WINKELWEEK 1954 Plaatselijk Nieuws Maandag 29 November t.m. Maandag 6 December De reclifess van de koper van een huis ten opzichte vars de aanwezigs huurder. Wrijf Kou en Pijn Komt vooral precies op tijd voor het bevolkingsonderzoek van Maandag 6 t.m. Vrijdag 10 December in de lokalen van de Geref. Kerk AGENDA No. 48. Jaargang 6. ZATERDAG 4 DECEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. HOLTENS NIEUWSBLAD De abonnementsprijs van du blad bedraagt 1.15 p. kwartaal RUSTIGE WINKELWEEK TROK TOCH WEL BELANGSTELLING. De winkelweek 1954 had tot nu toe een vrij rustig verloop. Na de officiële opening op Zaterdag 27 November, die met een mars door het oostelijk deel van het dorp gepaard ging, bracht H.M.V. Dinsdag een bezoek aan Dijkerhoek, na dat eerst een rondgang gemaakt was door het westelijk deel van onze plaats. In café „Het Bonte Paard" bood de heer H. Kloosterboer de muzikanten voor hun rondgang een enveloppe met inhoud aan namens de Dijkerhöekse neringdoenden. Het bezoek van Sinterklaas aan de winkelweek bracht Donderdagavond le ven in de brouwerij. Het was zeer druk in het dorp ep de rondgang van de goede Sint viel algemeen in de smaak. Bij de kinderen was dit het geval met hetgeen zijn zwarte knecht rondstrooide. Meer attracties. Wil de winkelweek in het vervolg wat meer attractief zijn, dan zal er meer ge organiseerd moeten worden en ook veel meer aandacht moeten worden geschon ken aan de gebieden rondom onze ge meente. Meer lichtreclame en vlagver toon zal onze winkeldrijvende midden standers zeker geen schade doen. Met een goed gefundeerde reclamecampagne is er zeker nog heel wat te bereiken. Officiële opening. De winkelweekactie der winkeliers is door de burgemeester officieel geopend in de waranda van hotel Holterman. Mr. Enklaar zeide in zijn toespraak, die door velen beluisterd werd, niet te weten de hoeveelste keer dit al was, dat hij de winkelweek met een officieel tintje opende, maar hij achtte het de moeite wel waard de winkeliers in het brand punt der belangstelling te plaatsen. Hol ten wordt terecht geroemd om een goede winkelstand en ook deze keer hebben de neringdoenden zich weer veel moeite gegeven om het de kopers aan keuze niet te doen ontbreken, zodat hij hoopt, dat hun roepstem nu ook zal worden ge hoord om zoveel mogelijk in eigen plaats te kopen. Hij verklaarde de winkèlweek gaarne voor geopend en sprak de hoop uit, dat goede zaken zullen worden ge daan. De voorzitter der Holtense Handels vereniging, de heer G. Wissink, had de burgemeester met een kort woord inge leid en gezegd, dat de winkeliers ook deze keer weer hun beste beentje heb ben voorgezet. Hij dankte de burgemees ter voor zijn bereidheid, deze actie van de neringdoenden te openen en bracht H.M.V. dank voor haar medewerking. Bij een rondgang, welke later door de burgemeester en de bestuursleden werd gemaakt, kon men constateren, dat de etalages er weer bijzonder verzorgd uit zagen en dat zij met een keur van ar tikelen gevuld waren. Voor de inwisseling van de winkel bonnen voor deelnemersbonnen wordt verwezen naar een publicatie elders in dit blad. ZUIGELINGEN EEN WEEK EERDER. Van de zijde van het Groene Kruis verzoekt men ons mede te delen, dat de eerstvolgende zitting van het consul tatiebureau voor zuigelingen een week eerder zal worden gehouden en wel op Dinsdag 14 December a.s. Vanaf Januari is het weer de le en 3e Dinsdag van de maand. JAARFEEST GEREF. MV In 't gebouw „Rehoboth" werd Vrij dagavond van de vorige week het jaar feest gehouden van de Geref. Meisjes vereniging „Onderzoekt de Schriften". Ds. R. A. Hoogkamp, die de leiding had van deze feestavond, liet bij de aanvang zingen Ps. 89 vers 1 en ging hierna voor in gebed. Na een kort openingswoord door Ds. Hoogkamp werd door een aantal meisjes 't prach tige tableau „Looft den Heer" (Psalm 150) opgevoerd, waarna door Mevr. Bo- link-Landeweerd enkele liederen wer den gezongen. Verder was er voor de pauze een. grote revue over het werk van de MV in Bond, provinciale- en plaatselijke afdeling. Een dameskoortje zong bij deze revue op zeer verdienstelijke wij ze verschillende liederen. Na de pauze waarin rijkelijk werd getracteerd op chocolademelk en kren tenbollen brachten de afgevaardig- van de Hervormde MV, de Geref. Man nen- en Vrouwenvereniging en de ker- keraad der Geref. Kerk de beste wen sen over en liet Mej. Dini Hasewinkel in een eigen gemaakt gedicht de laat ste 5 jaar der MV de revue passeren. In dit buitengewoon geestige gedicht werden verschillende personen onder de loupe genomen. Mej. Hazewinkel oogstte een daverend applaus met haar rijmerij. Het komische toneelstukje „Huisvre debreuk" bracht de lachspieren ge ducht in beweging. Het was vooral Nero (Gerrit Withaar), die de lachers op z'n hand had. Ds. Hoogkamp sloot deze druk be zochte bijeenkomst met dankgebed, na het gezamenlijk zingen van Psalm 89 .vers 7.; Uitgave van de Stichting „Holtens Nieuwsblad" te Holten. Telef. K SJfSS - 2SJ, kAA A A A A A. A, De omwisseling van de winkelbonnen voor deelnemersbonnen heeft uitsluitend plaats op Dinsdag 7 December a.s., des avonds van 7—10 uur in café „Het Bonte Paard" t,e Dijkerhoek; Woensdag 8 December a.s. van 310 uur in de feestzaal van hotel Vosman. De aanwijzing van de waardebonnen geschiedt in Amicitia op Vrijdag 10 December a.s., 's avonds 7.30 uur, ten overstaan van Notaris B. H. PLUIMERS te Markelo. Er worden deze keer geen prijzen uitgeloofd voor een étalage wedstrijd of dergelijke, maar alle beschikbare gelden worden om gezet in waardebonnen. Noteer de nummers van Uw deelnemers- bonnen van laag naar hoog. Uit de deelnemersbonnen worden n.l. de waardebonnen aange wezen, welke geldig zijn tot 20 December a.s. en uitsluitend inwissel baar zijn bij de deelnemende winkeliers. Alle deelnemersbonnen hebben echter waarde, ook als er geen waardebon van b.v. f 10. f 25.of meer op wordt aangewezen. Zij zijn evenals de waarde bonnen inwisselbaar tot 20 December a.s. Ons motto blijft: KOOPT ELDERS NIET, WAT EIGEN PLAATS U BIEDT. De burgemeester, Mr. W. H. Enklaar, schrijft ons: Het blijkt mij herhaaldelijk, dat er een onjuist begrip bestaat omtrent de rechten, welke een nieuwe koper heeft ten opzichte van degene, die het ge kochte huis in huur bezit. Algemeen toch hoor ik vaak verkon digen, dat men als nieuwe koper altijd het recht zou bezitten om na verloop ■van drie maanden sedert te koop, de huur te ontbinden en het gekochte pand zelf te gaan bewonen. Dit is nu een opvatting, welke zeer beslist onjuist is en volkomen in strijd is met de doeltreffende artikelen van de Huurwet. De Huurwet noemt in artikel 18 een aantal gevallen, waarin men de Kan tonrechter om ontbinding van het be staande huurcontract kan verzoeken. Wanneer nu de Kantonrechter meent, dat een vordering tot ontbinding van de huur op grond van het voldoen aan de wettelijke eisen, dient te worden toegewezen, spreekt hij de ontbinding van de huur uit, doch bepaalt daar bij tevens de termijn, binnen welke dit vonnis moet worden ten uitvoer Deze termijn wordt door de Kanton rechter bepaald, nadat hij daaromtrent 't gemeentebestuur heeft gehoord, doch deze termijn kan niet langer zijn dan 6 maanden na het uitspreken van het vonnis. Betreft het echter een huurontbin- ding, waarbij de eisende partij 'n nieu we koper is, dan verloopt het rechts geding precies gelijk het bovenstaande en moet aan dezelfde voorwaarden zijn voldaan, wil de Kantonrechter de eis kunnen toewijzen. De termijn, binnen welke het vonnis kan worden uitgevoerd, is niet, zoals in het vorige geval 6 maanden, doch minimaal 3 jaren, nadat het koopcon tract is gesloten. In plaats van een verlichting van de huurontbindingsvoorwaarden voor de nieuwe koper, zoals men vaak meent, plaatst de Wet de nieuwe koper zeer bewust en met opzet in artikel 25 der Huurwet in een ongunstiger positie dan de huiseigenaar, die reeds lang eige naar van een huis is. Bovendien kan een ontruimingsvor dering niet eerder dan twee en een half jaar na het passeren van de koop- acte bij de Kantonrechter aanhangig worden gemaakt. Ik meende goed te doen deze kwes tie, waaromtrent algemeen een ver keerde mening bestaat, in het juiste licht te stellen, opdat men niet te goe der trouw voor een desillussie komt te staan. Bij de koop van een huis realisere men zich goed, dat men er te voren goed van overtuigd dient te zijn, dat de huidige huurder bereid is in minne lijk overleg het huis te verlaten. Een procedure tot ontbinding van 'n huurovereenkomst is moeilijk en voor de nieuwe koper, mocht deze lukken, bovendien langdurig. Mr. W. H. ENKLAAR weg met DAMPO GOUDEN ECHTPAAR Woensdag 1 December herdacht het echtpaar G. J. Koetsier en Ha. Koet- sier-Heuvink te Espelo zijn gouden echt vereniging. H.M.V. bracht het gouden paar een serenade, terwijl het van vele zijden een hartelijke belangstelling mocht on dervinden. Ds. C. C. Addink feliciteerde de beide oudjes mede namens de kerke- raad der Ned. Herv. Gemeente. De heer Koetsier is 76 jaar en zijn echtgenote 77 jaar; beiden genieten nog een goede gezondheid. Door onbekendheid met dit heuglijk feit konden wij helaas geen plaatje meer laten maken. Gaarne voegen wij bij de vele felicitaties ook onze hartelijke ge lukwensen. AANRIJDINGEN OP DE DEVENTERWEG De Deventerweg was Dinsdag twee maal het toneel van een botsing tussen verschillende voertuigen en het- geeft te denken, dat zij beide plaats vonden in de schemering. In de morgenschemering, omstreeks 7.30 uur, zag de bestuurder van een bestelauto, J. V. uit Epe, in het licht van zijn lampen plotseling wat voor ziqh opduiken. Het was een wagen met varkens van J. S. uit Bathmen. Hij remde zeer krachtig en dat werd de oorzaak, dat een personenauto, be stuurd door H. v. d. L. uit Haarlem, van achter tegen hem opbotste. De schok was zo hevig, dat de bestelauto tegen de boerenwagen gestoten werd. Er deden zich, wonder genoeg, geen persoonlijke ongelukken voor, maar de materiële schade was des te groter, want beide nog bijna nieuwe auto's werden zwaar gehavend. De schade beliep naar schatting f3000,—. Des avonds, bij het scheiden van het daglicht, reed de heer G. J. G. M. J. uit Deventer met zijn personenauto op een wagen met strobalen van de land bouwer G. J. J. uit het Holterbroek. De personenauto kwam onder de boe renwagen terecht met het gevolg, dat de bestuurder een shock kreeg en met een zware hersenschudding per zie kenauto naar een ziekenhuis in De venter moest worden vervoerd. Ook deze aanrijding bracht aanzienlijke ma teriële schade. Het staat niet vast, dat de beide boe renwagens geen rood achterlicht voer den, maar wij zouden de landbouwers, die vroeg of laat op de weg komen, toch wel ernstig willen aanraden, niet alleen in het belang van anderen, maar vooral ook in hun eigen belang, hier aan grote zorg te besteden. Laat men met het ontsteken van het rode achter licht vooral niet wachten tot het hele maal donker is, maar dit vroegtijdig doen. Vooral in de schemering zijn on verlichte voertuigen ontzettend gevaar lijk. IN HET STAMBOEK AFD. ZWARTBONT. Door de heer A. Prins, inspecteur van het Ned. Rundvee Stamboek, afd. Zwart bont, werden de volgende koeien inge schreven: Liesje met b- 77 p., Gerda met b- 77 p. en Anneke b 78 p., eig. H. J. Wijssink, Rijssen; Tjitske 2 b- 77 p., eig. D. Harting; Jantje bc plus 75 p., eig. J. A. Kolkman; Erna 10 b- 77 p., Koosje 4 b- 76 p. en Carrie 4 b 78 p., eig. P. G. Cats; Boukje 12 b- 77 p., eig J. Wegsta- pel; Hennie b 79 p., eig. M. Elbersen; Marijke 5 b 78 p., en Lolkje 9 b 79 p., eig. A. Bronsvoort, Loo, Bathmen, en Bliske b- 76 p., H. R. Meulerman, Bath men. Adv.-prijs115 m.m. a contantf 1.50. Iedere m.m. meer 0.06 (ingang Staiionsslraai) IJSCLUB IN 'T ZILVER". „Noordpool" bestaat begin 1955 een kwart eeuw. In de jaarvergadering van de IJsclub „De Noordpool", die Vrijdagavond in het café Ter Horst werd gehouden, heeft de Voorziter, de heer P. G. Dijkstra, in zijn openingswoord het overlijden herdacht van het erelid, de heer J. v. d. Akker, en baancommissaris, de heer Joh. Derksen, die beiden veel en verdienstelijk werk voor de vereniging hebben verricht. Wij len de heer v. d. Akker was één van de oprichters der vereniging en heeft in verschillende functies, de vereniging ge diend. Verder feliciteerde de Voorzitter de heren G. J. Bouwhuis, Joh. ten Velde H.Wzn. en A. Jansen Johzn. met het feit, dat zij de zware Elfmerentocht tot een goed einde gebracht hadden. Na het openingswoord van de heer Dijkstra las de secretaris, de heer G. J. Aaftink de notulen en werd tevens het jaarverslag uitgebracht over het boek jaar 1953—1954. Het aantal leden bedroeg op 31 Oct. j.l. 96 en de club had toen ruim 200 do nateurs. De heer Aaftink gaf verder een over zicht van de wedstrijden, die in Januari van dit jaar plaats hadden en herin nerde aan het gecostumeerde avond-ijs- feest, dat zo uitnemend slaagde. Het aantal deelnemers was groter dan ooit te voren en dit was ook het geval met de publieke belangstelling.. Men kon practisch deze avond geen „schaats ver zetten". Blijkens het verslag van de penning meester, de heer J. Wiggers, bedroegen de inkomsten over het boekjaar 1953-'54 f 1308.78 en de uitgaven f 1354.33. Bij de ijstent werd een pomp geslagen, waar mede een bedrag van f 157.was ge moeid. Financieel staat de vereniging er gunstig voor, doch dit is gelukkig, want er zijn op korte termijn grote uitgaven te doen, aangezien de electrische verlich ting bijna geheel vernieuwd moet wor den. De commissie voor kascontrole, die be stond uit de h.h. G. J. Bouwhuis en A. Jansen, had boeken en bescheiden in orde bevonden, weshalve werd de penning meester decharge verleend voor zijn ge voerd beheer. Als leden van de controlecommissie 1955 werden benoemd de heren G. J. Bouwhuis en F. J. Schuppert. De heren P. G. Dijkstra en G. J. Aaf tink werden met bijna algemene stem men als leden van het bestuur herkozen. De heer Dijkstra nam deze herbenoeming aan voor één jaar. Het lag aanvankelijk niet in zijn bedoeling om zich herkies baar te stellen, doch op aandringen van het bestuur stelde de heer Dijkstra zich nog een jaar beschikbaar, zulks met het oog op het 25-jarig bestaan der vereni ging in Januari a.s. De heer Dijkstra was één der oprichters en had vanaf de oprichting zitting in het bestuur. Als baancommissaris werd met alge mene stemmen gekozen de heer Joh. van Geenhuizen Jr. Herdenking 25-jarig bestaan. Op 17 Jan. 1955 zal het een kwart eeuw geleden zijn, dat de IJsclub „De Noordpool" werd opgericht. Er zijn geen plannen om dit feit op grootse wijze te gedenken, doch op sobere wijze zal dit jubileum toch herdacht worden. Op de datum van oprichting zal het bestuur recipiëren in het hotel „Holterman", ter wijl 's avonds een filmvoorstelling zal plaats hebben. Het bestuur zal trachten deze avond films te vertonen, waarbij de wintersport in het middelpunt van de belangstelling zal staan. IJs en weder dienende zullen dit win terseizoen weef verschillende wedstrijden worden georganiseerd. Het vaststellen van het programma werd evenals voor gaande jaren door de vergadering aan het bestuur overgelaten. Nadat een kleine gratis verloting was gehouden, werd deze geanimeerde ver gadering door de voorziter met een enkel woord gesloten. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN. Gevonden: 1 handschoen, 1 hoofddoek, 1 want; 1 grolse want; 1 zakdoek; 1 sierklem. Verloren: 1 schakelarmband (goud) 1 schooltas met inhoud; 1 reserve wiel; 1 paar handschoenen; 1 alpinomuts; 1 balpuntpen. Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijkspolitie, Oranjestraat 55, Holten, telef. 352. VOETBAL-UITSLAGEN. Holten I—De Zweef II 2—1 S.O.S. II—Holten II 0—1 Holten ÏÏIDe Zweef HI 19 Programma Zondag a.s. Enter HlHolten n, 2.30 uur. Vrijdag 3 en Zaterdag 4 Dec.: Sint Ni- colaasbazar van „De Bergruiters" in zaal Vosman (zie annonce). Zaterdag 4 Dec.: Kindermiddag (nam. 4 uur) en familiebijeenkomst van de le den van het N.V.V. ('s avonds 8 uur) in de zaal van café Maats. Zaterdag 4 Dec.: St. Nicolaasbal van de dansclub Holterman in Amicitia, aan vang 8 uur (zie annonce). Zaterdag 4 Dec.: Verwerping krenten brood en speculaas bij T. Koopman, Larenseweg. Zaterdag 4 Dec.: Verwerping bij B. J. Slotman, Oranjestraat 75, A. Paal man, Raalterweg N 54, en H. Tuller, Deventerweg (zie annonce). Maandag 6 Dec.: Verwerping krenten brood enz. bij B. J. Slotman, Oranje straat 75, W. Beldman, Markeloseweg (zie annonce). Maandagmiddag 6 Dec., 2 uur: St. Ni- colaasfeest Chr. Kleuterschool in het gebouw „Rehoboth". Dinsdag 7 Dec.: Spreekuur Dr. Tromp Visser, controlerend geneesheer Alg. Ziekenfonds, van 4.305 uur. Vooruit afspraak maken. Donderdag 9 Dec.: Belangrijke kerkelij ke vergadering van de Herv. Ge meente. Vrijdag 10 Dec.: Ledenvergadering Chr. Hist. Unie in „Irene". Spreker de heer J. M. J. Zandscholten te Deventer. Aanvang 7.30 uur. Vrijdag 10 Dec.: Verkeersavond in café Vruggink, M.- en A-club „De Holter- berg". Aanvang 7.45 u. (zie annonce). Zaterdag 11 Dec.: Verwerping krenten brood enz. bij Bakkerij Hartsuiker, B. J. Slotman en A. M. Nijkamp, Dij kerhoek. Donderdagavond 16 Dec.: Kerstwijdings- avond Geref. Vrouwenvereniging in 't gebouw „Rehoboth". Zaterdag 18 Dec.: Verwerping bij Bak kerij Hartsuiker en A. Paalman, Raal terweg N 54. Maandagav. 20 Dec.: Uitvoering Kerst oratorium „Christus' geboorte" in de Ned. Herv. Kerk door de Chr. Gem. Zangver. „Soli Deo Gloria". llllllllllllllllllllllflIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll BURGERLIJKE STAND. Geboren: Gerrit, zv Arend Jan van Ommen en Gerritdina Verveda. Hen drik Willem, zv Hendrik Willem Vene klaas en Aaltje Stevens. Gerrit Hen drik, zv Gerrit Meesterberends en Hen- drika Leunk. BEVOLKING. Ingekomen: W. Bos van Deventer naar Oranjestraat 38. G. J. Honcoop en gezin van Wierden naar Neerdorp 46- M. C. T. Reisinger van Kampen naar Molenbelterweg 2. J. Kruimelaar van Rijssen naar Look 91. A. de Vries en gezin van Utrecht naar Pastoriestraat 6. Vererokken: J. Cats en gezin van La renseweg 41 naar Enschede. PREDIKBEURTEN. 5 December (2e Advent). Ned. Herv. Kerk. Holten. 10 uur Ds Is rael en 19 uur Ds Addink (Gelijke nis: Het Gastmaal). In beide diensten collecte inwendige zending. Dijkerhoek. 10 uur Ds Addink. Col lecte inwendige zending. Geref. Kerk, 10 en 3 uur Ds Hoogkamp. STATUTENWIJZIGING K.I.-VERENIGIN G. Woensdagavond werd in café „Het Bonte Paard" te Dijkerhoek een leden vergadering gehouden van de Coöpera tieve K.I.-vereniging „Zuid-West-Over- ijsel", onder voorzitterschap van de heer M. Kippers te Markelo. Deze bijeenkomst van de leden was noodzakelijk in verband met enkele wijzigingen in de statuten, welke van meer formele aard waren, maar voor de koninklijke goedkeuring de bekrach tiging van de leden behoeven. Zij wer den met algemene stemmen aanvaard. De voorzitter deelde vervolgens mee, dat van de heer H. Brouwer te Ter- wolde een jonge stier van pl.m. 10 maanden is aangekocht van goede af stamming en met beste productiecijfers. Vervolgens hield de heer P. Dijkstra een lezing met filmplaatjes over zijn reis naar Canada en Amerika. Ook werden door hem nog tal van beelden vertoond van de fokveedag te Holten en de centrale stierenkeuring van het Fr. H, veeslag te Ommen. Met een hartelijk dankwoord aan het adres van de heer Dijkstra sloot de voorzitter de vergadering.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1