y Plaatselijk Nieuws Restauratieplannen Herv» Kerk aanvaard Nieuwjaarsgroeten Elite tand een livillaiii TEN BOLSCHER - Rijssen AGENDA Reductiebonnen Winkelweek en bi id Ij- ie trc tfo. 49. Jaargang 6. ZATERDAG 11 DECEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD 5StC0 aderi Md avoi an Joiij ad w de werd H. 5 stai ngk s jar De abonnementsprijs van dii blad bedraagt f 1.15 p. kwartaal Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. E 5J,8S - 2.1J, Adv.-prijs115 m.m. d contant1.50. Iedere m.m. meer f 0.06 ST. NICOLAASFEEST PROT. KLEUTERSCHOOL. Evenals vorige jaren heeft St. Nico- laas Vrijdagmiddag de kinderen van de prot. Kleuterschool bezocht. Toen de Sint en z'n trouwe knecht binnenkwamen, werden ze natuurlijk heel hartelijk begroet door kinderen en verdere aanwezigen. De kleuters hadden ter ere van de bisschop leuke spelletjes 1, onder leiding van de onder wijzeressen. Allereerst 't aardige stukje ,Het droomventje". Ten tweede: ,,'k Heb een mooi meisje aan m'n hand". Hierbij was een refreintje, dat door alle ouders dapper werd meegezongen. „Roodkapje" was ook keurig verzorgd. Ten laatste werd het speelversje „De bloempjes gingen slapen" door de groot ste kinderen voor 't voetlicht gebracht. Een woord van lof is hier op z'n plaats voor onderwijzeressen en kinderen, voor de vlotte wijze, waarop alles vertoond werd. Tot slot deelde de Sint de cadeautjes uit en met de belofte, vast en zeker het volgend jaar terug te komen, verliet hij „Irene". 'BELANGRIJKE UITBREIDING AANTAL STOPTREINEN BAANVAK DEVENTERALMELO. Naar reeds thans bekend is geworden overweegt de Directie der Ned. Spoor wegen om het aantal stoptreinen op het baanvak DeventerAlmelo met ingang van de zomerdienstregeling, op 22 Mei 1955, belangrijk uit te breiden. Er zou sprake van zijn dat er twaalf treinen bij ingelegd zullen worden, t.w. zes in beide richtingen. Ter bevoegder plaatse kon men ons hieromtrent nog niet in lichten, omdat zoals gezegd werd nog slechts plannen in deze richting worden overwogen, Men zou kunnen zeggen, dat dit wijst in de richting van de uiteenzetting, welke de president-directeur van de N.S., Ir. F. Q. den Hollander, dezer dagen gegeven heeft in een bijeenkomst van het Con tactcentrum op Voorlichtigsgebied in Den Haag over „De Toekomst van de Spoor wegen" toen hij de vraag aan de orde stelde: „Zullen wij in staat zijn de spoor weg daar te hebben waar de gemeen schap die nodig heeft en de eindpunten laten doordringen in de centra der sa menleving?" Dit kan alleen, heeft de heer Den Hollander gezegd, als we tijdig de bakens verzetten, wanneer dit nodig is. NOTABELEN GEKOZEN. Aan het slot van de in Irene gehouden gemeente-avond der Herv. Kerk zijn als notabelen herkozen de heren M. Krik- kink en A. Koopman en is gekozen de heer J. W. Pasop van de Borkeld. BOEKBESPREKING J.D.G. Zaterdag 27 Nov. hield de J.D.G. in hotel Holterman een bijeenkomst. De heer G. Vissink, die deze avond een in- r-leiding over een boek had willen hou den, was verhinderd, zodat op 't laatste moment voor een programma-wijziging gezorgd moest worden. De heer Slijkhuis gaf een resumé van het door hem reeds eerder besproken boek „Misdaad en Straf" van Dosto- jewski. Spr. bracht de volgende punten naar voren: le. Mag men iemand, die in een la biele geestestoestand komt te verkeren, straffen voor een door hem begane mis daad? 2e. Mag men iemand, die zich zeer onmenslievend gedragen heeft, de vrij heid ontnemen, zodat anderen vrijer kunnen ademen. Over beide punten is druk gediscus sieerd. 'Na de pauze hield de heer J. Kater een populair praatje over Staatsinrich ting. Naar aanleiding hiervan werden door de leden vragen gesteld. Aan het eind van de avond deelde de voorzitter mede, dat op de volgende bijeenkomst, 11^ December a.s., de can- didaten voor het nieuwe bestuur zullen worden bekend gemaakt, zodat dit op de laatste avond van dit jaar gekozen kan worden. Na nog enige mededelingen over de volley-bal en het binnenkort aan te van gen ping-pong, werd de avond gesloten. SINTERKLAAS BIJ DE SCHOOL JEUGD. Met muziek van H.M.V. voorop heb ben de kinderen uit de drie laagste klas sen der beide dorpsscholen Sinterklaas Maandagmorgen opgehaald van de De- venterweg. Na een rondgang door de voornaamste straten bracht hij een be zoek aan de nieuwe dorpsschool, waar de kinderen getracteerd werden, en aan Irene, waar de schooljeugd van de bij zondere school verzameld was en even- 1 eens een ruime tractatie plaats vond. Iri Irene kregen de kinderen een film voorstelling en in de o.l. Dorpsschool Werd 's middags door enkele kinderen een toneelstukje opgevoerd onder leiding van de heer Groenewoudt. De kinderen van de Chr. Kleuterschool brachten een prettige middag met Sint Nicolaas door in het gebouw Rehoboth, de Prot. Kleuterschool had Vrijdag al feest gevierd met de grijze bisschop in Irene. Ook aan de scholen te Dijkerhoek en Espelo heeft Sinterklaas Maandag met zijn zwarte knecht persoonlijk een bezoek gebracht en zijn lekkernijen uitgereikt. Gemeente-avond beraadde zich over de financiering. Interieur krijgt een geheel ander aanzien. De restauratie van de Herv. Kerk, waarover men al enkele jaren doende is en waarover door de gemeenteleden reeds een belangrijk bedrag bijeenge bracht werd, is in de Donderdagavond onder leiding van Ds. J. PI. Israël in het gebouw Irene gehouden gemeente avond belangrijk nader tot een oplos sing gebracht. Alvorens over deze restauratie gespro ken werd, kwam een groot aantal lidma ten bijeen in het kerkgebouw, waar de architect, de heer W. Wormhoudt uit Zwolle, een uiteenzetting gaf van de plannen, welke door hem, in overleg met de kerkeraad, zijn opgesteld. De bijeenkomst werd geopend door Ds. Israël, die nadat gezongen was Gez. 291 1, 6, 8 en 9 en gebed, op het bijzonder karakter van deze gemeente-avond wees. De heer Wormhoudt vertelde vervol gens iets over de wijze, waarop deze res tauratie, indien daarop de goedkeuring van de gemeenteleden verkregen wordt, zal worden uitgevoerd. Bij de inrichting van een kerkgebouw is bepalend, dat het bestemd is voor de eredienst, het woord, de sacramenten, gebeden en lofzangen. Dat vindt men in het interieur weer in de vorm van de kansel, het doopvont, de plaats van de avondmaalstafel enz. Het geheel moet eerbied afdwingen en men moet gegre pen worden door de soberheid en een voud van de ruimte, waarin men ver blijft. In het zojuist verschenen rapport van de Commissie voor de Kerkbouw van de Generale Synode wordt eveneens ge sproken over deze soberheid, rust, een voud, adel, licht zonder luchtigheid en kunstrijke inhoud. In deze geest zal de oostelijke ingang geheel veranderd worden, het portaal wordt naar buiten gebracht en de ge hele ingangspartij krijgt een andere vorm. De Gothische ramen passen niet in dit kerkgebouw, dat van veel latere datum is. Zij zullen van boven dichtgemetseld worden, zij worden geheel recht en nieuw. Boven het oostelijk balcon komen drie ramen van dezlfde vorm. De banken met luifels zullen geheel verdwijnen. Noch in gedachten noch in werkelijkheid zal iemand een voorsprong hebben boven de anderen. Voor God zijn allen gelijk. Ook aan de ruimte in de kerk zal veel veranderd worden, zij zal vooral visueel groter gemaakt worden door lichtere kleuren te gebruiken, door schotten en wanden weg te nemen, de balustrades zullen bekleed worden en de donkere kleuren weggenomen. De lampen zullen in het plafond worden aangebracht, waardoor hinderlijke storing der hang lampen wordt vermeden. Een belangrijke verandering zal de ruimte voor de preekstoel, het koor, on dergaan. Op deze ruimte zal een zwaar der accent vallen. Er moet een zekere adel op liggen. Om dit te bereiken zullen uit het front twee rijen banken worden weggenomen. Het doopvont van zwaar der makelij zal komen te' staan op de plaats van de 2e rij banken. De vloer van de avondmaalstafel komt twee treden omhoog. De kansel is centraal en op dezelfde plaats gesteld als nu. De huidige preek stoel zegt mij niets, aldus de heer Worm houdt. De nieuwe kansel zal soberheid en voornaamheid uitdrukken. Boven de kansel komt een groot kruis aan de wand, dat tegenwoordig in de meeste nieuwe protestantse kerken wordt aangebracht. Ook aan de consistoriekamer zal veel veranderd worden en tep slotte zullen nog verschillende technische verbeterin gen worden aangebracht. Aan de hand van een schetstekening werd dit later duidelijk gemaakt. De kosten. Na deze uiteenzetting in de kerk werd de vergadering voortgezet in het gebouw Irene, waar de architect eerst tal van vragen had te beantwoorden aangaande de verschillende wijzigingen, en waarin de heer Wormhoudt er vooral de nadruk op legde, dat men moet bouwen in de stijl van de tijd. Het nieuwe gebouw zal eerst vreemd aandoen en men zal er even aan moeten wennen, maar zo is het tot nu toe altijd gegaan dan zal men er ook blij mee zijn. Na de thee gaf de secretaris-kerk voogd, de heer H. J. Westerik, een uit eenzetting van de kosten dezer restau ratie en van de wijze waarop de kerke raad meent, dat deze bijeengebracht kunnen worden. Er zijn twee plannen opgemaakt, n.l. het besprokene, dat f 53.000.zal kos ten en een kleiner plan, dat f 35.000. vraagt, doch de kerkeraad meent dat men het direct goed moet doen en niet in twee etappes en vraagt daarom de goedkeu ring voor het eerste plan. Bovendien is een grondige revisie van het orgel nodig, hetgeen pl.m. f 17.000.gulden zal kos ten, zodat men staat voor een bedrag van f 70.000.Hiervan is reeds bijeen gebracht door een lijstcollecte f 15.000, door de kerkcollecte f 7500.terwijl de kerk uit eigen middelen f 2500.kan bijpassen, zodat reeds aanwezig is f25.000.Er zal dus een bedrag van f45.000. nodig zijn, hetwelk gevonden kan worden door een kwartjes-actie, waarbij ieder lid 25 cent per week be taalt, hetgeen f 25.000.per jaar zou opbrengen of dat ieder gezin 25 cent per week betaalt, waardoor per jaar pl.m. f 10.000.bijeengebracht zou kunnen worden, zodat de restauratie in vijf jaar gefinancierd zou zijn. Nadat eerst oude ren zich van de bijdragen der lidmaten hebben vergewist, zullen schoolkinderen worden gevraagd, de wekelijkse bijdra gen op te halen. Nadat Ds. Israël op de noodzaak had gewezen, dat de kerkvoogdij zekerheid moet hebben omtrent de financiële mo gelijkheden en beklemtoonde dat uit stellen afbreken is, 'had een gedachten- wisseling plaats over de voorstellen. Plannen aangenomen. Belangrijke bezwaren tegen de plan nen zijn daarbij niet naar voren geko men. Men was het er algemeen wel over eens, dat de restauratie noodzakelijk is. Het gesprokene ging hoofdzakelijk om de details der bijdrage-inning. Van ver schillende zijden we'rd daarop nog een toelichting geven en toen dan ook de 80 mensen moesten worden aangewezen voor de eerste rondgang, kon een groot aantal lijsten worden uitgereikt. Voor de buurtschappen zullen nog mensen moeten worden aangezocht, omdat in ver band met het late uur tal van bezoe kers de vergadering verlieten. In de commissie, welke de inning zal regelen, zullen zitting nemen de 5 hoof den van scholen en uit alle kerkelijke verenigingen 1 vertegenwoordiger. Bij deze inning zal het zo zijn, dat men per week kan betalen per gezin, maar voor wie meer kunnen missen per lid maat en dat de bijdrage ook per maand, per jaar of ineens kan worden voldaan. Als dat laatste voor velen mogelijk zou zijn, zou dit een aanmerkelijke arbeids besparing geven en tevens rente kweken. Ds. Israël sloot deze avond, die druk bezocht was, met dankgebed. Er is geen betere gelegenheid familie, buren, vrienden, clientèle enz. op het juiste moment een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen dan door een Nieuwjaars groet in Holtens Nieuwsblad. Laat hierover vroegtijdig Uw gedach ten gaan, opdat wij Uw order spoedig in ontvangst kunnen nemen. Adm. HOLTENS NIEUWSBLAD. GEZELLIGE FAMILIE-AVOND BESTULTRDERSBOND. Zaterdagavond werd in café Maats een familie-avond gehouden van de Bestuur- dersbond van het N.V.V. Het programma van deze avond werd verzorgd door Tineke van Leer, Corry Vroons, Ko van den Bosch, Dolf Dries- sen, Jo Hamilton en de pianist Willy Huberts en was zeer gezellig en leer zaam. Het was getiteld „Mode-cabaret revue De H. Lijn". In tal van aardige schetsjes werd de aanwezigen iets ver teld over de mode, werd de opkomst van de vakbeweging aanschouwelijk voorge steld en zongen Corry Vroons en Dolf Driessen Tyroler wijsjes in specifiek Ty- roler klederdracht. Jo Hamilton trad o.m. op als sneltekenaar. Tineke van Leer liet o.m. zien hoe de vrouwen met eenvoudige middelen hun garderobe kun nen verbeteren en Ko van den Bosch verzorgde tussen de schetsjes, waarin hij een rol vertolkte door, de verbin dende tekst. Willy Huberts zorgde voor de muzikale begeleiding. Het geheel was gezellig, aantrekkelijk en stond op een hoog peil. Het gezelschap kreeg telkens een hartelijk applaus en een dankwoord met klein geschenk van de voorzitter, de heer Beijers. Deze had aan het begin van de avond met een kort woord ingeleid de spreek ster Mevr. J. de Groot-Hissink uit Zut- phen, welke in het bijzonder de vrouwen te verstaan gaf, dat zij naast de mannen ook een taak hebben in de vakbeweging. 's Middags hadden ruim 130 kinderen van de leden een feestelijke kindermid dag meegemaakt, waarbij zij in het op treden van het bovengenoemde gezel schap betrokken werden en getracteerd werden op ranja en snoep. Sinterklaas en zijn zwarte knecht kwam de jeugd een bezoek brengen, waarbij de goede Sint een vermanend woord richtte tot de belhamels in het gezelschap. Ook bij de ouderen kwam de goed-heilig man op bezoek en richtte hij tot een aantal dames een ernstig ver maan om vooral thuis niet te mopperen, wanneer de mannen aan hun wensen niet steeds gehoor gaven. Het waren een paar geslaagde bijeenkomsten. BEVORDERD. De heer E. Limbeek, wachtmeester der Rijkspolitie, alhier, is met terugwer kende kracht vanaf 1 September j.l. be vorderd tot wachtmeester le klas. V.O.P. NAAR MARKELO. De Arbeiders Toneelvereniging V.O.P. heeft een uitnodiging ontvangen om op Zaterdag 11 December a.s. voor de Mu ziekvereniging ,,De Fanfare" te Mar- kelo het toneelspel op te voeren „Come- die om geluk". Zij heeft dit eervol ver zoek aanvaard. Ze is eveneens uitgenodigd door de Zangvereniging „Soli Deo Gloria" te Twello om daar te komen spelen. De club heeft in studie genomen „De rauwe grond", een sterk boerentoneel- spel van de schrijver A. van der Lugt, dat in Februari zal worden opgevoerd voor de leden van de N.V.V. Bestuur- dersbond. Regisseur is de heer F. Groe newoudt. OND. BOERENVERZEKERINGSFONDS Vrijdagavond 3 Dec. hield de plaat selijke afdeling van het O.B.F. haar 4- jaarlijkse vergadering, die samenvalt met de verkiezing van het hoofdbestuur. Het Onderling Boerenfonds werd ver tegenwoordigd door de propaganda-lei- der, de heer Noordbos uit Leeuwarden, en de streekvertegenwoordiger, de heer Broeze uit Enter. De heer Noordbos gaf verschillende toelichtingen en de heer Broeze hield een causerie over de groei van het On derling Boerenfonds en over verschil lende verzekeringsvormen, waarna ook de wettelijke ouderdomsvoorziening ter sprake kwam. De heer Noordbos wees er nog uitdrukkelijk op, dat geen enkel teken er op wijst, dat met een af te slui ten vrijwillige pensioenverzekering ont heffing wordt verleend van premiebeta ling voor ouderdomsvoorziening. Het was jammer, dat zo weinig men sen deze zo belangrijke avond bij woonden. PSEUDO-VOGELPEST. Een derde geval van pseudo-vogelpest in korte tijd werd geconstateerd door de besmetting van de pluiveestampel van de heer T. Manenschijn, Beuseberg 127, in deze gemeente. Ook hier zijn de nodige maatregelen, om verdere voortschrijding der ziekte te voorkomen, getroffen. ACCOUNTANTSKANTOOR voor BOEKHOUDINGEN OPBRENGST KLAPROOSCOLLECTE. De onlangs gehouden klaprooscollecte ten behoeve van het Ned. Oorlogsgraven Comité heeft f212.74 opgebracht. Vorig jaar was deze opbrengst f 138.87. De collectanten en gevers hebben dus goed werk gedaan. KOSTELOZE INENTING TEGEN POKKEN. Er zal weder een kosteloze inenting tegen pokken plaats vinden op Zaterdag 11 December a.s. (morgen) van 11 tot 12 uur in een der lokalen van de u.l.o. school en nam. precies 3 uur in de school te Dijkerhoek. Er zullen uitsluitend kin deren beneden de leeftijd van 2 jaar worden ingeënt. Inentingskaart en trouwboekje meebrengen. BEVOLKINGSONDERZOEK LOOPT VLOT. Het bevolkingsonderzoek op t.b.c., dat hier Maandag j.l. aangevangen is in de lokalen van de Geref. Kerk, verloopt vlot en precies volgens het opgestelde schema. Maandag werden 600 personen door gelicht; Dinsdag was dit aantal, in ver band met een avondzitting, 950; en ook Woensdag werd ongeveer een zelfde aantal personen voor het Röntgen-appa- raat gebracht. Dit betekent een aantal doorlichtingen (foto's) van ruim 30 per 15 minuten. Op alle drie dagen zijn ook de bijna 900 schoolkinderen voor het scherm ge weest. Het onderzoek is Vrijdagavond beëindigd. Dat alles zo vlot verliep is voor een belangrijk deel te danken aan het feit, dat het publiek precies op tijd komt, aan het groot aantal vrijwillige helpsters voor de ontvangst van de mensen en voor de garderobe en aan de goede voor bereiding doör de hoor C. G. Bal, die de administratie voerde. De operateur en zijn helpsters konden hierdoor vlug vooruit. BLIKSEMINSLAG OP DE ELTA. Zaterdagavond te ruim zes uur werd de brandweer gealarmeerd voor vuur- verscliijnselen in de woning van de fam. Ten Veen op de Elta. Tijdens met on weer gepaard gaande stormvlagen was de bliksem ingeslagen in de aldaar staande gemeentewoningen, waardoor de bewoners |in de mening verkeerden, dat er brand was uitgebroken. Toen de brand weer ter plaatse verscheen bleek er geen brand te zijn, maar wel waren op de zolderverdiepingen van een paar wonin gen de ramen totaal uit elkaar geslagen, zodat de stukken hout en glas in de tuintjes werden aangetroffen. Vermoe delijk is de bliksem ingeslagen in een mast van het electrisch licht en zijn door de luchtdruk of door de storm de ramen vernield. Hoewel de zekeringen intact waren wilde toch het licht niet branden. Er werden noodvoorzieningen getroffen om de slaapkamers voor gebruik ge schikt te houden. Vrijdag 10 Dec.: Ledenvergadering Chr. Hist. Unie in „Irene". Spreker de heer J. M. J. Zandscholten te Deventer. Aanvang 7.30 uur. Vrijdag 10 Dec.: Verkeersavond in café Vruggink, M.- en A-club „De Holter- berg". Aanvang 7.45 u. (zie annonce). Zaterdag 11 Dec.: Verwerping krenten brood enz. bij Bakkerij Hartsuiker, B. J. Slotman en A. M. Nijkamp, Dij kerhoek. Maandagavond 13 Dec. in hotel Holter man van 7 tot 8 uur: Afhalen kaarten Jubileumfeestavond „Jong Holten" voor leden. Van 8 tot 9 uur vrije kaartverkoop. Woensdag 15 en Donderdag 16 Dec. in Amicitia Jubileumfeestavond „Jong Holten". (Zie adv.) Donderdagavond 16 Dec.: Kerstwijdings- avond Geref. Vrouwenvereniging in 't gebouw „Rehoboth". Donderdag 16 Dec. 7.30 uur: Vergade ring Kerstwijding Herv. Vrouwen- vereniging in „Irene". Zaterdag 18 Dec.: Verwerping bij Bak kerij Hartsuiker en A. Paalman, Raal- terweg N 54. Zaterdag 18 Dec. (uiterlijk) inlevering briefjes inschrijving noodwoning. (Zie Officiële Publicatie). Maandagav. 20 Dec.: Uitvoering Kerst oratorium „Christus' geboorte" in de Ned. Herv. Kerk door de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria". De Winkelweekbonnen, waarop Vrij dagavond (hedenavond) om 7.30 uur in „Amicitia" z.g. reductiebonnen worden aangewezen, moeten bij voorkeur vanaf Maandag a.s. zo spoedig mogelijk bij de secretaris van d.e Holtense Handelsver eniging, de heer H. J. Bouwhuis, worden omgewisseld voor een cheque, waarop men de reductiewaarde in goederen of waren vóór 20 December a.s. in ont vangst kan nemen bij de deelnemende winkeliers. Alle niet aangewezen Winkelweekbon nen (geel) hebben een waarde van 25 ct. per stuk en moeten eveneens vóór 20 Dec. a.s. bij de deelnemende winkeliers worden ingewisseld. PREDIKBEURTEN. Ned. Herv. Kerk. 10 uur Ds Addink en 7 uur Ds Israël. Gelijkenis: De konink- lijkee bruiloft. In beide diensten collecte voor de Vluchtelingen. Dijkerhoek. 10 uur Ds Israël. Collecte voor de Vluchtelingen. Geref. Kerk. 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. In beide diensten is de derde collecte bestemd voor de Diaconie. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Willem Johan, zv. G. J. Boode en D. J. Willemink. Geesken, dv- J. Rosman en G. Schuppert. Gehuwd: Albert Jan Nijkamp, 26 jr. en Jenneken Berendina Brinks, 24 jr., beiden wonende te Holten. Gerrit Jan Lammertink, 27 jr., Markelo en Hendrika Agterkamp, 23 jr., Holten. Overleden: Jan van Schooten, 79 jr., wedn. van M. Broekhuis, Holten. Ingekomen: G. Kruimelaar van Voor burg naar Look 91. M. Kers en gezin van Laren (Gld.) naar Larenseweg 35. W. M. Zimmerman en gezin van Se- marang (Ind.) naar Holterberg 42. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: Schroevendraaier; zwart bonte hond; ponny; 2 muntbiljetten; een herenschoen; kilometerteller van een rijwiel. Verloren: Kist met lege flessen; rij wieltas met inhoud; kapotte rijwieltas met inhoud; broche; portemonnaie; een gouden dameshorloge met zwart bandje; grolse want; vulpen; boodschappentas. Inlichtingen dagelijks aan 't Groeps- bureau Rijkspolitie te Holten, Oranje straat 55, telefoon 352. VERLOTING „BERGRUITERS". Op onderstaande lotnummers van de door de Landelijke Rijvereniging „De Bergruiters" gehouden verloting zijn prijzen gevallen, welke afgehaald kun nen worden in hotel „Vosman". 1059, 1618, 2390, 1739, 2139, 630, 1702, 1097, 2275, 797, 2501, 2447, 855, 1115, 2198, 2240, 2458. IS VERKEERSWEG WEL DUIDELIJK? Zaterdagmorgen te omstreeks 6.30 uur is een personenauto, bestuurd door de heer H. L. W. te 's-Gravenhage, doordat deze de bocht niet opmerkte, in het plantsoentje voor het viaduct gereden. De beplanting, hekwerk en automobiel werden beschadigd. Aangezien meerdere automobilisten hier al van de weg af raakten is de vraag gerechtvaardigd of het niet beter is in het wegdek z.g. kat- tenogen aan te brengen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1