Uit het plaatselijk parlement AGENDA Verhoging Abonnementsgeld en Advertentietarief No. 2. Jaargang 8. ZATERDAG 14 JANUARI 1956 Verschijnt elke Zaterdag. MIENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dit blad bedraagt j 1.25 p. kwartaal I Uitgave van de stichting „Hoitens Nieuwsblad" Ite Holten. Telef. K 5483 - 234 DE BEGROTING VOOR 1956 ONDER PROTEST VASTGESTELD. AANVULLENDE CREDIETEN VOOR VERHARDING DOORLOPENDE DIJK EN HELHTJIZERWEG EN VOOR BOUW WATERZUIVERINGS INSTALLATIE. HOGERE SUBSIDIE VOOR H.M.V VERGRO TING LAGERE LANDBOUWSCHOOL. In een zitting, welke behoudens een korte onderbreking ongeveer zeven uur duurde, heeft de gemeen teraad de hem door Burgemeester en Wethouders aangeboden begro ting voor het jaar 1956, donderdag avond onder protest aanvaard. Algemene beschouwingen werden er ook dit jaar niet gehouden. Men kwam tot dit besluit aan het slot van de behandeling van dit belang rijke financiële stuk der gemeente naar aanleiding van een suggestie van de heer Soer en diens opmer king, dat men Van hogerhand de gemeentebesturen tot kwajongens maakt door een dergelijke niet-reële begroting te moeten vaststellen. Een uitvoerige argumentatie heeft de raad, die de gevoelens, welke de heer Soer vertolkte, unaniem deel de, niet geleverd. Men achtte zich hiervan blijkbaar ontslagen, na de belangrijke dingen, welke de burge meester in de oudejaarsrede betref fende financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten en de on mogelijkheid om in verband daar mede een behoorlijk financieel beleid te voeren, heeft gezegd. Dat hier geen reëel sluitende be groting op tafel lag bleek wel uit het feit, dat terzelfder tijd een tien tal wijzigingen van deze zelfde be groting moesten worden aangeno men, waarin behalve een aantal lta- pitaalswerken tal van posten waren verwerkt, waarmede de oorspronke lijke begroting was ontlast, om haar sluitend te krijgen. Want slechts de inzending van een sluitende begro ting biedt de gemeentebesturen de kans haar niet per kerende post van Gedeputeerde Staten terug te ont vangen. Men kan met een begroting, welke de goedkeuring ontvangt, in elk geval voorlopig verder werken. De burgemeester, Mr. Enklaar, kon de voltallige raad, bij de aanvang der beraadslagingen dan ook slechts wijzen op de onaantrekkelijke omstandigheden, waaronder deze moeten plaats vinden. Voordat met de behandeling van de agenda werd begonnen, sprak de burge meester de beste wensen uit voor het nieuwe jaar voor de raadsleden en hun gezinnen, en wenste hij allen een voor spoedig en gelukkig 1956. Er is een bericht van ontvangst bin nengekomen van de wijziging der poli tieverordening, waarbij de speelautoma ten in de café's zijn verboden, zodat deze terstond kan worden afgekondigd en de verordening met ingang van 15 Januari in werking zal treden, zo deelde de bur gemeester mede. Aan de industriecommissie werd een bedrag van f 200.toegekend voor del ging van haar onkosten over 1955. De gemeentebegroting en de bedrijfs- begrotingen werden hierna post voor post behandeld. DE HELHUIZERWEG. Eén punt wilde de burgemeester ech ter eerst nog recht zetten. Men heeft van een bepaalde zijde voor het feit als zou de verharding van de Doorlopende Dijk bij het dagelijks bestuur de voor keur hebben boven de verharding van de Helhuizerweg, de schuld op de rug van Wethouder Teeselink willen schui ven. Deze beschuldiging, zo verklaarde Mr. Enklaar, is ten enenmale onjuist, want de heer Teeselink heeft zich juist altijd uitgesproken voor de gedachte om eerst de Helhuizerweg onder handen te ne men. Het vorige jaar kon van een uit voering niets komen, omdat de midde len ontbraken. Thans zijn beide wegen op de begroting gebracht en is door de Cultuurtechnische Diens subsidie toege zegd, zodat de burgemeester hoopte, dat men in Den Haag nu ook zo wijs zal zijn om de gemeente de overige middelen te verschaffen. Voor de bouw van de dubbele midden standswoning is na aangebrachte bezui niging thans de goedkeuring afgekomen. Bij de bespreking van de verschillende posten verzocht de heer Jansen bij leve ringen zoveel mogelijk de -plaatselijke mensen in te schakelen, de heer Wan- sink vond de verzekering van de wet houders te laag, terwijl de heer Soer oordeelde, dat de brandweer, vooral voor wat de nachturen betreft, te schraal be loond wordt. De heren Jansen en Riet berg waren het hier mee eens. De vrij willigers mogen voorts geen schade lijden als zij uit hun zaak moeten weglopen voor de brandweer. B. en W. zullen deze punten bekijken, was» het antwoord van de Voorzitter. SCHOOLTANDVERZORGING. De heer Soer hield een pleidooi voor een goedkopere wijze van schooltandver- zorging dan B. en W. voor de geest staat. In Hengelo verwijst een controlerend tandarts de kinderen met gebitsgebreken naar de eigen tandarts. Dat kan hier de plaatselijke tandarts zijn. In Goor be staat ongeveer eenzelfde regeling. Uit het antwoord van de Voorziter bleek, dat vanwege de Maatschappij voor Sociale tandheelkunde op de beide dorps scholen reeds een onderzoek is ingesteld om B. en W. te adviseren betreffende het vullingsgetal. De dorpskinderen heb ben betere gebitten dan de boerenkin deren, zo is gebleken. Men wil hier ook komen tot ongeveer gelijke methoden als de heer Soer noemde. Deze zag in het laatste verschijnsel de preventieve werking van het zieken fonds, omdat het fonds onder de dorpe naren meer leden telt dan onder de boe ren. De heer Soer kon voorts geen vrede hebben met een post van f 640.voor het onderhouden van de tuin der o.l. dorpsschool, waarbij gerekend is op 2 dagen per week gedurende 26 weken. Hier speelt de gelijkstelling van het onderwijs een rol, zo verklaarde de Voor zitter, maar nadat Weth. Teeselink ver klaard had, dat de bijzondere school geen bezwaren zal hebben tegen de vergoe ding, welke zij ontvangt voor het onder houden van haar tuin, indien van ge meentewege een deel van het onderhoud wordt overgenomen, in het belang van het aanzien van dat dorpsdeel, waren B. en W, bereid de post' terug te brengen naar een arbeidsindeling van anderhalve dag. Op zijn aandrang werd de post. van ruim f 8000.voor de bijdrage aan de Provincie wegens onderhoud der provin ciale wegen onder protest gehandhaafd. Het verkeer van elders is veel groter dan het locale verkeer, verklaarde de heer Rietberg, met instemming van de overige leden. Aan de kosten van onderhoud van de in het gebied van het Waterschap „De Schipbeek" gelegen waterleidingen valt niet te tornen, verklaarde de Burgemees ter op een vraag van de heer Soer. Deze waterleidingen staan op onze naam, zo zeide hij. De Schipbeek heeft ze lange tijd schoongemaakt, maar dit uit finan ciële nood aan de gemeente moeten over doen. Vroeger was dit ookhet geval, ver klaarde wethouder Wegstapel nog. LAGERE LANDBOUWSCHOOL. Naar aanleiding van een vraag van de heer Jansen wat met het huis van de heer Brands aan de Oranjestraat zal gebeuren, kreeg de raad de plannen te zien van de vergroting van de lagere landbouwschool, welke belangrijk zal worden uitgebreid met twee leslokalen, een overblijflokaal en een lokaal voor handvaardigheid. Het huis zal van de benen gaan en de Burgemeester zou hier een parkeer plaats willen maken. De heer Klein Velderman gaf de voor keur aan een winkelpand, omdat daar aan ter plaatse behoefte bestaat. De raad hield zich geruime tijd bezig met de hoge kosten van de verwarming der u.l.o. school, welke f 130.per week bedragen winter en zomer. Dit komt door de slechte ligging en het nevengebruik, verklaarde de Burge meester. Adv.-prijs1—15 m.m.(a contantf 2—Iedere m.m. meer j 0.07 ter sprake, waarvoor nog steeds geen plaats gevonden is. De heer Soer wilde hem met een heli copter achter het gemeentehuis laten weghalen, maar waarheen, zo vroeg men zich af. B. en W. vinden deze gang van zaken inderdaad niet in orde, zo verklaarde wethouder Teeselink. De heer Klein Velderman wilde een prijsvraag uitschrijven, maar daar voelde de Burgemeester niets voor. Als het voor elkaar is moeten er echter concerten ko men, zo verklaarde deze. De heer Soer vroeg waarom het be drag van f800.vo-<r culturele doel einden op de laatste begrotingen nog steeds niet gebruikt wordt en de heer Jansen adviseerde er spoedig een fonds van te vormen. Deze bedragen zijn echter nog niet goedgekeurd, aldus de Burgemeester. Na een verdediging door de Voorzit ter stapte de heer Lamleweerd ten slotte over zijn bezwaren heen tegen de z.i. hoge subsidie voor de plattelandsbiblio theek, welke 10 cent per inwoner be draagt. Dit is ook een stukje cultuur, aldus de burgemeester, en van belang voor de jeugd. Na een opmerking van de heren Soer en Brands, dat een basisloon van f 42.24 voor de mensen in de sociale werkvoor zieningsregeling toch veel te laag is (maar dit is een rijksregeling, naar de Voorzitter zeide), ging de raad stemmen over de subsidie der marktcommissie ad 4^5.welke niet meer op de begroting geplaatst is. Er gaat geen activiteit meer uit van de marktcommissie, zo verklaarden ver schillende leden met het dagelijks be stuur. Er waren dan ook maar drie voor standers voor handhaving der subsidie. De begroting werd hierna onder pro test vastgesteld met aan inkomsten en uitgaven f 1.244.633.79. KAPITAALSWERKEN. Bij verschillende begrotingswijzi gingen vroegen B. en W. terzelfder tijd credieten voor aanschaffingen en werken, welke niet in de oorspron kelijke begroting waren opgenomen, resp. daarvan waren afgevoerd, o.a. voor de verharding van de Helhui zerweg, Doorlopende Dijk en een deel van de Dorperdijk ad f375.955. Hiertegenover staan subsidies van de cultuurtechnische dienst ad f 150.820 en bijdragen van derden ad f 22.045. Voor de bouw van een waterzui veringsinstallatie van f477.000.—, waarvoor Den Haag de rente en af schrijving moet beschikbaar stellen door een verhoogde rijksbijdrage en voor uitbreiding van de straatver lichting f 19.000. Een vloerkleed voor de raadszaal zal f 5000.kosten, een handgeknoopt De venter tapijt, dat honderd jaar meegaat en dat door vakmensen uit de sociale werkvoorzieningsregeling wordt ge maakt. De raad keek hier wel even tegenaan, maar de jaarlijkse kosten zullen wegens de lange afschrijvingstermijn slechts ge ring zijn. kleine wijzigingen overeenkomstig de aan de leden toegezonden ontwerpen vast gesteld. Er ontspon zich nog een kort debat over de vraag of het toegestaan is dat een ambtenaar zich om principiële re denen niet tegen de kosten van ziekte- verzorging verzekert en dan eventueel in nood een beroep doet op zijn werk gever. Men werd 't er echter over eens, dat men iemands principe moet eerbiedi gen en dat dergelijke mensen niet spoe dig een beroep zullen doen op de ge meentekas. De Voorzitter achtte dit voor Holten een, wat hij noemde, academische vraag. WEGENBELASTING. De verordening op de wegenbelasting werd met dezelfde redactie opnieuw vast gesteld aangezien de koninklijke goed keuring was afgelopen. De vergoeding voor de bizondere school werd overeenkomstig art. 55bis der L.O.-wet vastgesteld op f45.79 per leerling, met een kleine vermindering wegens de gewijzigde post -voor het on derhoud der schooltuinen. BOILERS. De aanvrage om warmwaterboilers is nog niet zo daverend, zeide de Burge meester' op een vraag van de heer Soer, die ongelimiteerde doorbetaling der kos ten niet juist vond. Er zijn risico's voor het G.E.B., die huurkoop niet toestaan, zo bleek echter. De turnartikelen voor het nieuwe gym nastieklokaal zijn reeds besteld, deelde de Voorzitter verder op een vraag van de heer Soer mede. De persoon, die hem hierover heeft aangeklamp is te laat ge weest, meende hij. In deze aanschaffing heeft de consu lent voor de lichamelijke opvoeding van advies gediend. Het is natuurlijk gemak kelijk om achteraf te zeggen dat men wel -2 a 3000 gulden goedkoper had kunnen leveren. Andere vertegenwoordigers zijn er in groten getale en veel eerder bij geweest. De vraag werd nog gesteld of het niet wenselijk is in het vervolg per adverten tie prijsopgave te vragen. De heer Jansen wees tenslotte op de enorme slechte toestand van de Indus trieweg, maar er bleek verbetering op komst te zijn. Zaterdag 14 Jan.: Uitvoering in Amicitia van de Kinderoperette „Goudhaartje en de Troubadour". Aanvang 7.30 uur. Maandag 16 Jan.: Bijeenkomst Jonge Kerk om 7.30 uur in Irene. Dinsdag 17 Jan. begint de opruiming bij H. Steunenberg, Burg. v. d. Borch- straat. (Zie annonce.) Woensdag 18 Jan.: Bloemenschikavond Plattelandsvrouwen afd. Holten. Aan vang 7.30 uur in Hotel Holterman. Vrijdag 20 Jan.: Bestuursvergadering Groene Kruis. Zaterdag 21 Jan.: Aanbesteding restau ratie Herv. Kerkgebouw met bijkomen de werken, 15.uur, in de consistorie der Herv. Kerk. Dinsdag 24 Jan. (vermoedelijk): Forum vergadering „Jong-Holten". Vrijdag 27 Jan.: Feestelijke jaarverga dering afd. O.L.M. in Amicitia. Zaterdag 28 Jan.: Gezellig Bal in hotel G. Müller. Woensdag 1 Febr.: Feestelijke ouder avond ULO-school. Vrijdag 10 Febr.: Filmvoorstellingen v. Koninklijk bezoek aan de West. NIEUWE TELEFOONAANSLUITING GEMEENTEHUIS Het Gemeentebestuur vestigt er de aandacht op, dat het gemeentehuis van af heden door TWEE LIJNEN telefonisch bereikbaar is, n.l. op de nummers 333 en 360 Het G.E.B., dat laatstgenoemd num mer voerde, is derhalve in het vervolg in de kantooruren slechts bereikbaar via het gemeentehuis. HOGERE SUBSIDIE H.M.V. Bij de bespreking van de subsidies ver klaarde de heer Brands zeer erkentelijk te zijn voor de verhoging van de subsidie van H.M.V. tot f 500.Er zijn daar echter financiële moeilijkheden, terwijl men voor dringende nodige voorzienin gen staat. Ook een tamboercorps kan niet gemist worden. Spr. wees op het schrijven van de Federatie, die voor een korps in de vaandelafdeling met instem ming van de Minister van Onderwijs f 1200.gevraagd heeft. Diepenveen geeft b.v. f 2000. voor vier korpsen. Hier is maar één korps, dank zij de uit stekende samenwerking tussen de gefu seerde verenigingen. Spreker pleitte voor een subsidie van f750. De Voorzitter sprak met betrekking tot het adres van de Federatie van astro nomische bedragen, maar na enig wik ken en wegen werd het verzoek van de heer Brands ingewilligd. Uit de verhoogde bijdrage van het Groene Kruis zou het bedrag te vinden zijn en dat moest dan maar weer een serenade hebben, zo meende de Voor zitter. Vanzelfsprekend kwam de ongelukkige geschiedenis met de muziektent hierbij NIEUW SLACHTHUIS. De heer Klein Velderman miste voorstellen inzake de bouw van. een zwembad en van een nieuw slacht huis. Over het zwembad wordt onder handeld met de Nillmij, verklaarde de Burgemeester en ten aanzien van de bouw van een nieuw of een deel van een nieuw slachthuis hebben de architecten B. en W voor dergelijke konsekwenties geplaatst, dat eerst een rapport van de Directeur en van het Econ. Techn. Instituut moet worden afgewacht omtrent de le vensvatbaarheid van een nieuw abat toir. Het gaat hier om een bouw som van een half miljoen en een jaarlijkse last van f50.000.— De heer Klein Velderman noemde deze bouw gedeeltelijk een gok, om dat men niet alles voorzien kan, en de heer Brands wees er op, dat hier slagers zijn en dat men gaarne uit de steden naar hier komt, zoals ook in Raalte is geschied. Door de gebrekkige outillage van het huidige slachthuis gaan de kansen voor nieuwe gegadigden steeds verder achter uit, meende de heer Soer. Wethouder Teeselink merkte nog op, dat men genoodzaakt zal zijn nu reeds het grootste deel van het nieuwe slacht huis te bouwen. De bedrijfsbegrotingen werden na en kele opmerkingen o.a. betreffende het aantal nog aan het electr. net aansluit- bare percelen, dat de Voorzitter op 70 schatte,, ongewijzigd vastgesteld. RECHTSTOESTANDREGELINGEN GEMEENTEPERSONEEL. Het Algem. Ambtenarenreglement, de Arbeidsovereenkomstenverordening, de Wachtgeldregeling, de Uitkeringsveror dening, de Kindertoeslagverordening en de overlegverordening werden na enkele GESLAAGDE FILMAVOND VAN DE MOTORCLUB De Castrol-filmdienst bood de leden van de Motor- en Automobielclub „De Holterberg" j.l. woensdagavond in de feestzaal van hotel Vosman een zeer geslaagde filmavond aan, welke goed bezocht was. Het programma was hoofdzakelijk gewijd aan de motorsport, maar tussen de sportgebeurtenissen door vertoonden de heren Haverman, die zelf verschil lende opnamen verzorgde, en Graven- stein, ook verschillende culturele en amusementsfilmpjes. Vóór de pauze zagen de bezoekers de trial van Culemborg, de terreinraces in Boekei (N.B.) en prachtige opnamen van de motor-zesdaagse in Wales (En geland) van 1954, waarin het Neder landse team Ben Jansema, Martin de Haan en Simon Schram met nul straf- punten de zilveren vaas veroverden. Na de pauze volgden de trial op Texel in kleuren en o.a. de kleurenfilm „Fly ing Ice", welke een beeld gaf van auto rennen en speedwayraces op het ijs in Zweden. In deze kleurenserie volgde ook nog de TT-races 1955 in Assen. Al lemaal motorsport van grote allure, op vakkundige wijze op het doek gebracht. Met een paar aardige tekenfilmpjes als toegift werd het programma beslo ten. De voorzitter, de heer Joh. v. Geen huizen, die de avond met een kort woord geopend had, bracht de heren van de Castrol dank voor 't gebodene, dat wel zeer in de smaak gevallen was. Hy richtte zich in het bizonder tot 't clublid, de heer Dick Muller C.A.zn., welke hij complimenteerde met zijn herstel na diens auto-ongeval. De heer Van Geenhuizen wees er op, dat Dick van Muls, zoals hij hem noem de, is aangewezen voor het selectie team, ter vorming van de ploeg, welke door de KNMV zal worden afgevaar digd naar de dit jaar in Duitsland te houden motorzesdaagse en sprak de hoop uit, dat hij daar de Nederlandse kleuren op waardige wijze zal weten te verdedigen. De heer Muller zal uitko men op een fabrieksmachine van de „Jawa" en nog een belangrijke trai ning moeten meemaken. Hiermede brengen wij nogmaals ter Uwer kennis, dat wij ons, door de be langrijk gestegen drukkosten, tot onze spijt genoodzaakt zien onze tarieven te verhogen. De abonnementsprijs zal met ingang van 1 januari 1956 met 10 cent per kwartaal worden verhoogd, terwijl het advertentietarief van 6 ct. wordt ge bracht op 7 ct. per m.m. Deze verho ging geldt ook voor contract-adverten ties. De prijs voor „Ingezonden Medede lingen" is voortaan 20 ct. per m.m. Contractprijzen op aanvrage. Abonné's, welke hun abonnements geld wensen over te maken worden vriendelijk verzocht met de verhoogde prijs rekening; te willen houden, opdat geen na-storting of na-vordering nood zakelijk wordt. v Administratie HOLTENS NIEUWSBLAD BURGERLIJKE STAND. Geboren: Elisabeth Gertrud, dv. D. Urbansky en G. M. K. Wiesenthal. Ondertrouwd: G. H. Koopman, 27 jr., en F. Boode, 24 jr., beiden te Holten. Getrouwd: A. van den Brink, 24 jr., en G. Kloosterboer, 22 jr., beiden te Holten. BEVOLKING. Ingekomen: M. H. Aanstoot, van De venter naar Boschkampstraat 4. Vertrokken: W. J. Runneboom, van Dorpsstraat 57 naar Hardenberg. W. Veneklaas, van Look 47 naar Bathmen. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is raël (bevest. ambtsdragers) en 7.15 u. Jeugddienst. Voorganger Ds Juckema van Nijverdal. (Collecte voor Jeugd diensten). Dijkerhoek. 10 uur Vic. Stegenga van Almelo. Geref. Kerk. 9.30 uur (Bed. H. Av.) en 2.30 uur (Bed. H. Av. en Dankz.) Ds Hoogkamp. ONTHEFFINGSAANVRAGEN AARDAPPELMOEHEID. De Districtscommissie van de Stich ting voor de Landbouw i.l. te Holten vestigt de aandacht van belanghebben den er op dat aanvraagformulieren voor ontheffing van de wet bestrijding aard appelmoeheid verkrijgbaar zijn bij de secretaris der commissie, de heer H. Vosman, Schoolstraat 3, Holten. Deze formulieren moeten vóór 10 febr. a.s. volledig ingevuld en ondertekend weer bij genoemde secretaris worden ingeleverd. Ontheffingsmogelijkheden gelden uit sluitend voor: 1. Nieuw ontgonnen grond. 2. Verbetering blijvend grasland. 3. Jonge boomgaarden. 4. Terreinen waarop in 1956 voor 't laatst een land- of tuinbouwgewas kan worden beteeld. 5. Diversen, o.a. ruilverkaveling. Onkruidbestrijding kan echter nim mer als motief voor ontheffing gelden. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 2 wieldoppen; kinderpor- temonnaie met inhoud; dameshand schoen; grolse want; kinderhandschoen. Verloren: kinderwantje; plastic kin- derportemonnaie; tweedjas. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau Rijkspolitie, Dorppstraat 22 te Holten. Tel. K 5483-200.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1