PLAATSELIJK NIEUWS j Veertig jaar in dienst van de Rijkswaterstaat Veemarkt Rijssen Huidgemezing ZATERDAG 7 JANUARI 1956 Verschijnt elke Zaterdag. No. 1. Jaargang 8. HOLTENS NIEUWSBLAD Uitgave van de Stichting ,Jloltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5h^S - 2-Vt VORMING VAN NATUURRESER VAAT OP DE BORKELD STUIT OP WEERSTAND VAN DE BOEREN. Er blijken van de zijde van het Mi nisterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen plannen te bestaan om te komen tot de vorming van een natuurreservaat op de Borkeld en in het Elzenerveen onder de ge meente Markelo. Het betreft hier ge deeltelijk de terreinen waar de Goor- se en Deventer clubs van zweef vliegtuigmodellenbouwers geregeld hun samenkomsten houden om de gebouwde modellen te beproeven. Dit terrein bestaat hoofdzakelijk uit bos en heide met hier en daar bul ten stuifzand, welke een nog bijna ongerepte vlakte vormen. Enkele weken geleden hebben de eige naren van deze gronden, o.a. ook gelegen in het z.g. Achterbergse veen, medede ling ontvangen, dat het Staatsbosbeheer genegen is deze gronden aan te kopen tegen in de brieven genoemde prijzen. Daarbij is echter komen vast te staan, dat men in deze aankoop ook gronden wil betrekken in een wijder gebied, welke inmiddels door de eigenaren in cultuur zijn gebracht of zeer geschikt zijn om in cultuur gebracht te worden. Er is onder de betrokken boeren onge rustheid ontstaan, welke er toe geleid heeft, dat men Donderdag in het gebouw van 'de voormalige landbouwhuishoud- school te Markelo een vergadering heeft belegd om de zaak gezamenlijk te be spreken, omdat geen enkele landbouwer zich de luxe kan permiteren, door hem in cultuur gebrachte grond, bestemd voor de landbouw, af te staan. In deze vergadering, welke onder lei ding stond van de heer G. J. Berendsen, Watergraaf van het waterschap „De Schipbeek" en voorziter van verschillen de landbouwcorporaties, waren o.m. aan wezig Ir. Y. van der Wal, secretaris van de O.L.M. en voorzitter van het provin ciale landbouwschap, en de heer J. H. Sprokkereef te Holten, hoofdbestuurslid van de O.L.M. Nadat de heer Berendsen het doel van de bijeenkomst had uiteengezet, heeft de heer Van der Wal de gang van zaken geschetst bij de vorming van dergelijke natuurreservaten, waarmede men o.a. er varingen heeft opgedaan in de Kop van Overijssel. In de crisisjaren is men gekomen tot belangrijke ontginningen via de Ontgin ningsmaatschappijen, tegenwoordig lig gen deze werken stil, omdat men gebrek heeft aan arbeidskrachten en men van de zijde van de overheid blijkbaar niet voelt voor mechanische aanpak dezer ontgin ningen; in welk verband o.m. genoemd kunnen worden het Wierdense en het Haaksbergse veld. In het onderhavige geval gaat het om het behoud van de gronden, welke o.a. door de verbetering van de water huishouding geschikt zijn te maken voor landbouwdoeleinden, zonder dat het belang van de natuurbescherming uit 't oog behoeft te worden verloren. Men kwam tot de conclusie, dat het gewenst is in deze gezamenlijk op te treden en voorlopig niet tot ver koop van gronden over te gaan, ook al betreft dit voor de landbouw on deugdelijke gronden, voor en aleer men met omlijnde voorstellen kan komen. Er werd een commissie gekozen, bestaande uit de heren A. Klumpers, H. Hartgerink, M. G. J. de Baas, H. Rengerink en M. Bekkernens, welke deze voorstellen zal voorbereiden en de belangen van de betrokken land bouwers-grondeigenaren zal beharti gen. De commissie hoopt spoedig na der van zich te laten horen. MINDER SLACHTINGEN OVER 1955 IN HET GEMEENTELIJK SLACHTHUIS. De bedrijvigheid in het gemeentelijk abattoir is in 1955 niet zo groot ge weest dan in het voorafgaande jaar. Het totaal aantal slachtingen bedroeg 6373 tegen 8578 in 1954. Gespecificeerd be droeg het aantal slachtingen als volgt (de tussen haakjes geplaatste aantallen hebben betrekking op 1954)1 paard (4), 5636 runderen (6260), 168 kalve ren (127), 201 nuchtere kalveren (174), 366 varkens (2011) en 1 geit (2). Het aantal huisslachtingen bedroeg: 110 runderen (118), 21 pinken (27) en 237 varkens (271), 0 schapen (1), to taal 368 stuks tegen in 1954 417 stuks. In het waaggebouw werden gewogen 10.683 varkens tegen 9611 in 1954. Hier had dus een belangrijke toename van het aantal wegingen plaats. De slachtingen over het laatste kwar taal van 1955 bedroegen 1480 runde ren, 39 kalveren, 28 nuka's, 233 var kens. Huisslachtingen 27 runderen, 11 pinken en 108 varkens. Op zondag 1 januari was 't 40 jaar geleden, dat de heer D.Kiffen, kantonnier van de Rijkswaterstaat, als zodanig werd aangesteld. Het heeft de plichtsgetrouwe jubilaris ter gelegenheid van dit ju bileum niet aan belangstel ling ontbroken. Maandagmorgen kwam de Hoofdingenieur in het Ar rondissement Almelo, Ir. W. L. C. Lindenburg, in gezel schap o.m. van de techn. hoofdambtenaar, de heer A. Schol te Deventer, de jubi laris ten huize van de fam. Vreeman opzoeken om hem de gebruikelijke enveloppe met inhoud te overhandi gen. Daarbij zijn hartelijke, maar in het bizonder waar derende woorden gesproken jegens de heer Kliffen, die vooral in de winter dikwijls lang geen gemakkelijke taak heeft. Bij de vele herstel lingen, welke geregeld aan de Rijksweg moeten plaats vinden, heeft hij behalve 't toezicht daarop tevens de zorg voor een zo vlot mogelijke door gang van het verkeer. In de winter komt daarbij de zorg voor het tijdig strooien van zand als de wegen bij vorst en regen plotseling spiegelglad gewor den zijn en alles in 't werk moet wor den gesteld om de weg maar weer zo spoedig mogelijk berijdbaar te maken. Ir. Lindenburg wees in dit verband op de nauwgezette plichtsbetrachting van de jubilaris, welke hij daarvoor dank bracht. Ook de heer H. J. de Vries, oud-tech- nisch hoofdambtenaar, was nog even meegekomen, evenals 'n vertegenwoor diger van de hoofdingenieur-directeur in de Directie Overijssel en Drente te Zwolle. J Adv.-prijs115 m.m. SPAARACTIE HOLTENSE WINKELIERS. Een groot aantal plaatselijke win keliers uit verschillende branches besloot in een Donderdagavond in 't Hotel „Holterman" gehouden ver gadering tot een grote spaaractie voor hun klanten. (d contant2.—. Iedere m.m. meer f 0.01 De jubilaris ontving van de direc teur-generaal van de Rijkswaterstaat, Ir. A. G. Maris Jr., een felicitatie-te legram. Van de zijde van de Fa. Krekel en Zoon en haar personeel werden hem geschenken aangeboden, terwijl de col- lega-kantonniers hem 's middags even eens een cadeau kwamen aanbieden. 's Avonds kwam 'ie burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, zijn gelukwensen aan bieden en kwamen de mensen, met wie hij dagelijks moet samenwerken, hem J feliciteren. Uit alles bleek een grote en hartelijke waardering voor het werk van de jubilaris. RAADSVERGADERING De gemeenteraad komt Donderdag 12 januari a.s., des namiddags 1.30 uur, in openbare vergadering bijeen ter behan deling van de volgende agenda: 1. Ingekomen stukken en mededelin gen. 2. - Voorstel tot vaststelling van de ge meentebegroting en de bedrijfsbe- grotingen voor het jaar 1956. 3. Voorstel tot vaststelling van nieuwe rechtstoestandregeiingen voor 't ge- meentepersoneel. 4. Voorstel tot vaststelling van 'n nieu we verordening op de heffing van een wegenbelasting. 5. Voorstel tot vaststelling van het be drag ex artikel 55bis der lager on derwijswet 1920 voor het jaar 1956. 6. Rondvraag. NIEUWE RECHTSTOESTAND- REGELINGEN VOOR HET GEMEENTEPERSONEEL. In de op Donderdag a.s. te houden raadsvergadering komt ook een voor stel van B. en W. aan de orde tot vast stelling van nieuwe rechtstoestandrege lingen voor het gemeentepersoneel. Voorgesteld wordt om over te gaan tot vaststelling van een nieuw Algemeen Ambtenarenreglement, Arbeidsovereen komstenverordening en Kindertoelage- verordening Voorts zullen worden inge voerd een Wachtgeld- en Uitkeringsver ordening, terwijl zal worden overgegaan tot invoering van georganiseerd overleg met de ambtenarenorganisaties door de vaststelling van een O verleg verordening. De laatstgenoemde regelingen zijn een uitvloeisel van het nieuwe ambtenaren reglement, dat men wil invoeren. De gemeente is n.l. in Maart toegetre den tot het Centraal Orgaan inzake de gemeenschappelijke behandeling der ge meentelijke personeels-aangelegenheden, dat oorspronkalijk werd opgericht voor de grote gemeenten, maar waarbij zich nu alle gemeenten in Nederland kunnen aansluiten. Dit werkt een unificatie van de rechtspositie van het personeel der gemeenten in de hand, zodat ongelijke toestanden zoveel mogelijk worden ver meden. Aangezien het bestaande ambtenaren reglement geheel verouderd is, komen B. en W. nu met vorenstaande voorstel len. AANRIJDING IN DE MIST. Donderdagmorgen omstreeks kwart voor negen had net voor de viaduct een aanrijding plaats tussen een personen auto, bestuurd door de heer H. L. uit Gorssel en een bus van de O.A.D., be- .stuurd door de heer A. J. A. uit Rijssen. Waarschijnlijk heeft de heer L., die van de richting Deventer kwam, door de mist niet tijdig de bocht naar de viaduct opgemerkt en heeft hij te snel geremd, waardoor zijn auto slipte en tegen de O.A.D.bus opbotste, welke juist naar de garage af wilde slaan. De personenauto werd zwaar bescha digd, de bus kreeg lichte averij. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voo*.t NIEUWE HOOFD TE DIJKERHOEK IN FUNCTIE GETREDEN. Op de eerste sch oldag na de Kerst- vacant.ie werd het Giwbenoemde hoofd der O.L. schooi te Dijkerhoek, meester Witmer, ontvangen. Burgemeester Mr. W. H. Enklaar, de Oudercommissie en de Schoolfeestcommissie waren hierbij aanwezig. Om negen uur hadden de kinderen van de hele school in één lokaal plaats genomen. Als eerste sprak de burge meester een welkomstwoord tot de heer Witmer, waarin hij onder meer de veel zijdige taak van een schoolhoofd be lichtte. In dezelfde geest sprak de heer H. J. Haverslag als voorzitter van de Ouder commissie en de heer Pessink uit naam van 't schoolpersoneel. Hierna werden de kinderen getracteerd, terwijl de genodigden de koffie gebruik ten bij mevr. Witmer. GOUDEN ECHTPAAR Donderdag herdacht het echtpaar H. G. Jansen en G. H. Jansen-Gervedink Nijhuis zijn 50-jarige echtvereniging. De heer Jansen is 72 jaar en nog goed gezond; zijn echtgenote is 69 jaar en mag zich ook nog in een vrij goede gezondheid verheugen. Van de gelegenheid om het gouden paar te complimenteren, werd 's avonds in café „Het Anker" van de heer J. Maats een druk gebruik gemaakt. Onder de velen, die hun gelukwensen kwamen aanbieden, was onze burge meester, Mr. W. H. Enklaar, dokter J. P. Nagelhout, de voorzitter van de bouwvereen. „Beter Wonen", de heer A. Jansen en tal van andere personen uit middenstand en ambacht. De heer Jansen is sedert de oprich ting bestuurslid van „Beter Wonen" en o.a. ontwerper van de z.g. Vlet-steen- schoorsteen, welke een belangrijke ver betering betekent bij de vochtafvoer in schoorstenen en welke thans in massa worden aangemaakt. Namens de kerkeraad der Herv. Ge meente kwam Ds. Addink 's middags aan huis gelukwensen. Ook de Herv. vrouwenvereniging liet o.m. van haar belangstelling blijken door aanbieding van een fruitmand. Er werden 't gouden paar veel bloe men, cadeaux en gelukwensen aange boden, waaraan wij gaarne de onze toe voegen. Reeds eerder werden betreffende een spaaractie besprekingen gevoerd met de N.V. „Nespa" te Utrecht, doch in de Donderdagavond gehouden vergadering werd besloten deze spaaractie in eigen hand te houden. Enkele winkeliers hebben aan hun klanten reeds Nespa-spaarzegels ver strekt. Deze zegels blijven geldig en kun nen t.z.t. worden ingeleverd. In het volgende nummer van Holtens Nieuwsblad zullen over deze grote spaaractie waarbij de Coöp. Boeren leenbank „Holten" is ingeschakeld uitvoerige mededelingen worden gedaan en zal tevens de lijst van deelnemers wor den gepubliceerd. BESTUURSWIJZIGING J.D.G. Men schrijft ons: De 19e en tevens laatste bijeenkomst van de Jongeren Discussie Groep in 1955 werd gehouden op Dinsdagavond 27 De cember j.l. Het is welhaast een wet van Meden en Perzen, dat op de laatste vergade ring van het jaar een wijziging van het bestuur wordt aangebracht en ook de J.D.G. heeft zich aan deze we£ niet kun nen onttrekken. Uit het verslag van de secretaris, als mede dat van de penningmeester bleek, dat de leden niet ontevreden behoefden te zijn over het beleid van het bestuur. Toch was het niet alles tevredenheid, wat deze vergadering bracht, want uit de mond van de voorzitter moesten de leden vernemen, dat de avonden, ver zorgd door de diverse inleiders, van prima gehalte waren, terwijl de discus sies, iets specifieks voor de vereniging, veel minder goed waren. Het peil der vereniging valt of staat dan ook met de zelfwerkzaamheid der leden, welke helaas nog wel eens iets te wensen overliet. Bij het jaaroverzicht werd nog spe ciale aandacht gewijd aan de jeugdge- meenteraad, die helaas, door welke reden dan ook, in de kiem gesmoord schijnt te zijn. Als we een tip oplichten uit het ver slag van de penningmeester, dan kun nen we volstaan met te zeggen, dat het batig saldo van de toneeluitvoering, ge houden in het kader van het V.V.V.- vacantieprogramma, f 1.31 heeft bedra gen. Na deze historische beschouwingen zou de verkiezing plaats vinden, die ech ter nog werd voorafgegaan door een ware verkiezingscampagne in de vorm van speeches. Het uiteindelijk resultaat hiervan was, dat de heren H. Fransen en J. Slotman werden herkozen, resp. als voorzitter en secretaris, terwijl Ch. Reisinger zijn plaats als penningmeester moest inruimen voor J. Brands. Mej. R. de Jonge en de heer J. Kater, die niet herkiesbaar waren, werden als algemeen bestuursleden vervangen door Mej. N. Arfman en de heer H. Jansen. Voordat men afscheid nam van de da mes de Jonge, die helaas naar elders ver trekken, werd deze druk bezochte ver gadering besloten met een korte inlei ding door H. Fransen over de werken van enkele grote componisten. Zaterdag 7 Jan. 7.30 uur: Uitvoering Larense Accordeonvereniging in zaal „De Wippert". Maandag 9 Jan.: Aanvang repetities H.G.K. en Kinderkoren. Maandag 9 Jan.: Aanvang verkoop loten 530e Staatsloterij, welke afgehaald kunnen worden bij de debitante Mevr. H. Derksen-Sachman, Stationsstraat. Dinsdag 10 Jan.: Opruiming bij G. J. Schuppert, Fa. E. Wonnink, H. Roe- lofs, Fa. J. W. Dollekamp en A. Mul der.' (Zié advertenties). Donderdag 12 Jan. 7.30 uur: Bijeen komst van de Plattelandsvrouwen te Espelo in de school. Donderdag 12 Jan.: Gecombineerde vergadering CBPB en CJBT in geb. „Rehoboth". Zaterdag 14 Jan.: Uitvoering in Amicitia van de Kinderoperette „Goudhaartje en de Troubadour". Aanvang 7.30 uur. Woensdag 18 Jan.: Bloemenschikavond Plattelandsvrouwen afd. Holten. Aan vang 7.30 uur in Hotel Holterman. Zaterdag 21 Jan.: Aanbesteding restau ratie Herv. Kerkgebouw met bijkomen de werken, 15.uur, in de consistorie der Herv.'Kerk. (Zie advertentie). PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Jeb- bink en 7 uur Ds Israël (H. C. Zon dag 17). Collecte inwendige zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte inwendige zending. Geref. Kerk. 10 uur (Voorb. H. Av.) en 2.30 uur Ds Heijerman van Nijverdal. BENOEMD TE HARDENBERG. Onze plaatsgenoot, de heer W. J. Run- neboom, de laatste maanden tijdelijk werkzaam aan de o.l. school te Dijker hoek, is met ingang van 3 Januari 1956 benoemd tot onderwijzer in vasten dienst aan de o.l. Ebbenbroekschool te Har- denberg. Huidzuiverheid - Huidgezondheid loudt de winter uil handen en voeten. Op de Maandag j.l. te Rijssen gehou- den veemarkt waren aangevoerd: 762 stuks vee, runderen 204 en varkens 558. Prijzen: 41 vette koeien, eerste kwali teit van f2,64 tot f2,84; tweede kwali teit van f2,40 tot f2,64; derde kwaliteit van f2,20 tot f2,40 per kg slachtge- wicht; 90 melk- en kalf koeien v. f645,- tot f920,- per stuk; 25 pinken v. f395,- tot f515,- per stuk; 19 graskalveren van f215,- tot f320,- per stuk; 29 nuchtere kalveren van f40,- tot f55,- per stuk; 18 drachtige zeugen van f 240,- tot f 350,- per stuk; 25 loopvarkens van f70,- tot f90,- per stuk; 515 biggen van f5,- tot f6,- per week. Overzicht handel: Vette koeien en stieren: Aanbod zeer klein, doch in verband met de hoge vraagprijzen had de handel een kalm verloop met iets hogere prijzen. Gebruiksvee: Aanbod klein, de han del had een redelijk vlug verloop met iets hogere prijzen. Nuchtere kalveren: Deze werden vlug en prijshoudend verhandeld. Varkens en biggen: Aanbod zeer klein, de handel had in alle soorten een langzaam verloop, doch met iets hogere prijzen. Pinken en kalveren: Aanbod zeer klein, waardoor de handel 'n redelijk vlug verloop had; hierdoor bleven de hoge prijzen gehandhaafd. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Suze Adriana, dv A. J. Podt en C van Vlaanderen. Gerkje, dv R. ten Veen en G. Bartelds (geboren te Deven ter). Ondertrouwd: H. J. Wansink, 22 jaar, Laren (G.), en J. W. Wansink, 19 jaar, Holten. J. H. Deten, 31 jaar, Holten, en M. H. Hullegie, 31 jaar, Holten. Overleden: Levenloos kind van E. Steu nenberg en L. Schutte. BEVOLKING. Ingekomen: Th. A. J. Poppe van Apel doorn naar Dorpsstraat 8. J. W. Wit mer en gezin van Deventer naar Dijker hoek 68. J. Broere en gezin van Zeist naar Holterberg 12. Vertrokken: H. G. J. Dikkers van Dorpsstraat 20 naar Hengelo (O.). GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau Rijkspolitie, Dorpsstraat 22, Hol ten, Tel. 352. Gevonden: 1 kinderportemonnaie met inh.2 grolse wanten1 hond. Verloren: 1 jongenspet; 1 kinder- laarsje, zwart1 kinderportemonnaie m. inb.; 4 muntbiljetten; 1 dop van ben zinetank; 1 rol draad; 4 zakken veevoe der. JAARVERGADERING C.J.M.V. Vrijdag 30 december j.l. hield de CJ MV haar jaarvergadering in „Irene". De voorzitter, de heer A. Westerik, opende de vergadering met gebed en heette alle aanwezigen hartelijk wel- kom. De inleiding over Matth. 2 vers 1 12 werd deze avond door de heer E. Aal- tink verzorgd, waaraan de heer Wes terik nog een paar woorden toevoegde en er een gesprek met de aanwezigen over aanknoopte. Als derde punt stond de pauze op de agenda, waarin allen op chocolademelk ^en oliebollen werden onthaald. Hierna bracht de penningmeester, de heer E. Achterkamp, zijn verslag over het jaar 1955 uit. De financiën stem den tot tevredenheid. Er was een batig saldo van f 228,76. De heer A. Paalman bracht de heer Achterkamp namens alle leden dank. Uit het verslag van de secretaris, de heer M. Wesseldijk bleek wel, dat de CJMV ook dit jaar niet stilgezeten heeft. In januari 1955 was er een discussie over het onderwerp: „Wat verwacht jij van het jaar 1955" van: 1. „De Kerk" door de heër Knijff; 2. „Uw land" door de heer Soer; 3. „Het boerenbedrijf" door de heer M. 4. „Van het'zakenleven" door de heer D. J. Müller. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, sprak in deze maand nog over het on derwerp „Opvoeding tot staatsburger". Ook werden er dit jaar weer enige to neelspelen opgevoerd. In September hield de heer Kroon een boekbespre king over het boek „Tranen over Jo- hannisburg" en de heer Brouwer over het onderwerp „Wie ben ik?" Ook het ledental gaf een stijging te zien, n.l. van 36 leden op 31 december 1954 tot 48 leden op 31 december 1955. De secretaris eindigde met de woor den: „Laten wij het oog op Hem ge richt houden, Hem tot Leidsman ne men. Dan zal het zeker goed gaan." Als laatste punt van de agenda was de bestuursverkiezing aan de orde. De aftredende heren G. T. Jansen (twee de voorzitter), M. Wesseldijk (eerste se cretaris) en E. Achterkamp (eerste pen ningmeester) werden allen herkozen. De heer A. Westerik sloot de verga dering en dankte allen voor hun op- I komst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1956 | | pagina 1