PLAATSELIJK NIEUWS Ouderavond Prot. Kleuterschool Xtn Ro-tbcfaeA ö.p 21 maalt li.eq.inb de. Htn.it meester AGENDA Illllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllll! No. 10. Jaargang ZATERDAG 10 MAART 1956 Verschijnt elke Zaterdag. MENS NIEUWSBLAD aal De abonnementsprijs van dii blad bedraagt 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting te Holten. Telef. Buitens Nieuwsblad" K Sifts - 2SJ, Adv.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.m. meerf 0.07 IJ! STIJGEND AANTAL LEERLINGEN. Het was op maandag 5 maart j.l., vel dat de voorzitter van de Prot. Kleuter school, Ds. Israël, de ouderavond mocht openen. Hij sprak zijn grote blijdschap (|e juit over het feit, dat bijna alle ouders aanwezig waren, hetgeen duidelijk maakt, dat er liefde is voor de school. Na de opening volgden enkele belang rijke mededelingen betreffende de nieu we kleuteronderwijswet. Deze wet brengt '-T- Ti.i. vele veranderingen met zich mee, Verheugend is ook het feit, aldus de voorzitter, dat het leerlingenaantal de laatste maanden zeer is toegenomen. Momenteel bezoeken 57 leerlingen de school, die op zo'n voortreffelijke wijze geleid wordt door de dames Visscher en Arfman. „Wat de toekomst betreft wij zullen 'T. in velerlei opzicht goedsmoeds mogen __zijn en hopen, dat binnen afzienbare tijd wij een eigen schoolgebouw mogen be- zitten", aldus de voorzitter. Nadat de afgevaardigden van de ker- keraad en van de afdeling van Volks onderwijs waren welkom geheten en ook later het Damescomité een woord van welkoip en dank was toegezwaaid, volgde het jaaroverzicht van de secre taris en dat van de penningmeester, wel ke verslagen zonder op. of aanmerking werden goedgekeurd. Wel bijzonder ver blijdend is het feit, dat in het afgelopen jaar de schuld van een kleine f 3000. .kon worden weggewerkt. Eén van de I ouders dankte namens de anderen het I bestuur hiervoor in enige hartelijke f woorden. Mejuffrouw Visscher liet vervolgens .enige voorbeelden horen van kleuter- humor, waarom smakelijk gelachen werd. Vóór de pauze had een openbare les van de ouders plaats onder leiding van I Mejuffrouw Arfman. Een kostelijk ge il 6 zicht voor de omstanders. Een verloting, waarbij een door het damescomité en Mej. Visscher gemaakt Poppenhuis de hoofdprijs was, verliep «*iZeer goed. De secretaris, die dit won, gaf D»Mhet ten geschenke aan de kleuterschool. Na de pauze vertelde de voorzitter nog het een en ander. Terwijl om ruim tien uur men samen eindigde. Het was een goede, maar ook een EEIJ prettige avond. IN MEMORIAM JOH. F. HELEENDERS. Op vrijdag 2 maart is te Enschede overleden de heer Joh. F. Heleenders, .musicus en o.m. dirigent van de muziek- 3j(vereniging „H.M.V." en van het Herv. Kerkkoor, alhier. Op weg van het station naar zijn wo- ^Aning in de Bleekerstraat is hij omstreeks omstreeks het middernachtelijk uur plot- m seling door de dood overvallen. Hij is 68 jaar geworden. f Met de heer Heleenders is een be kwaam en bekend dirigent heengegaan. Hij heeft ruim 10 jaar de dirigeerstaf over H.M.V. gezwaaid en het korps in die jaren tot grote prestaties gebracht. Dat H.M.V. thans een eervolle plaats in de vaandelafdeling van de afdeling Fanfare inneemt, is voor een niet onbe langrijk deel aan zijn grote kunde en dooxzettingsvermogen te danken. Hij wist door zijn grote liefde voor de mu ziek en warme genegenheid voor ons |}ou plaatselijk korps de leden tot goede da- ,a" den te inspireren en zijn naam zal dan ook onverbrekelijk aan H.M.V. verbon- vaiden blijven. idie Ook het Herv. Kerkkoor verliest in il ii hem een bekwaam dirigent, al trad hij -de met het koor uiteraard slechts spora- d'disch buiten de beslotenheid van het m kerkgebouw. ree De heer Heleenders was dirigent van I' tal van verenigingen. I o Zijn stoffelijk overschot is woensdag sen op de Oosterbegraafplaats te Enschede ooi onder grote belangstelling vooral van de mei zijde dezer korpsen en uit de muziek- d> wereld ter aarde besteld, i d H.M.V. en het Kerkkoor waren hierbij vai door een afvaardiging vertegenwoordigd, di Aan het dagblad „Tubantia" ontlenen wij omtrent de begrafenisplechtigheid ege het volgende h£ De stoet vertrok van de aula Vreden- hehof, waar de organist eerst „Abide with aa) me" en het Largo van Handel speelde. xslDe stoet werd voorafgegaan door de sa Wierdense Harmonie, waarvan het tam- uw boerkorps een treurmars sloeg, terwijl enkele leden van Concordia uit Overdin- kei als slippendragers fungeerden. c x Nadat de kist onder tromgeroffel was vei neergelaten, voerden verschillende spre- aa' ^ers het woord. De voorzitter van de muziekcommissie Harmonie te Wierden, )dg de heer H. Veen, sprak over het feit, dat ras overledene, die eerst sinds 1950 diri- imS gent van de Harmonie was, de toen vol- komen ontredderde vereniging op een w hoge plaats heeft gebracht. De heer :ijd hh G. Eultink uit Overdinlcel sprak na uw mens de muziekvereniging Concordia uit deze plaats. De heer J. Beekhoven uit - Amsterdam en de heer G. Peuscher uit ïaa ^en£el° voerden het woord respectieve- zul lijk namens het hoofdbestuur en de af deling Overijssel van de Bond van Or kestdirigenten in Nederland. De voorzit ter van „Kunst naar Kracht" uit Gla- nerbrug, de heer L. Dijkstra, zeide dat op het a.s. concert ter nagedachtenis van de overledene Heleenders' mars „La vita nova" zal worden uitgevoerd. Alle spre kers getuigden van de grote werkkracht en het sociale gevoel van de overledene. Zij brachten dank voor wat de heer Heleenders voor hun vereniging had ge daan en noemden zijn heengaan een ver lies voor het muziekminnend deel van Twente en de Gelderse Achterhoek. Tenslotte sprak ds, F. Hartman, ned. herv. predikant uit Haaksbergen, de plechtigheid besluitend met het Onze Vader. Er was grote belangstelling en vele bloemstukken dekten de baar. DE PLAATS VAN DE CHRISTEN IN DE WERELD. De Jonge Kerk schrijft ons: De Jonge Kerk hield weer haar maandelijkse bijeenkomst, waarin het deze keer ging over de antithese: „De Christen in de wereld". Het volgende kwam over dit onder werp zo ongeveer uit de bus: Een Christen behoort in de wereld te leven, maar moet er zich behoorlijk re kenschap van geven, dat hij daar niet alleen leeft, maar met alle andere men sen samen. Een Christen mag zich niet opsluiten in 'n bepaalde groep of partij. Het Chris ten-zijn is in de eerste plaats het leven in en samen met de wereld. Natuurlijk is het niet gemakkelijk in een algemene organisatie of partij te getuigen van je Christelijk geloof, maar toch zullen we ook daar voor onze mening uit moeten komen. Daarom is het ook min of meer ge makkelijk bij een Christelijke organi satie of partij te zijn, want daar beho ren we allemaal Christenen te zijn, al hoewel we daar toch ook moeten waken voor wereldse praktijken- Een Christen zou er eigenlijk genoeg aan moeten hebben, dat hij weet tot de Gemeente van Jezus Christus te beho ren. Hij behoort daar alles te krijgen om als Christen te leven, in het geestelijk en maatschappelijk leven. Mochten wij echter niet genoeg hebben aan de Ge meente van Jezus Christus en de Hei lige Geest, dan is het wel wenselijk, dat we daarnaast ook nog christelijk georga niseerd zijn, omdat hier toch altijd weer gesproken wordt van die éne Naam Je- £us Christus, die onze Zaligmaker is. Mocht het nog eens zó worden zo besloot Jo Roelofs haar inleiding dat er niet meer zoveel verdeeldheid onder de mensen is, maar dat we allen één mogen worden in Christus. Op de volgende bijeenkomst, die in de 2e helft van Maart gehouden wordt, zal Wika Van Ginkel uit Driebergen ons iets vertellen over het werk van de Open Deur en de opzet daarvan- Een zeer belangrijk onderwerp. Weet U niet wat de Open Deur is? Nu, dan moet U in elk geval op deze bijeenkomst aanwezig zijn, want het is beslist be langrijk. JAARVERGADERING AFD. HOLTEN NED. BIJBELGENOOTSCHAP In het gebouw „Irene" werd Vrijdag avond de jaarvergadering gehouden van de afd. Holten van het Nederlands Bij belgenootschap. De voorzitter van de plaatselijke afd., Ds. J. H. Israël, opende deze bijeenkomst met gebed en sprak een kort openings- en welkomstwoord, waarbij hij zich in 't bijzonder richtte tot de heer A. Spaar garen, adj.-secr- N.B-G. Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer H. J. Westerik, bleek o.m. dat de afdeling 357 leden telt. Gezien de mooie resultaten, die bij de laatst ge houden actie werden geboekt, werd be sloten in de loop van dit jaar een propa- ganda-actie te voeren voor ledenwer ving. Het bestuur zal t.z.t. met plannen ter tafel komen- Blijkens het financieel verslag van de pennir.gmeesteresse, mej. H- L. Maat, werd in 1955 aan contributie ontvangen f 597.05. Na aftrek van gemaakte kos ten kon aan het N.B.G. een bedrag van f 559.30 worden overgemaakt. De aftredende bestuursleden, mej. H. L- Maat en de heer H. J- Westerik, wer den bij acclamatie herkozen. Na afhandeling van de agenda werd het woord gegeven aan de heer Spaar garen, die een causerie hield over het zegenrijke werk van het Ned. Bijbelge nootschap en over de arbeid van het Amerikaanse en Canadese Bijbelgenoot schap. Verder werden enkele prachtige kleu renfilms vertoond over het bijbelcolpor- tagewerk in Canada en het drukken en uitgeven van de Bijbel in Amerika. 's Middags werden deze films ver toond voor pl.m. 200 schoolkinderen. Nadat Ds. Israël een,woord van dank had gesproken tot de heer Spaargaren voor z'n gehouden causerie en het ver tonen van de films, werd deze vergade ring door Ds. R. A- Hoogkamp niet een kort slotwoord en gebed gesloten na het zingen van Ps. 87 7- AANBESTEDING. Onder architectuur van de gemeente architect, de heer J. Louwerse, werd j.l. Zaterdagmorgen ten gemeentehuize door burgemeester en wethouders aan besteed het bouwen van 6 woningwet woningen aan de Boschkampstraat. Er werd ingeschreven als volgt: Perceel I (timmer- en metselwerk): Klein Lebbink, Okkenbroek 100-768 Gebr. Brok, Enter 95.480 Meerman en Voordes, Hólten 94.360 A. Koopman en Zn-,. Holten 94.259 J. W. Nijland, Holten 93.000 Rouweler en Zn., Goor 91.800 A. H- en P. Jebbink, Goor 91.700 J. H. Dijkink, Markt;lo 90-000 G. Koenderink, Enter 89.720 A. H. Kerkhof, Enter 89.640 G. Velten, Enter 88.953 Schilderwerk: W. Koopman, Holten 5200 A- Schipper, Holten 5140 Webbink, Dijkerhoek 5038 H. v- d. Berg, Markelo 5025 Joh. ter Harmsel en Zn., Rijssen 4988 Begroting (schilderwerk inbegrepen) f 87.552. UITVOERING C.J.M.V. De jaarlijkse uitvoering van de CJ MV wordt de volgende week gehou den en wel op dinsdag 13 en woensdag 14 maart a.s. Er is met zorg een keurig programma samengesteld, dat het de moeite waard maakt deze avond te be zoeken. Verwezen wondt naar de ad vertentie in dit nummer. HENK BRINKS EN WIM BEIJERS AMATEUR Onze beide enthousiaste wielersport beoefenaren Henk Brinks en Wim Beij- ers, zijn amateur geworden. Ze heboen de regionen der nieuwelingen veria ten en zullen in het komend seizoen uit 'n heel ander vaatje moeten tappen dan in de afgelopen zomer. Blijven de afstanden voor nieuwelin gen beperkt tot ten hoogste 60 a 75 km per wedstrijd, als amateur moeten er nog heel wat kilometertjes meer ge draaid worden. Hier is 't minste meest al 120 km. In de grete wedstrijden gaat het om nog veel grotere arstanden. WimBeijers heeft voor Tweede Paas dag ingeschreven voor de Ronde van Noord-Holland, ca. 225 km en Henk Brinks hoopt op 5 mei een kans te wa gen in „De acht van Boisward", die niet veel minder lang zal zijn. Beiden hebben zich echter van de gespaarde duiten 'n splinternieuw kar retje aangeschaft, dat ze bewaren als hun oogappel en waarmede zij in de komende maanden lauweren hopen te oogsten. Een racefiets van het bekende merk „Rih-Sport" met derailleur van beroemd Italiaans makelij „Campagnola Gran Sport", 4 of 5 versnellingen, moet hen de zege brengen. Deze sportbeoefening vraagt opoffe ringen. Wie die niet weet te brengen, zal 't in de wielersport niet ver bren gen. Wij hopen in elk geval, dat zij de kleuren van Holten op waardige wijze zullen weten hoog te houden. VOORJAARSSHOW Fa. WONNINK Evenals voorgaande jaren zal de Fa. E. Wonnink maandag 19 maart haar voorjaarsshow houden in zaal „Amici- tia". Door omstandigheden (te late be schikking over de zaal) kan er helaas alleen maar een avondshow gehouden worden. Een 5-tal mannequins zal deze avond de nieuwe voorjaarsmodellen lanceren. Bizondere kleuren en mooie stoffen maken dit jaar de collectie zeer aan trekkelijk. We zien o.a. de Engelse wall paper dessins, welke een fleurig ge heel vormen met de modelletjes. Ook nieuw zijn de japonnen met bij passende handschoenen en hoedje. Men lette speciaal op de modellen met wijduit staande rok. De pretti-coat (onderrok) is voor een dergelijk japon netje onmisbaar. Opvallend is, dat ook de edelkatoen zich gehandhaafd heeft tussen de nieu we stoffen. In de zeer uitgebreide col lectie zien we verder de toppers, zowel in kort als in driekwart model. Tweed en flansch zijn hier de favo riete stoffen. Naast de gewone zomer- swagger brengt de mode dit jaar een zeven-achtste mantel, welke een aparte en tevens chique noot geven aan de mantëlcollectie. Natuurlijk ontbreken ook op deze show het mantelkostuum en de deux- pièce niet. Ze bezetten beiden nog een voorname plaats in de toonaangevende modecollecties. In regenkleding zien we naast de standaardmodellen de iets chiquere uit voering in frisse voorjaarstinten. De kinderkleding neemt dit jaar een afzonderlijke plaats in. We zien leuke corduroy overgooiers naast 'n vlot ka toentje. De plaatsruimte ontbreekt ons om hier alles te bespreken; daarom raden wij U aan zelf kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op modegebied. DRUK WINTERPROGRAMMA VAN „C.O.C." Niet minder dan een vijftal uitvoe ringen heeft COC dit winterseizoen op uitnodiging van verschillende vereni gingen gegeven. Kwam de eerste aan vraag om te komen spelen uit Eiber gen, daarna kwamen ze bijna tegelijk uit verschillende plaatsen los. Hellen- doorn, 2 maal uit Almelo en Haarlo (Geld.). Dat hun spel zeer gewaardeerd wordt, moge blijken uit het feit, dat ze in Haarlo reeds voor het tweede jaar speelden. Het spel zowel als de rolken- nis was bij al deze uitvoeringen zeer goed. COC heeft hierdoor niet alleen bekendheid gekregen, maar tevens goed samenspel geleerd. Dit zal hun bij een uitvoering in Holten zeker ten goede komen. MOOI SUCCES Op de te Wijhe gehouden Paasvee- tentoonstelling werd door slager Dol man de eerste prijs behaald in de ru briek „afgewisselde koeien". ACCOUNTANTSKANTOOR RIJSSEN voor behandeling van Uw aangifte INKOMSTENBELASTING en VERMOGENSBELASTING (Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag.) Dat is het begin van een nieuw jaar getijde, van ontluikende schoonheid, maar ook van nieuwe activiteiten. Het is of de mens dan wordt aangegrepen doof een nieuwe dadendrang. De land man mest en ploegt z'n akkers. De ar beid in de bouwvakken komt plotseling tot verhoogde activiteit. In de huisvrouw ontwaakt de schoonmaakdrang. Kortom, de natuur en de mensheid slaken de boeien van een barre winter. Daarom willen wij deze dag niet on opgemerkt voorbij laten gaan en ko men we de volgende week met een lente nummer, waarin de zakenmensen hun opwachting kunnen maken met hun ar tikelen, die voor het komende voorjaar bestemd zijn. Hun advertentie-opdrachten zien wij gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet en wensen hen bij voorbaat goede zaken. VÊGÉ VOORLICHTINGS- EN PROP AGANDA-A VOND Op initiatief van de plaatselijke Vé- Gé-kruidenier, de heer M. Bolink, werd dinsdagavondin het café Maats een voorlich tings - en propaganda-avond ge houden, waarvoor grote belangstelling bestond. De zeer gezellige avond werd met 'n kort woord van welkom geopend door de hoofdvertegenwoordiger in het dis trict Twente, de heer H. v. d. Berg uit Enschede, die tevens iets vertelde over de gestadige groei van de VéGé in ons land. Steeds fneer winkeliers sluiten zich aan bij de VéGé en de totale om zet steeg in 1955 weer belangrijk. Na dit. openingswoord van de heer v. d. Berg vertelden mevr. Rooseboom, propagandiste van de Maggi-fabrieken, en een vertegenwoordiger van Koop- man's Meelfabrieken te Leeuwarden, op onderhoudende wijze over de mo gelijkheden van hun produkten. Ze toonden dit ook metterdaad door op 'n vlotte manier de heerlijkste gerechten in een ommezien voor elkaar te „kok kerellen". De smakelijke hapjes vonden gretig aftrek, evenals het kopje Nescafé en 't lekkere glaasje wijn, hetwelk door Sie- brand's Wijnhandel te Kampen werd gepresenteerd. Aan de pannekoekbakwedstrijd werd door een flink aantal dames deelgeno men. Het waren tenslotte de dames W. Wolters-Rosman, Joh. Aaftink-Maats, H. Muller-Jansen en mej. Marietje Aan stoot, die de prijzen in de wacht sleep ten. Mevr. Wolters ontving een panne- koekspan en de andere deelneemsters kregen een pak flensco bakmeel. Een zeer gewaardeerde afwisseling van deze avond was de Abro-film en een komische film, waarin de hoofdrol werd gespeeld door niemand minder dan Johan Kaart. De geslaagde avond werd met een gratis verloting gesloten. over Uw zenuwen. Neem Mijnhardt's Zenuwtabletten Zaterdag 10 maart 8 uur: Filmvoorstel ling Amicitia: „Ciske de Rat" en o.a. „Het sprookje vdn de Gouden Koets". (Zie annonce.) Zaterdag 10 maart 7.30 uur: Feestavond van de N.V-V. Bestuurdersbond in café Maats voor de leden van de vakbon den. Optreden Org. Achterhoeks Ca baret „De Heikneuters" uit Aalten. Zaterdag 10 maart in Irene: Gecombi neerde vergadering J.D.G. met G.V.F. en G.M.V. Spreekster: Mej. Lager- woud van Deventer. Maandag 12 maart 1.30 uur: Houtver koop in café Diekman te Haarle. (Zie annonce.) Dinsdag 13 en woensdag 14 maart 7 u.: Jaarlijkse uivoeryig C.J.M.V. Dorp in Irene. Opvoering toneelspel „Om de Karashoeve Dinsdag 13 maart, 's avonds 7.30 uur: Vergadering Fokver. De Fries-Holland se, bij M. Kalf sterman. Spreker: Ir. Wietsma. Dinsdag 13 maart, 's middags 3 uur: Voorjaarsstierenkeuring K.I. stal rood bont. Woensdag 14 maart (Biddag) van 10 tot 16 uur: Grote verkoping Am. leger- goederen bij A. Mulder, Oranjestraat (zie annonce). Woensdag 14 maart: Bal in Amicitia, 7.30 uur (zie annonce). Vrijdag 16 maart, 7.30 uur: Jaarverga dering A.R. Jongeren Studieclub in „Rehoboth". Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart, 7.30 u. Jaarfeest van de M.V. „Lenteklokjes" en K.V. „De Jonge Bouwers" in school te Espelo. Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart: Uit voering Sportvereniging „B.A.T.O." in Amicitia, 7.30 uur. Zaterdag 17 maart, 7.30 uur: Uitvoe ring toneelver. T.V.W. in zaal „De Wippert" (zie annonce). Maandag 19 maart: Voorjaarsshow fa. E. Wonnink (zie annonce). Woensdag 21 maart, 7.30 uur: Jaarver gadering VVV in zaal Maats. Spre ker de heer W. Meijer over „Midden stand en toerisme" (zie annonce). Woensdag 21 maart, nam. 2 uur: Hout verkoop in Amicitia (zie annonce). Donderdag 22 maart 8 uur: Uitvoering van de Muziekvereniging H.M.V. in Amicitia. Zaterdag 24 maart, 7.30 uur: Jaarfeest CJMV „De Vriendenschaar" in Irene. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten (5e lijdenszon dag). 10 uur Ds Israël en 7 uur Ds Addink (Zondag 24 H.C.). In beide diensten collecte P.I.T. Woensdag 14 maart (Bidstond voor het gewas) 10 uur Ds Israël. Dijkerhoek (5e lijdenszondag) 10 uur Ds Addink. Collecte P.I.T. Woensdag 14 maart zie Holten. Geref. Kerk. 10 uur Ds Kamper van Wierden en 3 uur Ds Hoogkamp. (In beide diensten is de derde collecte be stemd voor de evangelisatie in de clas sis Deventer.) Biddag- 7.30 uur Ds Hoogkamp- BURGERLIJKE STAND Geboren: Engelbert, zv H. M. Scho- neveld en M. M. den Heijer, H. J. Wan- sinkstraat 16. Hendrik Jan, zv A, Schutte en J. Stegeman, Neerdorp 67. Gerrit Jan, zv J. Paalman en H. Beldman, Look 29. Gehuwd: H. R. Keyser, 23 jaar, Al melo en G. G. Jolly, 25 jaar, Holten. G. T. Jansen, 25 jaar en A. A. M. Dol- leka'mp, 26 jaar, beiden te Holten. BEVOLKING: Ingekomen: H. Schottink, ev Jhr. F. W. W. H. van Coeverden van Markelo naar Beuseberg 132. T. de Jong van Opsterland naar Holterberg 25. S. Braunius en gezin van Deventer naar Holterberg 65. H. R. Keyser van Al melo naar Look 19. Vertrokken: R. L. Lavalette van Hol terberg 26 naar. Beverwijk. H. Koet sier van Look 85 naar Vriezenveen. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN Gevonden: schroevendraaier; munt biljet; paar handschoenen; sigarenaan steker; meisjeswant; vulpen; halsket ting; dames want. Verloren: meisjeshandschoen; reser vewiel met band; kinderwant. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau van de Rijkspolitie te Holten, Dorpsstraat 22, tel. 352. SCHOORSTEENBRAND In de woning van de heer G. Brands, Oranjestraat 50, ontstond vrijdagmor gen schoorsteenbrand. De brandweer werd door de buren gewaarschuwd, maar behoefde niet uit te rukken, om dat een der brandweermannen met be hulp van de buren de schoorsteen reeds had dichtgelegd, waarna tot doving van het vuur kon worden overgegaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1