Plaatselijk Nieuws U Handler» en Lippen r,uw jpui ROL Kerstoratorium Uitvoering Bonnen Winkelweek Snuif er» wrijf Advertenties en N ieuwjaarsgroeten O. 50. Jaargang 6. ZATERDAG 18 DECEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. Don. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van Mi blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting ,.Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K 5483 - 234 Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 VERKEERSAVOND MOTORCLUB De Motor- en Automobielclub „De Holterberg" hield een verkeersavond Vrijdag 10 December j.l. in haar clubhuis, café Vruggink. De heer Mont van de autorijschool uit Deventer legde op zeer interessan te en leerzame wijze uit, wat men mag niet mag; wat men moet en beslist niet moet doen in het verkeer. Aan de hand van tekeningen, ver- keerstafel en een filmstrip werden ver schillende voorrangsproblemen behan deld. Verder werden de verkeersbor den en de belangrijkste verkeersregels onder de loupe genomen en werden vragen aan de aanwezigen gesteld. Ook konden de aanwezigen vragen stellen, waarvan een dankbaar gebruik werd gemaakt. Hierbij bleek, dat er nogal eens misvattingen bestaan omtrent de gedragingen in het verkeer. Dat aan een dergelijke avond be hoefte was, bleek wel uit de grote belangstelling, daar de zaal tot de laat ste plaats bezet was. De voorzitter der motor- en automo bielclub, de heer J. T. van Geenhuizen, beloofde dan ook nog eens een derge- avond te organiseren en zegde de heer Mont hartelijk dank voor deze nuttige en zeer leerzame avond. De aanwezigen waren vol lof en zeer te vreden. BRAND IN VISKRAAM Dinsdagmorgen werd de brandweer gealarmeerd voor een brandje in de consumptiewagen van de heer J. J. v. Duren op de Smidsbelt, welke als vis kraam dienst doet. Zonder dat deze het wist en gedurende zijn afwezigheid was een comfoor op een gasfles blij ven branden. Door een of andere in wendige spanning is de slang van de fles gesprongen, zodat deze in brand vloog en het vuur zich aan de inhoud van de wagen meedeelde. Omwonen den traden terstond krachtig op en verwijderden de brandende gasfles uit de wagen, zodat ook het overige vuur met een emmer water kon worden ge blust, voordat de brandweer behoefde op te treden. Het brandje had slechts lichte materiële schade ten gevolge. JONGEREN DISCUSSIEGROEP Zaterdagavond j.l. kwam de Jongeren Discussiegroep onder leiding van de heer Kater in zaal Holterman bijeen. Na de gebruikelijke mededelingen van de voorzitter werd het woord ver leend aan de inleider. Deze hield in 't kort een speech over de discussie-on derwerpen: „De werkende vrouw" en „Voor- en nadelen van het kiesstel sel in Engeland en Nederland". De meeste leden waren van oordeel, dat de taak van de huisvrouw op enkele uitzonderingen na in het ge zin ligt en niet er buiten. Een werken de vrouw kan niet de volle aandacht aan de opvoeding van haar kinderen schenken. Dit kan een mogelijke ge zinsontwrichting in de hand werken. Eveneens kan de positie van de man in de maatschappij door de werkende vrouw bedreigd worden. Ten aanzien van het tweede onder werp werd opgemerkt, dat het Engelse parlement geen juiste afspiegeling is van de wil van 't volk. Dit is bij de laatste verkiezingen in Engeland dui delijk naar voren gekomen. Een nadeel van ons kiesstelsel is de geringe be langstelling bij het publiek. Deze be langstelling is bij het Engelse distric tenstelsel veel levendiger. AFWIKKELING VAN DE HOLTENSE WINKELWEEK-ACTIE In „Amicitia" had Vrijdagavond van de vorige week 't laatste bedrijf plaats van de winkelweek-actie van de Hol- tense winkeliers. Aan de uitgifte van reductiebonnen hadden zij de attractie verbonden, dat op een aantal van deze reductiebonnen een hoger bedrag dan het algemeen geldende zou worden uangewezen. Ten overstaan van nota ris B. H. Pluimers uit Markelo had onder zeer grote belangstelling deze aanwijzing plaats. Zo werden reductie bedragen aangewezen van f 100,—, f 75,-, f50,—, f40,—, f25,— tot en met f 1,— De bezitters van de nummers 1910, 2374, 452, 3950, ontvangen een reductie van resp. f 100,—, f 75,—, f 50,— en f 40,-, de nummers 3554 en 3355 van f 30,—, de nummers 2091 en 5840 van f25,— enz. In het geheel werden ruim 230 bonnen met een extra-reductiebedrag aange wezen. Deze bonnen zijn vermeld op de bij de winkeliers aanwezige lijsten en zijn inmiddels bij de secretaris van de Hol- tense handelsvereniging, de heer H. J. Bouwhuis omgewisseld voor 'n cheque. Deze cheques en de overige reductie bonnen (geel) moeten uiterlijk 18 Dec. bij de deelnemende winkeliers aan de Sint Nicolaas-actie worden ingeruild voor waren of artikelen. De voorzitter van de Holtense Han delsvereniging, de heer G. Wissink, had de aanwezigen welkom geheten en hen veel geluk gewenst met deze attractie van de winkeliers. MAANDAGAVOND 20 December door de Chr. Gem. Zangvereniging „SOLI DEO GLORIA" in de N.H. Kerk te Holten. Met medewerking van: Riek Bolink-Landeweerd, sopraan Kees Deenik bariton Wim Tuller hobo Hilbrand v. Bolhuis harmonium Herman Koopman declamatie Anton Koopman kerkorgel Aanvang 8 uur. Deuren open 7.30 uur. „DE BERGVLIEGERS" Behaalde kampioenschappen '54. Oude duiven: Afd. Vitesse: 1. G. Steunenberg, 345,8 punten; 2. H. J. Aaftink, 273,6 punten; 3. J. Nijenhuis, 241,7 punten. Mid-fond: 1. L. Gazan, 409,5 punten; 2. J. Rosman en J. Schuppert, 204,3 p. 3. G. Steunenberg, 173,3 punten. Fond: 1. G. Steunenberg, 715,2 punten; 2. L. Gazan, 613,8 punten; 3. W, v. d. Pluym, 609,7 punten. Jonge duiven: 1. L. Gazan, 188,4 punten; 2. W. v. d. Pluym, 152,8 punten; 3. W. Aaftink, 79 punten. Oude en jonge duiven: 1. J. Haan, 91,6 punten; 2. W. Aaftink, 81,6 punten; 3. H. J. Aaftink, 48,1 punten. Generaal: 1. L. Gazan, 1650,3 punten; 2. G. Steunenberg, 1395,4 punten; 3. W. v. d. Pluym, 1140,3 punten; 4. H. J. Aaftink, 1135,5 punten; 5. J. Haan, 837,1 punten. Kampioen-duiven: H-52-581412 met 419,6 punten van L. Gazan Kampioen-doffer H-52-515509 met 352,8 punten van G. Steunenberg; Kampioen-jonge duiven: H-54-272431 met 83,7 punten van L. Gazan. PROMOTIE Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde op het proefschrift „De toestand van het calcium in het bloed bij de grote huisdieren" tot doctor in de veeartsenijkunde, de heer J. Boog- aerdt, dierenarts te Driebergen. Dr. Boogaerdt, die voor de dieren arts, de heer G. S. E. Vegter, al en kele malen de praktijk heeft waarge nomen, is tevens conservator bij Prof. Dr. L. Seekles, die ook zijn promotor was. KERSTORATORIUM CHRISTUS' GEBOORTE. Maandagavond geeft de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria" in de Ned. Herv. Kerk haar jaarlijkse oratorium- uitvoering, waaraan o.a. medewerking zal worden verleend door Riek Bolink-Lan deweerd, sopraan, en Kees Deenik, ba riton. Het Kerstoratorium „Christus' geboor te" van de bekende Friese componist Beintema, is een werk voor gemengd koor, vrouwen en mannenkoor, met solo's voor sopraan en bariton. Het werk heeft 4 delen: I. De verwachting II. De aankondiging; III. De geboorte IV. De herders. De recitatieven, die voorgaande jaren werden gezongen door de solisten, zul len nu gedeclameerd worden door onze oud-plaatsgenoot de heer Herman Koop man te Deventer. Door sopraan en bariton zullen in- plaats van deze recitatieven nu verschil lende bekende Kerstliederen worden ge zongen. Het oratorium wordt besloten met het gemeenschappelijk zingen van Gezang 10 vs 1, 5 en 7 (Dafir is uit 's werelds duist're wolken) Ds C. C. Addink zal deze avond ope nen, terwijl een kort slotwoord zal wor den gesproken door Ds R. A. Hoogkamp. Moge het geheel een waardige voorbe reiding vormen voor het Kerstfeest 1954. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Inlichtingen dagelijks aan het Groeps- bureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55 te Holten, telef. no. 352. Gevonden: 1 tabakspijp; 1 zilveren herenzakhorloge Verloren: 1 reserveband; 1 boodschap pentas; 2 bankbiljetten van f100.1 reservewiel1 paardedeken1 bril met koperen montuur; 9 veilingkisten1 rol Modebladen. SPORTUITSLAGEN. G.F.C. 2—Holten 1 6—0. Nijverdal 4Holten 2 24. Holten 3Haarlese Boys 22. Programma Zaterdag: W.V.V. bHolten a, 3 uur. Zondag: Enter 2Holten 2, 2.30 uur. Officiële publicaties BEKENDMAKING. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Holten vestigen er de aandacht op, dat de verenigingen, die toestemming hebben tot het gebruiken van lokalen van de openbare ulo-school, daarvan geen gebruik kunnen maken gedurende de vacantie van 19 December 1954 tot en met 3 Januari 1955. Holten, 15 December 1954. SCHOUW WATERLEIDINGEN. Burgemeester en Wethouders van Holten brengen bij deze ter openbare kennis, dat op de hierna bepaalde dagen zal worden overgegaan tot het Schouwen der Waterleidingen in deze gemeente, t.w. op: Maandag 3 Januari a.s.de Kleine Water leiding, de Klaphekkewaterleiding en de Steeg-Egbertswaterleiding. Dinsdag 4 Januari a.s.: de Koordes-en Schuttewaterleiding en de Essen- en Boerendanswaterleiding. De onderhoudsplichtigen worden her innerd aan artikel 19, eerste lid, en ar tikel 20, eerste en tweede lid van het Reglement op de Waterleidingen. Holten, 17 December 1954. Burgemeester en Wethouders van Holten, W. H. ENKLAAR, Burgemeester. G. J. LANGENBARG, Secretaris. OPHALEN HUISVUIL. In de week van Kerstmis (20-25 Dec.) en in de week van Nieuwjaar (27 Dec.- 1 Jan.) zal het huisvuil slechts eenmaal worden opgehaald en wel op Donderdag 23 Dec. en op Donderdag 30 Dec. a.s. Het Hoofd van Gemeentewerken, JAC. LOUWERSE. AARDAPPELMOEHEID Het is verboden ingevolge artikel 3 van de „Beschikking gebieden aardappel moeheid 1952", om op het gebied gelegen ten noorden van de woning met pakhuis Kolweg 6, breed pl.m. 23 m. en pl.m. 148 m. diep tot aan de landweg, welke ten noorden van de begraafplaats is ge legen (kadastraal bekend gemeente Holten, sectie F. nrs. 1547, 1557, 1845 en 1841) aardappelen te telen. Van het verbod, gesteld in artikel 3, eerste lid, van het Besluit bestrijding aardappelmoeheid, wordt voor de teelt van aardappelen en van de krachtens artikel 3 van dat Besluit aangewezen planten, te weten bloembollen en -knol len, boomkwekerijproducten, koolraap- planten, koolplanten, stekbieten en der gelijk voor voortplanting bestemd mate riaal, dat men aanhangende grond wordt gedistribueerd, ontheffing verleend, in dien deze teelt reeds was aangevangen vóór de dag, waarop de aanwijzing van het gebied van kracht wordt en wel on der de voorwaarden dat: a. het rooien en vervoeren van deze planten ten minste 48 uren van te voren schriftelijk toestemming wordt gevraagd van de ambtenaar van de Plantenziektenkundige Dienst binnen wiens ressort de planten worden ge teeld b. het rooien en vervoeren van deze planten niet geschedt dan na ver kregen toestemming als bedoeld on der a, en met inachtneming van de daaromtrent door of vanwege de Di recteur van de Plantenziektenkundige Dienst gegeven aanwijzingen. Holten, 18 December 1954. De burgemeester van Holten, W. H. ENKLAAR. AANBESTEDING TRANSFORMATORHUIS. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Holten zullen, behoudens ho gere goedkeuring, op Donderdag 30 De cember 1954, des voormiddag om 11 uur in het gemeentehuis in het openbaar aanbesteden Het bouwen van een transformator- huis aan de Rijksweg naar Rijssen. Bestek en tekeningen zijn vanaf Maandag 20 December a.s. verkrijgbaar op het kantoor van de gemeente-archi tect tegen betaling van f 7.50 per stel. Restitutie op de dag der aanbesteding bij ongeschonden inlevering f 5. Bij de secretaris der Holtense Han delsvereniging, de heer H. J. Bouwhuis, zijn nog 46 winkelweekbonnen niet omge wisseld voor z.g. cheques. Dit moet vóór Maandag a.s. geschieden. Nadien worden de betrokken nummers waardeloos. Het inleveren van cheques en waarde bonnen (uitsluitend door de winkeliers) moet geschieden op Dinsdagavond a.s. tussen 7 en 10 uur bij de penningmees ter, de heer E. Dikkers Hzn. Kijkt U goed Uw post na? op 22, 23 of 24 DECEMBER? Er is een uitnodiging voor U bij! DE KERKERAAD DER NED. HERV. GEMEENTE. MEJ. KUIPER SPRAK VOOR PLATTELANDSVROUWEN. De leden van de afd. Dijkerhoek van' de Bond van Plattelandsvrouwen kwa men Donderdagavond 9 Dec. onder presi dium van Mevr. ReilinkKers in verga dering bijeen. Besloten werd de jaarlijkse Kerstmid dag voor ouden van dagen te houden op Maandagnamiddag 20 Dec. In deze bij eenkomst zal Ds J. Jebbink uit Almelo een inleiding houden, terwijl de tijd ver der zal worden gevuld met het lezen van enkele verhalen en gedichten. Nadat nog enkele zaken van huishou delijke aard waren afgehandeld, hield Mej. D. Kuiper, gezinsverzorgster te Holten, een causerie over: Het hoogst belangrijke werk der gezinsverzorging. Ook stond Mej. Kuiper stil bij de oplei ding tot gezinsverzorgster. De taak in de gezinnen moet met veel liefde en vaak met veel geduld worden vervuld. Aan het einde van de goed bezochte vergadering sprak mevrouw A. Kloos- terboer-Nijland een woord van dank tot Mej. Kiper voor haar duidelijke en leer zame lezing. Uw verkoudheid van neus keel of borst wee met houdt de winter uit handen en voeten „JONG HOLTEN" VIERDE HAAR ZESDE LUSTRUM De vereniging „Jong Holten", afd. van de BOO, heeft haar 30-jarig be staan gevierd met een druk bezochte receptie in hotel Holterman en een tweetal toneelavonden in „Amicitia". Op de receptie verschenen behalve het dagelijks bestuur der gemeente, dat vertegenwoordigd was door de burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, en de gemeente-secretaris, de heer G. J. Langenbarg, een aantal zustervereni gingen uit de omgeving, afgevaardig den van een groot aantal landbouwver- enigingen en -corporaties en particu liere zakenlieden. Zo waren o.m. ver tegenwoordigd de Coöp. Boerenleen bank, het bestuur van de Lagere Land bouwschool, de Coöp, Zuivelfabriek, de Coöp. Aan- en Verkoop vereniging, de besturen van de afdelingen Holten en Dijkerhoek van de Bond van Platte landsvrouwen, de beide fokverenigin- gen, de afdelingsbesturen van de OLM, CBTB, CJBTB, van de GOS, de Coöp. K.I.-verenigingen, de adviserende le den, de heren landbouwonderwijzers PI. J. A. Koldeweij, G. H. Wanders en A. J. Snijders, notaris Pluimers te Mar kelo, de LRV „De Bergruiters" enz. Oprichter dank gebracht. De voorzitter van „Jong Holten", de heer Joh. Lubbersen, sprak een wel komstwoord en bracht in zijn toe spraak allereerst dank aan de ere voorzitter, de heer K. Bos, de oprich ter der vereniging, die wegens ge zondheidsredenen een schriftelijke feli citatie had gezonden. Hij gaf een over zicht over de arbeid van de vereniging zicht over de arbeid der vereniging over de afgelopen vijfjarige periode, die zich kenmerkte door een voortdu rende activiteit der jongeren op veler lei gebied. Er werden excursies gehou den, fokveedagen en varkensmestwed- strijden georganiseerd; men hield bij het 25-jarig jubileum een landdag, de „DOLTOD", maar vooral aan de cul turele verheffing van de leden is men steeds meer aandacht gaan schenken. Een belangrijk aandeel in dit werk heeft de vroegere secretaris, de heer J. H. Veneklaas Slots, gehad. In 1951 werd op aandringenvan „Jong Holten" de lagere landbouwschool gesticht, waar bij de leden het graafwerk hebben verricht Gewassen- en bedrijfskeurin- gen hadden de volle aandacht, terwijl men met anderen deelnam aan de jongveekeuringen en fokveedagen Tal rijke lezingen en een goede voorlich ting bevorderen de zelfstandigheid der jonge mensen Zij waren van cultu rele betekenis. (Het slot van dit verslag hopen we in ons volgend nummer op te nemen.) VOEDER- EN WEIDEB OU WD A GEN. Door de Commissie Voeder- en Wei- debouw wordt in samenwerking met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst 'n aantal voeder- en weidebouwdagen ge organiseerd. Voor onze omgeving is van belang de samenkomst op Dinsdag 21 December a.s. in zaal Woolderink te Raalte. Zij duurt van 9.30 tot 16 uur. De Rijksveeteeltconsulent te Zwolle, Ir. J. Jepma, bespreekt de varkenshouderij, terwijl de bedrijfsvoering van het ge mengde zandbedrijf wordt behandeld door een forum. Twee actuele onder werpen, die voor deze streek van be lang zijn. AGENDA Vrijdag 17 Dec.: Vergadering Herv. Mannenvereniging in Irene, aanvang 7.30 uur. Zaterdag 18 Dec.: Verwerping bij Bak kerij Hartsuiker en A. Paalman, Raal- terweg N 54. Zaterdag 18 Dec. (uiterlijk) inlevering briefjes inschrijving noodwoning. (Zie Officiële Publicatie). Zaterdagavond 18 Dec.: Verwerpen bij Bakker H. Tuller, Deventerweg. Maandagav. 20 Dec.: Uitvoering Kerst oratorium „Christus' geboorte" in de Ned. Herv. Kerk door de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria". Dinsdag 21 Dec., 7.30 uur: Vergadering A.R. Kiesvereniging. Dinsdag 21 Dec., 's morgens 9 uur: Heropening Kruidenierswinkel Gebr. Veldhuis (zie adv.). Woensdag 22 Dec.: Kerstwijding afd. Holten Bond van Plattelandsvrouwen in hotel Holterman. Aanvang 8 uur. Donderdag 20 Januari: Jaarlijkse uit voering van „H.M.V." in Amicitia. Wegens het vroeger verschijnen van ons volgend nummer in verband met de Kerstdagen moeten advertenties uiterlijk Dinsdagavond worden ingezonden. Ook Uw Nieuwjaarsgroet zien wij thans gaarne spoedig tegemoet. Wens elkaar geluk in Holtens Nieuws blad. DE ADMINISTRATIE. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Johanna Adriana, d.v. Lam- bertus Cornelis van de Bovenkamp en Fokje Dijkstra. Evert Jan, z.v. Teu- nis Pinkert en Gerritje Blumink. Al- bertus, z.v. Antonie Engelbert van den Bos en Harmina Vincent. Ondertrouwd: Cornelis Kooiman, 21 j., en Hendrika Janna van Essen, 21 j., beiden Holten. BEVOLKING. Ingekomen: E. W. van der Heide van NBV naar Dorpsstraat 12. Vertrokken: J. de Vries en gezin van Borkeld 12 naar Voorst. A. Nijland van Beuseberg 159 naar Gorssel. J. W. Paalman van Beuseberg 60 naar Gorssel. H. Agterkamp, e.v. G. J. Lammertink van Beuseberg 95 naar Mar kelo. A. E. B. Rauwerdink van Hol terberg 26 naar Winterswijk. T. Voor des van Holterbroek 56 naar Raalte. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. Holten. (4e Advent). 10 uur Ds van Woerden uit Almelo; 7.30 uur Zangdienst, Ds Addink. Met medewerking van Zangkoor. In beide diensten collecte voor opleiding van Predikanten. Dijkerhoek. (4e Advent). 10 uur Ds Addink. Collecte voor opleiding van Predikanten. Holten. 24 Dec. 1954. 9 uur n.m. Bij zondere dienst. Voorganger Ds Israël. Geref. Kerk.. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de 3e collecte be stemd voor de Evangelisatie-arbeid in België. ZANGDIENST HERV. KERK. De kerkeraad der Herv. Gemeente ver zoekt ons de aandacht er op te willen vestigen, dat de zangdienst op Zondag avond niet om 7 uur begint, zoals ge woonlijk, maar om half acht. GOED AFGELOPEN. Woensdagmorgen omstreeks 8 uur had in de Dorpsstraat een aanrijding plaats, waarbij twee meisjes op bijna wonder lijke wijze aan een groot gevaar zijn ontsnapt. De chauffeur W. K. reed een 12-tons truck met lange oplegger van de fa. E. Schipper van het pleintje voor de garage langzaam de Dorpsstraat op in de richting Hengelo. Toen de weg bij na geheel bezet was, naderde met grote snelheid uit dezelfde richting een grote vrachtauto van de fa. Beverdam. door G. v. W. bestuurd, die door de mist de dwars over de weg staande tegenligger blijkbaar niet tijdig -genoeg opmerkte. De chauffeur remde krachtig, maar kon niet verhinderen, dat zijn wagen tegen de met pannen geladen truck opbotste. De 16-jarige Marietje v. d. Pluym, die met haar vriendin, de 18-jarige Gerry Meerman, voor het oversteken van de truck met oplegger stond te wachten, kwam onder de vrachtwagen van Bever- dam terecht, zonder dat zij echter ern stig letsel bekwam. Een slip van haar mantel, welke onder het voorwiel vast zat, moest worden afgescheurd om haar uit haar benarde positie te bevrijden. Zij bleek, wonder boven wonder, op enkele kleine ontvellingen na, ongedeerd. Mej. Meerman wist op het laatste nippertje opzij te springen. De beide rijwielen van de meisjes werden beschadigd. Ook de beide vrachtwagens liepen schade op. Het verkeer moest geruime tijd wor den omgeleid via de Pastoriestraat, om dat de Dorpsstraat geblokkeerd was.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1