H.K.H. Prinses Marijke Ruwe,rode handen HAMEA PLAATSELIJK NIEUWS ^onnewcarml'e AGENDA No. 7. Jaargang 8. ZATERDAG 18 FEBRUARI 1958 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEDWSBUn De abonnementsprijs van dn blad bedraagt f 1 25 p. kwartaal Holten. t*m. k */,**-est, Adv.-prijs: 115 m.m.(acontant2.Iederem Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5/,83 - S3i Adv.-prijs115 m.m. a contant2.Iedere m.m. meer f 0.07 Door sneeuwvoren.... DORPSSTRAAT EN ORANJESTRAAT LEVENSGEVAARLIJK De toestand van het wegdek in de Dorpsstraat en de Oranjestraat, de drukke verkeersader in ons dorp, is zo langzamerhand levensgevaarlijk gewor den. Doordat de sneeuwlaag, welke voor namelijk in de nacht van Zondag op Maandag gevallen is, door het enorme verkeer is vastgereden en zodoende niet meer kon worden opgeruimd, zijn diepe voren ontstaan, waarover de voertuigen zich soms hortend en sto tend voortbewegen. Daarnaast bewe gen zich de fietsers, die zo dicht moge lijk langs de kant rijden, maar door de gladheid en de gleuven in de sneeuw ernstig gehinderd worden. Telkens kan men mensen op de fiets zien uitglijden en het mag een wonder heten, dat daarbij tot nu toe nog nie mand voor een auto terecht gekomen is en overreden. In een paar gevallen heeft het maar weinig gescheeld of er was een ongeluk gebeurd, maar het betrof hier automobilisten met lichte voertuigen, die hun auto nog tijdig tot stilstand konden brengen. Indien een valpartij zou plaats vinden voor zo'n zware vrachtwagen, zoals die hier da gelijks bij tientallen doortrekken, dan was het leed niet te overzien. De oorzaak van deze levensgevaar lijke situatie moet in de eerste plaats worden toegeschreven aan het feit, dat men in de nacht van zondag op maan dag niet vroeg genoeg begonnen is de toen nog losse sneeuw met de sneeuw ploeg opzij te schuiven. Toen de sneeuw eenmaal platgereden was, kon deze methode van sneeuwruimen geen baat meer brengen. In andere delen van de provincie heeft men van de zijde van de Rijkswaterstaat daarop een andere methode toegepast, door, met of zon der zand, zout op 't wegdek te strooi en, waardoor de sneeuwlaag tot een papperige brij werd omgevormd en in deze toestand van 't wegdek kon wor den afgeschoven. Zo zijn er verschil lende dorpen en steden, waar praktisch geen sneeuw meer op de weg voor komt. Waarom men in deze omgeving de ze methode niet heeft toegepast, is ons niet bekend, maar men laadt een gro te verantwoordelijkheid op zich, wan neer de huidige toestand bestendigd blijft. Want er zijn nog altijd bestuur ders van voertuigen, die zelfs bij deze slechte toestand van het wegdek hun vaart in de bebouwde kom, waar het gevaar door de betrekkelijke nauwheid van de straten toch al groot is, nauwe lijks verminderen. Ouderen dragen zelf de verantwoor delijkheid, wanneer zij onder deze om standigheden zich per rijwiel door het dorp willen begeven. Het is echter niet meer verantwoord kinderen op de fiets langs deze drukke verkeersweg te la ten gaan en zeker niet om kinderen op de fiets met zich mee te voeren. Men is op dit wegdek geen baas over het stuur. Vooral de ouders willen wij waar schuwen: neemt maatregelen met het oog op Uw kinderen. Vrijdagmorgen is men vanwege de Rijkswaterstaat begonnen aan de on houdbare toestand, zoals die hierbo ven is omschreven, een eind te maken, r HOLTENAREN OP DE ELF MEREN Zestien sportieve plaatsgenoten zijn maandagmorgen in de prille morgen uren naar Friesland getogen om deel te 'nemen aan de Elfmerentocht. Om 9.45 uur zijn zij in Sneek gestart voor deze pl.m. 90 km lange rit, welke voor het grootste deel onder ideale weers omstandigheden kon worden afgelegd. De heerlijke winterzon heeft de rij ders geen ogenblik in de steek gelaten, zodat zij het op deze tocht bijna niet koud gehad hebben. Het ijs was over het algemeen vrij goed, maar er waren ook heel slechte stukken bij, met diepe barsten, die nog wel eens een valpar tij t je veroorzaakten. Langs vaarten en meren passeerden de rijders vele stad jes en dorpen in het vlakke Friesland, waar het in de talrijke tentjes aan mondkost en drinken niet ontbrak. Vijf tien hunner hebben de tocht volbracht. Het waren de heren G. J. Bouwhuis, L. Meinsma, I. Hoekstra, J. Schipper, Jan ten Velde H.zn., G. Dijkstra, G. Jan sen, Joh. Wissink, C. van Bruggen, H. Dikkers E.zn., J. Dolman, J. Nijland, Henk Kappert, Wim Bouwhuis en de 14-jarige Mansje Klein Velderman, die hoewel erg vermoeid, niet voor de gro ten heeft ondergedaan. Tussen 2.33 en 4 uur keerden de tochtgenoten in Sneek terug. Helaas moest één deelnemer de tocht opgeven. Als door worden verkoudheden bij Vader, Moeder en Kind verdreven met DIERENBESCHERMING NU.... De op initiatief van een paar dames in onze woonplaats opgerichte afde ling van de vereniging voor dierenbe scherming, mag zich in een toenemen de bloei verheugen. Het aantal leden is na een jaar gestegen tot 102 en men werkt door om dit aantal nog te doen stijgen. De afdeling belegt op woensdag 22 februari a.s. om half acht in café Vrug- gink een openbare vergadering, waarin als spreker zal optreden de heer Vis ser, hoofdinspecteur voor de dierenbe scherming. Men hoopt, dat velen van hun belangstelling zullen doen blijken. Juist onder de huidige barre weers omstandigheden kan men van zijn lief de voor het dier doen blijken door de zoogdieren een warme plek en warm voedsel en drinken te geven en de vo gels regelmatig te voederen. Uw initiatieven worden waardevol ler en van grotere betekenis, indien U ze met anderen deelt. Steunt daarom deze vereniging met haar mooie doel stelling. SCHAATSENRIJDEN VOOR HET SCHOOLKAMPIOEN SCHAP 1956. Dorpsschool verloor beide titels. De beste schaatsenrijders en -rijdsters (totaal 32 meisjes en jongens) van de vier lagere scholen hebben zaterdagna middag op de baan van de ijsclub „De Noordpool" gestreden om het school- kampioenschap 1956. Er werd een spor tieve strijd geleverd, waarbij het aan spanning niet heeft ontbroken. De o.l. Dorpsschool moest beide titels verdedigen en de beide wisselbekers, die 2 maal achtereen of 3 maal in totaal ge wonnen moeten worden. Zowel de meis jes als de jongens van de school van meester Brouwer hebben hun uiterste best gedaan om het kampioenschap te prolongeren, doch de meisjes uit Dij- kerhoek en de jongens van de School met de Bijbel bleken enkele seconden sneller. Hier zijn de uitslagen: M e i sj e s 1 en schoolkampioen 1956: o.l.s. Dijker- hoek, 2 min. 44.8 sec.; 2. o.l. Dorpsschool, 2 min. 49.4 sec.; 3. School met de Rijbel, 3 min. 5.1 sec.; 4. o.l.s. Espelo, 3 min. 26.6 sec. Voor 't snelste meisje van elke school was doör het ijsclubbestuur een doosje zakdoeken beschikbaar gesteld, welke gewonnen werden door: 1. Jo Kromdijk, Dorpsschool, 36.6 sec. 2. Riekie Brink, Dijkerhoek, 38.3 sec. 3. Gerrie Rietman, School m. d. Bijbel, 39.3 sec.; 4. Gerrie Ulfman, Espelo, 45.3 sec. Jongens: 1 en schoolkampioen 1956: School met de Bijbel, 2 min. 17.8 sec.; 2. o.l. Dorpsschool, 2 min. 22.1 sec.; 3. o.l.s. Espelo, 2 min. 43.7 sec.; 4. o.l.s. Dijkerhoek, 2 min. 49.2 sec. De complete zaklantaarn, die door het ijsclubbestuur beschikbaar was gesteld voor de snelste rijder van elke school, werd gewonnen door: 1. Hendrik Jan Pekkeriet, School met de Bijbel, 32.9 sec.; 2. Herman Maats, o.l. Dorpsschool, 33.6 sec.; 3. Jan Hartenberg, o.l.s. Dijkerhoek, 38.7 sec.; 4. Dikkie ten Dam, o.l.s. Espelo, 40.1 sec. OUDERAVOND O.L. SCHOOL ESPELO Ondanks koude en slechte buitenwe gen was er over de opkomst van ouders en belangstellenden vrijdagavond niet te klagen. Na de opening en enkele mededelin gen bedankte het hoofd der school, de heer H. Wierda, het aftredende ouder commissielid, de heer G. J. Rensen, voor de prettige mede- en samenwerking. In zijn plaats werd tot oudercommis sielid gekozen de heer W. Rensen. Na de pauze voerden de leerlingen van de hogere klassen het toneelspel „Zeven katten op het dak" op. Het stuk werd vlot gespeeld. Tevens was er veel zorg besteed aan de aankleding van het to neel, zodat het stuk wel bij de ouders in de smaak gevallen is. In de tussenpauzes las juffrouw Van de Ridder een stukje voor en trad een van de leerlingen naar voren met een voordracht. Om half elf sloot het hoofd der school de bijeenkomst. BRAND IN STATIONSGEBOUW N.S. Vorige week vrijdagmiddag, omstreeks half vier, ontstond plotseling brand in de woning van de heer H. Kettelarij in het stationsgebouw der N.S., doordat een fles butagas vlam vatte. Het behang en de verdere stoffering van de kamer brandde reeds gedeeltelijk toen de brand weer werd gealarmeerd. Deze was spoe dig ter plaatse, maar behoefde niet op te treden, omdat de bewoners met toege schoten hulp de brand reeds met emmers water geblust hadden. Een unieke gelegenheid voor de brand weermannen om hun nieuwe nevelspuit eens op een echte fik te beproeven was hiermede in rook opgegaan. LEDENVERGADERING PAARDEN- VERZEKERING. In het café Joh. Jansen werd maan dagavond de jaarlijkse ledenvergadering gehouden van de Onderlinge Paarden- verzekering te Holten. De voorzitter, de heer J. Aaltink, opende deze jaarverga dering met een kort woord van welkom, waarna door de secretaris, de heer J. H. Sprokkereef, de notulen werden ge lezen, welke onveranderd werden goed gekeurd en vastgesteld. Jaarverslag. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat op 31 December 1955 414 leden stonden ingeschreven In 1955 bedankten wegens opheffing van het bedrijf, verhui zing en mechanisatie (aanschaffing trek ker) 10 leden en konden 7 nieuwe leden worden ingeschreven. Het ledental liep over 1955 terug met 3. Voor negen paarden (waarvan 8 stier ven aan koliek) werd in 1955 uitbetaald f 5175.Een bedrag van f 697.08 werd ontvangen voor 8 huiden en één paard, dat werd overgenomen. In het jaarver slag werd de heer J. W. Stevens dank ge bracht voor het vele «n belangrijke werk, dat hij zeer vele jaren in het belang van het fonds heeft verricht, terwijl ook de taxateurs dank werd gezegd voor het belangrijk werk, dat in 1955 werd verricht. Batig saldo over 1955. Uit het financiële verslag, dat de pen ningmeester, de heer J. H. Sprokkereef uitbracht, bleek dat het financiële bezit van het fonds op 31 Dec. 1955 was opge lopen tot f 12313.65. De inkomsten be droegen in 1955 f 7488.10 en de uitga ven f 5853.63, zodat er een batig slot was van f 1634.47. Er werd in 1955 2 premie geheven. Het schade-percentage bedroeg in 't afgelopen jaar ruim iy2 De commissie voor kascontrole, die be stond uit de heren W. Veltkamp en A. Kolkman, had boeken en bescheiden in orde bevonden, weshalve werd de pen ningmeester decharge verleend voor zijn beheer. Tot leden van de nieuwe kascom- missie werden benoemd de heren W. Velt kamp en A. Brons voort. Bestuursverkiezing. De aftredende voorzitter, de heer J. Aaltink werd met bijna algemene stem men herkozen en na;. zijn herbenoeming aan onder dank voor het wederom in hem gestelde vertrouwen. Inplaats van de heer J. W. Stevens, die zich niet her kiesbaar had gesteld, werd als bestuurs lid gekozen de heer B. W. Krikkink. Als taxateur werd herkozen de heer F. J. Kolkman, terwijl wegens ziekte van de heer Kolkman als plaatsvervangend taxateur benoemd werd de heer J. A. Kolkman J.Azn. Aangezien de heer J. W. Stevens niet op deze jaarvergadering aanwezig was, zal hij door de heren Aaltink en Sprok kereef worden bezocht en zal hem na mens het fonds een blijk van waardering worden aangeboden. Nadat bij de rondvraag nog enkele dingen waren besproken, werd deze jaar vergadering door de heer Aaltink met een kort woord gesloten. VERLOTING VAN „DE VRIENDENSCHAAR" De CJMV „De Vriendenschaar" tobt met niet afgehaalde prijzen van haar jongste verloting. U kunt haar daarvan bevrijden. Leest daarvoor de adverten tie in dit nummer. RESTAURATIEFONDS HERV. KERK De stand van het restauratiefonds van de Herv. kerk was op 1 febr. j.l. f 44.821,36. BOERENZOONS WONNEN AFVAL- WEDSTRIJD. Kampioen Gert Brinks reed schiterende race. Aan de afvalwedstrijd, die zaterdag middag op de baan van de ijsclub „De Noordpool" werd gehouden, werd door 26 rijders deelgenomen. Bij deze afvalwedstrijd werd steeds de laatst doorkomende deelnemer uit de course genomen en op het punt, waar het ging om stoppen of doorrijden, spande het soms geducht. Het bleek bij deze wedstrijd overduidelijk, dat het niet alleen op snelheid, maar ook op uithou dingsvermogen aankomt. Verschillende rijders, die hun mannetje zeker staan als het om 4 of 5 rondjes gaat, bleken tegen het aanhoudende geweld van een kop groep, onder aanvoering van de kam pioen van Holten Gert Brinks niet be stand. Brinks nam direct na de start de kop en hij bleef het peleton aanvoeren. Wie gedacht mocht hebben dat hij in de laat ste ronden zou terugvallen, had misgere- kend, want tegen het einde van de race verhoogde hij het tempo nog aanmerke lijk en nam hij een flinke voorsprong op zijn concurrenten. Hij werd tenslotte winnaar en hij reed een wedstrijd, een kampioen waardig. 2. G. Tuitert; 3. G. H. Paalman; 4. J. A. Jansen; 5. J. Baltes. De prijzen, resp. f 12.50, f 7.50, f 5.—, f 3.50 en f 2.werden door de voorzit ter van de ijsclub, de heer A. J. Snijders, met een gepast woord uitgereikt. (Foto M. C. Meijboom) Opnieuw staat het Huis van Oranje in het middelpunt van de belangstelling, want zaterdag a.s. is de verjaardag van Prinses Marijke. Hare Koninklijke Hoogheid wordt dan 9 jaar en als de „kleinste" in het Koninklijk gezin zal het ongetwijfeld een fijne feestdag worden voor het prinsesje. Moge Prinses Marijke deze dag vele malen herdenken temidden van het Ko ninklijk gezin en van ons volk, dat alle Prinsessen een warm hart toedraagt, maar speciaal de kleine Marijke toch wel haast in 't bijzonder. Vrijdag 17 Febr.: Vrouwen-wereldge bedsdag, 's avonds 8 uur samenkomst van alle vrouwen in „Irene". Zaterdag 18 Februari, 14.30 uur: Grote Hardrijderij voor dames en heren om het kampioenschap van Holten (zie adv.). Maandagavond 20 Febr., 7.30 uur: Praat avond Schoolkring Espelo en O.L.M. in de school te Espelo. Spreker: de heer J. H. G. Sprokkereef, leraar Rijkslandbouwwinterschobl te Hen gelo. Maandag 20 Febr., 's avonds 7.30 uur: Filmavond, uitgaande van Heggepen- ningfonds, ond.„Slobbewoners", in Irene (zie annonce). Maandag 20 Febr.: Aanvang rentebij schrijving Coöp. Boerenleenbank (zie annonce). Maandag 20 Febr.Ledenvergadering Partij van de Arbeid, afd. Holten, in zaal K. ter Horst. Aanvang 7.30 uur. Dinsdag 21 Febr., 's avonds 7.30 uur, in zaal Vosman: Lezing door de hoofd ingenieur, Directeur van de Prov. Di rectie van de Cultuurtechnische Dienst de Weledelgestr. Heer Ir. A. J. Mark voort uit Zwolle over: „Ruilverkave ling en heeft deze ook betekenis voor Holten", voor de O.L.M.-afd., C.B.T. B.-afd. en Bedrijfsvereniging. Woensdag 22 Febr.: Vergadering afd. Holten Vereniging voor Dierenbescher ming, in café Vruggink, 7.30 uur nam. (zie bericht). Woensdag 22 Febr.: Ledenvergadering afd. Holten Alg. Ned. Metaalbedryfs- bond (A.N.M.B.) in zaal K. ter Horst. Aanvang 7.45 uur. Woensdag 22 Febr.: Dropping C.J.V.F. en C.J.M.V. Aanvang 7.45 uur, van uit de consistorie. Zaterdag 25 Febr.: Filmvoorstelling in Irene„Ik ben met u". Aanvang 8 uur. Donderdag 23 Febr.: Laatste gelegen heid ophalen prijzen verloting C.J.M.V. „De Vriendenschaar" in Irene (zie annonce). Zaterdag 25 Febr.: Opvoering toneel spel 50-jarig bestaan N.V.V., in Geb. v. Chr. Belangen te Nijverdal. Zaterdag 25 Febr.: Openbare toneeluit voering toneelvereniging „Notter" in Amicitia, 7.30 uur nam. (zie annonce). Maandag 27 Febr.: Bijeenkomst „Jonge Kerk" in Irene. Aanvang 7.30 uur. Woensdagavond 29 Febr., 7.30 uur: Le denvergadering afd. Holten O.L.M. in 't Stationskoffiehuis M. Kalfsterman. FILMAVOND HERV. JEUGD Het jeugdprobleem laat ons niet meer los. Gelukkig is het in onze plaats niet zo nijpend als elders, maarj. In de grote steden gaan pl.m. 15 pro cent van de jongens en meisjes, zodra zij de lagere school verlaten hebben, naar een „baas" of komen in een be drijf, waar zij de laagst gekwalificeer de arbeid verrichten. Ook op het platteland met zijn steeds voortschrijdende industrialisatie gaat men het probleem van de jonge onge schoolde fabrieksarbeider duidelijk ge voelen. En het is juist de jonge industrie, welke zo dringen aan goed personeel behoefte heeft. Weten deze jongeren, die men meest al met „massajeugd" betitelt, iets van arbeidsvreugde? Sterker nog: zij ken nen geen levensvreugde. Over dat jeugdprobleem handelt de film, welke maandag 20 februari a.s., des avonds om half acht, in „Irene" op initiatief van de Hervormde Jeugdraad zal worden vertoond. Het gaat over „Slobbewoners" en met name Krikkie. Wij vertellen U verder niets van hem, want U wordt uitgenodigd hem te ko men zien. Zie daarvoor de annonce in dit nummer. De opbrengst komt ten bate van het Heggepenningfonds ten behoeve van de exploitatie van 72 clubhuizen voor de jeugd, waarbij de Hervormde Kerk direkt of zijdelings is betrokken, met honderd speciaal daartoe aangestelde jeugdleiders, welke worden bijgestaan door meer dan 1300 krachten. Meer dan 20.000 jongens en meisjes bezoeken reeds deze tehuizen. Deze zendingsarbeid in eigen land kunt U ook steunen. Ook onder de minder prettige weers omstandigheden worden ouderen en jongeren tegemoet gezien. Donderdag 1 Maart: Uitvoering Holtens Jeugdtoneel ten bate van het Centr. Genootschap voor Vacantiekolonies, in Amicitia, om 8 uur. Vrijdag 2 Maart: Vergadering afd. Hol ten Ned. Bijbelgenootschap, 7.15 uur leden en 8 uur alle belangstellenden. Filmvertoning. Woensdag 7 Maart: Ouderavond Dorps school, 7.30 uur in de Hall (geopend 7 uur). Donderdag 15 Maart: Ledenvergadering Coöp. Boerenleenbank Holten in Sta tionskoffiehuis, 7 uur (zie annonce).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1