Jaarvergadering van de V.V.V. X&ti B-o-llc-kfi PÜROL AGENDA No. 11. Jaargang 8. ZATERDAG 17 MAART 1956 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1 25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Eoliens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5USS - 2SH Adv.-prijs115 m.m. a contantf 2.Iedere rfl.m. meer f 0.07 'De VVV„Holtens Belang" zal woens dagavond in café Maats haar jaarver gadering houden. Het bestuur zal dan verantwoording afleggen van zijn beleid in het afgelo pen jaar, terwijl de leden gelegenheid hebben hun wensen voor het komende vreemdelingenseizoen kenbaar te ma ken. Zoals wij aan het eind van het vo rig seizoen reeds bericht hebben, was 1955 een buitengewoon gunstig jaar wat het aantal vreemdelingen betrof, dat onze plaats als vakantieoord uit zocht. Het aantal bezoekers steeg met 1000, het aantal overnachtingen met ruim 8000. Deze toenemende populariteit als va kantiecentrum legt verplichtingen op. Wij zullen ons moeten beraden of het noodzakelijk is de vreemdelingen meer ontspanning te bieden, maar anderzijds er voor moeten waken, dat we niet gaan m de richting van een vermaak- centrum, da't de mensen, die in deze contreien rust komen zoeken, zou af schrikken. Hoewel men zich zeker niet op een opdringerige wijze met de zomergasten moet bemoeien, zijn er toch ook tal van mensen de praktijk der afgelo pen jaren heeft ons dat geleerd die wel eens meer van de omgeving waar zij vertoeven willen weten en met de zeden en gewoonten van de bewoners kennis willen maken. Bovendien valt het altijd in de goede toon, wanneer men tochtjes organiseert, waardoor de bezoekers unieke plekjes van ons na tuurschoon worden getoond. Er zitten aan het vreemdelingenver keer tal van aspecten en wij menen, dat het daarom goed gezien is van het VVV-bestuur om in samenwerking met het bestuur van de Holtense Handels vereniging met onze middenstanders dus, die bij het vreemdelingenverkeer een groot belang hebben de midden standsconsulent voor Overijssel, de heer W. Meijer te Zwolle, uit te nodigen in deze jaarvergadering een causerie te houden over het onderwerp „Midden stand en toerisme". De heer Meijer zal de bezoekers ze ker interessante dingen kunnen vertel len over deze onderdelen van ons eco nomisch leven. In ons nummer van 3 december j 1. hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de vestiging van dit consulentschap in Overijssel en de middenstand aangera den contact met de heer Meijer op te nemen, omdat dit van betekenis kan zijn by de voorlichting in tal van pro blemen Het verheugt ons, dat dit contact nu woensdag gelegd wordt en wij hopen, dat velen aanwezig zullen zijn. JAARVERGADERING B.D.V. De Boerendochters Vereniging hield haar jaarvergadering op maandag 12 maart in Hotel Holterman. De opkomst was vrij goed. De vereni ging telt momenteel 23 leden. Het financiële verslag wees ons op een nadelig saldo van f 6.16. Hierna werd besloten de contributie te verhogen van if 3.tot f 3.50 per jaar. Na de pauze hield de heer Hidding een interessante lezing over zijn reis naar Indonesië en zijn verblijf als mili tair aldaar. Deze lezing werd toegelicht met een filmstrip. Het was een zeer goede avond. DE ONONTWIKKELDE GEBIEDEN. Op uitnodiging van de C.J.M.V. had izaterdag in Irene een gecombineerde bij eenkomst plaats met de C.J.V.F. en de J.D.G., waarin Mevr. J. Lagerwaard uit Deventer een kauserie hield over onder ontwikkelde gebieden. Door een reeks va nstatistische gege vens aangaande bevolkinsaanwas, anal fabetisme en door het sterftecijfer kre gen de aanwezige jongelui een indruk van de ontstellende achterstand, welke jer in deze gebieden heerst. Mevr. Lager- jwaard meende dan ook dat men door (deze feitenkennis er meer van doordron- igen zou moeten zijn, dat hier hulp dient geboden te worden. Hierin voorzien de V.N. weliswaar in beginsel, doch de landen hebben te veel het eigenbelang op het oog en schakelen de gemeenschapszin uit. Ten behoeve van deze acthergebleven gebieden nu zullen enkele landen offers moeten bren gen en ze meende, dat het welvaartspeil der wereldbevolking grotendeels zal af hangen van de samenwerking, welke de aangesloten landen der V.N. aan de dag kunnen leggen. De behandelde stof gaf aanleiding tot een ruime gedachtenwisseling, waarbij jspeciaal de politieke kansen werden be- ischouwd. Tenslotte bracht de heer A. Westerik, ^voorzitter van de C.J.M.V., inleidster dank voor haar buitengewoon leerzame kauserie. Hij was van mening, dat hoe- ^wel de opkomst voor deze gecombineer- 1 de vergadering niet zo bijzonder groot was, dit initiatief navolging verdient. FEESTAVOND N.V.V.-BESTUURDERSBOND F De N.V.V.-bestuurdersbond organi-\ seerde zaterdagavond voor de leden van! de bij haar aangesloten vakbondsafdelin- gen een feestavond in café Maats. In zijn openingswoord wees de 2e voor zitter, de heer H. Kolkman, op het gou den jaar van het N.V.V., waarvan de meeste leden onlangs in Nijverdal de voorstelling van het spel „Door het donker kwam een wonder" hebben bij gewoond. Voor het stadionfeest op 14 juli a.s. in Nijmegen, zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar, zo deelde hij mede, terwijl hij medewerking verzocht voor de Zonnestraal t.b.c.-collecte, welke deze week gehouden zal worden. De talrijke aanwezigen de zaal van café Maats was tot de laatste plaats be zet hebben zich hierna kostelijk ge amuseerd door het optreden van het Achterhoekse gezelschap „De Heikneu ters" uit Aalten, dat een uitgebreid pro gramma bracht in Gelderse boerenkledij en dat ook voornamelijk een Achter hoeks karakter droeg. De beoefening van de voetbalsport bracht Jet (Mej. Peter) in conflict met de mannen, maar het liep allemaal nog wel goed af. Jan en Hendrik (de heren Peter en Derksen) wisten het publiek in hun ver makelijke dialogen al heel gauw voor zich in te nemen. De lach klonk telkens volop in de zaal. Mej. Peter zong tussen de bedrijven door enkele gevoelige liedjes. Een aardige verrassing door de licht effecten vormde de reis naar Hawaii'. Een groet uit Weenen, waarin Mej. Peter in het Weens dialect enkele aardige liedjes zong, oogstte een hartelijk ap plaus, evenals de slot-scène „Nog ene kere lachen". Mej. Dini Langkamp begeleidde de verschillende nummers uitstekend op de piano. Aan 't slot van de voorstelling bracht voorzitter Beijers het gezelschap dank en sprak hij enkele woorden van afscheid tot de heer W. Krorndijk, oud-voorzitter van de A.N.B.-afdeling, die een eigen aannemersbedrijf gevestigd heeft in Groot-Dochteren. Zijn dankwoord werd met een hartelijk applaus door de aan wezigen onderstreept. Na een verloting met door de Hol tense middenstand beschikbaar gestelde mooie prijzen volgde nog een gezellig daitsje. JONG HOLTEN BESPRAK ENKELE VRAAGPUNTEN. In de vrijdagavond in hotel Holterman gehouden ledenvergadering van de ver eniging „Jong Holten", afdeling van de Plattelands Jongeren Organisatie B.O.O., hebben de aanwezigen zich beraden over een drietal door het hoofdbestuur van de B.O.O. gestelde vraagpunten. In de eerste vraag werd de mening van de leden gevraagd over het huidige landbouw-onderwijs. De tweede vraag lag meer op het cul turele vlak en luidde: „Hoe moeten wij als B.O.O. staan in de dorpsgemeenschap ten opzichte van de plaatselijke cultu rele verenigingen" en de derde vraag ging over de betekenis voor de boeren gemeenschap van een goed onderlegde landbouwer, die over allerlei onderwer pen een boom op kan zetten, behalve over de boerderij, ten opzichte van een boer, die landbouwtechnisch goed op de hoog te is en alleen over zijn bedrijf kan praten. Na een toelichting van deze vraag punten door het hoofd van de lagere landbouwschool, de heer A. J. Snijders, werden de vragen successievelijk aan een bespreking onderworpen, waarbij soms diep op de kern van de vragen werd in gegaan. Met betrekking tot het huidige land bouwonderwijs was men van mening, dat de leerlingen te jong naar de landbouw school gaan en nog te weinig besef heb ben van de betekenis van dit onderwijs voor hun verdere leven. Bovendien wordt het onderwijs te weinig getoetst aan de praktijk en zou men meer aandacht be steed willen zien aan de algemene vor ming der leerlingen. Met betrekking tot de plaats in het culturele leven waren de aanwezigen al gemeen van oordeel, dat ook de agrari sche jongeren midden in de dorps gemeenschap moeten staan, dus geen af scheiding in groepen, maar dat het bui tengewoon moeilijk zal zijn om in dit opzicht het eerste schaap over de dam te krijgen. De conclusie over de derde vraag luid de aldus, dat een landbouwer, welke zich in organisatorische en bestuurlijke rich ting ontwikkeld heeft, voor de boeren gemeenschap van even grote, naar de huidige omstandigheden zelfs van gro tere betekenis kan zijn voor de boeren gemeenschap dan een boer, welke zich uitsluitend met zijn eigen bedrijf bezig houdt. In deze vergadering, welke onder lei ding stond van de voorziter, de heer Joh. Lubbersen, werden in het bijzonder welkom geheten de adviserende leden de heren M. Bouwhuis en A. J. Snijders. Er werd nog gelegenheid gegeven voor aanmelding van deelnemers aan de ploegwedstrijd, welke op een nader te bepalen datum zal worden gehouden op de boerderij van de secretaris der ver eniging, de heer J. aJnsen. EEN DODE BIJ AUTO-ONGELUK BIJ DE PIERIKSMARS. Woensdagmorgen omstreeks 8 uur is op de rijksstraatweg HoltenDeventer «ter hoogte van Pieriksmars (gemeente Bathmen) een ernstig auto-ongeluk ge beurd, dat aan de 19-jarige B. J. ter Heersche uit Losser 't leven heeft gekost. Twee inzittende familieleden van de overleden bestuurder liepen verwondin gen op; een inzittend jongetje bleef on gedeerd. i De personenauto, waarmede het onge luk plaats had, kwam met grote snel heid uit de richting Holten gereden. De straatweg vertoont tussen Dijkerhoek en de Oude Molen enkele slechte stukken, welke echter met waarschuwingsborden zijn aangegeven. De bestuurder is bij het inhalen van een andere auto op zo'n stuk de weg was door de lichte sneeuwval ook nog enigszins glad vermoedelijk de macht over het stiiur kwijt geraakt en ér daarbij niet in ge slaagd de wagen op de weg te houden. Na eerst nog de andere auto met het spatbord te hebben geraakt, is hij tegen een aan de rechterkant van de weg staan de boom opgebotst en vervolgens op de linkerberm tot stilstand gekomen. Ter H. is daarbij uit de auto geslingerd en was er ernstig aan toe. Hij is tijdens het ver voer naar het St. Geertruidengasthuis te Deventer, vanwaar men in allerijl een ambulance-auto had laten komen, over leden. Zijn zwager, de 24-jarige L. J. uit En schede, bekwam een zware hersenschud ding. De vader van de verongelukte, G. ter H., woonachtig te Losser, kreeg een hoofdwonde. Na door dokter Westra uit Bathmen voorlopig verbonden te zijn, zijn zij met de ziekenauto naar het St. Geer truidengasthuis te Deventer vervoerd. De vader kon later naar zijn woonplaats terugkeren. Het inzittende buurjongetje bekwam geen letsel. Voordat dokter Westra arriveerde ver leende Mej. M. Kloosterboer van de Dij- kerhoekse E.H.B.O. eerste hulp. De personenauto werd zwaar bescha digd. Als tragische bijzonderheid kan nog vermeld worden, dat de verongelukte enig zoon was, VERKEERSEXAMEN OP DE SCHOLEN. Aan het dezer dagen gehouden school- verkeersexamen hebben 131 leerlingen deelgenomen, t.w. van de Dorpsschool 59, School met de Bijbel 49, Dijkerhoek 12 en Espelo 11. Van de 2882 vragen werden 296 fou tief beantwoord. De School met de Bij bel telde 9 leerlingen, die nul fouten maakten, zij deden ook naar verhouding van het overige aantal fouten het beste examen. Voor de dorpsschool was dit 1, voor Dijkerhoek 4 en voor Espelo geen. De vraag betreffende knipperlichten bij spoorwegovergangen werd zeer slecht beantwoord. De drie vragen over de rechten van de bromfietser brachten in totaal 85 fouten. De Schoolverkeersexamencommissie stelt een filmstrook over „bromfietsen" ter beschikking van de scholen. PAASVUREN Overal in de gemeente is de jeugd weer bezig om hout voor Paasvuren bij elkaar te slepen. Blijkens een officiële publicatie in dit nummer moet voor het ontsteken daarvan de toestemming van de burge meester worden gevraagd. „HET LANDBOUDHUISHOUDONDERWIJS" De leden van de afdeling Holten van de Chr. Boerinnen- en Plattelandsvrou wenbond (CBPB) kwam donderdags- avond in vergadering bijeen onder lei ding van mevr. J. Rietberg-van Lin- denberg. De presidente opende deze bij eenkomst met gebed, nadat gezongen was Psalm 25 vers 2. Nadat door me vrouw J. Wiggers-Aanstoot de notu len van de vorige vergadering waren gelezen, hield mej. H. Jansen een in leiding over 't onderwerp: „Het Land- bouwhuishoudonderwijs". Met het ge ven van dit onderwijs werd in ons land in 1912 begonnen en sindsdien hebben vele vrouwen en meisjes dit onderwijs genoten cn de .vruchten er van geplukt. Ze ontvangen praktisch en theore tisch onderwijs, benevens voorlichting op velerlei gebied. Het onderwijs is be doeld om haar geschikt te maken voor huisvrouw, moeder en boerin. De vakken, waarin onderwijs wordt gegeven, zijn de volgende: koken en receptenleer; huishoudelijk werk; was sen en strijken; naaien en verstellen; breien en patroontekenen; kinderen bezig houden; bloemen verzorgen; groenten verbouwen; (soms) klein vee verzorgen; voedingsleer; gezondheids leer; opvoedkunde; plantkunde; dier kunde en bemestingsleer. Er volgde op dit onderwerp een zeer geanimeerde bespreking. De vergadering werd door mej. Jan sen met dankgebed gesloten, na het ge meenschappelijk zingen van het beken de lied „Houdt Gij mijn handen beide, met kracht omvat". ACCOUNTANTSKANTOOR R1JSSEN voor behandeling van Uw aangifte INKOMSTENBELASTING en VERMOGENSBELASTING (Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag.) ZWARTBONTFOKKERS HIELDEN JAARVERGADERING. Het zwartbonte rund neemt in deze streken geen vooraanstaande plaats in, dat kan men duidelijk constateren op de fökveedagen, welke hier jaarlijks worden gehouden. Niettemin neemt de belangstelling voor het rund van Fries- Hollandse orgine gestadig toe, dat bleek dinsdagavond wel uit de ver slagen, welke in het Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman werden uitgebracht in de vergadering van de Fokvereniging „Fries-Hollands". Wegens de aanvankelijke afwezig heid van de voorzitter, de heer E. Aaltink, stond de vergadering onder leiding van de directeur van de Coöp. fabriek van melkproducten „De Vrij heid, de heer P. Dijkstra, die in zijn openingswoord moest mededelen, dat Ir. Wietsma, die een lezing zou hou den, op het laatste moment verhin derd was naar Holten te komen. Nadat de sekretaris, de heer J. PI. Veneklaas Slots de notulen had ge lezen, bracht de kontroleur der ver enging, de heer J. W. Jansen, een rap port uit over de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Van de K.I. stieren „Bonne" wer den 69 vaarskalveren en 4 stierkal veren geregistreerd, van „Joop" 50 vaarzen, van Janna's Adema (Stier- houderij Varsseveld) 14 vaarzen en van andere stieren 7 vaarzen en 1 stier kalf in totaal 140 vaarskalveren en 5 stierkal veren. Hiervan waren vol bloed N.R.S. 64 stuks of 44 pCt. De heer Jansen wees in zijn ver slag er op, dat blijkens het overzicht van de aistammeiingenkeuring van de stier „Bonne" gezegd kan worden, dat deze vrij uniforme diepe dieren voort brengt en_dat uier en uieraanleg zich goed laten aanzien. Bij het afxalven wordt een opbrengst geregistreerd van 15 tot 20 lieer melk. Hei vetgehalte zou iets beter kunnen zijn, hetbe weegt zich van 3.40 tot 3.30 pCt. vet, maar dit zijn voorlopige cijfers, waar bij in aanmerking moet worden ge nomen, dat de laktatieperiode eerst in de herfst van 1958 eindigt en dus nog een verhoging van het vetgehalte kan optreden. In totaal werden 20 koeien inge schreven in het N.R.S. met een ge middelde van 77 punten, waarvan 11 S (volbloeds tieren) en 9 R dieren. 2 stuks werden in het keurstamboek op genomen. De penningmeester, de heer D. J. Bronsvoort, bracht vervolgens het fi nancieel verslag uit, waaruit bleek, dat de inkomsten met inbegrip van het saldo van 't vorig jaar f 390,60 en de uitgaven" f 177,75 oedroegen, zodat er nog een batig saldo was van f 212,85. De kascommissie, bestaande uit de heren G. J. Veneklaas Slots en G. J. Meijerman, had de zaak keurig in orde bevonden, zodat de penningmees ter onder dankbetuiging voor zijn be heer décharge werd verleend. In de plaats van de heer E. Aal- tink, die niet herkiesbaar was, werd, na enkele stemmingen, tot bestuurslid gekozen de heer G. J. Klaasses. Bij de rondvraag wees kontroleur Jansen nog op het grote belang om stamboekwaardige dieren voor regis tratie aan te geven. Als zy zijn inge schreven betekent dit voor de vee houder, bij verkoop voor export, dik wijls een belangrijk hogere prijs. Die ren met hele goede productielijsten gaan nu dikwijls nog via de "markt van de hand en dat is voor de be trokkenen zeer nadelig. Men kan ze voor registratie vóór 20 Maart nog opgeven bij de heer J. W. Jansen. Heeft geen opname in het stamboek plaats dan zijn ook geen kosten ver schuldigd. Gewezen werd nog op de centrale stierenkeuring op 25 April te Om men. Door sommige leden werd het als een bezwaar gevoeld, dat men bij de K.I. met twee zwartbonte stieren te weinig fokkeuze heeft. Opgemerkt werd, dat het aanbeveling verdient bij de fokkerij stieren van andere ver enigingen in te schakelen, hetgeen meestal zonder grote kostenverhoging kan plaats vinden. Betreurd werd de geringe animo van de zwartbontfokkers voor de het vorige jaar gehouden fokveedag. Van bestuurszijde werd opgemerkt, dat men voor dit jaar een grotere deelname verwacht, maar dat getracht zal wor den deze door persoonlijk bezoek nog te stimuleren. m Aan het slot van de vergadering bracht de vice-voorzitter, de scheiden de voorzitter, de heer E. Aaltink, die inmiddels de leiding van de vergade ring had overgenomen, dank voor de arbeid, welke hij in het belang der vereniging verricht heeft. Ruwe Handen Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart, 7.30 u.: Jaarfeest van de M.V. „Lenteklokjes" en K.V. „De Jonge Bouwers" in school te Espelo. Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart: Uit voering Sportvereniging „B.A.T.O." in Amicitia, 7.30 uur. Zaterdag 17 maart, 7.30 uur: Uitvoe ring toneelver. T.V.W. in zaal „De „Wippert". Maandag 19 maart: Voorjaarsshow fa. E. Wonnink (zie annonce). Dinsdaf 20 maart: Vergadering oud-le den H.G.K. over aanbieding vaandel in hotel Holterman. Aanvang 8 uur. Dinsdag 20 maart, 8 uur: Oudercom missievergadering u.l.o. school in het schoolgebouw. Woensdag 21 maart, 7.30 uur: Jaarver gadering WV in zaal Maats. Spre ker de heer W. Meijer over „Midden stand en toerisme" (zie' annonce). Woensdag 21 maart, nam. 2 uur: Hout verkoop in Amicitia (zie annonce). Woensdag 21 maart: Adj. Kraan spreekt voor schoolkring Espelo en Platte landsvrouwen aldaar over „Misdaad en misdadiger". Aanvang 7.30 uur in de school. Woensdag 21 maart: Lezing van de heer Knoop voor de afd. Holten van de Platelandsvrouwen over „Angst en leugen in het kinderleven" in hotel Holterman. Aanvang 7.30 uur. Donderdag 22 maart, 7.30 uur: Uitvoe ring van de Muziekvereniging H.M.V. in Amicitia (zie annonce). Vrijdag 23 maart: Vergadering controle vereniging Stationskoffiehuis van de heer M. Kalfsterman. Aanvang 7.30 u. Zaterdag 24 maart, 7.30 uur: Jaarfeest CJMV „De Vriendenschaar" in Irene. Maandag 26 maart: Afd. Holten van Plattelandsvrouwen. Cursus Bloemen- schikken in hotel Holterman, 7.30 uur. Maandag 28 maart: Bijeenkomst Jonge Kerk in Irene. Spreekster: Wika L. A. C. van Ginkel over „Open Deur- werk". Zaterdag 7 april: Overijsselrit der K.N. M.V. Start en finish bij hotel 't Lösse Hoes. PREDIKBEURTEN (6e lijdenszondag). Ned. Herv. Kerk. Holten. 9 uur en 10.30 uur Ds Addink (Bed. H. Doop). Dijkerhoek. 10 uur Ds. Israël. In alle diensten collecte voor Emi gratiecommissie. Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Av.) en 3 uur (Openb. Geloofsbelijdenis) Ds Hoogkamp. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Derk Jan, zv H. Kevelam en J. M. Veltkamp, Larenseweg 13. Her- mannus Jan, zv H. Rozendom en W. Tim pers, Schoolstraat 20. Fredrika Wil- lemina, dv J. Oosterkamp en G. Baan, Kerkstraat 12. Overleden: H. Kettelarij, 87 j., w.v. G. H. Stegeman. N. Lebbink, 66 j„ e.v. J. Arfman (overleden te Deventer). L. N. Groothuis, 78 j., w.v. J. W. Pakkert (overleden te Deventer). BEVOLKING Ingekomen: C. N. Roodenburg, van Zwolle naar Dijkerhoek 41. Vertrokken: G. Beldman, van Beuse- berg 87 naar Hardenberg. G. J. Prins en gezin, van Neerdorp 88 naar Amster dam. A. Dijkink, van Espelo 88 naar Amersfoort. J. von Kriegenbergh en gezin, van Holterberg 26 naar Alkmaar. BELIJDENIS DES GELOOFS Op zondag, 25 maart hopen 23 jonge mannen en 38 jonge vrouwen belijdenis des geloofs af te leggen teneinde als lid- rnaten der Herv. Kerk bevestigd te worden. KERKRESTAURATIE Direct na Pasen zal een aanvang ge maakt worden met de restauratie van de Herv. Kerk. In verband hiermede zullen de kerkdiensten vanaf zondag, 8 april in het gebouw Irene gehouden worden. De kerkeraad doet in Hervormd Holten een dringend beroep op de lidmaten om door een verhoogde bijdrage in de 3e collecte de financiële basis voor deze res tauratie te verstevigen, dat geeft minder lasten voor de toekomst. De eindstand van het restauratiefonds bedraagt 45.146.70. BENOEMING TER SECRETARIE. In de plaats van de heer J. Schipper is tot adjunct-commies A ter secretarie benoemd de heer G. J. Huisman, ad junct-commies te Nieuwleusen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het groeps- bureau der rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Holten, tel. 352. Cevonden: 1 kinderwantje, 1 pr grolse wanten; 2 herensjaals; 1 zilveren dames- ring; 1 bril; 1 grolse want; 1 eierdopje. Verloren: 1 armband; 1 kinderwant; 1 kinderwant; 1 knipmuts; 1 portemonnaie met inhoud; 1 beursje met inhoud; 1 arm bandje (kinder); 1 vulpen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1