lr. A. J. Markvoort Ruilverkaveling leidt tot productieverhoging en kostprijsverlaging ATTENTIE! PLAATSELIJK NIEUWS TEN B0LSCHER - Rijssen AGENDA HAMEA Ho n«fera en Li ppen ruw?pnpm No. 8. Jaargang 8. ZATEEDAG 25 FEBRUARI 1956 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTEHS NIEUWSBI M j. - 1.7 j r 7 j /ir 7 ,7 Uitgave van de Stichting Jloltens Nieuwsblad De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 12a p. kwartaal (0 £,4 Adn.-prys1—15 m.m. (a contant) f 2.—. Iedere m Uitgave van de Stichting Holt ens Nieuwsblad i Holten. Telef. K SA8S - SSi Adv.-prijs: 115 m.m. (d contantf 2..Iedere m.m. meer 0.07 Ruilverkaveling is ook voor de Hol- tense gemeenschap en in het bijzon der voor haar agrariërs van de grootste betekenis, dat is de con clusie, welke getrokken kan worden uit het leerzaam en zeer boeiend betoog, dat Ir. A. J. Markvoort, hoofdingenieur-directeur van de provinciale directie van de Cultuur technische Dienst te Zwolle Dins dagavond hield in de feestzaal van hotel Vosman. Zonder ruilverkaveling krijgt Hol ten nooit haar 100 km. zandwegen verhard, waarmede men moet ko men tot verhoging van de produk- tie en vermindering van de produk- tiekosten van de landbouwproduk- ten, welke de boer een redelijk be staan moeten garanderen. De kos ten zijn globaal te schatten op 4.000.000 gidden. Dat dit zo is, is niet de schuld van het gemeentebestuur, verklaar de deze technicus op het gebied van de ruilverkaveling, want dat mist daartoe ten enenmale de middelen. In de kosten van ruilverkaveling draagt de Staat in belangrijke mate bij en daarom zal deze weg veel sneller tot haar doel leiden dan de thans gevolgde methode. Ir. Markvoort hield zijn lezing op ver zoek van de besturen van de bedrijfs vereniging Holten en de afdelingen der O.L.M. en C.B.T.B. Zij werd de leden aangekondigd onder de titel „Ruilver kaveling en heeft edeze ook beteke nis voor Holten?" Men had de heer Markvoort uitgeno digd, aldus verklaarde de voorzitter der O.L.M.-afdeling, de heer A. J. Pekke- riet, in zijn openingswoord, omdat ieder wel eens over dit onderwerp heeft ho ren spreken, nu eens goedkeurend, dan weer mispi ijzend, al naar gelang men voor of tegen ruilverkaveling is, maar nieumand echter het rechte van de zaak weet. Voor het probleem der ruilverkaveling bestaat steeds meer belangstelling onder de boeren, want het begint wel door te dringen, dat dit een belangrijk middel is tot opvoering van dc produktiviteit en tot kostenverlaging, zo verklaarde spr. in de aanvang van zijn betoog. De produktiekosten van de melk zijn b.v. in Overijssel het hoogst. Dit moet worden toegeschreven aan: le. de slech te waterbeheersing; 2e. de toestand van de niet-verharde wegen en 3e. de ver- snipperde ligging van de percelen grond en de oneconomische kavelvorm. Aan de hand van talrijke cijfers toon- de Ir, Markvoort aan, dat de toestand van de wegen in Overijssel uitzonderlijk slecht is. Het wegennet bedraagt 7500 §j km. Hiervan zijn verhard 2300 km., zo- dat nog 5200 km. onverharde wegen g overblijven. Dit is zeer ten nadele van ghet in opkomst zijnde mechanisch ver- jf voer. Meer harde wegen. j§ In de noordoostpolder met haar vrij grote bedrijven telt men per ha. cul- tuurgrond pl.m. 12% m. harde weg. In gebieden met kleine bedrijven heeft men L^meer wegen nodig. In bestaand cultuur land met niet altijd rechte wegen moet men rekenen op 30 m. per ha. In Hol- am ten bedi'aagt dit cijfer maar 8.4 m. per ha. Hier liggen 195 km. wegen, voor de Holterberg gaat daar pl.m. 45 km. af, er is globaal 50 km. verhard, zodat nog 100 km. verhard moet worden. Hier kwam spr. dan ook tot zijn in de aanvang genoemde conclusie, dat men zonder ruilverkaveling deze nooit klaar zal krij gen. Pas dan zullen melk en alle produk- ten goedkoper worden. Bovendien is me- :neichanisatie der bedrijven nodig en moe- ten ook tractoren op de kleine bedrij- ,ven gehouden kunnen worden. Na een ogenblik te hebben stilgestaan 'bij het inkomen van de boer in vergelij- iking van de landarbeider, toonde spr. jzijn gehoor een in kleuren uitgevoerde kaart van Overijssel, waarvan kon wor- iden afgeleid, dat klaar is 21.00 ha., in 'uitvoering ruim 25.000 ha. en dat et xuilverkaveling aangevraagd is voor 144.000 ha. Door zijn dienst is een onderzoek inge steld naar de uitkomsten bij ver verwij- derde kavels. Dit onderzoek heeft uitge- wezen, dat de verst af gelegen kavels .veel minder goed beheerd worden, om dat afgelegen percelen, wat b.v. gier en s* stalmest betreft, stiefmoederlijk behan- r» deld worden. De afname van de op- 2r jbrengst kon men bepalen op 1000 m. e- 10 op 2500 m. 20 en op 3500 m. r- jafstand 3050 Deze verwijderde lig- iging is dus ontzettend schadelijk en te- vens is wel gebleken: hoe kleiner de per- -celen hoe slechter de toestand. Dit is dus wel een slecht boeren. Uitvoerig ging Ir. Markvoort in op de procedure om tot ruilverkaveling te ko- f men. Wie moet aanvragen. De aanvrage kan geschieden door de eigenaren der gronden in een blok. 1/5 deel der eigenaren is voldoende voor een aanvrage. Veel beter is echter de aan vrage te doen geschieden door een pu bliekrechtelijk lichaam als gemeente of waterschap of door een rechtspersoon lijkheid bezittend lichaam als een land bouworganisatie e.d. Het eenvoudigst is een aanvrage door het gemeentebestuur. Dit zendt de aanvrage naar Ged. Sta ten, die haar doorzenden aan de Centrale Commissie, vanwaar zij terecht komt bij spreker in Zwolle. De cultuurtechnische dienst gaat nu onderzoeken hoe de wegen moeten lopen, opdat zij zo nuttig mogelijk voor de be drijven liggen en hoeveel wegen verhard moeten worden. Verder wordt een on derzoek ingesteld naar de waterbeheer sing, aanleg van waterleiding, kavelvor ming, aanleg electriciteit enz. Er wordt door waterpassing een bodemkaart ge maakt. Nadat dus een voorlopig plan voor wegen en waterlopen is gemaakt, gaat dit naar de Centrale Commissie en vandaar naar Ged. Staten, die het ter visie leggen. Stemming. Er wordt dan een vergadering belegd met de eigenaren, volgens de vermelding op het kadaster naar Saksische aard heeft men dikwijls verzuimd de percelen te doen overschrijven, zodat overleden vaders een oproep ontvangen en daar heeft een stemming plaats over het al of niet doorgaan van de aanvrage. Wie niet ter vergadering komt wordt geacht vóór te hebben gestemd. De helft plus één stem betekent aanneming van het voor stel. Dat is de Wet, aldus spreker, en men moet niet boos zijn op de C.T.D. dat dit zo loopt. De kosten, welke gemaakt werden, zijn tot zover geheel voor rekening van de Staat. De volgende phase is de verkiezing van een plaatselijke commissie van 5 personen, welke het vertrouwen hebben van de boeren. De leden worden door G.S., in overleg met de burgemeester, aangewezen. Deze plaatselijke commis sie heeft een zeer belangrijke taak. want zij zoekt uit of het plan juist opgemaakt is en zij maakt dus het plan definitief op. Aan haar worden toegevoegd een landmeter-deskundige en een rechter commissaris. Schatting der gronden. Na de definitieve vaststelling van het plan wordt dit weer ter inzage gelegd, nadat is onderzocht wie de werkelijke eigenaren zijn en wie de pachters zijn, welke laatste echter geen stemrecht heb ben. Uitvoerig stond spreker stil bij dc be noeming van de schatters, die de gron den waarderen naar kwaliteit, waarbij rekening wordt gehouden met de toe stand zo als zij zou moeten zijn, om daarna af te trekken de veraf gelegen ligging, slechte waterafvoer, toestand van de gronden, enz. Wat is ingebracht is de basis voor wat men terugkrijgt. Bij ieder gaat een percentage grond er af voor wegen enz. Heeft b.v. de ge meente grond nodig voor woningbouw, dan komt de geldopbrengst in de in breng en ieders aandeel in grond vermin dert. Samen levert men dus de grond voor het uitbreidingsplan. Bij wegenaan leg wordt de schade die men tijdens het werk lijdt vergoed. Als alles klaar is komt de pijn, dan moet er betaald worden, maar het rijk draagt 75 van de kosten. Wie het meest profiteert, betaalt ook het meest. Er komt een lijst van aanslagen, waar tegen men kan reclameren en dit beroep is met tal van waarborgen omkleed. Bij de toedeling begint de plaatselijke commissie met een blanco kaart en kan ieder opgeven waar hij zijn grond wil hebben. De wet bepaalt dat de grond zoveel mogelijk aan dezelfde eigenaar teruggegeven moet worden. Natuurlijk is het niet zo, aldus spr., dat men bij 5 ver snipperde boerderijen nu 5 boerderijen kan krijgen, die de grond bij elkaar heb ben liggen. Men krijgt zoveel mogelijk grond terug van dezelfde aard als werd ingebracht. Bij goede grond ook goede grond zoveel mogelijk terug. Over het algemeen geen groter afwijking dan 5 De ruilverkavelingskosten worden in guldens uitgedrukt, zij kunnen betaald worden door een 30-jarige annuïteit van 5 De rente bedraagt maar 2.78 Het Rijk geeft het geld dus goedkoop. Een van de principes van de ruilver kaveling is de boerderijen bij de grond te brengen. Een oude boerderij kan men dus opgeven, door er b.v. voor de ouders alleen een woonhuis van te maken. Als de nieuwe boerderij f 70 000 kost en zij is landbouwkundig f 30.000 waard, dan betaalt het Rijk het verschil ad f 40.000 met de garantie echter, dat het bedrijfs- gedeelte van de oude boerderij nooit weer bruikbaar zal z\jn. In Vriezenveen zul len, aldus Ir. Markvoort, pl.m. 90 boer derijen verplaatst worden. In het kader der ruilverkaveling kan ook herontginning der gronden plaats vinden. De kosten behoeven, met rijks subsidie, niet contant betaald te wor den, maar in 30 jaren. Hetzelfde is het geval als men woeste grond wil ontgin nen, aldus Ir. Markvoort aan het slot van zijn inleiding. Kleine bedrijven. Bij de gedachtenwisseling, welke hier na plaats vond, werden o.a. vragen ge steld omtrent de kleine boerenbedrijven en de globale kosten per hectare bij ruil verkaveling. Bij de verkaveling tracht men zoveel mogelijk gronden, welke niet in het bezit van boeren zijn, aan te kopen (geen onteigening), om daarmede grotere be drijven te vormen dan die beneden 5 ha. Voorts zal de Commissie Hofstede zoveel mogelijk rekening houden met toewijzing van gronden in het Zuiderzeegebied aan kleine boeren, die hier hun cultuurgrond opgeven. Dit systeem is voor het eerst toegepast in Zeeland en het werkt uit stekend. Over de globale kosten per ha. kon Ir. Markvoort niets zeggen, want die lopen zeer uiteen. Een belangrijk punt is nog, dat de C.T.D. zelf de grote van de verkaveling kan bepalen. In het verleden heeft men, zeer tot schade van de boeren, de zaak wel eens te klein aangepakt. Er wordt thans door een commissie een urgentie plan opgesteld, zodat het zeer raadzaam is thans zo snel mogelijk ruilverkave ling aan te vragen, aldus Ir. Markvoort, omdat de provincie Overijssel hoog op de urgentielijst zal komen. Ook met het natuurschoon wordt re kening gehouden, omdat overleg met landbouworganisaties en natuurbe schermers plaats vindt. Aan het slot van de avond bracht de heer Pekkeriet de spreker dank voor zijn leerzame inleiding en stelde hij in het vooruitzicht, dat de landbouworganisa ties deze zaak nog nader onder ogen zullen zien om in rustig overleg tot een baslissing te komen omtrent de wense lijkheid van het aanvragen van ruilver kaveling. LAATSTE DAG AANGIFTE HONDENBELASTING DINSDAG 28 Februari a.s. ter Gemeentesecretarie. SCHAATSENRIJDEN OM HET KAMPIOENSCHAP VAN HOLTEN. Hendrika Sprokkereef en Gert Jan Brinks de snelsten. Op de banen van de IJsclub „De Noord pool" hebben zaterdagmiddag onder gun stige weersomstandigheden en op goed ijs 20 vrouwen en meisjes en 30 jongens gestreden om het kampioenschap van Holten. Bij de dames werd de titel gewonnen door Hendrika Sprokkereef, terwijl bij de heren de kampioen van 't vorige sei zoen Gert Jan Brinks de snelste bleek. Door de dames werd één ronde gere den en door de heren drie. Uitslagen dames1 en kampioene Hen drika Sprokkereef 46.6 sec. (wisselbeker plus f 7.50), 2 Herma Broekhuis 48.1 sec. (f 5.3 Dmi Vosman 50.8 sec. (f 2.50)4 Ali Meerman (gevallen) 51 sec. (f 1.5 Mini Meilink 51 sec. (f 1.6 Dini Tulier 51.8 sec.; 7 Jan- nie Steven3 52.3 sec.; 8 Willy Slijkhuis 52.5 sec.; 9 Jo Stevens 52.6 sec.; 10 Ri- kie Brinks (gevallen) 53.8 sec.; 11 Ber tha Brinkman (gevallen) 54.6 sec.; 12 Mevr. ten Velde-Wilmerink 54.8 sec.; 13 Ali Paalman 56.1 sec.14 Mineke Brink man 59.1 sec.; 15 Mevr. Wegstapel-Aaf- tink 59.6 sec.; 16 Mientje Baltes 60 sec.; 17 Dikie Jansen 1.0.3 min.; 18 Manda Kalfsterman 1.0 5 min.19 Dini Voordes 1.2 min.; 20 Jo Veldhuis (gevallen en niet uitgereden). Heren1 en kampioen Gert Jan Brinks 2.1.2 min. (wisselbeker plus f 10.2 G. H. Blankena 2.2.8 min. (f7.50); 3 G. Tuitert 2.4.2 min (f5.—); 4 W. Bouw huis 2.4.7 min. (f 2.50)5 A. Schippers 2.5.6 min. (f 1.—)6 J. A. Jansen 2.7.6 min.7 G. H. Paalman 2.8.5 min.8 D. Aaftink Dzn. 2.9.5 min.; 9 J. ten Velde 2.9.6 min.; 10 J. Meilink 2.10.1 min.: 11 J. Baltes 2.10.3 min.; 12 A. Dollekamp 2.10.3 min.13 W. Beijers 2.10.4 min. 14 J. Stevens 2.11.9 min.; 15 H. Jansen 2.13 3 min.; 16 G. Jansen 2.13.6 min.; 17 W. Bunt 2.15 min.; 18 J. Krieger 2.15.5 min.; 19 H. J. ten Velde 2.16.3 min.; 20 J. H. Scheperman 2.17.8 min.; 21 J. Megelink 2.20.3 min.; 22 J. Jansen 2.20.9 min.; 23 L. Meinsma 2.22.4 min.; 24 G. Mekenkamp 2.23.2 min.; 25 J. Ool bekkink 2.34.2 min.26 G. Bosman 2.42.5 min.; 27 G. W. Barvelink 2.46 min. De deelnemers H. Bekkernens. Joh. Wis- sink en Jhr. G. H. van Coeverden brach ten het niet verder dan 2 ronden. Na afloop van de wedstrijden werden de kampioene en de kampioen hartelijk gehuldigd door de voorzitter van „De Noordpool", de heer A. J. Snijders. Het talrijke publiek bracht de kampioenen een daverende ovatie. VERGADERING C.J.B.O. De leden van de afd. Holten van de Chr. Jonge Boeren Organisatie kwamen maandagavond in vergadering bijeen on der voorzitterschap van de heer J. W. Aanstoot, die deze bijeenkomst opende met gebed na het zingen van Ps. 32 1 en lezing van Genesis 8. Nadat door de secretaris, de heer B. Dij kink, de notulen waren gelezen en enkele ingekomen stukken waren afge handeld, werd door de heer G. Brinks een inleiding gehouden over het belang rijke onderwerp: „Rundveefokkerij". Inleider behandelde achtereenvolgens de verschillende veeslagen, waarbij uit voerig werd stilgestaan bij exterieur, af stamming en productie. Er volgde op dit onderwerp 'n drukke bespreking. De leerzame avond werd door de heer Brinks met dankgebed ge sloten. ACCOUNTANTSKANTOOR voorVestigingsvergunningen VROUWENWERELDGEBEDSDAG Vrijdag 17 februari zijn weer miljoe nen vrouwen bijeen geweest in samen komsten van de Vrouw-Wereldgebeds dag. In 134 landen hebben vrouwen ge beden voor allen en alles wat in nood verkeert. Allen hebben geluisterd naar de liturgie van de Indiaanse vrouwen uit Arizona in de Verenigde Staten, die door hun kinderlijk geloof velen hebben ontroerd. Ook hier in Holten kwamen trots de koude pl.m. 100 vrouwen bijeen om voor hun medemensen in nood te bidden. Het was een goede avond. AFDELING A.N.M.B. DEFINITIEF OPGERICHT. Woensdagavond had in het café van de heer K. ter Horst de definitieve op richting plaats van de afdeling Holten van de Alg. Ned. Metaal Bedrijfsbond. De jonge afdeling start met 27 leden, welk aantal men nog hoopt op te voeren. De districtsbestuurder, de heer R. Baarda uit Hengelo, was overgekomen om verschillende punten in te leiden. Het voorlopig bestuur, bestaande uit de heren A. Nijhof, voorzitter; G. Wier- bos, secretaris; en G. J. Kastenberg, pen ningmeester, kreeg het vertrouwen der aanwezige leden en werd met algemene stemmen als definitief bestuur aange wezen. Men benoemde tot leden van de kascontrolecommissie de heren M. Pas op en T. Nieuwenhuis. De afvaardiging in de Bestuurdersbond zal nog nader worden geregeld. Nadat eerst gesproken was over de arbeidsvoorwaarden der metaalbewer kers, kwamen de congresvoorstellen aan de orde. Daarvan werden o.m. be sproken de wijziging van de contribu tieregeling, de districtsindeling, de weer- standskas en het 'steunfonds der ANMB. Tot afgevaardigde naar het congres werd aangewezen de heer A. Nijhof. Aan het slot van de vergadering bracht de voorzitter de heer Baarda dank voor al het werk dat hij gedaan heeft om de jonge afdeling in het zadel te helpen. Hoewel men zich thans defi nitief van Rijssen heeft afgescheiden, zullen met de collega's aldaar goede be trekkingen worden onderhouden. IJSWEDSTRIJDEN DORPSSCHOOL. Dinsdagmiddag reden de leerlingen van de Dorpsschool tegen elkaar op de Noordpool. De uitslagen waren als volgt: Klasse I, jongens: 1 H. Deijk, 2 G. Huisken; meisjes: 1 E. Meinsma, 2 A. v. Zeben, 3 G. Oolbekkink, 4 I. Gervedink Nijenhuis. Klasse II, jongens: 1 W. Schooten, 2 A. Tuitert, 3 D. Pieffers, 4 H. Aanstoot; meisjes: 1 H. Kettelarij, 2 D. Maats, 3 T. Megelink. Klasse III, jongens: 1 J. A. Wechsta- pel, 2 J. Veneklaas, 3 G. Tuitert, 4 W. Lodeweges; meisjes: 1 M. Koopman, 2 B. Wissink, 3 E. Verwaal. Klasse IV, jongens: 1 G. Vincent, 2 E. Voordes, 3 G. v. d. Bos, 4 J. W. Schorf- haar; meisjes: 1 A. Meinsma, 2 R. van Beek, 3 H. van Ommen, 4 H. Oplaat. Klasse V, jongens: 1 S. Meinsma, 2 H. Maats, 3 A. Klein Velderman, 4 J. Tuit- tert; meisjes: 1 M. ten Velde, 2 D. Heij- ink, 3 A. Fuit, 4 D. Willems. Klasse VI, jongens: 1 G. Dikkers, 2 J. Paalman, 3 G. Oplaat, 4 G. Brands; meisjes: 1 H. Aanstoot, 2 G. Ezeman, 3 L. Sinnema, 4 T. Jansen. Klasse VII en VIII, jongens: 1 J. Bos- schers, 2 H. Veltkamp, 3 B. Bronsvoort, 4 H. Stegeman; meisjes: 1 J. Kromdijk, 2 A. v. d. Pluym, 3 D. Wansink. De nos. 1 zijn dus klassekampioenen, terwijl de nos. 1 der laatste groep kam pioenen van de school zijn. De klassen 6, 7 en 8 reden een ronde op de lange baan. Zaterdag 25 Febr.: Filmvoorstelling in Irene: „Ik ben met u". Aanvang 8 uur. Zaterdag 25 Febr.: Openbare toneeluit voering toneelvereniging „Notter" in Amicitia, 7.30 uur nam. Zaterdag 25 febr. 7.30 uur: Slotbal van Dansclub „Müller". Maandag 27 Febr.: Bijeenkomst „Jonge Kerk" in Irene. Aanvang 7.30 uur. Maandag 27 febr. 7.30 uur: Bestuurs vergadering V.V.V. in hotel Holter- man. Dinsdag 28 febr. 2 uur: Officiële ope ning van de nieuwe school met de Bijbel in Irene. (Zie adv.). Woensdagavond 29 Febr., 7.30 uur: Le denvergadering afd. Holten O.L.M. in 't Stationskoffiehuis M. Kalfsterman. Vrijdag 2 maart 2 uur: Raadsvergade ring ten Gemeentehuize. Zaterdag 3 maart 11 uur: Openbare aanbesteding woningwetwoningen ten Gemeentehuize. Zaterdag 3 maart: Uiterste termijn op gave wijzigingen hotel- en pension- lijst V.V.V. Dinsdag en woensdag 14 maart 7 uur: Jaarlijkse uivoering C.J.M.V. Dorp in Irene. Opvoering toneelspel „Om de Karashoeve Geneest ruwheid en schraalheid BURGERLIJKE STAND. Geboren: Marjori Ann, dv. G. B. de Visscher en M. O. N. Pas. Ondertrouwd: G. T. Jansen, 25 jaar, Holten en A. A. M. Dollekamp, 25 jaar, Holten. Getrouwd: L. Nijland, 24 jaar, Holten en H. G. Bronsvoort, 23 jaar, Holten. Overleden: J. S. Tukkers, echtgenoot van G. Oolbekkink, 78 jaar. BEVOLKING. Vertrokken: J. H. Deten, van Dijker- hoek 88 naar Voorst. M. H. Hullegie, van Espelo 11 naar Voorst. B. J. Broers, van Dorpsstr. 5 naar Enschede. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten, lu uur Ds Is raël (Bed. H. Doop) en 7 uur Ds Ad- dink (Zondag 22 H.C.). In beide diensten collecte voor nood lijdende kerken en personen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Collecte voor noodlijdende kerken en personen. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor hulpbehoevende stu denten. EEN JAAR VRIJGESTELD. Aan de dienstplichtige der lichting 1955, J. Teeselink, Beuseberg 39, is door de Minister van Oorlog een jaar vrij stelling van de dienstplicht verleend wegens persoonlijke onmisbaarheid. ONGERIEF VAN DE VORST. De aanhoudende strenge vorst begint steeds meer ongerief te veroorzaken. Bleef dit, wat de water-aan- en afvoer betreft, tot voor kort beperkt tot bevro ren binnenleidingen en verstopte riool- putten, op verschillende plaatsen begin nen thans ook de buitenleidingen van de drinkwatervoorzieningen te bevriezen. Dergelijke gevallen doen zich voor in de Pastoriestraat, Dorpsstraat en diverse plaatsen in de Holterberg. Het pomp station te Hoge Hexel van de Waterlei ding-Mij „Overijssel" is gewaarschuwd, maar daar zit men reeds met een groot aantal aanvragen om hulp en met de handen in het haar, omdat men niet overal tegelijk kan helpen. De aangeslotenen wordt geadviseerd hun drinkwateraanvoer nauwlettend in het oog te houden om tijdig nog een voorraad water uit te kunnen zetten. Burenhulp zal dikwijls de enige uit komst zijn. PERSONEEL VAN „DE VRIJHEID" HIELD SCHAATSWEDSTRIJD. Door de personeelsvereniging van de Coöp. Fabriek van Melkproducten „De Vrijheid" werd woensdagmiddag op de baan van „De Noordpool" een estafette schaatswedstrijd gehouden voor perso neelsleden en hun vrouwen en verloof den. Er werd door 10 drietallen aan de wedstrijd deelgenomen. De prijzen, die bestonden uit boter en kaas, beschikbaar gesteld door het be stuur van de personeelsvereniging, zijn tijdens een gezellig samenzijn in het schaftlokaal door de heer A. Westerik met een gepast woord uitgereikt. De uitslag luidt als volgt: 1 Mej. Betsy Volkerink en de heren Jhr. G. van Coeverden en G. Nijenhuis. 2 Mevr. Meinsma-Kooij en de heren B. Jansen Maneschijn en B. Riemersma. 3 Mevr. Dijkstra-Hofstra en de heren M. Baan en M. Stoevenbelt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1