Plaatselijk Nieuws AL IN DIT NIEUWE JAAR Toespraak Burgemeester Bij de jaarwisseling AGENDA No. 52. Jaargang 6. VRIJDAG 31 DECEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van dü blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Eoltens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5488 - ZSJt Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 Opnieuw is ons een jaar vervlogen; Men telt het nog, maar 't is niet meer. Het jaar 1954 zinkt straks in der tijden nacht, en een nieuw jaar staat voor de deur. Wij worden er allen dezer dagen weer eens extra bij bepaald, hoe snel de tijd gaat, waarin wij leven, hoe nodig het is, deze tijd, die ons is toegemeten, wel te gebruiken. Het is goed, dat wij zo telkens op de levensweg worden gedwongen om om te zien en er ons rekenschap van te geven of wij die uren, dagen, maanden en jaren, die als een schaduw zijn heen- gevlogen, wel goed hebben gebruikt, of wij de dag wel hebben geplukt, of wij wel hebben, gewoekerd met de talen ten, welke aan ons zijn toevertrouwd. Er zal in deze dagen in menig hart de droefheid zijn om hen, die zijn heen gegaan in 't verlopen jaar, in een ander hart zal er weer vreugde en dankbaar heid zijn voor de blijde ervaringen, die men mocht ondervinden. Voor een ieder zullen de oudejaars- overdenkingen weer anders zijn, voor een ieder zal ook de geest, waarmede hij het nieuwe jaar tegemoet treedt, verschil lend zijn. Wij staan op 1 Januari weer voor een nieuwe etappe in onze levenstocht. Op eigen kracht kunnen wy die reis niet volbrengen. Max Molzer verhaalt ergens, hoe hij op een van zijn bergtoeren in het Zwit serse bergland kwam te staan voor een gletser, die hij moest oversteken om de aan de andere zijde gelegen berghut te bereiken. Deze overgang was moeilijk en niet ongevaarlijk en daarom stond daar een groot bord, waarop de Zwitserse vlag, een wit kruis op een rood veld, stond geschilderd, waaronder stond geschre ven: „Indien gij geleid wilt worden, wend het krius en men zal u komen halen". De gids in de hut daar boven zou, wanneer men het bord zou omdraaien, het witte kruis op rode achtergrond zien en naar beneden komen om de wande laar te halen. Molzer zegt dan hoe hij ineens, hoe anders ook bedoeld, de diepe symbolische betekenis van die woorden voor ons leven begreep. Er staat toch feitelijk, zo zegt hij, dit: „Indien de weg, die gij tot dusver ge meend hebt, alleen te kunnen gaan, dood loopt, indien gij niet verder kunt, vraag dan om leiding van boven". Maar het moet van u zelf uitgaan, gij moet het teken geven, dat gij het kruis wilt opnemen, bewust en wel overwogen, maar het zal dan ook niet onopgemerkt blijven, omdat er Eén is, die zelf onzicht baar is, die het ziet. Eén, die de wacht houdt, die U leiden wil, die zijn hand op U zal leggen, aan wien gij U kunt toevertrouwen en die U veilig aan de overkant zal brengen. Wanneer wij weten, dat er aan het begin van 1955 ook voor ons dat bord staat, dat wij slechts hebben om te draaien, ten teken dat wij het jaar door geleid willen worden door des Heren hand, dan mogen wij ook weten, dat onze levensreis door 1955 heen een goede zal zijn, dan zal 1955 voor ons zijn een jaar onzes Heren. Ik wens U een jaar, zo Gods gebod is, dat in en dat uit, geheel voor God is. Mr. W. H. ENKLAAR, Burgemeester. In de laatste raadsvergadering van het jaar 1954, die Maandagavond werd ge houden, hield burgemeester Mr. W. H. Enklaar zijn traditionele toespraak, welke wij in extenso weergeven: Mijne Heren leden van de Raad, Straks zal ik voor het laatst in dit jaar de hamer in Uw vergadering laten vallen. Het is een goede gewoonte dat ik in deze laatste vergadering van het jaar U een kort verslag doe van de toestand waarin onze gemeente zich bevindt, en dat ik mij met U rekenschap geef van wat wij in het afgelopen jaar tezamen tot stand brachten. Ik geloof, mijne heren, dat ik hieraan een beschouwing over de gemeentelijke financiën vooraf moet laten gaan, omdat hiermede het wel en wee onzer gemeente ten nauwste verbonden is. Alom hoort men spreken over de tijd van welvaart en hoogconjunctuur, waarin wij leven. Elk jaar weer horen wij, dat de Rijksmiddelen belangrijk meer opbrengen dan de ramingen zijn ge weest. Noch van het een, noch van het an der merken wij in de gemeentehuishou ding iets. Ofschoon per 1 Januari 1953 een nieuwe financiële verhouding tussen het Rijk en bepaalde gemeenten tot stand zou komen, en wij per 1 Augustus 1953 op verzoek van de minister een uitvoerig en rijk gedocumenteerd geschrift aan de zen hebben ingezonden, waarin wij dui delijk maakten, op welke gronden een verhoging der Rijksbijdrage geboden was, ofschoon ook de begroting 1954 een tekort aanwees van f 100.000.is ons op dit ogenblik nog steeds niet bekend in hoeverre aan ons verzoek zal worden voldaan. Op 27 December is noch de begroting 1953 noch die van 1954 goedgekeurd. Dit, mijne heren, zijn feiten, die spot ten met een behoorlijk financieel beleid; hierdoor wordt de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke bestuurderen on dergraven; de zelfwerkzaamheid der ge meenten afgeremd en de veel geroemde autonomie der gemeenten ten grave ge dragen. U zult het met mij verstaan, dat men alleen dan op een verantwoorde wijze een begroting kan maken, wanneer men weet over welke inkomsten men kan be schikken. Dat de inkomsten, waarvan wij zeker mogen zijn, totaal onvoldoende zijn, daar over zal men het van hogerhand, naar ik aanneem, ook eens zijn, omdat deze berusten op totaal verouderde gegevens en geen rekening houden met de sedert dien sterk gewijzigde omstandigheden en bet belangrijk gestegen behoefte- en ver- zorgingspeil onzer gemeente. Wij hebben, aldus varende in de mist, getracht ons begrotingswerk te doen, daarbij geleid door ons eigen verantwoor delijkheidsgevoel, zonder nochtans te weten of wij inderdaad de door ons nood zakelijk geachte plannen zouden kunnen realiseren. Dat wij ondanks dat aan het einde van dit jaar niet ontevreden zijn over het geen wij dit jaar nog tot stand konden brengen, danken wij Gedep. Staten dezer provincie, die begrip toonden voor de on mogelijke positie, waarin de z.g. tekort gemeenten zich bevinden. Het zal U echter duidelijk zijn, dat dit spel van vraag en antwoord, dat wij ten aanzien van de besteding van gelden met Gedep. Staten moeten spelen, weder het te loor gaan van een stuk gemeentelijke zelfstandigheid betekent. Ons past in de gegeven omstandighe den echter slechts erkentelijkheid, dat wij op deze wijze onze gemeente-huishou ding gaande kunnen houden. Als belangrijke feiten, waardoor 1954 zich voor onze gemeente heeft geken merkt, moge ik U de volgende noemen: De 22 woningwetwoningen, welke in dit jaar in aanbouw waren, naderen hun voltooiing. De nieuwe Dorpsschool werd in ge bruik genomen. Met de bouw ener nieuwe bijzondere school voor lager onderwijs werd aan gevangen. Aan verharding van zandwegen kon dit jaar helaas weinig worden gedaan. Slechts dank zij de offervaardigheid van de aanwonenden kon een deel van de Boerendanssteeg worden verhard. De verlaging van de electriciteitsta- rieven, welke nog deze avond haar be slag kreeg, is een bewijs, dat de electri- ficatie der niet-rendabele gebieden haar voltooiing begint te naderen. Wanneer de buurtschap Ligtenberg al of niet in samenwerking met. Rijssen, zal zijn aangesloten, resteert ons nog een 75-tal percelen, welke om aansluiting vragen. Dan zal een verdere verlaging der tarieven kunnen worden overwogen. Een uitbreidingsplan in onderdelen voor de kom van het dorp Holten is door uw raad in 1954 vastgesteld. De wijze, waarop uiteindelijk de vaststelling in ge meenschappelijk overleg tot stand kwam is een voorbeeld van goed overleg tus sen U, ons en de ontwerper. Een nieuw plan in onderdelen, voor 't gedeelte ten noorden van de spoorlijn, nadert zijn voltooiing. Een sanerings plan voor de kom zal daarop moeten volgen. De Stationsstraat en Waagweg wer den van een nieuw verhardingsdek voor zien; de Dorperdijk werd hersteld, en daarmede werd aan de verlangens van velen voldaan. De Espelodijk en de Kolweg werden opnieuw bestraat. Wanneer de aannemer de oneffenheden in deze wegen zal heb ben glad gestreken, zal ook in dit op zicht een bijdrage zijn geleverd om te komen tot een behoorlijk wegennet in onze gemeente. De financiële toestand onzer gemeente gedoogt niet, om voor het komende jaar al te vooruitstrevende plannen te koes teren. Wij tasten nog wel in het duitser waarmede de Rijksoverheid de gemeen telijke financiën wil versterken, maar ik heb toch al wel begrepen, dat de Minis ter van Binnenlandse Zaken geenszins van zins is, ten volle rekening te houden met hetgeen onzerzijds als ten volle ge rechtvaardigde en alleszins bescheiden wensen, bij hem naar voren is gebracht. Rekening houdende met deze realiteit hebben wij voor het komende jaar onze plannen moeten maken. Teneinde U enig inzicht te geven in de toestand onzer gemeente in het afge lopen jaar, moge ik hieronder enige ge gevens doen volgen: Bevolking. 1 Januari 1954 5334 inwoners, 27 Dec. 1954 5365 inwoners. Aantal geboorten 108 Aantal huwelijken 62 Overledenen 36 Nieuwe vestigingen 281 Afgeschreven personen 323 Echtscheidingen gene Toeneming bevolking 31 Bouwnijverheid. Bouwvergunningen 1953 1954 155 220 In dit laatste cijfer zijn begrepen bouwvergunningen voor 23 premie woningen, w.o. 2 boerderijen, 1 weder- opbouw-geval, 1 boerderij en 1 woning uit de vrije sector, 5 zomerhuisjes en 1 bijz. lagere school. Volkshuisvesting. Ondanks het vrij behoorlijke aantal woningen, dat wij in het afgelopen jaar hebben gebouwd, nam het aantal wo ningzoekenden met slechts 2 af. Thans bedraagt dit aantal nog 77. In 1954 behoefde geen enkele maal van de vorderingsbevoegdheid te wor den gebruik gemaakt. Er werden 67 woningtoewijzingen ge daan, terwijl 57 nieuwe aanvragers zich aanmeldden. In dit verband is een woord van dank op zijn plaats aan 't adres van de Volks huisvestingscommissie, die zich op on partijdige en vertrouwenwekkende wijze van haar delicate taak kwijt. Het college van B. en W. weet zich gesterkt, omdat het kan terugvallen op een integer en consciëntieus adviescol lege. Mijne Heren, ik heb gemeend er he denavond Uw aandacht bij te moeten bepalen hoe het op 't ogenblik met de financiële verhouding tussen Rijk en Ge meenten gesteld is. Hierdoor zal noodgedwongen ons be leid in het komende jaar moeten worden bepaald. Na deze, als ik het zo noemen mag, algemene beschouwingen, zou ik gaarne nog even persoonlijk willen worden, voor dat wij straks uiteengaan. Dat woord, Mijne Heren, wordt inge geven door mijn aankbare gevoelens voor alles wat mijn gezin en ik in het afgelopen jaar weder in deze goede ge meente hebben mogen ondervinden. Het is een voorrecht steeds weer te mogen getuigen van de blijdschap, waar mede ik in Uw midden mag werken. Niet in de laatste plaats draagt de in derdaad voortreffelijke verstandhouding tussen U en mij aan deze arbeidsvreug de bij. Ik wil U gaarne danken voor de ar beid door U in het belang van de ge meente verricht. Ondanks verschil van inzicht, ondanks ook soms het verschil van uitgangspunt van waaruit wij bepaalde problemen be naderden, waren onze besprekingen vruchtdragend en opbouwend. In onze vergaderingen bleef de sfeer van ver trouwen en begrip voor elkanders stand punten steeds bestaan. Dat deze geest ook in het komende jaar vaardig mag blijven over de Raad van Holten, is een wens, bij welker ver vulling niet alleen wij tezamen doch bo venal de taak, waarvoor wij zijn gesteld, gebaat zijn. Met U, heren Wethouders, heeft er ook in het afgelopen jaar weder een goede samenwerking bestaan. Ik ben U bijzonder dankbaar voor het grote vertrouwen, waarvan gij jegens mij keer op keer blijk geeft. In onderlinge samenwerking, vertrou wen en eendracht hebben wij onze taak in 1954 volbracht. Moge het ons gegeven zijn in het ko mende jaar op dezelfde wijze onze ar beid te volbrengen. Gij, Secretaris, zijt mij sedert uw komst naar Holten tot grote steun geweest. Gij hebt de kunst verstaan om U in kor te tijd in te werken in de problemen, waarvoor U gesteld werd. Gij hebt de goede traditie voortgezet, dat de burgemeester en de secretaris in Holten in uitnemende en hartelijke ver standhouding hun werk verrichtten. Hiervoor breng ik U gaarne op deze avond mijn dank. Allen, die bij het bestuur dezer ge meente een dienende taak hebben ver vuld, de hoofden van dienst, de ambte naren ter secretarie, de ontvanger, de mensen van Gemeentewerken, G.E.B. en K.W.S.B., breng ik mijn dank voor de wijze, waarop zij ook in het afgelopen jaar weder hun taak hebben volbracht. Onze gemeentebode, die in bereidwil ligheid nimmer te kort schiet, mag ik, zoals gewoonlijk in dit verband, apart noemen en hem danken voor de ruime wijze, waarop hij ook dit jaar zijn taak heeft opgevat. Gaarne breng ik ook een woord van dank aan de heren van de Pers, die zich in het achterliggende jaar op voorbeel dige wijze van hun taak hebben gekwe ten. Zoals ieder jaar vergunt de Redac tie van Holtens Nieuwsblad mij ook dit jaar weder mij met een enkel woord tot heel onze gemeente te wenden. Mijne Heren, wij gaan nu uiteen, een ieder naar zijn eigen haardstede en naar zijn eigen gezin. Een nieuw jaar wacht Ik wensche U een jaar, dat zacht als zijde is. Ik wensche U een jaar dat blank en blijde is; Ik wensche U een jaar dat ver van kranke is, een deugdelijk jaar, dat zoo breed als 't lang is. Ik wensche U een jaar, dat als 't voorbij is een zalig jaar voor U en mij is. Ik wensche U een jaar zoo Gods gebod is, dat in en dat uit geheel voor God is. Guido Gezelle. Het oudste raadslid, de heer B. J. Veneklaas Slots, sprak namens de raad de Burgemeester hartelijk toe en dankte voor de vriendelijke woorden en goede wensen, die werden geuit. Hij dankte de Burgemeester voor al het verantwoordelijke werk, dat in 1954 weer werd verricht en wees op de goede verstandhouding tussen het college van B. en W. en de leden van de raad. Ook sprak de heer Veneklaas Slots woorden van dank tot de gemeente secretaris, de heer Langenbarg, tot de gemeentebode, de heer Mekenkamp, en tot het gemeentepersoneel. Hij besloot zijn korte toespraak met allen een ge zegende Oudejaarsavond en een geluk kig Nieuwjaar toe te wensen. Wij danken voor de grote mede werking, die wij van vele zijden mochten ondervinden en wensen allen een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar. HOLTENS NIEUWSBLAD. N.R.V, Kerstreis, Voor de vierdaagse Kerstreis naar het Over ijssels Merengebied, Twente en de Gelderse Achterhoek van de N.R.V., bleek ook dit jaar weer grote belangstelling te bestaan. Een gezelschap van bijna vijftig personen, arriveerde hier Vrijdagmiddag met een van de luxe touringcars van de O.A.D. Wegens afwezigheid van de burgemeester, tevens voorzitter van de V.V.V., werd het gezelschap in de restauratie van de O.A.D. verwelkomd door de vice-voorzitter van „Holtens Belang", de heer Beijers, die wees op de band welke gegroeid is, tussen N.R.V. -'O.A.D. en Hotel Holterman, dat met zijn dependances tot verblijfplaats dient van de gasten. De reisleider, de heer J. Havenaar uit Delft, bracht de V.V.V. dank voor dit welkom en reikte enkele kleine attenties uit aan een drietal deelnemers, welke reeds voor de vijfde en zesde maal deze tocht meemaakten. Vrijdagavond heeft dokter J. P. Nagelhout in hotel Holterman voor het gezelschap een causerie gehouden over de geologische samenstelling van de Holterberg en deze om geving en o.m. iets verteld over de schilders uitwisseling, welke Franse, Belgische en Nederlandse schilders de gelegenheid biedt indrukken op te doen in het buitenland, waarbij zij hun verblijf kunnen bekostigen door de betaling met een schilderij. Zaterdagavond sprak de heer G. Monnink uit Oldenzaal, thans journalist te Amsterdam over de reis per fiets, welke hij met zijn vriend, de heer T. Damhuis uit Denekamp, gemaakt heeft door de Balkan naar het Heilige Land en Egypte en sprak hij, toe lichtend met lantaarnplaatjes, over zijn boek „Reisavonturen rondom Sefania", waarbij hij de gasten o.a. vertelde over ex-koning Faroek van Egypte, aan wiens hof zijn echt genote „Sefania" verbonden was. De derde inleider, welke voor het gezel schap optrad, was onze plaatsgenoot de heer Piet Bos, die Zondagavond aan de hand van zijn kist met geprepareerde dieren veel boei ends wist te vertellen over de fauna van de Holterberg. Evenals de vorige sprekers, vond de heer Bos een aandachtig gehoor voor zijn causerie, waarover wij reeds iets publiceerden. De heer Havenaar heeft allen bedankt en namens de gasten z'n vreugde uitgesproken over de bijzondere sfeer waarin zij vertoefd hebben in hotel Holterman. Overdag maakte men per touringcar verschillende tochten door de provincie en in het Gelderse. Vrij wegens persoonlijke onmisbaarheid. Aan de dienstplichtige der lichting 1953 M. M. Veneklaas is een jaar vrijstelling van dienst verleend wegens persoonlijke onmis baarheid. UITSLAG AANBESTEDING. Bij de Donderdag gehouden aanbeste ding voor de bouw van een transfor matorhuisje op de Ligtenberg werd als volgt ingeschreven. Fa. H. Koopman en Zn. f7800.Hl G. Jansen.en Klein Velderman f 7798.Fa. Meerman en Voordes f 7598.—, J. W. Nijland f 7350. Op de gunning is beraad. Vrijdag 31 Dec.: Laatste dag voor aan melding voor administratieve kracht bij Controlevereniging (zie annonce). Maandag 3 Jan.: Hervatting repetities Holtens Gemengd Koor (H.G.K.). Maandag 3 Jan. en Dinsdag 4 Jan. a.s.: Fa. Gebr. Schuppert wegens inven tarisatie gesloten. Dinsdag 4 Jan. 4.30 tot 5 uur: Zitdag contr. geneesheer Alg. Ziekenfonds, Dr. Tromp Visser (vooruit bespreken). Dinsdag 4 Jan. 7.30 uur: Jaarvergadering Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" in gebouw Rehoboth. Donderdag 6 Jan. 1.30 tot 3 uur: Zitting Kraamcentrum kantoor Alg. Zieken fonds. Donderdag 6 Jan.: Vergadering Herv. Vrouwenvereniging, 8 uur, in Irene. Woensdag 19 Jan.: Zendingsavond Zeis ter Zendingsgenootschap in Irene. Aan vang 7.30 uur. Spreekster: Mevr. M. A. M. Renes-Boldingh. Donderdag 20 Januari: Jaarlijkse uit voering van „H.M.V." in Amicitia. Vrijdag 21 Jan.: Openbare vergadering C.H.U. Spreker. Z.Ex. Ir. C. Staf, Mi nister van Oorlog en Marine, in Irene. Aanvang 7.30 uur. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerdina Johanna Jantina Willemina, dv. Hendrik Jan Pinkert en Johanna Aleida Braakhekke. Antonie, zv. Jan van Beek en Janna Eertink. Ondertrouwd: Hendrik Teunis Assink, 29 j., Holten, en Gerritjen Hendrika Middeleseh, 26 j., Hellendoom. Gehuwd: Cornelis Kooiman, 21 j., en Hendrika Janna van Essen, 21 j., bei den wonende te Holten, Overleden: Jan Albert Podt, 77 j., echtgen. van Adriana Ebrecht, Holten. BEVOLKING. Ingekomen: J. A. M. Hondshorst van Diepenveen naar Holterberg 61. A. J. Vernooij en gezin van Amsterdam naar Borkeld 12. G. H. Middeleseh van Hel- lendoorn naar Look 51. F. F. F. Sie gers en gezin van Nieuw-Guinea naar Holterberg 26. Vertrokken: A. E. Rhemrev en gezin van Holterberg 26 naar Hengelo (O.). H. T. Assink van Look 51 naar Mar- kelo. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. Oudejaarsdag 5 uur Ds Israël. Oudejaarscolleete. Nieuwjaarsdag 10 uur Ds Addink. Zondag 10-uur Ds Israël en 19 uur Ds Addink GelijkenisDe gast zonder Bruiloftskleed. Dijkerhoek. Oudejaarsdag 5 uur Ds Addink. Oudejaarscolleete. Nieuw jaarsdag geen dienst. Zondag 10 uur Ds Addink. Geref. Kerk. Oudejaarsavond 5 uur Ds Hoogkamp. Nieuwjaarsdag 10 uur Ds Hoogkamp. Zondag 10 uur Ds Schenk van Enter en 2.30 uur Ds Ploeger van Goor (Voorb. H. Av.). DEBITANTE STAATSLOTERIJ. Tot debitante der Ned. Staatsloterij is alhier aangesteld Mevr. H. Derksen Paalman, Dorpsstraat 33. Partiële wijzigingen uitbreidingsplan. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 23 November j.l., nadat hij de voor gestelde belangrijke herzieningen eerst ter plaatse in ogenschouw genomen had, het nieuwe uitbreidingsplan in onderdelen voor het Dorp in zijn geheel aanvaard. Aan de ingebrachte bezwaren van verschillende in gezetenen is toen in het plan zelf niet tege moet gekomen, omdat besloten werd enke le dezer bezwaren bij afzonderlijke wijzi ging aan de orde te stellen en de nodige veranderingen aan te brengen. Een tweetal ontwerpen tot wijziging van het plan waarbij deze veranderingen wor den aangebracht liggen vanaf 3 Januari ge durende vier weken ter gemeente-secretarie ter inzage. Zij betreffen het wegnemen van de z.g. puisten aan de Larenseweg en een uitbreiding naar het oosten om een tweetal landbouwbedrijven aan de H. J. Wansink- straat en Kolweg voorlopig te sparen. Auto botste op melkwagen. Vrijdagavond omstreeks 8 uur reed op de Deventerweg ter hoogte van hotel Muller een personenauto, bestuurd door de heer H. M. F. Hofmann uit Den Haag, die met zijn familie op weg was naar Duitsland, op de melkwagen van de landbouwer J. Meijer uit het Neerdorp. M. werd, met talrijke melkbussen, van de wagen geworpen, maar bekwam geen letsel. De personenauto werd van voren beschadigd. Door het springen van de ruiten, werd het 6 jarig zoontje van de fam. H. aan het oog gewond en moest naar 'n ziekenhuis in Deventer worden over gebracht. Het paard van de melkrijder sloeg op hol en liep op een personenauto van de heer J. J. Welling uit Oldenzaal, welke vrij ernstig beschadigd werd. Het paard werd zwaar gewond en kwam aan de kant van de weg te liggen. Het is later naar veler mening veel te laat afgemaakt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1