vrijwillig fonds van f 1,per persoon per week op moest brengen op f 1,30 en deze per 1 januari 1955 zelfs moest verhogen tot fl,60 vormde dit, naar de voor as. zitter zeide, een zware last voor de leden, maar men heeft de touwtjes aan elkaar kunnen knopen en dat is anderzijds toch wel belangrijk. Voordat de voorzitter deze globale '.et.i-tkomsten over het afgelopen boek- lar bekend maakte, herdacht hij in akele waarderende woorden het over riden bestuurslid en mede-oprichter es^an het fonds, wijlen de heer Joh. loiters, die in de moeilijke jaren voor e oprichting en daarna tot zijn dood in!s vice-voorzitter veel voor het fonds peft gedaan. se- Hij heette in het bijzonder welkom s huisartsen, de heren J. P. Nagel- 7e:)Ut en C. H. Rietdijk, de tandarts, - heer H. F. Steunenberg en het ;.75.*e-lid, de heer J. H. Bolink. is, De cijfers. De secretaris-penningmeester, de "eer H. Soer, bracht vervolgens de Vjarverslagcn uit, waaraan wij ont- fldtinen, dat het fonds in het afgelo- njssn jaar weer in zielental is toegeno- len. De verplichte verzekering telde 173 z. (v. j. 1759), de vrijw. verzeke- ug 1657 z. (v. j. 1577) en de aanvul- •nde verzekering 3534 z. (v. j. 3339). et verwijzingspercentage naar de spe- .alisten bedroeg 16.03 (v.j. 15.44). Enkele belangrijke uitgaven waren |1| 2 honoraria der huisartsen verpl. afd. W 1 18.333,03, vrijw. afd. £13.315,45, genees- .1 verbandmiddelen resp. f7985,68 en 6911,66. Specialistische hulp resp. 15.312,02 en f 13.268,98. Voor tandheel- undige hulp waren deze bedragen, erpl. afd. f6293,82, vrijw. afd. f6092,15. we ziekenhuisverpleging vergde zeer Belangrijke bedragen resp. f29.349,53 en 24.151,27. Het aantal verpleegdagen sdroeg voor het verpl. fonds 2364 dagen en voor de vrijw. afd. 1780 da gen, het aanvullingsfonds nam nog 325 dagen voor haar rekening tot een be drag van f3805,43. Het ziekenvervoer vroeg resp, f 1205,89 en f 1372,27. De sanatorium- verpleging vroeg (wëgens herverzeke ring) vrijw. afd. f3881,18, aanv. fonds f 19z6,94. De beheerskosten beliepen in totaal f9471,57. De totale uitgaven bedroegen verpl. afd. f93.009,88, vrijw. afd. f75.846,79 en de vrijw. verzekering f 6578,35. Aan contributies werden ontvangen vrijw. afd. f 73.000,64, aanv. verzek. f 12429,93. De voorzitter bracht de heer Soer dank voor zijn uitstekend beheer, dat gedekt wordt door een contröle-rap- part van de accountantsdienst van het Staatstoezicht op de Ziekenfondsen. In zijn openingswoord had hij reeds dank gebracht aan de boden en de heer G. Knapen voor hun arbeid in het belang van het fonds. Aanvullende verstrekkingen. Aangezien daarvoor in het aanvul lingsfonds voldoende middelen aanwe zig zijn werd het bestuur gemachtigd bijdragen beschikbaar te stellen voor de verstrekking van breukbanden, steunzolen, kniekousen en brillegla- zen tot een nader bekend te maken bedrag. De voorzitter wees er op, dat het fonds reeds bijdragen beschikbaar kon stellen voor een bijzonder verplegings- geval, uitzending van zwakke kinde ren naar vacantiekolonies en voor de exploitatie van de ziekenauto. Bij de bestuursverkiezing werd de heer G. Brands met bijna algemene stemmen herkozen. In de vacatures wegens het overlijden van de heer Joh. Wolters en het vertrek van de heer H. W. Kromdijk werden op aan beveling van het bestuur gekozen de heren H. Stegeman op de Lichtenberg en G. Rensen in het Neerdorp. Na het bekend worden van deze uitslag bracht de voorzitter de heer Kromdijk dank voor de arbeid in zijn 3-jarige zittingsperiode voor het fonds verricht en overhandigde hij hem een boekenbon. Aan het slot van de vergadering sprak dokter Nagelhout mede namens de heren Rietdijk en Steunenberg zyn waardering uit voor de belangrijke ar beid, welke het fonds voor zijn leden en hun patiënten verricht. Er bestaat een goede verstandhouding tussen het fonds en zijn medewerkers, welke slechts de patiënten ten goede kan komen. In een bijzonder geval kon zeer veel voor een patiëntje worden gedaan, dank zij het fonds en, zo als de voorzitter in zijn antwoord op merkte, mede dank zij de hulp van het gemeentebestuur. Er is in deze dan ook zeer zeker veel waardering getoond, die het bestuur de kracht geeft om weer verder te werken, aldus de heer Beijers. BEZWAREN VAN DE RIJKSWATER STAAT TEGEN BUNGALOWKAMP EN ZWEMBAD IN HET TWENHAARSVELD. De stichting van een bungalowkamp en een zwemoad in het Twenhaarsveld te Holten stuit van de zijde van de Rijkswaterstaat op verkeertechnische bezwaren, zo blijkt uit het voorstel van Burgemeester en Wethouders dier gemeente aan de Raad tot vaststelling van een uitbreidingsplan in onderde len voor dat complex. Reeds by de wijziging van het plan in hoofdzaken, waarbij aan het Twen haarsveld de bovengenoemde bestem ming werd gegevei., heeft de hoofd ingenieur-directeur in de directie Over ijssel en Drenthe te Zwolle, verschil lende bezwaren aangevoerd. De raad heeft deze bezwaren toen ongegrond verklaard. De hoofdinge nieur heeft zich echter met een be roepschrift tot Ged. Staten gewenden tegen de vaststelling van het plan in onderdelen opnieuw zijn bezwaren kenbaar gemaakt. Deze functionnaris, zo staat in het prea-advies van B. en W. vermeld, geeft in zyn bezwaar schrift te kennen, dat het scheppen van recreatiegebieden, sportterreinen, zwembaden enz. ook naar het oordeel van de Rijkswaterstaat in het algemeen een nuttige en nodige maatregel is, maar het behoort met het oog op de verkeersgevolgen in beginsel niet te geschieden langs een drukke rijksweg, tenzij de noodzaak voor zodanige maatregel in een bepaald geval op zich zelve vaststaat en geen andere mogelijkheid aanwezig is. Aangezien hem van een en ander niet is ge bleken meent de hoofdingenieur zijn bezwaren, welke nog worden vergroot door de omstandigheid, dat de prak tisch enige toegangsweg van de kern van Holten tot het. recreatieterrein over betekende lengte de rijksweg is, te moeten handhaven. B. en W. zeggen in hun toelichting op het voorstel ter_ volle te kunnen onderschrijven, dat de hoofdingenieur directeur er naar streeft nieuwe ge varen of uitbreiding van bestaande naar redelijkheid zoveel mogelijk te vermijden. Blijkens het bezwaarschrift van adressant is deze bereid zijn be zwaar te laten vervallen, wanneer in deze sprake is van noodzaak en in dien er geen andere mogelijkheden aanwezig zijn. De noodzaak vooy de gemeente Hol ten om als centrum van toerisme en vreemdelingenverkeer te beschikken over een behoorlijk zwembad en een goed geoutilleerd en behoorlijk ge leid bungalowkamp is, naar de me ning van het College, zo zeer van zelf sprekend, dat deze stelling eigen lijk geen nadere adstructie behoeft. Het is algemeen bekend, aldus B. en W., dat het vreemdelingenverkeer zich beweegt in de richting van het z.g. sociale toerisme. Een gemeente, die in die richting niet tydig haar ba kens verzet, is gedoemd als vreem delingenoord ten achter te komen. De mogelijkheden voor sociaal toerisme zijn in de gemeente Holten echter uitermate schaars. De stichting van het onderhavige be drijf zal het aantal overnachtingen in Holten in het vreemdelingenseizoen verdubbelen. Hieruit blijkt wel zeer duidelijk, welk een groot belang het bungalowbedrijf voor deze gemeente vertegenwoordigt. Dit belang wordt nog geaccentueerd door het feit, dat de exploitant van het bungalowbedrijf bereid is geble ken de exploitatie van een te stich ten zwembad voor haar rekening te nemen. De gemeente wordt zodoende tegen betaling van een geringe bij drage bevrijd van alle risico's en hoge exploitatiekosten, welke een zwembad anders voor haar mede zou brengen. Voor de onderhavige inrichtingen zou eigenlijk alleen de Holterberg in aanmerking komen, doch de natuur aldaar leent zich in genen dele tot de oprichting van genoemde bedrij ven. Bovendien zou, ng^r het oor deel van B. en W., de stichting daar van op de Holterberg planologisch niet te verantwoorden zijn. Er is daar voorts geen water te vinden. Dat de rijksweg voor een betekenen de lengte de enige toegangsweg tot net op te richten recreatieterrein is, mag dan voor de directie van de Rijkswaterstraat een verzwarende om standigheid betekenen, daaraan valt naar het oordeel van het dagelijks be stuur der gemeente moeilijk te ont komen. Ook elders zou men met Rijks wegen in aanmerking komen. B. en W. geven de raad dan ook in overweging het bezwaarschrift onge- grond te verklaren en het plan on gewijzigd vast te stellen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 22 te Holten, tel. 352. Gevonden: 1 sjaal; 1 autowiel m. band; 1 halsdoek; 1 boodschappentas; 2 munt biljetten; i ceintuur; 1 nagelgarnituur; 1 duimstok; 1 herdershond. Verloren: 1 insigne (speld); 1 eind stuk van uitlaatpijp van bromfiets; 1 halsdoek; 1 sleutelgarnituurtje. H§ BEL ONMIDDELLIJK HET HOOGST GEPLAATSTE eventueel H volgende VET GEDRUKTE NUMMER OP. Vertel rustig en HH duidelijk bij wie en waar de brand is. Van een juist bericht kan veel afhangen. Indien gesloten of bij geen gehoor: !H Indien men op geen van deze nummers gehoor krijgt Wê (niet te lang wachten) kan men zelf de brandweer alar- meren door de volgende nummers te draaien: HH 266 Chauffeur-pompbediener J. G. Maats |H 210 H. J. Bouwhuis, waarschuwt onmiddellijk ch.-pbd. G. J. Aitink HH en J. Haan 203 (alleen overdag) Stoomfluit „De Vrijheid" (huisbrand 2 lange stoten, bosbrand 4 stoten) H! 259 Brandmeester T. Koopman en H. Koopman 363 Chauffeur-pompbediener Joh. Schuppert HH 224 H. Soer waarschuwt E. J. Westerik 275 J. van Bruggen waarschuwt tevens W. Oolbekkink 362 Wachtm. Hosmar waarschuwt P. F. van Doorn |H 256 Expeditiebedr. Oolbekkink waarschuwt H. Huisman WM 235 (alleen overdag) Fa. Wonnink waarschuwt J. Romeijn 388 M. den Heijer HH 377 Fa. Veldhuis waarschuwt G. Steunenberg HH 405 G. T. Jansen 324 Fa. Gebr. Dikkers waarschuwt Klein Nagelvoort §H 231 of 437 J. A. Dollekamp Voorts waarschuwen m 201 Burgemeester, Mr. W. H. Enklaar H! 352 Rijkspolitie (bureau), bij' geen gehoor 217 Groepscommandant g| DIJKERHOEK: 265 Brandmeester G. H. Broekhuis 301 A. M. Nijkamp waarschuwt tevens J. Rensen 404 H. Koopman huisgen. waarschuwen tevens J. A. Meijerman 393 Coöperatie waarschuwt J. A. Jansen Manenschijn en |H E. Wechstapel 202 H. Kloosterboer waarschuwt W. H. Smale 250 H. Bosman waarschuwt G. J. Klein Hegeman 361 G. H. Vlogtman waarschuwt H. J. Meesterberends 1Ü Voorts waarschuwen: 271 Postcommandant Rijkspolitie Bij ongevallen waarschuwen: 330 Dokter J. P. Nagelhout ^1 280 Dokter C. H. Rietdijk |H 214 E.H.B.O.W. ten Berge; 252 H. Tulier 436 Zuster T. C. J. Groeneveld, Groene Kruis (UITKNIPPEN, OPPLAKKEN EN BIJ UW TELEFOON- Üi TOESTEL OF OP EEN ANDERE PLEK OPHANGEN) Vrijdag 13 april, 8.05 uur: Vraaggesprek dokter Nagelhout voor de V.P.R.O. (Hilversum II). Zaterdag 14 april: Laatste dag inleve ring inschrijvingsbiljetten voor rijwiel stalling zangconcours (zie adv.). Dinsdag 17 april, 8 uur: Jaarvergade ring Bond voor Staatspensionering, zaal K. ter Horst (zie adv.). Donderdag 19 april, 8 uur: Vergadering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 19 april, 7.30 uur: Vergade ring van de afd. Espelo van de Ned. Bond van Plattelandvrouwen. Spreek ster Zuster T. C. J. Groeneveld. School Espelo. Donderdag 19 april: Lezing van Prof. Dr. G. C. van Niftrik, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit van Amsterdam, over het Herderlijk Schrijven „Chris ten zijn in de Nederlandse samenle ving", gebouw Irene, nam. 8 uur. Vrijdag 20 april: Ouderavond u.l.o.-school in Amicitia. Aanvang 7.30 uur. Vrijdag 20 april, 7.45 uur: Vergadering A.R. Kiesvereniging „Nederland en Oranje" in 't gebouw „Rehoboth". Zaterdag 21 april, 26 uur: Grote lom peninzameling ten bate van de Hol- tense Muziekvereniging „H.M.V.". Maandag 23 april: Uiterste termijn in levering formulieren deelname var- kensfokdag te Goor bij W. Rensen, E 47 (zie adv.). Woensdag 25 april: Propaganda voor stelling Ned. Ver. Dierenbescherming, in Irene. Kinderen 4 uur, volwasse nen 7.30 uur. Donderdag 26 april: Meimarkt (tevens Kermis) (zie annonce). Donderdag 26 april: Zitdag Iduna-cor- setière Mej. Pieterson bij de fa. Gebr. Schuppert. Donderdag 26 april, 7.30 uur: Openbare vergadering A.R. Kiesver. „Neder land en Oranje" in zaal Amicitia. Spre ker Ds. J. Fokkema, Ned. Herv. pred. te Ede, lid der 2e Kamer. Zaterdag 28 april: Bazar in Irene en trekking verloting Prot. Kleuter school. Maandag 30 april: Uitvoering Volks onderwijs in Amicitia, nam. 8 uur. ACCOUNTANTSKANTOOR voor: Boekhoudingen PREDIKBEURTEN Ned. Herv. Kerk. Holten („Irene"). 8.30 uur Ds Addink, 10.30 uur Ds Addink. Dijkerhoek. 10 uur de Eerw. Heer Jansen van Deventer. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds R. A. Hoog kamp. In beide diensten is de 3e col lecte bestemd voor de evangelisatie onder de studerenden. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Egbert, zv J. Gerritsen en J. Kappert, Burg. v. d. Borchstraat 27. Ondertrouwd: H. W. Wansink, 29 j., Laren (Gld.), en J. W. Reüink, 28 j., Holten. W. H. Coljee, 35 j., Hattem, en C. N. Roodenburg, 36 j., Holten. Overleden: W. Aalpolj 87 j., w.v. G. Eggink. J. W. Paskamp, 45 j., echt genote van W. G. van den Hurk, wed. van H. Otter (overleden te Deventer). BEVOLKING. Ingekomen: C. Sprokkereef, van Zwol le naar Oranjestraat 73. Vertrokken: G. J. Wissink, van Oran jestraat 3 naar Enschede. J. Stege man, van Lichtenberg 9 naar Rijssen. PLATFORMVERGADERING PARTIJ VAN DE ARBEID. De afdeling Holten van de Partij van de Arbeid zal op dinsdag 8 mei een z.g. platformvergadering beleggen, waarin als sprekers zullen optreden de heren Mr. Dr. A. A. van Rhijn, Staatssecre taris van Sociale Zaken, Mr. J. A. W. Burger, lid van de Tweede Kamer en fractievoorzitter van de partij, C. Kleij- wegt, voorzitter van de Prot. Chr. Werkgemeenschap, en Mr. Th. J. A. M. van Lier, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Deze vergadering zal gehouden worden in Amicitia. ROOKVERBOD IN BOS EN HEIDE. Nu artikel 429, onder 4e, van het wetboek van strafrecht op grond van de brandweerwet met ingang van 1 januari 1956 is ingetrokken, heeft de verordening, houdende het verbod tot het hebben van enig open vuur in bos sen en heidevelden en daarin geduren de het tijdvak van 16 maart tot 15 oktober te roken, zijn rechtskracht verloren. Burgemeester en Wethouders heb ben de raad voorgesteld een wijziging van de algemene politieverordening vast te stellen, waarin deze verboden zijn opgenomen. Deze verordening zal hiervoor dan met een vijftal artikelen worden aangevuld. Het dagelijks bestuur acht deze maat regel in verband met het grote bos- bezit in deze gemeente en het inten sieve vreemdelingenverkeer zeer nood zakelijk.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1