DE RACE NAAR HET WITTE HUIS EZELS en OLIFANTEN' PLAATSELIJK NIEUWS Vrouwen wereldgebedsdag TEN BOLSCHER - Rijssen AGENDA Handen en Li ppen ruw?pyROL No. 6. Jaargang 8. ZATERDAG 11 FEBRUARI 1956 Verschijnt elke Zaterdag. MENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuicsblad" te Holten. Telef. E 5b*3 - 23b Adv.-prijs: 115 m.m. a contantf 2.Iedere m.m. meerf 0.07 De binnen- en buitenlandse poli tiek van de Verenigde Staten wordt in steeds sterkere mate beïnvloed door de a.s. verkiezingen, die dit najaar zullen worden gehouden. Dat deze verldezingen zo zeer haar stempel drukken op de ge beurtenissen, de besluiten en de verklaringen, vindt vooral zijn oor- zaait hierin, dat de politiek in Ame rika op geheel andere voet wordt bedreven dan bij ons. Politiek is in zekere zin een brood winning voor tal van Amerikanen. In ieder geval hebben de politiek en hun „broouje", veel, zo niet alles, met el kaar te maken. Dat komt allereerst al hierdoor, dat men in vele overheidsbetrekkingen ge- kozen wordt en niet zoals bij ons voor het leven benoemd. Wanneer de ene partij de andere van het kussen ver drijft, worden ook vele hogere en la- gere ambtenaren en beambten van hun kussens verdreven; krijgen anderen daardoor een kans. Enerzijds is er dus de strijd om het baantje te behouden, anderzijds om het te winnen. Dit heeft natuurlijk wel een voordeel. Op die manier kan men de onbekwa- men er nog eens uitwerken, behoeft men met hun tekortkomingen geen ge noegen te nemen, omdat ze nu een maal een vaste positie hebben. Maar men kan natuurlijk ook de bekwamen er uit werken en hen vervangen door vriendjes van de winnende partij. Amerika kent en erkent het „spoils"- systeem, de buitenverdeling na een po litieke triomf. Niet alleen trouwens in Amerikain Engeland worden adel- titels uitgedeeld aan mensen, die bijv. de partijkas met een flink bedrag ge steund hebben. Er zijn vele onderne- mende zakenlieden, die de campagne i van de ene dan wel van de andere partij steunen, maar dan ook onder de leuze „voor wat hoort wat". En dat kan wel eens aanleiding ge ven tot misstandenbijv. wanneer de koningen-van-de-misdaad een deel van hun reuzenkapitaal aanwenden om een mannetje gekozen te krijgen, dat met hen onder één hoedje spelen wil. EZEL EN OLIFANT. Deze situatie wordt in de hand ge werkt, doordat er in Amerika maar 2 partijen zyn, waarmee men rekening heeft te houden. De ene is de thans aan de macht zijnde Republikeinse par ty, bekend als de GOP (Good Old Par ty), in de karikatuur immer uitgebeeld als een olifant. De andere is de Demo cratische Party, voorgesteld door een ezel. Wat is nu het verschil tussen beide groeperingen? Principieel is dit al heel moeilijk aan te duiden. Partijvorming volgens levensbeschouwing kent men in Amerika niet. Wel zag men na de Burgeroorlog (in de vorige eeuw) in 't overwonnen zuiden de party der De mocraten opstaan in verzet tegen de (noordelijke) Republikeinen. De tegen stelling was toen: óf alle macht cen traal in Washington, óf de aparte sta ten goeddeels op eigen benen. Die ten- denz werkt nog wel wat door, komt nu ook weer tot uiting by de kwestie van de rassen-segregatie. Het is echter moeilijk de lijn scherp te trekken. Ook onderling heeft men verschillen. Bij de Republikeinen is daar de woelige „rechtervleugel", waar van men maar de naam van Senator Knowland behoeft te noemen en waar van Mc Carthy wel een extreem lid was. Bij de Democraten is er onenig heid over de bovenvermelde rassense- gregatie. Het „donkere zuiden", het Democratische bolwerk bij uitnemend heid, ging helemaal niet met de party mee inzake het negervraagstuk en zo kreeg men de z.g. Dixiecraten (de zui delijke staten worden wel aangeduid als „Dixieland"), die niets van ophef fing der rassenscheiding wilden we ten en bij vorige verkiezingen zelfs met afzonderlijke candidaten uitkwamen. Ook in dit verkiezingsjaar zal de ras senkwestie ongetwijfeld een grote rol gaan spelen, maar ditmaal waren het de Republikeinen (Eisenhower) die moe dig de koe by de horens durfden vat ten. WAT IS HET VERSCHIL? De verschillen liggen dan ook meer op het terrein van de praktische poli tiek. Wie ondeugend wilde zyn, zou kunnen zeggen, dat het hele verschil er een is van de party die aan de macht is, met de partij, die aan de macht wil komen. Men zóékt wel eens tegenstel lingen om de oppositie te rechtvaardi gen en vooral in een verkiezingsjaar neemt men daartoe meex dan eens de toevlucht! Toch liggen er nog wel accents-ver- schillen. In het algemeen (hoewel men zeker niet mag generaliseren) verwacht men van de Republikeinse partij meer een conservatieve, van de Democrati sche meer een progressieve houding. Naar de Democratische partij trekken de meeste arbeiders. Ze herinneren zich hoe wijlen Roosevelt met zijn New Deal een einde wilde maken aan de so ciale misstanden, die in crisistijd ont stonden als gevolg van het in de USA beleden principe, „dat ieder zijn eigen broek maar moet ophouden". Ze her inneren zich anderzijds hoe het wijlen senator Taft was (toen de aanvoerder van de „rechtervleugel" der Republi keinen), die hun met de Taft-Hartley- stakingswet een stok tussen de benen stak. Maar het feit ligt er, dat in de Re publikeinse partij vele voormannen zit ten, die precies evengoed Democraten zouden kunnen zyn en omgekeerd. En uitwassen vindt men in béide partijen. Waarom dan die heftige strijd? Om dat een politieke carrière, ook in de onderste lagen, een broodwinning kan zijn of worden. Omdat voor velen hun baantje er van afhangt, omdat er voor anderen zich nieuwe kansen opdoen als de eigen partij wint, hetzij in heel de USA, hetzij in één der staten. Want tegelijk met de presidentsverkiezingen worden ook de verkiezingen voor een groot deel der zetels in Senaat en Con gres gehouden. WIE IS FAVORIET? Daarom is het niet alleen van ideëel, maar ook van uitermate praktisch be lang wie er straks zal winnen. En daar om spreekt het welhaast vanzelf, dat men het liefst wedt (letterlijk en fi guurlijk) op de favoriet. Want wie op het winnende paard wedt, heeft kans op een plaatsje aan de staatsruif! En dit jaar in het bizonder is de ver- k;e7ingsstrijd 'n spannende strijd, want op dit ogenblik durft niemand nog pro feteren wie het wint. Als Eisenhower meedoet (als hij meedoet!) is het de vraag of men het risico aandurft, dat, wanneer hij het moet opgeven, de nog niet zeer populaire Nixon als vice-pre sident zijn plaats inneemt. Anderzijds zijn bij de Democraten de beide topfi guren Harriman en Stevenson, geen candidaten van het formaat-Eisenho- wer. En dan is er nog altijd de kans, dat een outsider (byv. de eerzuchtige senator Kefauver, die opnieuw een gooi maakt naar het presidentschap, of de ambitieuze senator Knowland, de „man van rechts"), een onzeker element in de race zal vormen. Allerlei hindernis sen moeten worden genomen, waarvan de voornaamste wel is de „primary", de voorverkiezing van de candidaten. Als die geweest is, zijn de favorieten bekend. En dan begint pas de grote slag tussen de beide partijen, de eigen lijke race naar het Witte Huis! Lk. LANDBOUWSCHOLIEREN OP DE SCHAATS. De leerlingen van de lagere landbouw school hebben maandagmorgen op de banen van „De Noordpool" in onderlin ge wedstrijden eikaars krachten geme ten op de gladde ijzers, onder leiding van het hoofd der school, de heer A. J. Snijders. Er werd in twee groepen ge reden, terwijl nog een afvalrit werd ge houden. De prijzen bestonden uit geldbe dragen van resp. f 7.50, f 5.f 3. f 2.— en f 1.— De uitslagen waren als volgt: Groep I (klassen 1 en 2): le prijs W. Huzen; 2e pr. J. Boode; 3e pr. E. Jansen Ma- nenschijn; 4e pr. A. Pekkeriet; 5e pr. H. J. Overmeen. Groep II (klassen 3 en 4)le pr. J. W. Rensen, Lichtenberg, Rijssen; 2e pr. G. Tuitert; 3e pr. H. Paalman; 4e pr. H. Vincent; 5e pr. Joh. Klein Teeselink. Afvalrit: le pr. G. Tuitert; 2e pr. W. Huzen; 3e pr. J. W. Rensen, Rijssen. VRIJ VAN DIENST. Aan de dienstplichtige der lichting 1956 J. B. Veneklaas, Hbk 46, is voor 1 jaar vrijstelling van de dienstplicht verleend, wegens persoonlijke onmisbaar heid. VERENIGING VEILIG VERKEER. Men schrijft ons van Veilig Verkeer: In de plaatselijke Vereniging Veilig Verkeer heeft in het bestuur een muta tie plaats gehad. De heer G. J. Bouwhuis is als bestuurslid afgetreden en de heer W. ten Berge zal deze plaats innemen. Enige personen hebben zich voor de Bromfietscursus en voor het examen op gegeven. Het aantal personen dat zich voor de cursus heeft opgegeven is nog niet groot genoeg om deze te organise ren. Geeft U dus spoedig op bij het be stuur. De heren R. Petter, W. ten Berge en C. G. Bal willen U gaarne als cursist noteren. MOOI SPEL VAN „O.C.H." TEN BATE VAN HET GROENE KRUIS De toneelclub OCH gaf zaterdags avond in „Amicitia" een uitvoering met het toneelspel in drie bedrijven „Pinky een blank negermeisje" naar de gelijknamige roman van Cid Rickett Sumner. De opbrengst kwam, zoals de voorzitter van OCH, de heer J. Oos terkamp, in zijn welkomstwoord me dedeelde ten bate van de stichting van een wijkgebouw voor 't Groene Kruis. Er bestond voor deze uitvoering een grote belangstelling. In dit toneelstuk worden de bezoe kers op dikwijls dramatische wijze be paald by het rassenvraagstuk, de te genstelling tussen neger en blanken, in de zuidelijke staten van Noord-Ame- rika. Door hun uitstekend spel en door de keurige verzorging van het toneel heb ben de spelers en speelsters van OCH dit vraagstuk en de daarbij opgewekte sentimenten 'n bijna tastbare vorm ge geven. Het publiek heeft het spel van het begin tot het einde met grote span ning gevolgd. Er was bijna geen rol, die niet door de juiste persoon was bezet en niet met grote overgave en veel talent werd vertolkt. In het bizonder mogen ge noemd worden Adrie Harting als Pin ky, het blanke negermeisje, Dika Ste- geman als Dicey Johnson, haar groot moeder, Jan Oosterkamp als dokter Joe en Jan Holterman als Tom Den nis, de vriend van Pinky, die de meest belangrijke rollen keurig vervulden. Maar ook de kleinere rollen met mevr. Joh. Spakman-Wolters als de landeige- naresse, Mrs. Em, Zwaantje Stittelaar als Mrs. Melba Wooley, nicht en enige erfgename van Mrs. Em, en de heer H. Kromdijk als rechter Walker, werden goed gespeeld. Aardig ook was het spel van dè heer W. ten Berge als de neger Jake Waters en Dika Schooien als Ro- zelia, zyn vrouw. In hun opzichtige kle ding echte negertypen. De rol van po litieman (te weinig Amerikaans) werd vervuld door de heer W. Wolters. Het eerste bedrijf speelt zich af voor en op de waranda van Dicey Johnson's huis. Tante Dicey, zoals ze algemeen genoemd wordt, dienaresse van Mrs. Em, heeft haar kleindochter Pinky naar het noorden gestuurd om verpleegster te worden. Na vier jaar komt ze terug, ze is haar vriend Tom en Boston ont vlucht, omdat ze zich realiseert, dat zij als negermeisje, al is ze ook nog zo blank, nooit de gelijke zal zijn van de blanke. Ze is echter onthutst de wo ning van haar grootmoeder onveran derd aan te treffen en deze religieuse negerin bidt om bijstand voor haar kleinkind. Mrs. Em is ernstig ziek en dokter Joe en grootmoeder weten Pin ky te bewegen, dat zij haar verplegen zal. Tom zoekt zijn meisje op en beiden voeren een zware innerlijke strijd als zij hem bekend maakt een negerin te zijn. Tom laat haar alleen. Het tweede bedryf speelt ten huize van Mrs. Em, uiterlijk 'n strenge vrouw, maar die zoals later blijkt de ne- gerkindertjes een warm hart toedraagt. Als zij sterft onterft zij haar nicht Mrs. Wooley en vermaakt zij Pinky haar grote huis om er een kindersanatorium van te maken. In het derde bedryf, dat zich weer voor de hut van tante Dicey afspeelt, wordt men alles gewaar van het pro ces, dat Mrs. Wooley tegen Pinky voert om de erfenis. Rechter Walter en dok ter Joc zyn op de hand van Pinky en als deze laatste heeft getuigd, wordt het grote liuis aan haar toegewezen. Maar als allen het proces nog druk be spreken, staat plotseling het huis in brand en is de ontzetting groot. Tom is terug gekomen en neemt nu zijn besluit. Samen zullen zij het huis weer op bouwen om toch de negerkindertjes de hoog nodige hulp te geven. De decors van bos en hut, keurig verzorgd door de heer Spakman, deden het goed. De heer Van Geenhuizen had met zijn grimering de spelers goed ge typeerd en de heer Van Bruggen zorg de voor een passende verlichting. Aan 't slot van de voorstelling bracht de voorzitter van de vereniging „Het Groene Kruis", de heer Beijers, OCH dank voor haar sympathieke geste om te spelen voor 't bouwfonds. Men hoopt binnenkort met plannen te komen voor de stichting van een wijkgebouw, maar daarvoor zal nog veel geld nodig zijn. Hij sprak de hoop uit, dat ook andere verenigingen voor dit mooie doel een steentje zullen willen bijdragen. Hij complimenteerde OCH, dat haar 100ste uitvoering gaf en in het bizonder de heer Oosterkamp, die bij dit jubi leum 100 keer op de planken stond. Deze kreeg by monde van het club lid, de heer J. Holterman, namens de spelers een sigarenaansteker en een si- garettenstandaard aangeboden. De heer Oosterkamp dankte voor de ze huldiging en sprak de hoop uit, dat het publiek nog vele malen de uitvoe ringen van de club zal bijwonen. Een kleine verloting met prijzen, be schikbaar gesteld door de Holtense za kenmensen, bracht byna f140,— op. lllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIilllllUllillllUUlU Het Holten's Comité van de Vrouwen- Wereldgebedsdag wil gaarne de vrouwen van Hoiten in dit blad er aan herinne ren, dat deze komende gebedsdag D.V. zal gehouden worden op 17 februari 1956 Het onderwerp van de liturgie voor dit jaar is Joh. 10 16 (slot)„Het zal worden één kudde, één Herder". De liturgie werd dit jaar samengesteld door een groepje Indiaanse Christen vrouwen uit Arizona (Ver. Staten van Amerika) Eik jaar komen meer vrouwen aan het gebedsuur deelnemen, zowel in ons land als over de gehele wereld. Dit stemt zeker tot dankbaarheid. Laten ook wij hier in ons dorp en omgeving niet achter blijven. Ook wij willen bij de miljoenen vrouwen behoren over de gehele wereld om samen God te danken voor het offer van Zijn Zoon, Jezus Christus en Hem vragen om verhoring van de gebeden, die 17 februari a.s. worden opgezonden. Voorziet U tijdig van een liturgie - 20 ct. per stuk. Moge het ook dit jaar een goede avond worden, die gehouden wordt om 8 uur in het gebouw „Irene". Het Comité. ACCOUNTANTSKANTOOR Zitting in Hotel Holterman elke maandagmiddag. GRONDAANKOOP DOOR TER HORST EN Co. Door de directie van Ter Horst en Co. N.V., Koninklijke Jutespinnery en -weverij te Rijssen is een perceel grond gekocht van de heer H. W. ten Velde, gelegen binnen 't uitbreidingsplan voor het industrieterrein aan de geprojec teerde Industrieweg. Men hoopt hier zo spoedig mogelijk te beginnen met de bouw van een jute- weverij, waarvoor reeds geruime tijd een aantal arbeiders in de fabrieken te Rijssen in opleiding is. Zodra de weersomstandigheden zulks toelaten, zal van de zijde van het ge meentebestuur worden begonnen met de bestrating van de Industrieweg, waarvoor de materialen reeds zijn aan gevoerd. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden1 achterlicht van rijwiel1 stuk spek; 1 bruine pet; 1 bruin-beige muts (gemaakt van sjaal). Aan komen lopen: 1 kleine bruin-wit gevlekte hond; 1 hond (soort kees). Verloren1 geblokte sjaal1 pr. vuist handschoenen1 paar grolse wanten; 1 maandkaart Ó.A.D. Holten-Markelo1 groene ceintuur; 1 petroleum-trechter1 motoraccu 6 volt. SCHAATSWEDSTRIJDEN OM HET SCHOOLKAMPIOENSCHAP 1956. O.L; Dorpsschool moet beide titels verdedigen. De beste schaatsenrijdsters en -rijders (totaal 32 meisjes en jongens) van de vier lagere scholen zullen ijs en weder dienende zaterdagnamiddag a.s. om 2 uur op de banen van de ijsclub „De Noordpool" gaan strijden om het school- kampioenschap 1956. Van elke lagere school zal aan deze kampioenswedstrijd door 4 meisjes en 4 jongens worden deelgenomen. De jon gelui hebben met het oog op deze wed strijd ernstig getraind en we zijn er van overtuigd, dat het zaterdagmiddag hard zal gaan aan de Dorperdijk. Het vorige seizoen kwam zo wel bij de meisjes als bij de jongens het kam pioenschap terecht bij de o.l. Dorps school. De leerlingen van meester Brouwer zullen dus het kampioenschap en de beide wisselbekers moeten verdedigen en zij zullen zeker alles op alles zetten om weer kampioen te worden. Mochten ze er in slagen om het kam pioenschap te prolongeren, dan komen ze tevens in het definitieve bezit van de beide wisselbekers, die 2 maal achtereen of 3 maal in totaal gewonnen moeten worden. Het vorige seizoen waren de meisjes van de o.l. Dorpsschool sterk favoriet en ongetwijfeld zullen ze zaterdagmiddag een goede kans maken op de titel. De jongens van de o.l. Dorpsschool waren het vorige seizoen slechts 1.4 sec. sneller dan het 4-tal van meester Kroon en de jongens ut Espelo en Dijkerhoek bleven toen resp. maar 16 en 19 sec. achter op de kampioen. Aan spanning zal het zaterdagmiddag vast niet ont breken. Door het bestuur van „De Noordpool" is voor zaterdagmiddag tevens een afval- wedstrijd voor mannen en jongens uit geschreven, waarvoor geldprijzen be schikbaar zijn gesteld. Voor nadere bijzonderheden verwijzen we naar de advertentie in dit nummer. Vrijdag 10 Febr.Filmvoorstellingen in Irene van Koninklijk bezoek aan de West. Vrijdag 10 Febr.: Consumenten-avond Sparwinkeliers in Amicitia, aanvang 7.30 uur. Zaterdagmiddag 11 Febr.: Schaatswed strijden om het kampioenschap Lage re Scholen en Grote Afval-wedstryd (zie adv.). Maandag 13 Febr.: Ledenvergadering Onderl. Paardenverzekering te Holten in Café Joh. Jansen, nam. 7.30 uur (zie annonce). Woensdag 15 Febr.: Toneel- en zang spel gezelschap Tetman de Vries, in Amicitia, 7.30 uur (precies). Donderdag 16 Febr.: Contactavond Dorpsschool. Vrijdag 17 Febr.: Vrouwen-wereldge bedsdag, 's avonds 8 uur samenkomst van alle vrouwen in „Irene". Vrijdag 17 Febr.: Vrouwen-Wereld-ge bedsdag in Irene. Dinsdag 21 Febr.: Houtverkoop café Diepman te Haarle, nam. 12.30 uur (zie advertentie). Dinsdag 21 Febr., 's avonds 7.30 uur, in zaal Vosman: Lezing door de hoofd ingenieur, Directeur van de Prov. Di rectie van de Cultuurtechnische Dienst de Weledelgestr. Heer Ir. A. J. Mark voort uit Zwolle over: „Ruilverkave ling en heeft deze ook betekenis voor Holten", voor de O.L.M.-afd., C.B.T. B.-afd. en Bedrijfsvereniging. Dinsdagavond 21 Febr., 7 30 uur: Praat avond Schoolkring Espelo en O.L.M. in de school te Espelo. Spreker: de heer J. H. G. Sprokkereef, leraar Rijkslandbouwwinterschool te Hen gelo. Zaterdag 25 Febr.: Opvoering toneel spel 50-jarig bestaan N.V.V., in Geb. v. Chr. Belangen te Nijverdal. Opgave deelname vóór 8 Febr. bij vakbonds afdelingen. Woensdagavond 29 Febr., 7.30 uur: Le denvergadering afd. Holten O.L.M. in 't Stationskoffiehuis M. Kalf sterman. Woensdag 7 Maart: Ouderavond Dorps school. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerritjen, dv J. H. Kalfster- man en G. Huzen. Hendrik, zv E. Ve neklaas en Z. Bekkernens. Ondertrouwd: L. Nijland, 24 j., Holten, en H. G. Bronsvoort, 23 j., Holten. OverledenJkvr. K. van Coeverden, wed. van G. J. Bekkernens, 59 j. G. Smit, wed. van F. van der Vlies, 82 j. BEVOLKING. Ingekomen: B. H. Soer, van Biak (N.G.) naar Larenseweg 3. B. Nij land, e.v. A. Brinkman, van Diepenveen naar Dykerhoek 6. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is raël en 7 uur Ds Addink (Zondag 20 H.C.). In beide diensten collecte Kerk koor. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Col lecte Kerkkoor. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de Theol. Hogeschool te Kampen. GROTE DEELNAME AAN SALLANDTOCHT Een groot aantal Holtense schaatsen rijders heeft zondag deelgenomen aan de Sallandtocht. De meesten reden het traject van 50 km. Een zestal maakte de tocht van 90 km van Deventer' (Snippeling) over Raalte, Lemelerveld naar Vroomshoop en terug. Het waren W Bouwhuis, W. Beijers, Jan ten Vel de, M. Reissinger, A. Vincent en Joh. Wissink. Zaterdag hebben de heren J. Schip pers, A. J. Snijders en H. Wierda deze tocht volbracht. Aan de deelnemers wordt een herin- neringskruisje uitgereikt. Onze kleine gevederde vrienden heb ben nu toch ook met recht een „harde dobber". Laten we ze allen een handje helpen, zorgen we er voor, dat er vol doende broodkruimels op veilige en toegankelijke plaatsen zijn. Zij zullen ons straks dubbel vergoeden door hun gezang en vrolijk gekwetter.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1