HOLTENS NIEUWSBLAD Plaatselijk Nieuws LL en Propaganda-avond Cfar. Nat. Vakverbond Intieme Schilderijen-expositie Ouderavond II. L.O.-school Filmavond van de Motorclub Cross-country ,,De Bergruiters" No. 47. Jaargang 6. (Tweede Blad) ZATERDAG 27 NOVEMBER 1954 Verschijnt elke Zaterdag. De in het Chr. Nat. Vakverbond (C.N.V.) georganiseerde Holtense werk nemers kwamen Vrijdagavond in het ge bouw „Rehoboth" bijeen voor het hou den van hun jaarlijkse propaganda- avond, die onder leiding stond van de beer P. v. d. Meulen, die deze bijeen komst opende met gebed en Schriftle zing (Hebr. 6 7—20), nadat gezongen was Psalm 89 7. In zijn openingswoord sprak de heer Van der Meulen er zijn vreugde over uit dat de vergadering zo goed was bezocht en sprak hij verder een hartelijk woord van welkom, waar bij hij zich in het bijzonder richtte tot Ds. J. H. Israël, Ned. Herv. pred., en tot de spreker, de heer I. Rijpstra van Utrecht, secretaris van „Unitas". Deze maand, aldus de heer v. d. Meulen, staat in het teken van de propaganda voor ons C.N.V. en iedere C.N.V.er, die het wel meent met onze organisatie trekt er nu op uit om nieuwe leden te maken, om zodoende mede te werken aan de uit bouw van het C.N.V. We mogen niet rusten zo lang niet iedere werknemer, die bij ons hoort, is aangesloten en ook zullen we blijvend moeten werken onder hen, die verkeerd zijn georganiseerd. Nadat door de Chr. Ontsp. Club „C.O.C." het eerste deel van het door de heer Js. Beldman geschreven propa- gandaspel „Eureka" voor het voetlicht was gebracht, hield de heer I. Rijpstra een inleiding over het onderwerp„Onze weg en ons doel". Wanneer wij, aldus spr., aan het mensdom de vraag zouden stellen: „Wenst U een betere samenle ving?", dan zou ondanks alle verdeeld heid en verschil van mening het ant woord hetzelfde zijn, n.l.: Ja. Doch wanneer we dan de vraag zou den stellen: „Welke weg moeten we op om dit te bereiken?", zouden de ant woorden sterk uiteenlopen. De liberale werkgever zou vrijheid willen boven alles. Baas in eigen huis. Wanneer ieder maar voor zijn eigen be lang opkomt, komt het met het alge meen belang ook wel in orde. Spreker herinnerde aan de tijd dat de werkgever het alleen voor het zeggen had, doch naar deze tijd zal geen enkele werk nemer terug verlangen én ook de goede liberale werkgever wil dit niet. Integen deel, hij schaamt zich over datgene wat in het verleden is gebeurd. Toch zouden tal van werkgevers wel graag iets meer terug willen hebben van de verhouding „baas" en „knecht". De socialistische vakbeweging (N.V. V.) streeft naar socialistische ordening en het N.V.V. is in de practijk socialis tisch, wat o.a. moge blijken uit het feit, dat 50 van de aandelen van de Ar beiderspers (Het Vrije Volk) in handen zijn van het N.V.V. De leuze „het pro ductie-proces in handen van de gemeen schap" klinkt heel mooi, doch in wezen betekent dit niets anders dan staats socialisme en staatsalmacht. Wanneer 't zo ver komt is het enkel de Staat, die het voor het zeggen heeft en is het met de vrijheid van werkgever en werkne mer voorgoed afgelopen. Zij die in deze richting willen gaan, hebben en zullen de christelijke vakbeweging steeds op hun weg vinden. De weg, die het C.N.V. wil gaan, is een geheel andere. Rond de jongste eeuwwisseling pre dikte 't socialisme klassenstrijd en haat, doch het C.N.V. zag van meet af aan dat dit fout was en deed hieraan niet mee. Het C.N.V. zal steeds blijven streven naar nauwe samenwerking tussen werk gever en werknemer. Vrucht van deze samenwerking is de Stichting van de Arbeid, welks leden permanent bij elkaar komen om de be langen van baas en werkman te be spreken. Het C.N.V. zal het onrecht op maat schappelijk terrein krachtig blijven be strijden en op de bres staan voor eer lijke verdeling van onze maatschappe lijke welvaart, waarbij het Woord van God als regel en richtsnoer zal gelden. Tenslotte deed spreker een beroep op alle C.N.V.ers, om de schouders te zet ten onder het prachtige werk van het C.N.V. en alle krachten in te spannen voor de uitbouw van de organisatie, waarin alle christelijke werknemers thuis horen. Het ledencijfer, dat bijna 200.000 be draagt, moet, zo besloot spreker, om hoog tot 300.000, en ook Holten mag niet achterblijven. Na de pauze waarin getracteerd werd op koffie met speculaas werd het 2e deel van het propaganda-spel op gevoerd, hetwelk eveneens zeer in de smaak viel. Het applaus, dat de spelers werd gebracht, was volkomen verdiend. Ds J. H. Israël sprak een slotwoord, waarin hij wees op de plicht, die ieder christen heeft, n.l. getuige te zijn van Jezus Christus. Niet alleen Zondags in de kerk, maar ook op ons werk in de fabriek. Jezus Christus is de oplossing van al onze vragen en Hem moeten wij volgen en tot Hem moeten wij gaan met al onze problemen. In Zijn kracht moe ten en kunnen wij de weg bewandelen, op welke Hij ons heeft gebracht. Nadat Ds Israël was voorgegaan in dank aan God, werd deze geslaagde pro- paganda-bijeenkomst gesloten met het zingen van het bekende „Hoe zal ik U ontvangen?" In hotel Hol terman had Woensdagmor gen een intieme plechtigheid plaats. De burgemeester, Mr W. H. Enklaar, opende omstreeks half twaalf in het bijzijn van een twintigtal genodigden een kleine ten toonstelling van schilderwerken, ver vaardigd door de Belgische schilderes M.lle Clelie Lamberty, die hier sedert enkele weken in hotel Holterman ver toeft in het kader van het schildersuit- wisselingsplan, waarvan onze plaatsge noot dokter Nagelhout de geestelijke vader is. Behalve dokter Nagelhout en diens echtgenote waren bij deze eenvoudige plechtigheid aanwezig de verschillende hotelhouders en hun echtgenoten, die aan het plan reeds hun medewerking verleenden, de heer en mevr. Vegter als mede de gemeente-secretaris de heer G. J. Langenbarg en andere vooraan staande dorpsgenoten. De burgemeester sprak M.lle Lamber ty in het Frans toe en begroette haar als representante van een zeer bevriend nabuurvolk. Haar aanwezigheid als cul tuurdraagster, die door haar schilderijen tot ons spreekt, geeft op het ogenblik het plan Nagelhout opnieuw gestalte. Zo wil de Mr Enklaar de tentoonsteling van haar werken zien, als een manifestatie van hetgeen dit plan in zich bergt. De burgemeester sprak de hoop uit, dat M.lle Lamberty niet alleen zelf, maar ook door haar schilderijen tot haar land genoten wil zeggen, dat hier in Holland een volk woont, dat de vriendschap en de burenplicht jegens zijn buren, met name jegens België, in hoge ere wil hou den. Aan dokter Nagelhout bracht spre ker dank voor zijn doorzetten bij deze schildersuitwisseling, en sprak de hoop uit dat hij hiermede door zal gaan, want wij missen, aldus Mr Enklaar, toch wel veel aan cultuur op het platteland. De heer Nagelhout gaf nog eens een overzicht van de bereikte resultaten met deze schildersuitwisseling en vertel de, dat in Frankrijk meer dan 180 ho telhouders zich bereid verklaard heb ben een Hollandse schilder in hun hotel op te nemen. Er bestaan reeds plannen om dit werk ook tot Italië uit te brei den. Met België is men reeds een heel eind gevorderd. Spreker was zeer dankbaar gestemd jegens de acht Holtense hotelhouders, die door hun medewerking de komst van een vijftal Belgische schilders, thans verenigd tot de Holten-club, in de vo rige herfst, mogelijk maakten. Ook dankte hij de burgemeester voor diens belangrijke medewerking. M.lle Lamberty beantwoordde de beide sprekers en zeide door haar leermeester monsieur Robert Liard reeds veel van Holten gehoord te hebben. Prachtige werken hebben hier vervaardigd haar landgenoten de Maegd, Galliard, Gode- ris, Liard en Slabbinck. Bijzonder ge troffen was zij door de charmante gast vrijheid van de familie Holterman, die haar wel een buitengewoon hartelijke ontvangst bereidde, waarbij zij in het bijzonder de heer Ten Berge noemde. Ook dokter Nagelhout bracht zij dank en de burgemeester, die haar op het ge meentehuis ontving als representant van de gehele Holtense bevolking. Na deze officiële kennismaking bleef men nog enige tijd in een ongedwongen sfeer bijeen, waarbij er volop gelegen heid was de verschillende door M.lle Lamberty vervaardigde schilderijen te bezien. Ook verder op de dag kwamen ver schillende ingezetenen deze schilderstuk ken bewonderen. Wij noemen in dit ver band de grotere doeken Zandweg op de Holterberg, Molen in de Look, de Dorps toren, Oude schuur, een Stilleven en de Dorpsstraat. Kleine werkjes zijn Mais, Klein straatje, Dorpsplein enz. Deze bescheiden expositie is geopend tot Zaterdag 27 November a.s. Woensdagavond van "de vorige week hield de Holtense Uloschool haar ouder avond in de prachtige hall van de o.l. Dorpsschool. Wegens verhindering van de voorzit ter der oudercommissie, de heer Bei ers, heette het hoofd der school, de heer J. Sinnema, de talrijke ouders er waren er ruim honderd opgekomen hartelijk welkom en bracht hij dank aan gemeentebestuur en het hoofd der nieuwe Dorpsschool, voor het gebruik van diens school. De secretaris, de heer A. Westerik, kreeg na het lezen van de notulen ge legenheid om verslag te doen van de feestelijke ouderavond en iets mede te delen over de hoogtepunten van het afgelopen schooljaar. Het werd met een applausje van de vergadering goed gekeurd. De penningmeester der oudercom missie, de heer G. H. Bosman, bracht verslag uit van de geldmiddelen en mocht constateren, dat de kas sloot met een batig saldo van ruim veertig gulden. De rekening, welke reeds van te voren gecontroleerd was, werd met een woord van dank aan de penning meester goedgekeurd. In verband met de te houden feestelijke ouderavond in het komende voorjaar, werd de ouders verzocht weer een bedragje in de kas te willen storten om de kosten te dek ken. 1 Hierna deed de heer Sinnema als hoofd der school mededelingen over 't onderwijs. In de eerste plaats consta teerde hij een flinke groei van de school, welke in het afgelopen jaar heeft geleid tot de benoeming van een vierde leerkracht, de heer H. J. Hid- dink. Na gewezen te hebben op de voor- en nadelen van de tussenrappor ten, deelde hij mede dat het personeel na het Kerstrapport enkele middagen en avonden in de school aanwezig zal zijn om met de ouders de vorderingen van de leerlingen te bespreken. Ook op andere tijden kunnen echter steeds inlichtingen worden gevraagd. Vooraf gaand overleg wordt dan echter wel op prijs gesteld. In verband met enkele wijzigingen in het programma van de Mulo-examens is het gewenst, dat de ouders niet wachten tot na het examen met het bepalen van de richting, welke hun kind verder zal gaan. De examens zijn n.l. aangepast aan de eisen van de maatschappij en de verschillende rich tingen van onderwijs. Tenslotte deelde de heer Sinnema nog mede, dat getracht wordt de les rooster zo samen te stellen, dat het werk regelmatig over de gehele week verdeeld wordt. Dit brengt echter moei lijkheden met zich mee, vooral omdat de school de vakleerkrachten voor handwerken en gymnastiek moet delen met andere scholen. Nadat nog enkele vragen en opmer kingen waren beantwoord, werd over gegaan tot verkiezing van leden van de oudercommissie voor Espelo (vacature J. W. Boode), Bathmen en Larense Broek. Met meerderheid van stemmen werden resp. gekozen de heren G. Kolkman, Espelo; Bosschers, Bathmen en Winkeldermaat te De Wippert. Tijdens deze verkiezing werd door enkele dames een kopje thee aangebo den. Na dit huishoudelijk gedeelte hield de heer Wittermans een interessante le zing over een door hem gemaakte reis door Spanje. Bij de plaatjes van de epidioscoop vertelde hij op onderhou dende wijze van de bouwkunst en de volksgebruiken der Spanjaarden. Tegen elf uur kon het hoofd van de school met een woord van dank aan de heer Wittermans voor zijn inleiding en aan de ouders voor hun belangstelling deze goed geslaagde ouderavond slui ten. De motor- en automibielclub „De Holterberg" hield Woensdagavond van de vorige week in de feestzaal van ho tel Vosman een druk bezochte film avond, welke haar werd aangeboden door de Koninklijke Shell. De voorzitter, de heer Joh. v. Geen huizen, sprak dan ook een bizonder woord van welkom tot de heer Metz van de afdeling voorlichting van deze maatschappij en woorden van dank aan het adres van de heer Vosman voor het beschikbaar stellen van de zaal. De heer Metz vertelde allereerst iets over de winning van de aardolie, welke onder dikwijls zeer moeilijke omstan digheden aan de bodem moet worden onttrokken. Het filmpje, dat hij hier van vertoonde, toonde dit dan ook dui delijk, vooral waar de oliewinning moet plaats vinden in de rimboe van andere werelddelen. Van de hand van de cineast Bert Haanstra werd vervolgens een rolprent vertoond van de motorrennen op Ma- lakka, en verder een filmpje van ccn treinrace in Engeland, van steile wand- races enz. Een prachtig stuk filmwerk was de kleurenrolprent over Curagau, die de opkomst van dit eiland, zijn groei en de exploitatie van de bodemschatten te zien gaf, waarbij grote aandacht was besteed aan de prachtige natuur. Na de pauze sprak de heer Metz over de technische problemen van de ben zine, haar samenstelling wat het oc taangehalte betreft, de superbenzine met een octaangehalte van 91 procent, over de compressieverhoudingen bij voor- en na-ontsteking en tal van an dere technische details. Hij vertoonde tenslotte de TT-races op het eiland Mann in 1952, waarin de bekende Geoffrey Duke beroemd werd en van welke strijd tegen het horloge tal van bizonderheden te zien waren. Het parcours van 64 k.m., dat over 't gehele eiland loopt, bezit vele gevaar lijke bochten, maar ook mooie rechte stukken, waar de gasmachnette kan worden losgezet. De heer Van Geenhuizen sprak een hartelijk dankwoord tot de heer Metz voor de prachtige avond. De muzikale omlijsting werd verzorgd door accor- deonmuziek van de heer Leferink uit Goor en volgde 'n verloting met prach tige prijzen en tot slot bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen voor een prettig dansje. In zijn slotwoord sprak de voorzitter nog woorden van gelukwens tot de le den D. J. Muller en Dick Muller, die in de Battle of Arhem-rit Zaterdag in de 250 cc-klasse junioren resp. op de le en 4e plaats beslag wisten te leggen. Een mooie prestatie bij de vele deel nemers uit alle delen des lands. ONTWERP-BEGROTING HERV. KERKVOOGDIJ. Met het oog op een bespoediging van de behandeling in de kerkelijke colleges verzoekt de Herv. Kerkvoogdij ons de onderstaande ontwerp-begroting voor het jaar 1955 te willen afdrukken. Zij ligt de komende week ter inzage bij de secretaris-kerkvoogd, de heer H. J. Wes terik, Pastoriestraat 47. Art. Uitgaven 1 Kerkgebouw 9.290. 2 Verenigingsgebouw 1.650. 3 Pastorieën 2.697. 4 Kostershuis 5 Kerkelijke goederen 290. 6 Predikantsplaatsen 18.773.60 7 Salarissen en ver goedingen 1.385.20 8 Administratiekosten 2.752. 9 Kerkdienst, pastoraat en catechese 900. 10 Bijdragen en contr. 1.045. 11 Diversen 2.133.20 Totaal der uitgaven 40.916. Art. Inkomsten: 17 Kerkelijke goederen 667. 18 Predikantsplaatsen 1.733. 19 Diversen 1.776. 20 Inhouden van premies 35. 22 Bijdragen van gemeente leden 33.600. Nadelig saldo 3.105. Totaal der ontvangsten 40.916. HERV. VROUWENVERENIGING VERGADERDE. De Herv. Vrouwenvereniging hield Donderdagavond in het gebouw Irene een druk bezochte bijeenkomst onder lei ding van haar presidente Mevr. Israël- Hofmeijer. In deze bijeenkomst sprak Mevr. Grol man uit Balkbrug over de wenselijkheid van aansluiting der vereniging bij de Herv. Vrouwengroepen, welke samen een onderdeel vormen van de C.J.V.F. De wenselijkheid van aansluiting werd door Mevr. Grolman bepleit om meer contact te hebben met het groter geheel, waardoor men meer inzicht krijgt in het geestelijk en maatschappelijk werk, dat door de vrouwenverenigingen wordt ver richt, terwijl men b.v. spreeksters kan laten optreden en kan profiteren van de ervaring van anderen. Er is slechts een kleine bijdrage verschuldigd, terwijl iede re vereniging haar volledige zelfstandig heid behoudt, maar b.v. in ringverband met omliggende verenigingen kan sa menwerken. Voor de plaatselijke vereni ging, welke inmiddels tot 64 leden is uitgegroeid, zou dit van zeer groot be lang zijn. Er werd besloten om de aan sluiting nog even in beraad te houden, maar waarschijnlijk zal zij wel per 1 Ja nuari a.s. plaats vinden. Na een hartelijk dankwoord van de presidente besloot Mevr. Grolman de bij eenkomst, na het zingen van Gezang 104 4, met dankgebed. M. Bolink met „Lyda" (Holten) en W. Vedder met „Feria" (Mep- pel) wonnen eross-country. Ruiters uit Markelo, Meppel, Bath men, Zuidwolde (Dr.), Geesteren en Holten hebben Zaterdagmiddag j.l. met hun vurige rossinanten over het ruim 2 k.m. lange parcours van de Hoge Borkeld gedraafd in de jaarlijkse cross-' country, die door de Land. Rijvereni- ging „De Bergruiters" werd georgani seerd. De uitslagen luiden als volgt: Zware cross: 1. M. Bolink met „Lyda", Holten, 5 min. 11 sec.; 2. Joh. Bronsvoort met „Klein Duimpje", Holten, 5 min. 36„2 sec.; 3. J. Robaard met „Redro", Mep pel, 5 min. 37,4 sec.; 4. J. W. Hulsman met „Gold Mantel", Holten, 5 min. 39,4 sec.; 5. T. Beldman Sr. met „Johnny", Holten, 5 min. 45,4 sec.; 6. G. Hulsmann met „Albert", Holten, 5 min. 46 sec.; 7. G. Bolink met „Harry", Holten, 5 min. 50,4 sec.; 8. H. Lutke Willink met „Marry", Geesteren (G.), 5 min. 55 sec.; 9. T. Beldman Jr. met „Deserteur", Holten, 6 min. 10,4 sec.; 10. H. Schone- veld met „Invasie", Holten, 6 min. 12 sec.; 11. H. J. Ilargeerds met „Tcllo", Markelo, 6 min. 17,8 sec.; 12. J. H. Wol brink met „Ofuta", Markelo, 6 min. 18,6 sec.; 13. J. Wonder met „Hilde- gard", Zuidwolde, 6 min. 27 sec.; 14. G. J. Zwiers met „Wilson", Markelo, 6 min. 37 sec.; 15. Jhr. van Coeverden met „Lord", Holten, 7 min. 8,2 sec.; 16. J. H. Meijer met „Diana", Markelo, 7 min. 19 sec.; 17. G. H. Sligman met „Tisco", Markelo, 8 min. 2,4 sec.. De heer H. Beldman van de „Berg ruiters", die met „Herald" startte en die ongetwijfeld tot één van de kans hebbers behoorde, moest opgeven we gens het breken van het bit. Lichte cross. (De afstand was gelijk aan het zware parcours, doch zonder hindernissen). 1. W. Vedder met „Feria", Meppel, 5 min. 54,6 sec.; 2. E. Aaltink met „Supliant", Holten, 6 min. 3,2 sec.; 3. J. Jansen met „Bruine Nar", Holten, 6 min. 13 sec.; 4. Wim Aaltink met „Subke", Holten, 6 min. 19 sec.; 5. G. Middelveld met „Colonel", Zuidwolde, 6 min. 26,4 sec.; 6. G. Schooien met „Bobby", Holten, 6 min. 41,2 sec.; 7. J. Mulder met „Johnny", Zuidwolde, 6 min. 41,8 sec.; 8. J. Bosschers met „Parel", Holten, 6 min. 43,2 sec.; 9. K. Buiten met „Tommy", Zuidwolde, 6 min. 58 sec.; 10. L. H. Bronsvoort met „Harry", Bathmen, 7 min. 5 sec.; 11. G. Knippels met „Voske", Zuidwolde, 7 min. 14,2 sec.; 12. H. Dragt met „Ma- cius", Zuidwolde, 7 min. 35 sec.; 13. K. Umgroeve met „Monica", Geesteren (G.), 7 min. 54 sec. De prijzen, die bestonden uit kunst en gebruiksvoorwerpen, werden door de voorzitter van de „Bergruiters", de heer H. Beldman in 't hotel „Vosman" - met een gepast woord uitgereikt. De heer Beldman sprak verder een harte lijk woord van dank tot Dr. G. S. E. Vegter (veterinaire dienst), tot de heer W. Rottink uit Welsum (tijdwaarnemer) en tot de landeigenaren, die geen be zwaren hadden tegen het rijden over hun grond. De heer Rottink, die reeds tal van jaren als tijdwaarnemer voor de „Bergruiters" fungeert, ontving als blijk van waardering een fraaie sleutel, op vertoon waarvan de heer Rottink toegang heeft tot alle evenementen etc., die door de „Bergruiters" worden ge organiseerd. Bekers. De fraaie wisselbeker (in totaal 3 keer of 2 keer achtereen te winnen), beschikbaar gesteld door de fa. Gebr. Wansink, werd evenals het vorig jaar gewonnen door Bolink met „Lyda" en werd dus definitief bezit. De prachtige beker, beschikbaar ge steld door de Verenigde VeluwseMelk- bedrijven (VVM) te Nunspeet, voor de snelste equipe van drie ruiters, werd voor de derde achtereenvolgende maal gewonnen door een Bergruitergroep en deze schitterende trophee blijft door dit succes in de prijzenkast in feest zaal Vosman. De snelste tijd (17 min. 15,2 sec.) werd gemaakt door de groep T. Beldman Sr., J. H. Hulsman en G. Bolink. De heer G. den Besten, bedrijfsleider bij de VVM te Nunspeet, reikte met enkele woorden de fraaie beker uit. Hij herinnerde er aan, dat in 1949 voor de eerste keer een wisselbeker beschik baar werd gesteld, welke beker in 1951 definitief door de „Bergruiters" werd gewonnen. Ook deze tweede be ker is vandaag door de „Bergruiters" gewonnen en ik zal aan de VVM-di- rectie voorstellen om een derde beker voor de cross-country in Holten be schikbaar te stellen, zo besloot de heer Den Besten. De wisselbeker, die door de „Berg ruiters" beschikbaar was gesteld voor de snelste ruiter in de lichte klasse, werd uitgereikt aan de heer W. Ved der uit Meppel, terwijl Mej. H. E. J. M. ten Bos uit Almelo aan de voorzit ter van de „Bergruiters" een prachtige wisselbeker uitreikte. Deze beker, die het vorig jaar gewonnen werd door Markelo, wordt ieder jaar door het Prov. Bestuur beschikbaar gesteld voor het achttal, dat in streekverband de beste prestatie heeft geleverd. Tenslotte reikte de voorzitter van Streek V, de heer J. H. Meijer uit Markelo, een kleine beker uit aan de heer M. Bolink. Deze beker was door Streek V beschikbaar gesteld voor de ruiter, die de snelste tijd had gemaakt. GESLAAGD Onze plaatsgenoot, de heer E. Vene klaas Wzn., die als pluimveedeskundige in dienst is van verschillende land bouwcoöperaties, slaagde te De Steeg (G.) voor het diploma „Veevoeding voorlichting". Hij ontving zijn opleiding van Dr. Grashuis. GESLAAGDE AVOND ACCORDEON VERENIGING „DSV" UIT BATHMEN. In Amictia gaf de Accordeonvereniging „D.S.V." uit Bathmen Zaterdagavond een geslaagde uitvoering met medewer king van een drietal leden van het Wier- dense revuegezelschap. De zaal was tot de laatste plaats be zet toen de heer W. Bielderman, de voor zitter van de Bathmense accordeonisten, de avond met een kort welkomstwoord opende. Voor de pauze werd het muzikale ge deelte van de avond verzorgd, waarbij het accordeonensemble onder leiding van de heer J. Brekvoort Jr. een zevental aardige nummers ten gehore bracht. Wij noemen o.a. de Passo-Doble, een com positie van de dirigent, „Avantimars" van Joh. B. Kok, een populaire potpourri van J. du Bois en een aantal vrolijke marsen. Het geheel werd goed vertolkt. Bijzonder goed was ook het spel van de 13-jarige Wim Wiltink, die enkele soli ten gehore bracht. Het jeugdig orkest maakte een goede indruk. Na de pauze volgde het optreden van „Graads, Dika en Moo" uit de Wierdense revue „Neet dat benöwde". Graads had als conferencier al ter stond de lachers op zijn hand en in de talloze schetsjes brachten de Wierdena- ren zoveel boertige leut, dat de zaal tel kens daverde van de lach. Op gezellige wijze wisten ze het publiek te amuseren. Hun optreden werd afgewisseld door en kele accordeon-soli van Wim Wiltink. Met een kleine verloting en een gezel lig bal werd de avond besloten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1954 | | pagina 1