De walvis „Jonas" BLIJDSCHAP OP PASEN Holtense eerste Kievitsei voor Commissaris der Koningin doet Holten aan PLAATSELIJK NIEUWS Aan alle ingezetenen dezer gemeente TEN 80LSCHER -Rijssen AGENDA No. 13. Jaargang 8. ZATERDAG 31 MAART 1956 Verschijnt elke Z»terdac HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ltHolten3 Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5Jf8S - ZSJf Adv.-prijs115 m.m. (d contantf 2.Iedere m.m. meer ƒ0.07 gij zoekt Jezus, Die gekrui sigd was? Hij is hier niet. Matth. 28 5b en 6a. In de vroege Paasmorgen zijn enkele vrouwen naar het graf van Jezus gegaan om het lichaam te zalven. De laatste eer aan Hem. Maar zij vinden het graf leeg en dan geven twee engelen uitleg van wat er ge beurd is. Hoe kunnen zij nu op Paasmorgen de Heiland in het graf zoeken? Zij kunnen het toch weten dat Hij niet meer bij de doden is? Hij heeft hen toch gezegd dat Hij ten derde dage zou opstaan? Dat kon hen bekend wezen, want de Heiland had het hen zelf gezegd. Dat kan ons bekend wezen, want het staat ons beschreven in Gods Woord. Toch zijn er heel wat mensen, die leven alsof Jezus Christus behoort bij de do den, en er met Hem niet meer gerekend behoefd te worden. Daarom zegt de Engel ook nadrukke lijk tot ieder onzer dat Jezus niet meer in het graf is. Hij is in heerlijkheid opgestaan, als de Heer des levens. Het is daarom buitengewoon onvoor zichtig om net te doen alsof Jezus niet meer bestaat. Hij is er en woont nu in de hemel en regeert vandaar alle dingen, en doet Zijn macht gelden. Wat betekent daarom Jezus in ons le ven? Paasfeest is een dankbaar en blij feest, maar alleen als we door het geloof we ten, dat Hij voor ons aan het kruis ge leden heeft, in het graf is geweest, en voor ons is opgestaan. Want dan is ons leven in Hem gebor gen, en kan het sterven ons niet uit Zijn hand rukken. Dan zijn we echt dankbaar en is het Paasfeest voor ons het bewijs, dat wij ook eens in heerlijkheid uit het graf zullen opgewekt worden. Dan is het ook een echt blij feest, want we staan niet alleen in het leven tegen over de verschrikkelijke machten van de duivel en de wereld. Jezus Christus bewaart ons en zal ons bij het sterven opnemen in Zijn heerlijk heid. Is die opgestane Jezus ook uw Hei land, geachte lezer? Het is zulk een belangrijke zaak. Leef niet roekeloos, want het leven op aarde kan zo kort zijn en de eeuwig heid is zo lang. Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar. Laat Hem uw Heiland wezen, Ga tot Dien Middelaar. Doe het nu! Ds. HOOGKAMP. Holten, Pasen 1956. De 13-jarige Gerrit Jan Jansen, Neer dorp 107, heeft zondagmorgen op de grens van Dijkerhoek en Espelo het eer ste kievitsei in onze gemeente gevon den. Zaterdag had hij het nest reeds ont dekt en zondagmorgen was hij er als de kippen bij om te zien of de kievit al ge legd had. Hij had geluk en gedeeltelijk ook pech, want toen hij naar hij meende wel het eerste kievitsei in Nederland gevonden te hebben dit aan de burgemeester bracht, moest deze hem, na informatie, mededelen, dat zijn ambtgenoot van Goor met de gebroeders Extercate naar Soestdijk onderweg was, omdat deze za- FRE STAM MEESTER IN DE RECHTEN. Aan de Vrije Universiteit te Amster dam slaagde voor het doctoraal examen Nederlands recht, de heer F. Stam G.Jz., voorzitter van de Arjos-afdeling alhier. KUNSTGESCHIEDENIS Onze plaatsgenote Mej. J. W. Vegter slaagde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht voor het candidaatsexamen kunstgeschiedenis. OPBRENGST VOOR T.B.C.-BESTRIJDING. De collecte voor „Zonnestraal", geor ganiseerd vanwege de N.V.V. bestuur- dersbond heeft f 50.97 opgebracht. VRIJSTELLING EN UITSTEL. Aan de dienstplichtige der lichting 1956 E. Markvoort, E 35, is een jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid. De dienstplichtige G. Paalman, Pasto riestraat 23, lichting 1956, kreeg als bouwvakarbeider een half jaar uitstel van opkomst onder de wapenen. terdagavond reeds een ei gevonden had den. In gezelschap van de burgemeester heeft de jonge Jansen toen het gespik kelde ei maandagmiddag aangeboden aan de Commissaris der Koningin Ir. J. B. G. M. ridder de van der Schueren in diens kamer in het provin ciehuis te Zwolle, omdat dit het 2e ei was in Overijssel. Achteraf is gebleken, dat er reeds meer eieren gevonden waren, maar men had niet de moeite genomen deze aan te bieden. Op de foto ziet men hoe de jonge Jan sen het kievitsei aan de Commissaris overhandigd en onze burgemeester zeer geïnteresseerd toeziet. GESLAAGD VOOR HANDWERKEN. Onze plaatsgenote, Mej. S. Koopman, Kerkhofsweg, is dezer dagen geslaagd voor het diploma handwerkonderwijzeres en lingerie-coupeuse. Met haar slaagde Mej. J. Schreurs uit Markelo voor cos- tumière. Beiden werden opgeleid door 't Instituut Ensaïd te Rijssen. BEGIN VAN HEIDEBRAND. Doordat een jongetje met lucifers speelde ontstond zaterdagmorgen van de vorige week een begin van heidebrand aan de Rijssenseweg ter hoogte van de woning van de heer K. Tant. De stoom fluit gaf de gebruikelijke vier stoten, maar de brandweer behoefde niet uit te rukken, omdat men de brand met ver eende krachten reeds meester was. De nieuwe nevelbluswagen rukte toch maar even met enkele manschappen uit om voor een afdoende nablussing te zorgen. Het Is momenteel zeer brandgevaar lijk in bos en heide, zodat de uiterste voorzichtigheid met vuur in acht geno men moet worden. Laat vooral de kinde ren niet met lucifers spelen en het z.g. „reuieii" achterwege laten. ADVERTEREN IS DE BESTE GELDBELEGGING Zoals U reeds zult hebben vernomen zal in de komende weken in ons land een algemene woningtelling plaats vin den. Ook in deze gemeente gaat daartoe een tweetal tellers van huis tot huis. De bedoeling is om, evenals in 1947, een zo juist en volledig mogelijk beeld te ver krijgen van de manier, waarop de Neder landse bevolking is gehuisvest. U zult begrijpen, dat de cijfers van 1947 ver ouderd zijn. Daarom is het nodig nieuwe gegevens te verzamelen, met name ook over het aantal inwonende gezinnfen, het aantal gezinnen, dat wel afzonderlijk woont, maar toch onvoldoende gehuis vest is. Deze te verzamelen gegevens zullen mede kunnen bijdragen om bij de bestrijding van de nog steeds nijpende woningnood en de verdere verbetering der volkshuisvesting de meest juiste weg te vinden. Daartoe zal elke woning moeten wor den geteld en van elke woning aard, bouwwijze, indeling, aantal vertrekking, huurprijs, ouderdom enz. moeten wor den opgenomen. Tevens zal voor elke woning moeten worden vastgesteld hoe veel personen daarin leven, alsmede de samenstelling van het gezin. Dit alles niet uit speciale nieuwsgierigheid naar Uw woning en Uw gezin, doch om met de bij U te verzamelen gegevens tezamen met die over alle andere woningen en alle andere gezinnen, tot een totaalbeeld te kunnen komen voor de gehele gemeen te en voor ons land als geheel. Het is geenszins de bedoeling om na te gaan of in een woning soms iemand clan destien is gehuisvest dan wel of in een bepaalde woning soms nog inwoning mogelijk is. Er behoeft dan ook geen en kele vrees te bestaan, dat de te verza melen gegevens zullen dienen voor vor dering van woonruimte of andere maat regelen ten aanzien van Uw woning of de daarin wonende personen. U kunt daarom gerust gevolg geven aan het dringend beroep dat wij hierbij op Uw medewerking doen. Draagt bij tot het welslagen van deze telling door de teller, die zich als zodanig kan legitimeren, welwillend te ontvan gen en beantwoordt de door hem gestelde vragen zo goed mogelijk. Gaat hem even voor door Uw woning, zodat hij zelf op snelle wijze kan vast stellen of vertrekken, keuken, w.c. enz. met de voor de telling gegevens richt lijnen in overeenstemming zijn. Hij zal ook naar de huur van Uw woning vragen; weet U het juiste bedrag? Indien U in Uw eigen huis woont en dus geen huur betaalt, gaat dan van te voren even na wat op het laatste aanslagbiljet voor de personele belasting als huurwaarde is vermeld. De teller zal U ook enkele bij zonderheden vragen over U en de andere leden van Uw gezin, o.a. de leeftijd en het beroep. Tevens zal gevraagd worden of het inkomen van het gezinshoofd be neden of boven de algemene loongrens van de sociale verzekering, d.w.z. bene den of boven f 500 per maand of f 115 per week ligt. Ook laatstgenoemde vraag kunt U rustig beantwoorden. De teller staat on der een geheimhoudingsplicht en voorts is Uw antwoord weer alleen bestemd om tezamen met dat voor de andere getelde gezinnen een beeld te verkrijgen van de afzonderlijke sociale groepen van de be volking en de wijze waarop deze zijn ge huisvest. Voor deze gemeente zijn als tellers aangewezen de heren C. G. Bal en G. H. Kers. Op 3 april a.s. zal met de telling worden begonnen in de buurtschap Dij kerhoek, waarna de overige gedeelten van de gemeente successievelijk zullen volgen. De teller zal zo min mogelijk van Uw tijd in beslag nemen'. Helpt U van Uw kant mee door hem op vlotte en snelle' wijze de gevraagde inlichtingen naar waarheid te verschaffen. De algemene woningtelling 1956 zal dan zeker slagen, minder kosten met zich brengen en ook voor deze gemeente haar meeste nut afwerpen. Wij rekenen op Uw medewerking. Holten, 23 maart 1956. Burgemeester en Wethouders van Holten, W H. ENKLAAR, burgemeester. G.' J. LANGENBARG, secretaris. Zoals in de advertentiekolommen van dit blad wordt aangekondigd, zal de wereldbekende geprepareerde walvis' „Jonas" op zondag 1 april, Eerste Paas dag, in ons dorp enkele uren tentoon gesteld worden. Wij hebben de menager der onderne ming, welke met dit buitengewoon in teressante zoogdier van de familie der Cetacea's door heel Europa trekt, de heer Terlett, gevraagd, hoe het komt, dat men juist op zondag met de wal vis naar Holten komt, omdat dit wel een zeer ongeschikte dag is. De heer Terlett antwoordde hierop, dat men een zeer nauwkeurig uitge stippelde reisroute heeft moeten vast stellen, waarin Holten oorspronkelijk niet was opgenomen. Zaterdagmorgen staat men met de geweldige truck, waarmede de walvis wordt vervoerd, in Apeldoorn. Zaterdagmiddag en -avond wordt voor de tweede maal binnen een jaar tijds Deventer aange daan en voor zondagmiddag 4 uur is Almelo in het schema opgenomen. Men zal zich dan ook ten hoogste twee uur in Holten kunnen ophouden. Als stand plaats is gekozen 't terrein bij de O AD. Aanvankelijk was gedacht aan een opstelling in het Sportdal, zo zeide de heer Terlett nog, maar men heeft hier van moeten afzien, omdat de truck, waarop de walvis rust, zodanige af metingen heeft, dat zij nauwelijks door de vrij nauwe ingang van het Sportdal kan. Het vervoer heeft plaats onder es corte van de Rijksverkeerspolitie. De walvis is in het afgelopen jaar reeds tentoongesteld in alle grote ste den van Europa. In Parijs werd een record geboekt van bijna een miljoen bezoekers. Men is nu zover gevorderd met de afwerking van het reisschema, dat men ook de kleinere plaatsen kan aandoen. Welke moeilijkheden met het in goe de staat houden van het geprepareerde zoogdier gepaard gaan, kan men aflei den uit het feit, dat elke dag pl.m. 500 liter formaline nodig is, om te voor komen, dat de walvis tot ontbinding overgaat. Dit is de reden, dat men niet eerder dan omstreeks half twaalf hier kan arriveren. Wij geloven, dat zeer velen van de unieke gelegenheid, om zo'n enorme walvis te zien, gebruik zullen maken. ACCOUNTANTSKANTOOR voor: BALANSEN JAARFEEST VAN „DE VRIENDENSCHAAR". De Beusebergse C.J.M.V. „De Vrien denschaar" hield Zaterdagavond in Irene, haar 9e jaarfeest, dat goed bezocht was. De voorzitter de heer A. Pekkeriet opende de bijeenkomst na het zingen van gezang 112 met het lezen van het schriftgedeelte uit Lucas 10 betreffende de gelijkenis van de zaaier. Hij wees er op, dat de C.J.M.V. zich als taak gesteld heeft het bijbelwoord uit te zaaien onder de jonge mensen. Hij ging daarna voor in gebed. De secretaris de heer J. Jansen bracht de jaarverslagen uit, waaruit bleek, dat er een kleine teruggang van het ledental te constateren valt en dat ook de belang stelling voor de wekelijkse samenkom sten wat geringer was. Financieel staat de vereniging er goed voor. Er was een batig saldo van ruim honderd gulden. Na de zakelijke medédelingen volgde het optreden van de band der C.J.M.V. „De Teghaja's", die weer een vlot en af wisselend programma bracht van Afri kaanse liedjes, onder leiding van de heer G. Jansen, dat een hartelijke bijval oogstte. De jongensclub bracht een paar kluch ten voor het voetlicht „Pukkel en Sukkel doen examen" en „De zangvereniging van Potjesdam", die door de jongens leuk vertolkt wexden. In de pauze werden de aanwezigen ge- tracteerd op koffie met een koekje en had de verloting plaats, welke f 133,75 opbracht. Het tweede deel van de avond werd gevuld met het toneelspel in 3 bedrijven „Achter de wolken schijnt de zon", dat door de leden van de C.J.M.V. met me dewerking van enkele dames, onder re gie van de heer A. J. Snijders, werd op gevoerd. Het_handelt over een kruideniersgezin, dat in moeilijkheden is geraakt en waar van een van de zoons zich aan diefstal heeft schuldig gemaakt. De vroegere kostganger en later schoonzoon, die zich door ijver en studie opgewerkt heeft, weet zijn zwager uit de handen der poli tie te houden en alles keert zich nog ten goede. De zon komt weer achter de wol ken te voorschijn. De rol van Karei Weits, de kruidenier, werd vertolkt door Jan Jansen, D. Aan stoot speelde voor Jasper de Bont, de kostganger en latere schoonzoon. Joh. Groteboer en A. Pekkeriet speelden de rol van de zoons Karei en Jan.. Dineke Voordes vertolkte de rol van de vrouw van Weits, Fenny Rietberg was Marie, de vrouw van Jan, Mini Ulfman speelde de rol van Annie de dochter van Weits en Jo Stevens was de winkelbediende juffrouw van Espelen. De grimering was bij onze plaatsge noot, de heer Joh. van Geenhuizen in goede handen. In een kort slotwoord deed de heer A. Westerik een beroep op de ouders om het jeugdwerk, dat zich kristalliseert rondom de Herv. Kerk te steunen en hun kinde ren naar de jeugdclubs te zenden. Zondag 1 april: Tentoonstelling van de geprepareerde walvis „Jonas" plein bij O.A.D. van 11.30pl.m. 13 uur (zie annonce). Maandag 2 april (2e Paasdag)Dansen. Muziek De Boerenkapel „Maruska" in Hotel Muller. Aanvang 3 uur. Dinsdag 3 aprilLedenvergadering Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrij heid" in café Vruggink. Aanv. 7.30 u. Dinsdag 3 april: Aanmelding voor Ter Horst en Co. bij de heer H. J. Belt man van 1920 uur (zie advertentie). Dinsdag 3 april: Zitting dr. Tromp Vis ser ten kantore Alg. Ziekenfonds van 16.3017 uur (vooruit bespreken). Woensdag 4 april, 7.15 uur: Jaarfeest van de Meisjesclubs „Martha" en „Jong Leven" en de Jeugdclubs „Zon nestraal" en „Zonnestraaltje" in het gebouw Irene (zie annonce). Woensdag 4 aprilLedenvergadering afd. - Holten van de A.B.V.A. in Hotel Hol- terman. Donderdag 5 april: Zitting kraamcen- trum Z.W. Overijssel te Deventer kan toor Alg. Ziekenfonds van 1415 u. Donderdag 5 april, 's avonds 7.30 uur: Voorjaarsvergadering afd. Holten Chr. Nat. Vakverbond (C.N.V.) in Irene. Donderdagavond 5 april, 8 uur: Verga dering Herv. Vrouwenver. in Irene. Donderdag 5 aprilRayonvergadering Coöp. K.I.-vereniging „Z.W.-Overijs- sel", Stationskoffiehuis M. Kalfster- man. Aanvang 7.30 uur. Zaterdag 7 april: Overijsselrit der K.N. M.V. Start en finish bij hotel 't Lösse Hoes. Maandag 9 april: Jaarvergadering Alg. Ziekenfonds Holten, 7.30 uur in hotel Vosman. Maandag 9 april: Aanmelding voor Ter Hors en Co. bij de heer H. J. Belt man van 1920 uur (zie advertentie). Woensdag 11 april: Bijeenkomst Holten- se Kunstclub in Amicitia, 7.30 uur. Causerie van Mej. E. Geesink, schil deres te Deventer. Dokter Nagelhout vertelt van zijn nieuwe plannen. Zaterdag 21 april, 26 uur: Grote lom- peninzameling ten bate van de Hol tense Muziekvereniging Zaterdag 28 april: Bazar in Irene en trekking verloting Prot. Kleuter school. Vrijdag 20 aprilOuderavond u.l.o.-school in Amicitia. Aanvang 7.30 uur. OUDERAVOND OPENBARE LAGERE SCHOOL TE DIJKERHOEK. Op dinsdagavond, 20 maart j.l. werd een ouderavond gehouden in de o.l. school te Dijkerhoek. Een groots aantal ouders was aanwezig zodat de opkomst goed genoemd mocht worden. Het hoofd van de school, de heer J. W. Witmer, heette de aanwezigen hartelijk welkom. Na het lezen van de notulen door de heer Sluiter deed de heer Wit mer enkele mededelingen betreffende de school. Onder andere werden de ouders op merkzaam gemaakt op de betegeling en afrastering van de speelplaats. Nu de kinderen zo'n mooi plein hebben om te spelen, is het hen voortaan verboden voor de school op straat te spelen. Het hoofd deed een beroep op de ouders, erop toe te zien, dat de kinderen minder zul len snoepen. In dat verband werd de ouders verzocht op schoolreisjes weinig of geen geld mee te geven, omdat de kinderen toch al getracteerd worden. De school van haar kant, zal het collecteren door kinderen zoveel mogelijk beperken, ook al om tegen te gaan dat de kinderen met veel geld op pad zijn. Wat het bijwonen van voorstellingen enz. betreft, zou men aan lang niet alle uitvoeringen kunnen deelnemen, aange zien daarvoor te vaak de gang van zaken op de school gestoord zou worden. Om de kinderen, die tijdens de middaguren in school blijven, enige bezigheid te ge ven, werd besloten een collecte te hou den waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor 't aanschaffen van spelletjes. Spontaan werd een flink bedrag bijeen gebracht. Het leerlingenaantal kwam ook ditmaal ter sprake. In de pauze werd een verloting gehou- ten. De heer H. J. Haverslag, voorzitter van de oudercommissie, werd met algemene stemmen herkozen. Als lid van de volksfeestcommissie werden gekozen de heren H. J. Ebrecht en J. W. Noteboom. De voorzitter dankte de afredende le den J. W. Reilink en D. Veneklaas voor het vele goede werk dat zij voor de com missie hebben verricht. Na de pauze werden nog enige films vertoond, die goed in de smaak vielen. Rond het middernachtelijk uur sloot de voorzitter deze prettige ouderavond. HENNY FRANSEN DIRIGENT VAN „H.M.V.". In de donderdagavond gehouden leden vergadering van „H.M.V." werd als diri gent benoemd onze plaatsgenoot Hcnny Fransen, die sinds 1 februari van dit jaar waarnemend diligent is geweest. De heer Fransen is tevens dirigent van de muziek verenigingen te Dalfsen, Colmschate en Hattem.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1