De vrouwen van ©ns koningshuis De Bergruiters gaan concours hippique grote ruiterdemonstratie organiseren of AGENDA Wrijf Kou en Pijn w<?g met DAMPO No. 4. Jaargang 8. ZATERDAG 28 JANUARI 1956 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBIi ■sprijs van dii blad bedraagt f 1.25 p. kwartaal uitgave van de^st^hung^^ite^a meuwsbiad Adv.-prijs: 115 m.m. (a contant) f2.- H. K. H. PRINSES BEATRIXSI januari a.s. 18 jaar (Foto: T. v. d. Rejjken.) (Bij de 18e verjaardag van H.K.H. Prinses Beatrix.) In 1813 werd Nederland een Ko ninkrijk en door vorsten uit 't Huis van Oranje als koningen geregeerd. Maar met Willem III stierf de laat ste koning, en nu wordt al langer dan een halve eeuw de plaats op de troon ingenomen door een vrouw. Deze traditie zal worden voortge zet door Prinses Beatrix, die op 31 januari haar 18e verjaardag viert en meerderjarig wordt, Lid van de Raad van State, en dus zich gaat voorbereiden op haar taak als Neer- lands toekomstige Koningin. De trits van Nederlandse koningen biedt 'n merkwaardig, boeiend schouw spel. Daar is Willem I, „Vader Wil lem", met een doorzettingsvermogen soms grenzende aan hoofdigheid, le vend op de scheidslijn tussen twee we relden. Technisch, economisch, is hij vooruitstrevend, politiek conservatief, voorstander van 't autocratisch koning schap. Dat is de tragiek van zijn leven geweest; daardoor is hij als een teleur gesteld man gestorven; op het gebied van handel en nijverheid miskend door de behoudzuchtigen, op het gebied der staatkunde bestreden door de vooruit- strevenden. Toch getuigt heel zijn le ven van een hoge plichtsopvatting, een daadwerkelijke liefde tot zijn land, die hem in zijn stervensjaar nog met groots gebaar 10 miljoen gulden deed schen ken ter consolidatie van 's lands ont redderde financiën! Na hem komt Willem II, de uiterma te populaire held van Waterloo, vóór alles militair; vooral ook door zijn Rus sische echtgenote sterk in zijn opvat ting van het autocratisch koningschap. Maar ook hij geeft deze persoonlijke idealen, en zelfs op verrassende wijze, prijs als de revolutiegolf van 1848 hem overtuigt van de onweerhoudbaarheid der nieuwe staatkundige denkbeelden. Onder zijn regering kan Thorbecke het constitutionele koningschap voorberei den. En tenslotte de militante, indrukwek kende figuur van Willem III, ook nog wortelend in het verleden, schoorvoe tend toegevend aan de volksinvloed, de triomf laten aan dezelfde Thorbecke, maar door alles heen zich vast ver bonden wetend met zijn volk en soms zelfs impulsief handelend door zijn ge hechtheid aan dat volk. Hij wordt een tragische figuur als de een na de an der zijn drie zonen en zijn vrouw hem ontvallen en hij alleen komt te staan. Dan lijkt het einde van het Huis van Oranje nabij. De regentes. In een nieuwe toonaard klinkt het Oranjelied bij het optreden van Emma van Waldeck-Pyrmont. Een hoog plichts besef moet haar geleid hebben toen zij, het 21-jarige meisje, in het huwelijk trad met de toen 62-jarige koning. En dat plichtsbesef had zij nodig toen haar na het overlijden van haar gemaal de zware taak ten deel viel ons land te regeren als Regentes, in naam van haar minderjarige dochter Wilhelmina. Maar met, haar komt ook de keer, want zij aanvaardt ten volle en welbe wust de consequentie van het constitu tionele koningschap. Wie zal zeggen hoe ver haar voorbeeld van invloed is ge weest op de wijze, waarop later Konin gin Wilhelmina deze lijn zou doortrek ken? Koningin Emma, eens het vreem de Duitse prinsesje, werd een nationale figuur, een geliefde figuur, en nog leeft de herinnering aan haar voort in een der meest nobele humanitaire onderne mingen, de bestrijding van de t.b.c in de Emmabloem! Op 18-jarige leeftijd komt dan een jonge Koningin aan de regering. Al spoedig staat zij voor grote en moei lijke beslissingen. Tijdens de Boeren oorlog verdient zij de erenaam van „de enige man op de troon in Europa", als zij door de Britse blokkade heen de oude Paul Kruger laat ophalen door een harer oorlogsbodems. Dan komt de eerste wereldoorlog en ook toen toon de zij zich beslist en kordaat, ten volle respecterend de grenzen van haar be voegdheden, maar ook binnen die gren zen het uiterste gevend. Moeilijke na-oorlogse jaren, misken ning, vijandigheid tegenover haar Huis. Dan, na een korte periode van nieuwe waardering en aanhankelijkheid, de zwaarste slag: de gang in de balling schap, slechts nog van verre afstand in staat haar volk moed in te spreken. Hier ook weer diezelfde merkwaar dige tweezijdigheid. Enerzijds een staan op haar prerogatieven, anderzijds het vermogen zichzelf volkomen weg te cijferen, het ontroerendst bewezen in haar terugtreden en plaats maken voor haar koninklijke dochter. Toen heeft het Nederlandse volk, tijdens de ont roerende hulde op de Dam, geprobeerd aan zijn Koningin veel goed te maken. Maar het staat nog diep in de schuld bij deze waarlijk koninklijke vrouw, die haar regering begon met de woorden van haar vader: „Oranje kan nooit, nee nooit genoeg voor Nederland doen Moeder en dochter. Wat Koningin Wilhelmina té veel moest missen, viel Koningin Juliana in overvloed ten deel, de warme, diepe menselijke genegenheid van haar on derdanen. Weer schaart heel Neder land, ongeacht godsdienstige of politie ke overtuiging, zich rondom de troon, beseffende, dat deze het bindend ele ment vormt in deze door zovele schot jes en schuttingen ingedeelde samenle ving. Haar moeder heeft haar reeds jong in contact gebracht met haar volk en zij studeerde als 'n „doodgewone" stu dente in Leiden, reed met de tram naar huis. En deze koningin heeft zich willen doen kennen aan haar volk, telkens weer wanneer zij sprak en openhartig, maar indringend, dat volk confronteer de met de problemen, die haar veront rustten en ook dat volk verontrusten moesten. Bij de vrouwen uit ons Koningshuis treft ons dan ook een diepe religieuze zin. Koningin Emma openbaarde die in haar leven. Koningin Wilhelmina; sprak dapper haar geloofsbelijdenis uit bij het standbeeld van Gaspard de Co- ligny, in het hartje van Parijs. Konin gin Juliana heeft telkens weer als haar overtuiging uitgesproken, dat „God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf" alléén de oplossing kan bren gen voor alle vraagstukken, die de we reld verdelen en doen lijden. De diepe ernst, geheel vrij van iedere pose, waar mee deze koninklijke vrouwen voor haar geloof uitkwamen, snoerde zelfs de spotters de mond. De Kroonprinses. En nu wordt Prinses Beatrix 18 jaar. Op die leeftijd aanvaardde haar groot moeder de regering. Zij heeft een zon nige jeugd gehad, zij heeft de vrijheid genoten, zoals noch Emma, noch Wil helmina, noch Juliana die ooit gekend hebben. Maar thans, meer dan ooit, zal de plicht op haar afkomen, de plicht van een constitutionele vorstin, die ze straks zal moeten zijn. En ons Neder landse volk is door Koningin Juliana Irv de Zaterdagavond van de vorige week in hotel Vosman gehouden jaarvergadering van de LRV „De Burgruiters" hebben de leden het „werkplan 1956", zoals de voor zitter, de heer H. Beldman het noemde, besproken en vastgesteld. Er zal op Hemelvaartsdag of op de 2e Pinksterdag het juiste tijdstip kon nog niet bepaald worden een concours-hip- pique of een grote ruitersportdemonstra tie gehouden worder. De gedachten gaan hierby, wat de plaat' betreft, uit naar „De Poppe" en Dijkerhoe c. Behalve bijzondere attracties zal ook c-v-i? nummer voor lar.d- bouwtuigpaarden in het programma wor den opgenomen voor fokkers uit de omge ving. Teneinde een en ander grondig voor te bereiden zal direct met de oefeningen wor den aangevangen. .Om de demonstraties aan de nieuwe behoeften aan te passen, zodat het gebodene voortdurend actueel blijft, werd een commissie ingesteld, waar in als leden werden aangewezen de heren A. H. Vruwink, G. Breukink en J. Jansen. Teneinde de ruitersport zo populair mo gelijk te maken zal veel aandacht worden geschonken aan de jeugd. Schoolgaande kinderen uit de hoogste klassen zullen bij demonstraties en op het concours vrije toe gang krijgen, terwijl men vooral ook zijn aandacht wil bepalen bij de leerlingen van de lagere landbouwschool. Op de dankdag voor het gewas wil men ter versteviging van de financiële positie der vereniging een bazar en een verloting organiseren. De donateurskaarten zullen allen gelijk tijdig worden aangeboden. In deze vergadering, welke voornamelijk bezocht was door de jongere leden, kon de voorzitter nog in het bijzonder enkele ouders welkom heten, alsmede de oud voorzitter, de heer G. S. E. Vegter. De voorzitter deelde nog mede, dat door het vertrek van de heer M. Bolink, naar de N.O. polder, het secretariaat is over genomen door de heer F. W. Veltkamp. Besloten werd voor het bestuur van Streek VI van de provinciale bond can- didaat te stellen mej. N. Vosman. Men was niet ingenomen met de per 1 Januai'i j.l. door de Kon. Federatie inge voerde maatregel, dat elk lid bij overgang naar een hogere klasse f 1 moet betalen. Als er geld nodig is, zo verklaarde de voor zitter, om de kampioenschappen te organi seren, moet dit door alle leden samen op gebracht worden. Via de streek- en pro vinciale bond zal men hierin verandering trachten te krijgen. Jaarverslag Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer Veltkamp, bleek o.a. dat het aantal leden van 26 gestegen is tot 29, waarvan 19 rijdend lid zijn. Drie leden moesten we gens bedrijfsomstandigheden het rijden op geven. Dat was een van de redenen, dat de achttallen op de concoux-sen, waaraan deel genomen werd, niet zo'n goed figuur sloe gen. De individuele prestaties waren veel beter. Er werd acht maal aan een cross country deelgenomen waarbij de Bergrui- ters steeds onder de eerste prijswinnaars waren. Het begin van het jaar was goed doordat de voorzitter, de heer Beldman het instruc teursdiploma der federatie behaalde. Zijn vrij ernstige en langdurige ziekte was ech ter oorzaak, dat het werk in de vereniging geruime tijd stil lag. Hoewel dit aan de totale prestaties niet ten goede kwam, werd er in het afgelopen jaar toch goed werk verricht. Er had tijdens de braderie een geslaagde demonstratie plaats. Bij een eventuele braderie in 1956 wil men gaarne verwend. Het wil niet slechts een ko ningin, die het kan eerbiedigen, het wil de kans krijgen persoonlijk sympathie, genegenheid, liefde naar haar te doen uitstralen. Men zal prinses Beatrix gadeslaan, wachtend op de kans, die zeker voor haar komen zal. De kans om de mens Beatrix te leren kennen. Dat zij haar taak als vorstin zal vervullen, daar voor staan de historie en 't heden van haar, die haar voorgingen, Nederland borg. Maar wil zij die taak vervullen en er gelukkig bij zijn, dan moet zij zich gedragen weten door de diepe sympathie van het Nederlandse volk. Eerbied en achting worden haar gebo den als Kroonprinses thans, als Ko ningin straks, maar daar ver bovenuit gaat de persoonlijke genegenheid, die haar Koninklijke Moeder zich op zo ge heel eigen wijze heeft weten te ver-, werven. Als Prinses Beatrix in het spoor van haar Moeder treedt en zich laat leiden door de principes, die het leven van Koningin Juliana» beheersen, dan zal haar de liefde van een volk tegenklin- ken uit de zegenbede: U zeeg'ne God, Hij stelle U tot een zegen! Lk. weer meewerken, terwijl men ook voor het VW vacantie-programma weer be schikbaar is. Verschillende leden namen nog deel aan het optreden bij een huwelijk en bij een hu welij ksherdenking. De heer Beldman bracht de ledenverga dering nog dank voor de prachtige fruit mand welke men bij zijn terugkeer uit het ziekenhuis had aangeboden en voor de be toonde belangstelling tijdens zijn ziekte. Financiën achteruitgegaan Uit het financiële verslag, dat de pen ningmeester, de heer W. Baltus uitbracht bleek, dat het saldo ad f 2046,29, dat in het begin van het boekjaar nog aanwezig was, is teruggelopen tot f 1580,97. De inkomsten bedroegen f 1014,84 en de uitgaven f 1812,17. De commissie, die de boeken controleer de bestaande uit de heren J. Aalstink, H. B. Vosman, en H. J. Bosschcrs, verklaarde bij monde van laatstgenoemde alles keurig in orde bevonden te hebben. Onder dankzegging voor zijn arbeid werd deze dan ook gedechargeerd. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit de heren H. J .Bosschers, H. B. Vosman en G. W. Schoneveld. Bij de rondvraag werd nog geklaagd over de slechte toestand van de openlucht- manége. Besloten werd deze Zaterdag over een week gezamenlijk in orde te maken. GUNSTIG JAAR VOOR VEEFONDS „ONS BELANG" Het onderlinge veefonds „Ons Belang" hield Vrijdagmiddag zijn jaarvergadering in hotel Holterman, onder voorzitterschap van de heer B. Voordes. Deze wenste de leden met hun gezin nen een gelukkig en voorspoedig jaar op hun bedrijven en gaf daarna de admini strateur de heer G. J. Boks, gelegenheid om de jaarverslagen uit te brengen. Het ledental van het fonds is met 1 te ruggelopen in het afgelopen boekjaar en bedroeg 166. Drie leden werden afgevoerd wegens opheffing van hun bedrijf en twee nieuwe leden traden toe. Het aantal verzekerde runderen bedroeg 784 met een getaxeerde waarde van f331.225. De heer Boks kon wijzen op een blij vende gunstige ontwikkeling voor het fonds want evenals de voorgaande zeven jaren behoefde ook in 1955 slechts een heffing van 1 pet. plaats te vinden om de ge dane onteigeningen te kunnen financieren. Er behoefden slechts 14 runderen ont eigend te worden, welke samen f 2301 op brachten. In de afdeling brandschade had geen onteigening plaats. De 1 pet. heffing leverde f 3352 op, als mede van nagekomen inschrijvingen f 130,63. De totale inkomsten bedroegen, met het saldo van 1954 ad f 1513,20. in totaal f7297.37. De uitgaven beliepen f 6263,78, zodat er een batig slot bleef van f 1033,59. Nadat de kascommissie bestaande uit de heren A. Schoperman en G. Renssen, had verklaard, de administratie keurig in orde bevonden te hebben, werd de heer Boks gedechargeerd en hem dank gebracht voor zijn goed beheer. Tot leden van de nieuwe kascommissie werden aangewezen de heren A. Scheper man en H. J. Klein Nagelvoort. De aftredende bestuursleden de heren G. Aanstoot, Borkeld, Joh. Bekkernens en B. Voordes, Holterbroek en H. Nijkamp, Beu- seberg, werden met bijna algemene stem men herkozen. Voor deze vier personen waren tegencandidaten gesteld, die slechts enkele stemmen verwierven. Bij de rondvraag werd nog besloten, de bestuursleden in het bezit van een zgn. trocarmesje te stellen, teneinde runderen, welke last van trommelzucht hebben, hier van te kunnen bevrijden. Zaterdag 28 Jan.: Gezellig Bal in hotel G. Müller (zie annonce). Zaterdag 28 Jan.: Filmvoorstelling in Irene, half acht. Zaterdag 28 Jan.: Jachtrit achter de meute, uitgaande van de Bergruiters, (na de middag (zie bericht). Zaterdag 28 Jan.: Uitvoering Jafro's Jeugdtoneel in Amicitia. Aanvang 2.30 uur (zie adv.). Maandag 30 Jan.: Vergadering H.M.V. en Supp.ver., enz., 8 uur, Stations koffiehuis. Maandag 30 Jan.: Jaarvergadering Schoolkring Espelo, 's avonds 7.30 uur in het schoolgebouw aldaar. Dinsdag 31 Jan.: Uitvoering O.C.H. in Irene. Woensdag 1 Febr.: Feestelijke ouder avond ULO-school in Amicitia. Aan vang 8 uur. Donderdag 2 Febr.: Zitting kraamcen- trum Deventer, kantoor Algem. Zie kenfonds Larenseweg, 1.30-3 u. n.m. Donderdagavond 2 Febr., 7.30 uur: Jaar vergadering Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria", gebouw Rehoboth. Donderdag 2 Febr.: Vergadering afd. Espelo van de Plattelandsvrouwen. Mej. D. Kuiper spreekt over: „Het ontstaan der gezinsverzorging". Aan vang 7.30 uur. Zaterdag 4 Febr.: Uitvoering O.C.H. in Amicitia, ten bate van het Wijkge- bouw van het Groene Kruis. Dinsdag 7 Febr.: Zitting Dr. Tromp Visser, kantoor Algem. Ziekenfonds. 4.305 uur nam. (vooruit bespreken). Woensdag 8 Febr.: Laatste dag opgave deelname toneelspel 50-jarig bestaan N.V.V. in Gebouw v. Chr. Belangen te Nijverdal aan de vakbondsafdelingen. Donderdag 9 Febr., 7.30 uur: Chr. Plat telandsvrouwen in Rehoboth. Spr. zuster Groeneveld. Vrijdag 10 Febr.: Filmvoorstellingen v. Koninklijk bezoek aan de West. Vrijdag 10 Febr.: Aanbesteding bouw gymnastieklokaal, dienstgebouw G.E. B. en middenstandswoning, nam. 3 uur, Gemeentehuis. Woensdag 15 Febr.: Toneel- en zang spel gezelschap Tetman de Vries, in Amicitia, 7.30 uur (precies). Zie an nonce. Donderdag 16 Febr.Contactavond Dorpsschool. Zaterdag 25 Febr.: Opvoering toneel spel 50-jarig bestaan N.V.V., in Geb. v. Chr. Belangen te Nijverdal. Opgave deelname vóór 8 Febr. bij vakbonds afdelingen. Woensdag 7 Maart: Ouderavond Dorps school. EEN NIEUW PORTRET van H.M. Ko- ningin Elisabeth van Engeland, die, met de Hertog van Edinburgh, 27 ja nuari uit Londen vertrekt voor een bezoek aan Nigeria. De foto is genomen in het Bucking ham Palace; H.M. draagt een gebor duurde, satijnen japon, en de ereteke nen van de „Order of the Gartër".

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1