L Waarheen gaat gij Plaatselijk Nieuws DAMPO GENEEST verkoudheden TEN BOLSCHER - Rijssen IMIMMUIIIII! AGENDA Jjo. 51. Jaargang 6. VRIJDAG 24 DECEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5If8S - 2SU Adv.-prijs115 m.m. d contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 En zij gingen haastig en von denhet kind liggende in de kribbe. De herders gingen op weg toen de ïgel hen de grote blijdschap verkon- gde, dat de Heiland geboren was; en de wijzen uit het Oosten togen heen, de koningsster, die hen verscheen, achter- i. Het horen van de Christus-boodschap brengt de mensen in beweging. Geen wonder, want de Kerstboodschap meldt immers het komen Gods. Hij heeft zijn heerlijke hemeltroon verwisselt met de schamele kribbe van Bethlehem om onze Heiland te zijn in zijn almachtige Liefde. En tochniet alle mensen, die de Kerstboodschap horen, komen in be weging. De overpriesters en schriftge leerden, zij weten wel precies waar de Christus geboren is, maar zij blijven rustig in Jeruzalem; zij gaan rustig door met hun vele godsdienstige plichten, maar vinden het kind in de kribbe niet, hoewel toch dat kind de hope Israëis is, wiens komen de hele tempeldienst wees. En niet alleen de vrome overpriesters i schriftgeleerden, maar ook de godde ze koning Herodes hoorde de Kerst boodschap wel, maar bleef zichzelf in zijn boosheid en was onmachtig het kind te doden. Maar wat doet de Kerstboodschap is? God is gekomen, tot deze wereld, tot U, tot mij als de Heiland, die geneest en redt. Komen wij in beweging of blijven wij onszelf? Wij weten waar wij Christus vinden kunnen. Zijn Kerk staat in ons midden. Hij ligt in deze wereld in de kribbe, in de oude gescheurde kribbe, die de kerk is. In 't woord wil Christus komen, in avondmaal en doop. In een oude voeder die nauwelijks voor dieren meer geschikt is, legt God het brood des levens, zijn Zoon. Gaat U op Kerstfeest, zoals U gewoon was, langs de kerk heen? Of zult U, zo als U gewoon was, met Kerstfeest wel in de kerk zijn, en, net als de overpries ters en schriftgeleerden, al de bekende en vertrouwde „godsdienstige plichten" verrichten, zonder toch Hèm te vinden van Wien al deze dingen getuigen: het kind in de kribbe. Dat kan! Dan zijt ge heel kerkse mensen misschien, maar ge blijft uzelf; ge blijft wie gewaart. Misschien wel zeer geacht en gezien, geeft ge ieder 't zijne, maar uw hart bleef op uw zelf gericht. Gij maakt uw Kerstfeest misschien heel mooi, met vele christelijke liederen er -bij, maar het veranderde U niet, gij kwaamt niet in beweging, gij bleeft ge bonden aan U zelf en de nood van de ander ging aan U voorbij. Of misschien, en dat is de derde moge lijkheid, haat gij het Christuskind wel, als Herodes deed, omdat gij uw eigen gang wilt gaan en de begeerten van uw boze hart wilt volgen, zonder dat U ook maar gezegd wordt, dat het niet mag. Het is een ij dele haat, want gij kunt het Christuskind toch niet wegnemen uit deze wereld. God is gekomen voor U allen. Hij heeft naar ons omgezien. Het kind in de kribbe werd arm om U rijk te maken. Jezus Christus is gestorven om U het leven te geven. Hij verliet het Vaderhuis om U daarin voor eeuwig thuis te brengen. God komt tot U. Laat U in beweging brengen door de Kerst boodschap. Viert dit jaar het Kerstfeest nieuw als het feest van dè grote blijd schap. Ook voor U is het kind gekomen. Ook gij kunt het vinden. Komt allen tezamen, Jubelend van vreugde. PRACHTIGE LUSTRUM-UITVOERING VAN „SOLI DEO GLORIA". Voor de vijfde achtereenvolgende maal gaf de Chr. Gemengde Zangvereniging „Soli Deo Gloria" Maandagavond in de Herv. Kerk haar jaarlijkse kerstorato rium-uitvoering onder leiding van haar dirigent, de heer W. van Erkelens uit Enschede. Het kerkgebouw was bijna geheel gevuld. Uitgevoerd werd het prachtige werk van de bekende componist R. Beintema „Christus' Geboorte", dat ook reeds eer der, maar toen in een wat andere vorm, werd uitgevoerd. „Soli" heeft de talrijke toehoorders, die voor dit doel ter kerke gegaan wa ren, een prachtige avond geboden, welke een diepe indrujc heeft nagelaten. Wat weer bijzonder opviel was de prachtige eenheid, die het koor vormt en de zuiverheid van uitvoering bij de samenzang, die slechts een enkele keer verstoord werd, doordat de sopranen zich in enkele liederen iets te ver lieten gaan. Bijzonder mooi waren de soli van de sopraan, Mevr. R. BolinkLandeweerd, en weinigen zullen niet onder de indruk gekomen zijn van het „Stille Nacht, hei lige nacht", dat zij in het derde deel van dit oratorium met haar melodieuse en begaafde stem in de ijle ruimte van het kerkgebouw deed klinken, of van het kerstlied van Johan Sebastiaan Bach: „0 kindeke klein, o kindeke teer" in het vierde deel, Welk een harmonieuse en ontroerende afwisseling vormden hier de vertolking van de vier liederen van de geboorte van het Kind door het koor, de soliste en het vrouwenkoor. Ook de bariton, Kees Deenik uit Hil versum, had weer een belangrijk aandeel in het welslagen van deze uitvoering, evenals de begeleider op het harmonium, Hilbrand van Bolhuis uit Enschede en de hoboïst Wim Tuller uit Nijverdal, die in de verschillende delen het harmonium accompagneerde. De recitatieven, welke bij een vorige uitvoering werden gezongen door Kees Deenik, werden nu gedeclameerd door onze oud-plaatsgenoot, Herman Koop man, die zich uitstekend van zijn taak kweet. Toch zal bij velen de vraag ge rezen zijn of de gezongen recitatieven niet de voorkeur verdienen. Het oratorium bestaat uit vier delen. In het eerste deel wordt „de verwach ting" van Christus' geboorte bezongen. Het koor zingt „O kom, o kom, Imma- nuel", om, na de sopraan-soli van Mevr. Bolink „Ik wacht op den Heer" o.a. te gingen „Het daghet in het Oosten". In 't tweede deel volgt „de aankondiging", welke eindigt met de prachtige zang van bet vrouwenkoor en daarop invallend het gehele koor „Mijn ziel verheft Gods eer". In het derde deel, dat de geboorte Weergeeft, is het hoogtepunt de sopraan solo „Stille nacht, heilige nacht", waar na Kees Deenik met grote devotie zingt „Ik kniel aan Uwe kribbe neer". Het vierde deel „De herders" tenslot te spreekt van de verkondiging van de grote gebeurtenis van Jezus' Geboorte. Na enkele soli van bariton en sopraan met o.a. „Gloria in Excelsis Deo" en „Ere zij God" volgen de tedere liederen van het kind in de kribbe en vraagt het mannenkoor in een zeer donker timbre „Waar is de Koning der Joden?", waarop het antwoord als een climax volgt in het slotkoor ,,'t Licht dezer wereld is reddend verschenen". Onder bezielende en krachtige leiding van de dirigent, de heer van Erkelens, komt hiermede in een beheerst fortissimo het einde van dit boeiende zangspel. Niet alleen in vocaal opzicht, maar ook naar het uiterlijk gaf „Soli" deze avond weer een voortreffelijke uitvoe ring, waarmede dirigent, koor en solis ten veel eer hebben ingelegd. Ds. C. C. Addink, Herv. predikant, sprak bij de aanvang na lezing van Luc. 2 120 en het zingen van het le vers van Gezang 1 een inleidend woord, er op wijzende, dat, indien men deze woor den goed verstaat, men het evangelie van Christus' komst hoort als een lied van Gods liefde tot de wereld. Ds. R. A. Hoogkamp, Geref. predi kant, beëindigde deze geslaagde avond met een kort woord uit de Brief aan de Hebreeën, en sprak de hoop uit, dat straks met de Kerstdagen de oude bood- schap van het evangelie in aller harten weerklank zal vinden, dat Jezus Chris tus ook als onze Zaligmaker geboren is. Met het zingen van enkele verzen van Gezang 10: „Daar is uit 's werelds duis tere wolken een licht der lichten opge gaan", begeleid door de organist Anton Koopman, werd de uitvoering besloten. NA-ONDERZOEK OP T.B.C. In de eerste helft van Januari zal de longarts, dokter Veeze te Enschede, al hier een na-onderzoek houden in ver band met het bevolkingsonderzoek, dat hier een week geleden plaats vond. Hiervoor zal tijdelijk ingericht worden de voormalige onderwijzerswoning aan de Dorpsstraat 22, welke op het punt staat omgebouwd te worden tot politie bureau. Dokter Veeze heeft zich bereid ver klaard, iedereen, die niet aan het bevol kingsonderzoek heeft deelgenomen, als nog te onderzoeken. De bijdrage zal ten minste f 1.25 per persoon bedragen. Men kan zich aanmelden door inleve ring van een invulstrook ten gemeente huize of bij de administrateur, de heer C. G. Bal, Holterberg 15. Dit moet ge schieden vóór 24 December a.s. Het her-onderzoek zal plaats vinden op 3 en 4 Januari a.s. voor hen, die daar voor worden opgeroepen; het na-onder zoek vindt plaats op 5 Januari a.s. voor hen, die nog niet aan het onderzoek heb ben deelgenomen. RAADSVERGADERING. De Raad komt in openbare vergade ring bijeen op Maandag 27 December, des avonds 7.30 uur ten gemeéntehuize. Agenda: 1. Notulen van de openbare vergade ringen van 5, 12 en 23 November 1954. 2. Ingekomen stukken en medede lingen. 3. Voorstel tot wijziging van de stroomleveringsovereenkomst met de N.V. Electriciteitsfabriek IJsselcentrale te Zwolle. 4. Voorstel tot verlaging van de ta rieven voor afneming, van electriciteit. 5. Voorstel tot verhoging van de deelneming in de leningsgarantie van de W aterleidingmaatschappij O verij ssel" N.V. in verband met uitbreiding van het waterleidingnet langs de Industriestr. 6. Bezwaarschrift tegen aanslag van schoolgeld 1951-1952. 7. Voorstel tot verlening van een subsidie ten behoeve van de tentoon stelling E 55. 8. Verzoeken om toekenning of ver hoging van subsidie uit de gemeente kas. 9. Benoeming van leden van de com missie van advies ex artikel 8 van de Woonruimtewet 1947, st. nr. H 291, voor het jaar 1955. 10. Benoeming van twee gedelegeer den in het bestuur van de bouwvereni ging „Beter Wonen" voor het jaar 1955. 11. Benoeming van leden in de com missie tot wering van schoolverzuim. 12. Voorstel tot het aangaan van een kasgeldlening groot f 150.000 per 1 Jan. 1955 met de N.V. Bank voor Nederland se Gemeente te 's-Gravenhage. 13. Rondvraag. KERSTWIJDINGSAVOND GEREF. VROUWENVERENIGING De leden van de Geref. Vrouwen vereniging „Priscilla" hielden Woens dagavond 16 December j.l. in het ge bouw „Rehoboth" hun jaarlijkse Kerst- wijdingsavond onder leiding van de presidente, Mevr. F. Hoogkamp—Wol fing, die bij de aanvang liet zingen Gezang 10 vers 2. Door Mevr. Ekkelenkamp werd het Kerstevangelie gelezen. Een koortje, gevormd door de dames Louwerse, Wëgstapeïf Assink, Rietberg en Groendijk, zong op verdienstelijke wijze een aantal Kerstliederen, terwijl Mevr. Limbeek—Bolks enkele Kerst gedichten declameerde. Mevr. v. d. Muelen—De Hoop ver telde het kerstverhaal „Henkie". De geslaagde wijdingsavond werd met dank aan God gesloten. ELECTRICITEITSTARIEVEN WORDEN VERLAAGD In hun voorstel aan de raad inzake de verlaging van de electriciteitstarie- ven, dat Maandagavond aan de orde zal komen, zeggen B. en W., dat de Commissie van Bijstand in het beheer van het GEB hen heeft geadviseerd 't tarief voor huishoudelijk gebruik te verlagen met 2 cent per kWh en te brengen van 12 op 10. cent per kWh, voorzover het aantal afgenomen kWh niet meer bedraagt dan 44 kWh p. m. in de maanden Januari, Februari, No vember en December; 30 kWh p. m. in Maart, April September en October en 16 kWh p.m. in Mei, Juni, Juli en Augustus, dus over maximaal 360 kWh per jaar. Het voordeel, dat stroomafne mers, die minstens dit aantal kWh af nemen, kunnen hebben, bedraagt f7,20 per jaar. Het tarief voor de meerdere kWh blijft n.l. gehandhaafd op 7,5 cent per kWh. Voor nachtstroom ten behoeve van heetwaterreservoirs wordt voorgesteld het tarief te verlagen van 7 cent op 5.5 cent. Het geldend tarief van 4,5 cent bij 'n gegarandeerd verbruik van 800 kWh per jaar gedurende de nachturen, wil men handhaven. Teneinde de onrendabele gebieden van electrische stroom te kunnen voor zien, zijn bij raadsbesluit van 6 Novem ber 1950 de tarieven aanzienlijk ver hoogd. De aansluiting van de onrenda bele percelen is echter zodanig" ge vorderd, schrijven B. en W., dat thans nog ongeveer 100 percelen aangeslo ten moeten worden. De uitkomsten van het bedrijf zijn gunstig te noemen, ten gevolge hiervan zal de voor dit doel gekweekte reserve per 1 Januari '55 naar raming f 45.074,53 bedragen, zodat B. en W. het wenselijk en verantwoord achten tot tariefsverlaging over te gaan. De derde verlaging, welke voorge steld wordt, betreft de grootverbrui kers en houdt verband met de gewij zigde kolenclausule van de N.V. „IJsel- centrale", die een verlaging betekent van f 0.31 per kWh, bij een basiskolen- prijs van f 62,— per ton. Hiervan zullen de grootverbruikers kunnen profiteren. Ook de verlaging van de tarieven voor de heetwaterreservoirs is mogelijk ge worden door wijziging van de inkoop tarieven.' bij Vader, Moeder en Kind DE J.D.G. PING-PONGT. Zaterdagavond 1.1. is de J.D.G. gestart met een ping-pong-competitie. Daar men eerst de krachten wilde leren kennen, werd een serie proefwedstrijden ge speeld. De spelers werden ingedeeld in 2 groepen, A en B. Het ligt in de bedoe ling Zaterdag 8 Januari met de defini tieve competitie te beginnen. Voor de kampioenen uit beide poules zijn prijzen ter beschikking. De uitslagen der proefwedstrijden waren Groep A: W. Geltink—J. ter Velde 1—0 J. SlotmanJ. Kater 10 H. J. ter VeldeH. Jansen 01 H. de JongeK. Bos 10 F. PetterJ. Dolman 01 H. BouwhuisJ. Wansink 01 Groep B: H. DikkersBiester 01 A. VisserE. Vincent 10 W. DikkersB. Pagrach 01 G. DijkstraJ. de Jonge 01 Jo ArfmanE. de Jonge 01 W. BeijersG. Slotman 01 Op grond van deze uitslagen zullen enige mensen uit de A- naar de B-groep worden verplaatst en omgekeerd. Verder heeft de J.D.G. het voornemen in Januari een volleybal-wedstrijd tegen Goor of Rijssen te spelen. ACCOUNTANTSKANTOOR voor: BALANSEN ALGEMEEN ZIEKENFONDS VERHOOGT CONTRIBUTIE VOOR DE VRIJWILLIGE AFDELING Het bestuur van het Alg. Ziekenfonds zal de premie voor de vrijwillige ver zekering met ingang van 1 Januari a.s. belangrijk moeten verhogen en van f 1,- per week brengen op f 1,30 per week. De wekelijkse premie voor het aan vullingsfonds blijft gehandhaafd op 10 cent. Deze maatregel, welke door ve len reeds eerder werd tegemoet gezien, heeft men moeten nemen in verband met de belangrijke stijging van de kosten der medische behandeling en de uitbreiding der verstrekkingen. 'Jaarlijks vóór 1 Januari moeten de algemene ziekenfondsen aan de Zie kenfondsraad 'n gedocumenteerde op gave verstrekken van de premie, die zij in het komende jaar van de leden harer vrijwillige afdeling zullen gaan heffen. Deze keer is de beslissing hierover wel uitermate moeilijk geweest, ómdat enerzijds bekend is, dat de verstrekkin gen zullen worden uitgebreid en ver schillende kosten hoger zullen zijn, zo dat hogere uitgaven verwacht kunnen worden, maar anderzijds, omdat men nog niet precies weet hoe hoog de kosten van b.v. de specialistische hulp en van de ziekenhuisverpleging zul len worden en dus nog niets met ze kerheid gezegd kan worden. Aan de hand van door de Centrale Ziekenfondsorganisatie verstrekte ge gevens, is het bestuur van het plaatse lijk fonds tot de opstelling van een be groting voor haar vrijwillige afdeling gekomen, welke in uitgaaf een bedrag aanwijst van f71.860,—, hetgeen bij een aantal betalende leden van 1050 een jaarlijkse premie betekent van f 68,40 of van f 1,30 per week. Wat de verstrekkingen betreft, is te verwachten, dat het aantal ligdagen in het ziekenhuis voor rekening van de hoofdverzekering wordt gebracht van 42 op 70. De vergoeding voor sanato- riumverpleging wordt vastgesteld op 75 procent van de kosten, ongeacht de hoogte van het verplegingsbedrag. Dit betekent voor het plaatselijk fonds 'n verlichting van zijn aanvullingsfonds, omdat boven de hoofdverzekering van f 4,50, alle leden verzekerd waren tot f9,50 per dag. Voorts zullen de brille- glazen weer in de hoofdverzekering worden opgenomen, terwijl voor kinde ren tot 16 jaar een tegemoetkoming in de brilmonturen plaats heeft en even tueel gratis voor deze kinderen hoor- apparaten zullen worden verstrekt. Belangrijk is echter d.e verhoging van de kosten van specialistische hulp. maar vooral van dc vcrplcegprijs in de ziekenhuizen. De ligkosten zijn 1 October j.l. reeds met 40 cent per dag verhoogd. Verwacht wordt, dat zij, in verband met de verhoging van de sa larissen van het verplegend personeel vanaf 1 Januari a.s. met f 0,80 tot f 1,40 per dag zullen stijgen, zodat gerekend moet worden op tenminste f 11,— per verpleegdag. Bij het door het fondsbestuur ge maakte opstelling van de vermoede lijke uitkomsten over 1954. is geble ken, dat in 1954 te weinig geheven is, pl.m. 14 cent per lid per week. Dit zal echter geen nadelige gevolgen hebben, omdat het fonds over een reserve van pl.m. f 10.000,— beschikte. De thans vastgestelde premie van f 1,30 per persoon per week is nog niet eens aan de hoge "kant, want voor Al melo, Hengelo en Enschede zijn reeds premies genoemd van f 1,42, f 1,71 en f 1,72. Vrijdag 24 Dec.: Laatste dag opgave na- onderzoek op t.b.c. (zie bericht). Vrijdag 24 Dec. (Kerstavond) en Vrij dag 31 Dec. Hotel Müller na 6.30 uur gesloten. (Zie annonce.) le Kerstdag, Zaterdag 25 Dec.: Kerst feesten van de Zondagsschool in het kerkgebouw der Ned. Herv. Gemeen te. 2 uur: kleintjes; 4 uur: groten. Maandag 27 Dec. 7.30 uur: Raadsverga dering (zie agenda). Maandag 27 Dec. 's av. 8 uur: Verzilve ring vacantiebonnen bouw- en neven- bedrijven bij P. van Doom, H. J. Wansinkstraat 25. Dinsdag 28 Dec. van 9 tot 12 uur vm.: Demonstratie met Eisner" rijdbare gierpomp bij Fa. G. J. Vlogtman en Zn. te Dijkerhoek. (Zie annonce.) Dinsdag 28 Dec., 8 uur: Vergadering Chr. Jonge Boeren Org. in 't gebouw „Rehoboth". Woensdag 29 Dec.: Verwerping krenten brood enz. café „De Wippert", aan vang 7 uur (zie annonce). Vrijdag 31 Dec.: Laatste dag voor aan melding voor administratieve kracht bij Controlevereniging (zie annonce). Maandag 3 Jan.: Hervatting repetities Holtens Gemengd Koor (H.G.K.). Dinsdag 4 Jan. 4.30 tot 5 uur: Zitdag contr. geneesheer Alg. Ziekenfonds, Dr. Tromp Visser (vooruit bespreken). Dinsdag 4 Jan. 7.30 uur: Jaarvergadering Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" in gebouw Rehoboth. Donderdag 6 Jan. 1.30 tot 3 uur: Zitting Kraamcentrum kantoor Alg. Zieken fonds. Donderdag 20 Januari: Jaarlijkse uit voering van „H.M.V." in Amicitia. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Allard en Hendrik Jan, z.v. W. H. Marktvoort en J. Jeurlink. Overleden: E. Haverslag, e.g. van G. J. Schoneveld, 45 jaar. BEVOLKING. Ingekomen: G. J. v. Aefst van Zwol lerkerspel naar Waagweg 2. O. W. H. Salomon en gezin van N—Guinea naar Holterberg 26. J. R. H. Schou- macher en gezin, van Nieuw-Guinea naar Holterberg 26. Vertrokken: A. Brinks, echtg. van G. Brinkmans, van Beuseberg 149 naar Markelo. H. Berkhof, van Kerkstraat 22 naar Hengelo (O.). A. M. Sip en W. G. Sip, van Neerdorp 31 naar Ab coude. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen Groepsbureau der Rijks politie, Oranjestraat 55. Verloren: 1 geblokte das; 1 stallan taarn. Gevonden: 1 zaklantaarn; 1 koedek; 1 paar wanten. Aan komen lopen: 1 zwarte bouvier (teef). BENOEMD TOT ONDERWIJZER. Aan de School met de Bijbel is tot on derwijzer benoemd de heer H. Kraayen- veid te Sebaldeburen (Gr.), zulks in de plaats van de heer Pottjewijd, die be noemd werd tot leraar aan de Chr. Mulo- school te Veendam. SUCCESSEN VOOR „BERGRUITERS" IN MARKELO EN RUURLO. „De Bergruiters" hebben het cross seizoen 1954 met een 2-tal prachtige overwinningen afgesloten, door in de cross-country's te Markelo en Ruurlo zowel in de zware als lichte cross de le en 2e plaats te bezetten. Cross Markelo (zwaar parcours)1 G. Hulsman met „Albert"; 2 T. Beldman Jr. met „Deserteur"; 3 Joh. Bronsvoort met „Klein Duimpje"7 H. Beldman met „Herald"9 J. W. Hulsman met „Gold Mantel"„-10 M. Bolink met „Lyda"; 13 H. J. Bosscher met „Parel"; 14 G. Bo link met Harry". Lichte cross1 H. Schoneveld met „Old Mac"2 E. Aaltink met „Supliant" 4 W. Aaltink met „Supke"5 J. Jansen met „Bruine Nar"; 6 G. Keizer met „Black". Cross Ruurlo (zwaar parcours": 1 M. Bolink met „Lyda"; 2 T. Beldman Jr. met „Deserteur"; 7 G. Hulsman met „Al- bert" 8 Joh. Bronsvoort met „Klein Duimpje"14 H. Beldman met „Herald" 17 G. Bolink met „Harry"18 H. J. Bos- schers met „Parel". Lichte cross: 1 H. Schoneveld met „Old Mac"2 G. Keizer met „Black" 9 J. Jansen met „Bruine Nar". In Ruurlo, waar de cross Woensdag 22 Dec. werd gehouden, verschenen niet minder dan 70 combinaties aan de start. Er werd aan deze cross deelgenomen door de Land. Rijv. van Lonneker, Gorssel, Markelo, Goor/Delden, Ruurlo, Zelhem, Diepenheim en Geesteren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1