PLAATSELIJK NIEUWS Brandmelding. AGENDA No. 14. Jaargang 8. ZATERDAG 7 APRIL 1956 Verschijnt elke Zaterda? lo, v t jai lijk; 31 deli HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting >rHoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - &S4 Adv.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.m. meer ƒ0.07 die i- r va' zelli Wi jaar n di ratii Ee echi VARKENSFOKKERIJ ONTWIKKELT ZICH GUNSTIG De varkensfokvereniging „Holten en I Omstreken" hield vorige week woens- r dagavond in café Vruggink haar jaar- L lijkse ledenvergadering onder voorzit- I terschap van de heer H. Markvoort. In deze bijeenkomst hielden de in- f specteurs van het Varkensstamboek, de heren J. H. Holsbrink en H. Dem- mer een causerie met lichtbeelden over de fokkerij van het Ned. Landvarken. Voordat zij hiertoe overgingen wer den eerst de huishoudelijke zaken af gedaan en heette de voorzitter de le den welkom, er op wijzende, dat de varkensfokkerij over 1955 geen reden tot klagen gaf. Ook de mesterij is sinds het zakken der meelprijzen meer lo nend geworden. Hij deelde mede, dat de varkensfokdag te Goor zal worden gehouden op 16 mei a.s. VERHOGING DEKGELD Er is enige deining ontstaan over de verhoging van het dekgeld van de beer Leonardus, de landskampioen 1955, van Jhr. A. G. van Coeverden in de Beuse- berg, dat voor leden gebracht is van/ f 12,50 op f 20,- en voor niet-leden van f20,- op f25,-. De heer Holsbrink gaf op deze maat regel 'n uitvoerige toelichting en wees er op, dat de toeloop voor deze beer te groot is geworden, zodat naar be perking van het aantal dekkingen ge zocht moest worden. Daarvoor heeft men gemeend het dekgeld te moeten verhogen, terwijl door de heer Van Coeverden een tweede beer is aange schaft; een anderhalf jarig dier in de fo plus klasse. Ui+ alle delen van de pro vincie worden zeugen aangevoerd, zo dat enige maatregelen nodig waren. Overigens lijkt alles goed en zijn beste selectierapporten opgesteld wat de fok kerij met deze beer betreft. Een nog hogere opvoering van 't dekgeld acht te spr. niet raadzaam, omdat de fok kers uit andere gemeenten reeds hoge vervoerskosten hebben te betalen. De secretaris, de heer W. Rensen, bracht een uitvoerig jaarverslag uit, waaraan wij ontlenen, dat de varkens houderij in 1955 geen reden tot klagen gaf. De mesterij is behoorlijk goed ge weest. Hoewel het aanbod veel groter was, bleef de prijs behoorlijk goed. De biggenprijzen hebben zich goed kun nen handhaven, wat vooral de fokkers ten goede kwam. Veel is hier gezocht naar goede afstamming van de kam- pioensbeer Leonardus, waarvan de jon ge beertjes en zeugjes in het gehele land reeds zijn geplaatst. De fokvereniging begint in Holten van betekenis te worden en naar de mening van de secretaris zal er steeds groter vraag komen naar goed en uni form fokmateriaal. Het ledental is van 88 tot 117 gestegen. Op de fokdagen te Goor en Raalte werden door de Holtense inzenders goede prijzen be haald. De aankoopcommissie werd ge regeld, terwijl van de zijde van de in specteurs van het stamboek en van de beerhouders veel medewerking werd ondervonden. BETERE VARKENSSTAPEL Iedere landbouwer, maar in het bi zonder ieder lid, zal doordrongen moe ten worden van de noodzaak ener be tere varkensstapel. Blijkens het financieel verslag van de penningmeester, de heer G. W. Baltus, bedroegen de inkomsten f 1173,22 en de uitgaven f 298,89, derhalve een batig saldo van f884,33, waarin begrepen een batig saldo van het vorige jaar van f 787,38 De controleurs, de heren G. Rensen en G. H. Luggenhorst, hadden de boek houding in orde bevonden, zodat de penningmeester decharge werd ver leend. De voorzitter bracht secretaris en penningmeester dank voor hun ar beid. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren G. H. Luggenhorst en J. Nijland. Bij de bestuursverkiezing werd de heer H. Markvoort met bijna algemene stemmen herkozen. De heer G. J. Rietberg werd aan gewezen als afgevaardigde naar de al gemene vergadering van het Varkens- stamboek, met een nog aan te wijzen bestuurslid. Aan de hand van zeer duidelijke lan taarnplaatjes gaf de heer Holsbrink 'n overzicht van de opkomst van het Ne derlandse landvarken en schetste hij de grote betekenis van 'n goed type vlees varken voor de baconexport naar Enge land en voor de vleeswarenexport naar andere landen. Men wil een type var ken met veel ham en veel carbonade, omdat spek en reuzel bij de consument niet meer in tel zijn. GESLAAGD De heer G. Haarman slaagde te Am sterdam voor het le deel van het di- ploma chem. analyst. Aan de Chr. Landbouwschool te Nij- verdal, zijn woensdagmiddag geslaagd on ze plaatsgenoten W. Hulsman. Beuseberg en J. Meierink, Espelo. JAARVERGADERING „SCHOOL MET DE BIJBEL" In de prachtige hall van de nieuwe school werd vorige week woensdag avond de jaarvergadering gehouden van de Vereniging tot Stichting en Instand houding van een School met de Bijbel te Holten, onder voorzitterschap van de heer M. Teeselink, die deze druk bezochte bijeenkomst opende met ge bed na gezamenlijk zingen van Psalm 118 vers 1 en 4 en het lezen van Mar kus 10 vers 35 tot 45. 1 De heer Teeselink sprak hierna een kort openings- en welkomstwoord en richtte zich in het bizonder tot hen, die deze avond voor 't eerst aanwezig wa ren. Hij sprak verder 'n hartelijk woord van dank tot het onderwijzend perso neel, dat met grote liefde en toewijding de moeilijke taak heeft vervuld. De secretaris, de heer J. Aaltink, las hierna de notulen en liet in een uitvoe rig jaarverslag de voornaamste gebeur tenissen op schoolgebied in 1955 de re vue passeren. Blijkens het financieel verslag van de penningmeester, de heer D. J. Schup- pert, stemmen de financiële uitkoms ten over het afgelopen jaar tot dank baarheid. De commissievoor kascontrole, die bestond uit de heren H. Hulsman en E. Koopman, had boeken en beschei den in orde bevonden, weshalve werd de penningmeester decharge verleend voor zijn beheer, onder dank voor 't vele en belangrijke werk, dat verricht werd. Als leden van de kascontrole- commissie 1956 werden benoemd de heren H. Hulsman en G. Langenbarg. Bestuursverkiezing. De aftredende bestuursleden, de he ren H. J. Westerik en G. W. Rietman, werden met- algemene stemmen herko zen en beiden namen hun herbenoe ming aan, onder dank voor het weder om in hen gestelde vertrouwen. Een voorstel om 't bestuur te mach tigen tot het doen van een uitgave van f 13.000,- aan de gemeente Holten, werd met algemene stemmen aangenomen. Een uitvoerig rapport van de/heren G. Langenbarg en J. Louwerse betref fende eventuele bouw van een ambts woning (onderwijzerswoning) bij de nieuwe school of in de naaste omge ving, werd besproken en tijdens deze bëspreking bleek duidelijk, dat de le den voor het bouwen van een onder wijzerswoning bij de school waren. Het bestuur zal deze plannen nader bekij ken en t.z.t. met voorstellen komen, ook wat de financiële zijde van deze bouw betreft. Nadat opgave van nieuwe leerlingen had plaats gehad, werd door de héér M. Teeselink een inleiding gehouden over het onderwerp: ..Wat is een Chr. School?" In Hosea 4 vers 6, aldus de heer Teeselink, lezen wij: „Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis". Dit geweldige woord van God, bij mon de van Zijn profeet Hosea gesproken tot de ontrouwe priesters en 't ontrou we volk van Israël, geldt vandaag de dag ook voor ons. Wat is er een ont stellend tekort aan kennis in een tijd, waarin kennis en kunde een ongeken de hoogte bereikten. Met dit te consta teren zijn en komën we er niet. De ver ontrusting van een vergetend hoorder is waardeloos. Dit geldt ook voor de problemen, die er nog altijd liggen rond het onderwijs aan onze kinderen. Wij staan met onze scholen, die niet van de wereld zijn, midden in de wereld. In de huidige situatie houdt dit 'n dub bele strijd in, zowel naar binnen al3 naar buiten. Werd de strijd aanvanke lijk gevoerd om het naakte recht, thans concentreert deze strijd zich op het apostolaire terrein. Wij moeten als ouders onze dienende taak niet uit het oog verliezen, doch ziende op Jezus Christus, die kwam om te dienen en Zijn leven te geven als een losprijs voor velen, in biddend op zien tot onze Hemelse Vader onze strijd voeren voor onze Christelijke school, die wij als een geschenk uit Gods hand ontvangen hebben, zo besloot de heer Teeselink zijn inleiding. Ds. J. H. Israël sprak hierna 'n kort slotwoord en eindigde met dankgebed na het lezen van het Schriftgedeelte Joh. 15 vers 9 tot. 17. VERGADERING C.J.M.V. Woensdagavond kwam de afdeling Hol ten van het CJMV onder voorzitterschap van de heer A. Westerik in één der lo kalen van het gebouw „Irene" in verga dering bijeen. De voorzitter opende te ruim acht uur de vergadering, heette de aanwezigen har telijk welkom en liet zingen: „Kruis van Jezus, stille kracht", waarna 'hij voorging in gebed. Vervolgens las hij voor Johannes 19 25 t.m. 29, waarover een inleiding, ge maakt door het niet-aanwezige lid J. W. Wesseldijk, werd voorgelezen door de heer E. Agterkamp. De hierop volgende bespre king concentreerde zich om de waag, wat het kruis van Christus te betekenen heeft gehad voor de wereld, en wat het thans nog te betekenen heeft voor de wereld van vandaag. Golgotha betekende en be tekent nog verzoening van zondaren met God, doch houdt tevens een waarschuwing in voor hen, die zich afwenden om eigen wegen te gaan. In de pauze werden de aanwezigen ont haald op koffie met gebak, zulks ter ge legenheid van het afscheid van de secre taris om hem dank le zeggen voor het ve le werk, dat hij in het belang van de af deling heeft verricht. De heer Westerik sprak de hoop uit, dat het hem in Goor goed moge gaan en dat hij zich ook daar afhankelijk mag weten van God. Nadat de heer Koopman zijn dank had betuigd voor de tot hem gesproken woor den, was 't woord aan de heer W. Otten, die op uitnodiging van het bestuur een inleiding hield over: „Vorming en spreiding van bezit." Dit onderwerp kwam ongeveer als volgt uit de bus: De vraag, of particu liere eigendom toelaatbaar moet worden geacht, wordt zeer verschillend beant woord. De meest bekende vertegenwoor diger van de Scholastieke Philosophie, Thomas van Aquino, liet zich reeds in met het vraagstuk van de ongelijkheid van bezit. Het communisme wil alle par ticuliere eigendom in zijn wezen aan tasten en een goederengemeenschap daarvoor in de plaats stellen. Karl Marx was er een voorstander van om de pro ductiemiddelen aan, de gemeenschap toe te vertrouwen en niet aan de staat, om dat die naar zijn oordeel zou afsterven. De landnationalisatie, waarvan Henry George en Flürscheim voorstanders wa ren, wilde het particuliere grondbezit op heffen. De anarchisten, vooral Proudhon huldigden de opvatting, dat de macht besliste over de eigendom. Ook de Ver enigde Naties hebben zich met dit pro bleem ingelaten. In artikel 17 der „Al gemene verklaring van de rechten van de mens" van 10 december 1948 hebben zij verklaard, dat ieder mens, alleen of gezamenlijk met anderen, recht op eigendom heeft. God is de Opper-eigenaar van alles. De mens is rentmeester. Uitvoerig werd stil gestaan bij de gegevens, welke de Heilige Schrift omtrent de eigendom be vat. Voornamelijk kwamen ter sprake de mededelingen, welke in de Pentateuch worden aangetroffen. Voorts werd er op gewezen, dat Christus in de Bergrede o.m. heeft geijverd voor een gelijkmati ge verdeling vandêëersté levensbehoef ten. Vervolgens werd aandacht geschon ken aan het werk van de commissie be- zitsspreiding, ingesteld door de regering in juni 1948, onder voorzitterschap aan vankelijk van prof. dr. M. J. H. Cobben- hagen en later van drs. Hub. L. Jansen, secretaris van de sociaal-economische raad. Inleider somde een aantal moge lijkheden op, om de bezitsvorming te bevorderen. Terloops werd nog gespro ken over de slavernij en het erfrecht. Tijdens de discussie kreeg de inleider gelegenheid op enkele punten nog wat dieper in te gaan. Dit was o.m. het geval met de grondverdeling in het land Ka- naan, de slavernij tijdens de omwande ling van de Heiland op aarde, het recht van de overheid om te onteigenen ten algemenen nutte en de winstdeling. Na de heer Otten zijn dank te hebben betuigd voor de gehouden inleiding liet de voorzitter nog zingen „Schaart u om de Goede Herder", waarna de heer Koopman voorging in gebed en sluiting der vergadering volgde. RAADSVERGADERING. De gemeenteraad komt vrijdag 13 april a.s., des avonds 7.30 uur ten gemeente huize bijeen ter behandeling van de vol gende agenda: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Voorstel onteigening percelen grond in de complexen Gaarden en Hol- terenk. 4. Voorstel aankoop grond Holterenk. 5. Voorstel vaststelling huurprijs perceel Dorpsstraat 22 (Politiebureau). 6. Voorstel wijziging begrotingen 1953, 1955, 1956. 7. Voorstel aanwijzing leden Com missie Georganiseerd Overleg. 8. Voorstel toekenning uitkering van 3 over het jaar 1955 aan het gemeen tepersoneel. 9. Voorstel toekenning 4 vacantie- toelage aan het gemeentepersoneel over 1956. 10. Voorstel tot aanvulling der Alg. Politieverordening (voorkoming bos. en heidebranden). 11. Voorstel tot vaststelling partiëel uitbreidingsplan in onderdelen (Twen- haarsveld) 12. Voorstel tot verlenging ontrui mingstermijn onbewoonbaar verklaarde woningen. 13. Voorstel onttrekking gedeelte weg aan het openbaar verkeer op de Borkeld. 14. Voorstel verkoop gedeelte weg op de Borkeld aan J, H. Altena en H. Megelink. 15. Voorstel toekenning tegemoetko ming ex art. 13 L.O. wet 1920. 16. Voorstel vaststelling voorschot vergoeding art. 101 L.O. wet 1920 voor 1956. In verband met de overdraeht van het Commando van de Brandweer aan de nieuwe Commandant, de heer Jac. Lou werse, Pastoriestraat 10, moet BRANDMELDING buiten de uren, dat de centrale brandmeldingspost (gemeente huis) geopend is geschieden op telefoonnummer 2 4 5 of zoals verder op de kaarten, welke destijds zijn uitgereikt, is aangegeven. Gelieve op dit cartonnetje bij Uw tele foontoestel het nummer 234 (W. Beijers) te veranderen in 245 (Jac. Louwerse) en het nummer 209 (H. Klein Velder- man) door te halen. LEDENVERGADERING A.B.V.A. De afdeling Holten van de Alg. Bond van Ambtenaren hield woensdagavond in hotel Holterman haar jaarvergade ring onder voorzitterschap van de heer D. Schöppers. Na de behandeling van enkele inge komen stukken bracht de secretaris, de heer W. Beijers, het jaarverslag uit, waaraan wij ontlenen, dat het ledental in 1955 steeg van 30 tot 32 leden. Grote waardering werd uitgesproken voor het werk van het hoofdbestuur, dat blijkens het groot aantal circulai res en mededelingen voortdurend ac tief is werkzaam geweest voor de be hartiging van de belangen der leden. Wat het gemeentepersoneel betreft, werd melding gemaakt van de invoe ring van een nieuw Algemeen Ambte narenreglement, een nieuwe kinderbij slagverordening en een wachtgeld- en uitkeringsverordening, terwijl in het jaarverslag met vreugde werd melding gemaakt van de invoering van het ge organiseerd overleg, waarop door de afdeling de laatste jaren steeds is aan gedrongen. Tot vertegenwoordigers in het geor ganiseerd overleg werden aangewezen de heren D. Schöppers en W. Beijers en tot plaatsvervangers de heren G. J. Nekkers en Joh. Arfman. Blijkens het financieel verslag van de penningmeester, de heer H. Kolkman, was de kaspositie der afdeling roos kleurig te noemen. De inkomsten be droegen f 1310,23 en de uitgaven f 917,34, zodat er 'n batig saldo was van f 392,89. De kascommissie, bestaande uit de heren J. H. Paalman en B. W. Schöp pers, had de boekhouding keurig in or de bevonden, zodat de penningmeester onder dankzegging voor zijn uitstekend beheer, décharge werd verleend. Tot nieuwe kascommissieleden wer den aangewezen de heren B. W. Schöp pers en G. H. Wittenberg. De aftredende bestuursleden, de he ren H. Oolbekkink en G. Brands, wer den bij acclamatie herkozen, terwijl in de plaats van de heer G. E. Koetzier, die de gemeentedienst heeft verlaten, werd gekozen de heer H. J. Bekker- nens. Na behandeling van enkele punten van de beschrijvingsbrief voor 't bonds- congres op 23, 24 en 25 mei a.s. te Scheveningen, werd als afgevaardigde der afdeling aangewezen de secretaris, de heer Beijers. Bij de rondvraag kwamen o.a. ter sprake de aanpassing van de overheids- pensioenen aan de per 1 januari 1957 in te voeren ouderdomspensioenrege ling en de uitkeringen in verband met de strenge koude der afgelopen winter. JAARFEEST GEREF. JONGENS- EN MEISJESCLUB. Op donderdagavond 22 maart hielden de Jongens- en Meisjesclub hun jaarfeest in Rehoboth. Om half acht, toen het jeugdgebouw was volgestroomd met be langstellenden, opende Ds. R. A. Hoog kamp deze feestavond met het laten zingen van Psalm 138 1, waarna hij voorging in gebed. Hierna zorgden de meisjes voor het openingstableau „Gods Woord houdt stand". Uit de beide jaarverslagen bleek, dat het werk op de clubs goed verliep. De verschillende toneelstukjes, welke de jongens en meisjes ten beste gaven, wer den steeds met een geweldig applaus door de vele ouders en belangstellenden gewaardeerd. Tijdens de pauze, waarin ruim getrak teerd werd op chocolade en koek, werd er gestemd voor een Oudercommissie. Gekozen werden de heren G. J. Ekkel- kamp, W. Beldman en J. Aanstoot en de dames Wed. Veldhuis-Kolkman en R. Schuppert-Berkenbosch. Na de pauze boeiden de jongens en' meisjes de zaal weer opnieuw met hun voordrachten en toneelstukjes. Plet was intussen al half twaaf geweest, toen Ds. R. A. Hoogkamp liet zingen ,,'k Wil U, o God, mijn dank betalen" en voorging in dankgebed. Zaterdag 7 april: Overijsselrit der K.N. M.V. Start 8.30 uur en finish bij hotel 't Lösse Hoes. Maandag 9 april: Jaarvergadering Alg. Ziekenfonds Holten, 7.30 uur in hotel Vosman (zie annonce). Maandag 9 april: Aanmelding voor Ter Horst en Co. bij de heer H. J. Belt man van 1920 uur. Vrijdag 13 april, 8.05 uur: Vraaggesprek dokter Nagelhout voor de V.P.R.O. (Hilversum H). Zaterdag 14 april: Laatste dag inleve ring inschrijvingsbiljetten voor rijwiel stalling zangconcours (zie adv.). Vrijdag 20 april: Ouderavond u.l.o.-school in Amicitia. Aanvang 7.30 uur. Zaterdag 21 april, 26 uur: Grote lom peninzameling ten bate van de Hol tense Muziekvereniging „H.M.V.". Zaterdag 28 april: Bazar in Irene en trekking verloting Prot. Kleuter school. BURGERLIJKE STAND Ondertrouwd: A. J. Meijerink, 35 j„ wonende te Raalte, en J. E. M. Kemper, 27 j., wonende te Holten. Overleden: G. Steunenberg, 79 j„ wed. van G. Maats. J. Scholthof, 87 j., wed. van G. J. Boode. J. A. Koopman, 73 j., echtgen. van J. Smale. B. J. Nij land, 68 j„ echtgen. van M. Harmelink. BEVOLKING. Ingekomen: C. N. Roodenburg, van Zwolle naar Dijkerhoek 41. G. A. M. Alberdingk Thijm, van Aalten naar Dij kerhoek 38. L. Fridt en gezin, van Semarang naar Look 19. Vertrokken: H. R. Lavalette, van Hol- terberg 26 naar Apeldoorn. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 8.30 uur Ds Israël en 10.30 uur Ds Israël. In beide diensten collecte voor de arbeid van de kerk in het buitenland. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Col lecte arbeid van de ker,k in het bui tenland. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Brinkman van Rijssen. In beide diensten collecte voor Art. 13 K.O. (emer. pred., pred.- weduwen en -wezen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Alpinomuts; kist; bal; hond; een aantal HSW-zegels; 1 glacé handschoen; 2 muntbiljetten. Verloren: Wieldop Volkswagen; bal. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, tel. 352. BIJEENKOMST H.K.C. UITGESTELD. De bijeenkomst van de Holtense Kunstclub, die woensdagavond 11 april in „Amicitia" zou worden gehouden, is voorlopig uitgesteld. WAAROM MOET EEN CHRISTEN GEORGANISEERD ZIJN? Voorjaarsvergadering Chr. Besturenbond De in het Chr. Nat. Vakverbond (CNV) georganiseerde Holtense werknemers kwamen donderdagavond in 't gebouw „Irene" in voorjaarsvergadering bijeen onder voorzitterschap van de heer J. Beldman, die deze goed bezochte ver gadering opende met gebed na lezing van het Schriftgedeelte Ps. 86 1-7. In zijn openingswoord sprak de heer Beldman er zijn vreugde over uit, dat deze avond zo goed was bezocht en heette allen welkom, waarin hij zich in 't bijzonder richtte tot de districtsbe stuurder, de heer C. de Pous te De Steeg, die sprak over het onderwerp: „Waarom moet een christen georgani seerd zijn?" Er zijn stellig mensen, aldus spreker, die zeggen dat een christen helemaal niet georganiseerd hoeft te zijn. Het staat, zo zeggen zij, nergens in de bijbel, dat dit moet. Zij hebben gelijk, doch christenen levende en denkende uit de bijbel, hebben de plicht om zich aan te sluiten. Wij zijn lid van het CNV omdat we samen het welzijn.van ons Nederlandse volk willen zoeken. We mogen blij zijn met de laatste loonsverhoging en de vele sociale voor zieningen. doch we moeten bedenken, dat het uiteindelijk hier niet om gaat. Wij moeten de wereld winnen niet voor het CNV, maar voor Christus. Wanneer we ons enkel richten op hoger lonen, kunnen we de werkgevers nooit verwijten, dat ze op steeds hoger winst uit zijn. We moeten in deze, we reld streven naar vrede en gerechtig heid en deze strijd voeren in Gods kracht en in biddend opzien tot Hem, zo besloot spreker. Naar aanleiding van het gesprokene werden nog verschillende vragen gesteld die door de heer de Pous op duidelijke wijze werden beantwoord. De heer de Pous eindigde deze ge slaagde bijeenkomst met dankgebed, na dat de heer Beldman een kort slotwoord had gesproken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1